ΑρθρογραφίαΕπείγοντα θέματα

Αυτές είναι οι αλλαγές στα φορολογικά αντικείμενα και τις υποχρεώσεις μετά τον πρόσφατο νόμο και την ΠΝΠ

Τροποποιήσεις στην φορολογία εισοδήματος και τις υποχρεώσεις που έχουν οι φορολογούμενοι , επήλθαν από τις τελευταίες φορολογικές αλλαγές που έθεσαν τόσο ο νόμος 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α716.7.2015), και η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18.7.2015.
Ποιο συγκεκριμένα:
Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1151/14.7.2015, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών και νομικών προσώπων.
Η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος των φυσικών προσώπων που έληγε την 27η Ιουλίου 2015, παρατάθηκε μέχρι την 26η Αυγούστου 2015.
Η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος των Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων που έληγε την 20η Ιουλίου 2015, παρατάθηκε μέχρι την 20η Αυγούστου 2015.
Δόσεις εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων.

  1. Λόγω τον συνεχών παρατάσεων οι προθεσμίες γα την πληρωμή των δόσεων των νομικών προσώπων έχουν αλλάξει, και έχουν μειωθεί. Με την προϋπόθεση ότι ο φόρος θα έχει πληρωθεί μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους 2015, οι δόσεις μειώνονται ανάλογα με την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης. Παραδείγματος χάρη αν η δήλωση έχει κατατεθεί μέσα στο Αύγουστο του 2015, οι δόσεις αποπληρωμής του φόρου είναι πέντε (5). Η δόση που θα πληρωθεί με τη υποβολή της δήλωσης και τέλος Σεπτεμβρίου, τέλος Οκτωβρίου, τέλος Νοεμβρίου και τέλος Δεκεμβρίου.
  2. Στις 30.9.2015 θα πληρωθεί η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, άσχετα με την ημερομηνία κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2014.

Σύμφωνα με ΠΝΠ της 18.7.2015, όσοι φορολογούμενοι είχαν καταθέσει φορολογική δήλωση μέχρι και 18.7.2015, θα πληρώσουν την πρώτη δόση στις 31.7.2015 και τις επόμενες την Τετάρτη 30.9.2015 (δεύτερη δόση) και την Δευτέρα 30.11.2015 (τρίτη δόση). Αντίστοιχα όσοι έχουν καταθέσει φορολογική δήλωση από 19.7.2015 και μέχρι 26.8.2015, θα πληρώσουν την πρώτη δόση την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 και τις επόμενες την Τετάρτη 30.9.2015 (δεύτερη δόση) και την Δευτέρα 30.11.2015 (τρίτη δόση).
Παράταση υποβολής για το Ε9
Σύμφωνα με το ΠΝΠ της 18 Ιουλίου 2015 :
Η καταληκτική προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2015 της περίπτωσης γ’ της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (Α’ 312), η οποία παρατάθηκε έως και τις 27 Ιουλίου 2015 με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (Α’ 69), παρατείνεται εκ νέου έως και τις 26 Αυγούστου 2015.
Αναλυτικά λοιπόν για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων θα ισχύσουν τα εξής:
Ε9 – 2015 (Μεταβολές από 1.1.2014 έως 31.12.2014) – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 26η Αυγούστου 2015
Ε9 – 2016 (Μεταβολές από 1.1.2015 έως 31.05.2015) – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 26η Αυγούστου 2015
Υποβολή στο ΓΕΜΗ και σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων.
* Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων
Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4331/2015, σε συνάρτηση με τις νέες καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε. θα ισχύσουν τα εξής:
«Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31.12.2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του Κ.Ν.2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του Ν.4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Α.Ε., τις Ε.Π.Ε. και τις Ι.Κ.Ε. αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.
Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα». (Σχετ. το άρθρο 48 του Ν.4331/2015).
Με τα σημερινά δεδομένα η καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων των νομικών προσώπων είναι η 20.8.2015, οπότε η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί έως την 20.9.2015.
* Υποχρέωση υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
Η καταχώριση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγματοποιείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρείας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν.2190/1920.
Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της Ε.Π.Ε. (άρθρο 60 παρ. 14 του Ν.3190/1955) και επίσης, για τις Α.Ε., εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.
Συνεπώς οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εφόσον οριστεί ως ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης η 20.9.2015, είναι η 31.8.2015.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τη υποβολή της φορολογικής δήλωσης των νομικών προσώπων.
Από φέτος ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης.
Στα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014 (φορολογικές δηλώσεις 2015), θα επιβληθεί ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης.
Όπως αναφέρεται στο νόμο: « Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής, τα οποία δηλώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται τα φορολογικά έτη 2015 και μετά».
Με τον νόμο 4334/2015, έχουμε αύξηση στα ποσοστά του φόρου από 10% σε 13% για αυτοκίνητα πάνω από 2.500 κυβικά, τα αεροσκάφη και τις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες).
Επιβάλλεται ακόμη φόρος και στα σκάφη, που μέχρι και πέρυσι εξαιρούνταν από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.
Όπως αναφέρει η σχετική διάταξη:
«Επιπλέον, με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου αυτού προστίθεται νέα υποπερίπτωση v στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013, σύμφωνα με την οποία, για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε μέτρων ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Σημειώνεται ότι στην εν λόγω αντικειμενική δαπάνη δε λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Επίσης, κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ’ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ, τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση».
Να σημειώσουμε ότι ο συντελεστής 5% παραμένει για τα οχήματα από 1.929 έως 2.499 κυβικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όσους έχουν καταθέσει δήλωση μέχρι και την προσαρμογή του taxis και είναι υπόχρεοι φόρου πολυτελούς διαβίωση, η δήλωση τους θα επανακαθοριστεί. Άρα πρέπει να προσέξουν στην πληρωμή των δόσεων.
Λοιπές αλλαγές.
Ο νόμος πέρα από αυτές τις αλλαγές περιλαμβάνει και αλλαγές που θα εφαρμοστούν για τα εισοδήματα από 1.1.2015.
1) Αύξηση του συντελεστή σε Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. από 26% σε 29%.
Αυξάνεται από 26% σε 29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
Σύμφωνα με τον νόμο:
«4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) οι λέξεις «είκοσι έξι τοις εκατό (26%)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «είκοσι εννέα τοις εκατό (29%)».»
Ειδικότερα :
α) Στις Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος από 26% αυξάνεται στο 29%.
β) Στις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.), στις Κοινωνίες, στις Αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, στις συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, στους Συνεταιρισμοί και στις Κοινοπραξίες με διπλογραφικά βιβλία, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος από 26% αυξάνεται στο 29%.
γ) Στις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.), στις Κοινωνίες, στις Αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, στις συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, στους Συνεταιρισμοί και στις Κοινοπραξίες με απλογραφικά βιβλία, παραμένει η ίδια κλίμακα φορολογίας εισοδήματος :
26% για κέρδη μέχρι 50.000
33% για κέρδη πάνω από 50.001
δ) Στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος παραμένει στο 13%. (Με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν αλλαγές στο αναμενόμενο νομοσχέδιο για τα έσοδα από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή στις αρχές του Αυγούστου 2015).
Προσοχή : Οι αλλαγές αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1ηΙανουαρίου 2015 και μετά.
2) Αύξηση της προκαταβολής από 80% για Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. σε 100%.
Σύμφωνα με τον νόμο 4334/2015:

  1. α. Η παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Το ίδιο ποσοστό ισχύει και για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.»
Παρατήρηση: Εξακολουθεί να ισχύει η μείωση κατά 50% για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα 3 πρώτα έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, διότι δεν θεωρούνται νέα νομικά πρόσωπα, αλλά καθολική διάδοχή των νομικών προσώπων από τα οποία προέρχονται.
3) Αύξηση της προκαταβολής , μόνο για το φορολογικό έτος 2015 από 55% σε 75% για της Ο.Ε. , Ε.Ε. , αστικές εταιρίες κ.λ.π.
Σύμφωνα με τον νόμο 4334/2015:
Παράγραφος 5. β. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 36 που έχει ως εξής:
«36. Ειδικά, για τα εισοδήματα και τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της παραγράφου 2 του άρθρου 71 που εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες των περιπτώσεων β’, γ’ ε’ και στ’ μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45 ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).»
Σημείωση: Η αύξηση αυτή ισχύει μόνο για την χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015.
Παρατήρηση: Δεν υπάρχει αύξηση του ποσοστού της προκαταβολής για ατομικές εταιρίες , συμπεριλαμβανομένων και των πρώην ελευθέρων επαγγελματιών, που παραμένει στο 55%.
4) Αλλαγές στην έκτακτη (που τελικά γίνεται μόνιμη)εισφοράς αλληλεγγύης.
Σύμφωνα με τον νόμο:

  1. Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται ως εξής:
α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά τοις εκατό (0,7%) επί ολόκληρου του ποσού.
β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα κόμμα τέσσερα τοις εκατό (1,4%) επί ολόκληρου του ποσού.
γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από τριάντα χιλιάδες ένα (30.001) έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού.
δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού.
ε) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ έως και πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) επί ολόκληρου του ποσού.
στ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πεντακόσιες χιλιάδες ένα (500.001) και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%) επί ολόκληρου του ποσού.
ζ) Για το συνολικό καθαρό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων και των προσώπων των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος, εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α’ 40), η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%) επί ολόκληρου του ποσού.
Το ποσό της έκτακτης εισφοράς από 1.1.2015 περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς να μην υπολείπεται του καθαρού εισοδήματος που απομένει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία υπολογίστηκε με την εφαρμογή του αμέσως προηγούμενου συντελεστή.»
Παραμένει αμετάβλητη η συντελεστές μέχρι και από 12.001 έως και τις 30.000 ευρώ.
Έχουμε ένα νέο κλιμάκιο από 30.001 έως 50.000 , στο οποίο ο συντελεστής παραμένει 2% , όσο ήταν και για τα εισοδήματα του 2014.
Από εκεί και πάνω έχουμε αύξηση του ποσοστού της έκτακτης εισφοράς και την δημιουργία δύο νέων κλιμακίων, από 100.001 έως 500.000 και από 500.001 και πάνω.
Σημείωση: Τα ποσοστά της εισφοράς αλληλεγγύης είχαν μειωθεί κατά 30% σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του N.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’/31.10.2014), και είχε εφαρμογή για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016. Με τον νόμο 4334/2015 δεν υπάρχει καταληκτικό έτος.
Αυτόματη διαδικασία απόδοσης ΦΠΑ στο Δημόσιο μέσω τραπεζικού συστήματος για συναλλαγές πάνω από ορισμένα όρια.
Με τον 4334/2015 επιβάλλεται αυτόματη διαδικασία απόδοσης ΦΠΑ στο Δημόσιο για συναλλαγές οι οποίες διενεργούνται με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως μέσω χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής τραπεζιτικής (e-banking), τραπεζικής κατάθεσης σε εξόφληση τιμολογίου ή τραπεζικής επιταγής, θα δεσμεύεται από την τράπεζα και θα αποδίδεται κατευθείαν στο Δημόσιο εντός πέντε ημερών από τη διενέργεια της πληρωμής.
Οι περιπτώσεις αυτές είναι:
(Ν.3842 άρθρο 20 παρ. 2): Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ
(Ν.3842 άρθρο 20 παρ. 3): Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώ­ληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες.
Σε περίπτωση φορολογουμένων που υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ, η τράπεζα θα χορηγεί βεβαίωση για το εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ, ώστε να υπολογίζεται στη δήλωση του φορολογουμένου. Για τις υπηρεσίες αυτές τα τραπεζικά ιδρύματα δεν θα χρεώνουν δαπάνες ή οποιαδήποτε αμοιβή.
Σημείωση: Η ισχύς της διάταξης αυτής ορίστηκε η ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στο Φ.Ε.Κ., ωστόσο για την εφαρμογή της θα περιμένουμε απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε.)
Αλλαγές στις ποινικές διώξεις για φοροδιαφυγή.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο επέρχονται αλλαγές και στον νόμο 4174/2013.
Ποίο συγκεκριμένα με την σχετική διάταξη καθορίζεται ότι αν κάποιος φορολογούμενος :
α) αποκρύπτει φορολογητέα ύλη, ή
β) παραπλανεί τα όργανα της φορολογικής διοίκησης σχετικά με φορολογητέα ύλη ή
γ) δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς εισπραχθέντα ή οφειλόμενο ΦΠΑ ή παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές, με αποτέλεσμα την απόλαυση περιουσιακού οφέλους για τον ίδιο ή για τρίτους με αντίστοιχη ζημία του Δημοσίου, τουλάχιστον σε 10.000 ευρώ ανά φορολογία και ανά έτος, κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας.
Διαπράττει το αδίκημα της φοροδιαφυγής.
Σε αυτές τις περιπτώσεις:
«2. Εάν συντρέχει περίπτωση τέλεσης αδικήματος φοροδιαφυγής υποβάλλεται αμέσως, και πάντως όχι πλέον των τριάντα ημερών από την σύνταξη της σχετικής εκθέσεως ελέγχου, μηνυτήρια αναφορά από τα αρμόδια όργανα της Φορολογικής Διοίκησης ή σε περίπτωση καθυστέρησής τους, από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται και στην περίπτωση του άρθρου 42 ΠΚ. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

  1. Σε περίπτωση παραπομπής του κατηγορούμενου για φοροδιαφυγή στο ακροατήριο, δεν επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα των άρθρων 54 και 55 του παρόντος. Ο φόρος και οι τόκοι επιβάλλονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 30 επόμενα, 40 επόμενα και 53 του παρόντος. Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων δεν επηρεάζει την ποινική διαδικασία.»

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 01.01.2016.
Για τις αλλαγές στο ΦΠΑ θα υπάρξει άλλο σημείωμα , όταν θα εκδοθούν όλες οι διευκρινίσεις που είναι αναγκαίες.
Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας
Πηγή http://www.newmoney.gr/

Σχετικές αναρτήσεις
ΧρήσιμαΕπείγοντα θέματα

Ενημέρωση για υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS - Πινακίδα Ενημέρωσης

Με την ΚΥΑ  119899/13-12-2023 καθορίζονται οι υπόχρεοι σε χρήσης POS (υπόχρεοι Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν….
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία: Τι οφείλει να γνωρίζει… Σημεία S.O.S.

Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία για το ορθό φορολογικό σχεδιασμό της επιχείρησης του! Α’ Ενότητα Eλεύθερος επαγγελματίας με ιδιόχρηση κατοικία ως επαγγελματική έδρα Πως αντιμετωπίζουμε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου