Φορολογικά

Αυτά είναι τα 55 δικαιολογητικά που χρειάζονται για την υποβολή φορολογικής δήλωσης

Πραγματικά ατελείωτη φαντάζει η λίστα των δικαιολογητικών που μπορεί να χρειαστεί να συγκεντρώσει ένας πολίτης φέτος για τη υποβολή της φορολογικής του δήλωσης.
Ακόμη και 55 βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, αποδείξεις και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα μπορεί να απαιτηθούν, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο».
Αυτά είναι τα 55 δικαιολογητικά που μπορεί να απαιτηθούν:
Δικαιολογητικά για εισπραχθέντα εισοδήματα και παρακρατηθέντες φόρους
1. Βεβαίωση για καταβληθέντα μερίσματα
2. Βεβαίωση για τους καταβληθέντες τόκους
3. Βεβαίωση για την καταβολή δικαιωμάτων
4. Παραστατικά που αποδεικνύουν κέρδη από μεταβίβαση τίτλων
5. Δικαιολογητικά για τις εισπραχθείσες αγροτικές επιδοτήσεις.
6. Δικαιολογητικά για τις εισπραχθείσες αμοιβές για τεχνικά έργα.
7. Δικαιολογητικά για τις εισπραχθείσες αμοιβές διοίκησης ή συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες.
8. Βεβαίωση για το καταβληθέν ποσό της διατροφής σε σύζυγο ή τέκνο.
9. Βεβαιώσεις των φόρων που έχουν παρακρατηθεί από όλες τις κατηγορίες εισοδήματος.
Δικαιολογητικά για φορολογικές απαλλαγές
10. Σε περίπτωση δήλωσης στο Ε2 ακινήτου κενού για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών, φωτοαντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ, ύδρευσης ή κοινοχρήστων.
11. Για απαλλαγή από φορολογία εισοδήματος των μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία τουλάχιστον 80%, γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής.
12. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή διαζευκτήριο για προστατευόμενα μέλη τέκνα, αδελφούς και ανήλικους συγγενείς έως τρίτου βαθμού.
13. Βεβαίωση σχολής ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης για ανήλικα τέκνα που σπουδάζουν εφόσον είναι έως 25 ετών.
14. Στοιχεία που αποδεικνύουν ηλικία και βαθμό συγγένειας των προσώπων που ο φορολογούμενος επικαλείται ότι τον βαρύνουν.
15. Για απόδειξη διάστασης συζύγων, αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο, ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας.
16. Αν ο φορολογούμενος δηλώνει ότι κατοικεί σε νησί κάτω των 3.100 κατοίκων, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
17. Για απόδειξη καταβολής ποσού ασφαλιστικών εισφορών σε Ταμεία ασφάλισης, σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα.
18. Για απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας σε πρόσωπα με αναπηρία τουλάχιστον 80%, γνωματεύσεις υγειονομικών επιτροπών.
19. Για μείωση φόρου κατά 200 ευρώ από φορολογούμενο ή εξαρτώμενο μέλος ανάπηρο τουλάχιστον κατά 67%, γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής.
20. Για μείωση φόρου κατά 200 ευρώ για φορολογούμενο ή εξαρτώμενο που είναι ανάπηρος αξιωματικός, οπλίτης, ή θύμα πολέμου, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
21. Για αξιωματικούς που υπέστησαν τραύμα ή νόσημα σε πολεμική περίοδο, βεβαίωση αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που χορηγεί τις αποδοχές.
22. Για θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, βεβαίωση από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα ότι ο φορολογούμενος έχει αναγνωριστεί ως θύμα και συνταξιοδοτείται για αυτό το λόγο.
Αποδεικτικά για έξοδα ιατρικής, νοσοκομειακής, φαρμακευτικής περίθαλψης
23. Για απόδειξη καταβολής εξόδων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, απόδειξη λιανικών συναλλαγών εκδοθείσα από γιατρό, φυσιοθεραπευτή, λογοθεραπευτή κτλ.
24. Για αναγνώριση δαπάνης φυσικοθεραπείας, λουτροθεραπείας, λογοθεραπείας, παροχή υπηρεσιών από ψυχολόγο κτλ., σχετική γνωμοδότηση και παραπομπή από θεράποντα γιατρό ή νοσοκομείο.
25. Για να αποδειχθεί η δαπάνη νοσηλίων απαιτείται το προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό, από ιδιωτική κλινική ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
26. Για την απόδειξη δαπάνης νοσηλίων, βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής ή του κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος για το χρόνο νοσηλείας και το ποσό εξόδων.
27. Για αναγνώριση δαπάνης για αγορά φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, απόδειξη λιανικής πώλησης από φαρμακείο.
28. Για τα έξοδα απασχόλησης νοσηλευτή, βεβαίωση του θεράποντα ιατρού για την ανάγκη απασχόλησης νοσηλευτή.
29. Για αναγνώριση εξόδων απασχόλησης νοσηλευτή, απόδειξη είσπραξης της αμοιβής εκδοθείσα από το πρόσωπο που προσέφερε τις υπηρεσίες.
30. Για να αποδειχθούν τα έξοδα που καταβλήθηκαν σε επιχείρηση περίθαλψης ηλικιωμένων, η εκδοθείσα απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
31. Για να αποδειχθεί η καταβολή των εξόδων περίθαλψης ηλικιωμένων, βεβαίωση από τον διευθυντή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για τον ακριβή χρόνο της περίθαλψης και το ποσό της δαπάνης.
32. Για να αναγνωριστούν τα έξοδα αγοράς και τοποθέτησης οργάνων στο σώμα ασθενούς και αντικατάστασης μελών του σώματός του με τεχνητά, απόδειξη λιανικής.
33. Σε περίπτωση που οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης καταβάλλονται από τον ίδιο το φορολογούμενο αλλά τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον εργοδότη, το ασφαλιστικό ταμείο ή σε ασφαλιστική επιχείρηση, απόδειξη του υπόλοιπου ποσού με το οποίο επιβαρύνθηκε πραγματικά ο φορολογούμενος.
Δικαιολογητικά για λοιπές εκπιπτόμενες δαπάνες
34. Για την απόδειξη καταβολής δωρεών χρηματικών ποσών, γραμμάτιο είσπραξης του ποσού από το πιστωτικό ίδρυμα που υφίσταται ειδικός λογαριασμός για το σκοπό αυτό.
35. Για την απόδειξη καταβολής δωρεών, βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου.
36. Σε περίπτωση δωρεάς χρηματικών ποσών με όρο, βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει το ύψος του καθαρού προϊόντος.
37. Για την απόδειξη του ποσού των δαπανών που καταβάλλει ο εκμισθωτής για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης, το νόμιμο εκδοθέν δικαιολογητικό.
38. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φόρου υπεραξίας προκειμένου να αποδειχθεί το καθαρό εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.
39.Για την απόδειξη ποσού αποζημίωσης ιδιοκτήτη ακινήτου σε ενοικιαστή για λύση της μισθωτικής σχέσης, το δικαιολογητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
Δικαιολογητικά για την εφαρμογή ή τη μη εφαρμογή τεκμηρίων
40. Για απόδειξη ακινησίας του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.
41. Για μείωση της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης των επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ διασκευασμένα για άτομα με αναπηρία 67%, νοητική καθυστέρηση ή ψυχική πάθηση, γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
42. Για τη μη εφαρμογή του τεκμηρίου διαβίωσης σε αυτοκίνητο αντίκα που δεν φέρει συμβατικές πινακίδες, το προβλεπόμενο πιστοποιητικό αυθεντικότητας.
43. Για την απόδειξη καταβολής διδάκτρων σε ιδιωτικά σχολεία, η απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής.
44. Κατάσταση στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία και οι ετήσιες αμοιβές των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στον υπόχρεο ως οικιακοί βοηθοί, οδηγοί, δάσκαλοι, κηπουροί τκλ.
45. Ναυτολόγιο, που αναφέρει τα στοιχεία των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες λόγω ναυτολόγησής τους σε σκάφη αναψυχής του υπόχρεου και το ποσό ετήσιων αμοιβών.
46. Για απόδειξη ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης πισίνας, φωτοαντίγραφο της άδειας κατασκευής ή του επίσημου σχεδιαγράμματος Πολεοδομίας.
47. Για απόδειξη ετήσιας δαπάνης για την αγορά μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, τα πινακίδια αγοράς.
48. Για αγορά μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, τα ιδιωτικά συμφωνητικά αγοράς.
49. Για την απόδειξη ετήσιας δαπάνης ανέγερσης οικοδομών ή αγοράς ακινήτων, φωτοαντίγραφα του εντύπου υπολογισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής και του πίνακα ανάλυσης κόστους κατασκευής στις επιμέρους εργασίες.
50. Επίσης, κατάσταση που θα περιγράφονται αναλυτικά το ακίνητο που κατασκευάζεται, η επιφάνεια, η τοποθεσία, τα όριά του, το κατασκευαστικό στάδιο και οι εργασίες που έγιναν.
51. Σε περίπτωση κατασκευής πισίνας, φωτοαντίγραφο της άδειας κατασκευής και κατάσταση των αποδείξεων δαπανών κατασκευής που πραγματοποιήθηκαν το 2014.
52. Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου, επικυρωμένα αντίγραφα των συμβολαίων ή βεβαίωση στην οποία περιγράφονται αναλυτικά το ακίνητο, η επιφάνεια, η τοποθεσία, τα όρια, η αντικειμενική αξία και η αξία που δηλώνουν οι αντισυμβαλλόμενοι ότι συμφωνήθηκε, ο φόρος που καταβλήθηκε για τη μεταβίβαση, τα συμβολαιογραφικά έξοδα.
53. Για απόδειξη ετήσιας δαπάνης για δωρεές, γονικές παροχές, χορηγίες χρηματικών ποσών, φωτοαντίγραφο της δήλωσης ή διπλότυπη απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης του ποσού.
54. Για την ετήσια δαπάνη που καταβλήθηκε για την εξόφληση δανείων βεβαίωση του δανειοδότη για το συνολικό ετήσιο ποσό.
55. Αναλυτικός πίνακας με στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων ετών από τον οποίο προκύπτει το ποσό του αποταμιευθέντος και αναλωθέντος μέσα στο 2014 κεφαλαίου που ο υπόχρεος επικαλείται για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος.

πηγή www.kontranews.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου