Φορολογικά

Αυτοαπασχολούμενοι στο ΕΤΕΑ και χωρίς προσωπικό με υποχρέωση μηνιαίας υποβολής ΑΠΔ από 1/12/2013

Εφιστούμε την προσοχή των μελών μας, πως στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων στο ΕΤΕΑ ( όπως ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ-ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ και ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ που είναι  ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ), ακόμα και αν δεν απασχολούν προσωπικό πρέπει υποχρεωτικά να απογραφούν στο ΙΚΑ (λαμβάνοντας μητρώο εργοδότη αλλά και εργαζόμενου ταυτόχρονα) και να υποβάλλουν μηνιαίες ΑΠΔ), σύμφωνα με την αρ.πρωτ.Τ01/652/02 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ εγκύκλιο αρ. 8 /20-01-2014 του ΙΚΑ, όπου στην παράγραφο Α αναφέρει:

 Α. ΕΝΤΑΞΗ στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου ο εργοδότης, για τους μισθωτούς του, που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται από 1-12-2013 να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., στην Α.Π.Δ. που υποβάλλει για αυτούς στο ΟΠΣ / ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4111/2013).

Στην έννοια, « για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», νοούνται οι μισθωτοί που ασφαλίζονται στους Κλάδους ή Φορείς, που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει (σύνταξη, ασθένεια, συνεισπραττόμενα), Την υποχρέωση αυτή δηλ., να δηλώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., που καταβάλλουν για λογαριασμό τους, στην Α.Π.Δ., έχουν και οι ήδη αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Ε.Α.

(ΚρεοπώλεςΕκδοροσφαγείς, Χημικοί, Εκπαιδευτικοί Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης που είναι Ιδιοκτήτες Εκπαιδευτηρίων, Ηλεκτρολόγοι).

Οι δε ασφαλιστικές τους εισφορές θα είναι σύμφωνα με την παράγραφο Γ της εγκυκλίου :

 Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι οι εισφορές των αυτοαπασχολούμενων ήδη ασφαλισμένων στο Ε.Τ.Ε.Α.

(Κρεοπώλες – Εκδοροσφαγείς, Χημικοί, Εκπαιδευτικοί Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης που είναι Ιδιοκτήτες Εκπαιδευτηρίων, Ηλεκτρολόγοι), υπολογίζονται σε ποσοστό 6% (ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1/1/1993), επί της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία καταβάλλουν εισφορές στον οικείο φορέα Κύριας Ασφάλισης (Ο.Α.Ε..Ε., τ .Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και βαρύνει τους ασφαλισμένους.

Διευκρινίζεται ότι, στην έννοια αυτοτελώς απασχολούμενοι Ηλεκτρολόγοι νοούνται (οδηγίες έχουν δοθεί με την Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 85/2008, σελ. 3-6) ׃

α) οι αυτοτελώς απασχολούμενοι αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες ή εγκαταστάτες,

β) τα μέλη της διοικήσεως των Επαγγελματικών Σωματείων των Ηλεκτροτεχνιτών ή Ενώσεων u945 αυτών, κατά την διάρκεια της θητείας τους και εφόσον δεν ασφαλίζονται κατά τον αυτό χρόνο υποχρεωτικά στο τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε., λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας, και είχαν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε. μέχρι την 1-6-2008 (ημερομηνία ένταξης του Τ.Ε.Α.Η.Ε. στο τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)

Ως εκ τούτου, με την ανωτέρω ρύθμιση εναρμονίζονται από 1-12-2013 τα ποσοστά εισφορών και η βάση υπολογισμού, για όλους τους ήδη ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους του Ε.Τ.Ε.Α., ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1/1/1993.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι, όπως προκύπτει από την γραμματική διατύπωση του νόμου, η εν λόγω διάταξη αφορά μόνο τους αυτοαπασχολούμενους που είναι ήδη ασφαλισμένοι στους ενταχθέντες Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α. (τ. ΕΤΕΑΜ, τ. ΤΕΑΧ, τ. ΤΕΑΕΙΓΕ), καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 37 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. υπάγονται υποχρεωτικά οι νεοπροσλαμβανόμενοι μισθωτοί και οι ήδη ασφαλισμένοι των εντασσόμενων Ταμείων – Τομέων ή Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.

Ως εκ τούτου, τα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας, τα οποία δεν είναι ήδη ασφαλισμένοι για επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α., δεν θα απογράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών ή Ασφαλισμένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (Γ.Ε. Ε40/810/30-12-2013 & Ε40/16/17-1-2014).

Η δε διαδικασία απογραφής των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων του ΕΤΕΑ, πλέον στο ΙΚΑ  έχει ως εξής σύμφωνα με το ΕΞ. ΑΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ.ΕΓΓΡΑΦΟ Ε40/16-17-01-2014 του  ΙΚΑ όπου αναφέρει:

Στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4225/2014 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι, από 1/12/2013 οι αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), υποχρεούνται να δηλώνουν, τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν στο φορέα αυτό για λογαριασμό τους, στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), σύμφωνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσία.

Υπαγόμενα πρόσωπα είναι οι αυτοαπασχολούμενοι Κρεοπώλες, Χημικοί, Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί και Ηλεκτρολόγοι.

Ως εκ τούτου τα εν λόγω πρόσωπα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν

α) Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.), για να γίνει αποδεκτή η καταχώρηση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ, όπως περιγράφεται στο ανωτέρω Γενικό Έγγραφο

β) Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) για να έχουν τη δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ, όπως περιγράφεται παρακάτω, προβαίνοντας οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους στις ακόλουθες

ενέργειες:

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Για την απογραφή εργοδότη θα πρέπει ο αυτοαπασχολούμενος να προσέρχεται στην Υπηρεσία Εσόδων του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η κατοικία του, προσκομίζοντας πλήρως συμπληρωμένο το έντυπο απογραφής εργοδότη ειδικών κατηγοριών ασφάλισης, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται και η Ειδική Κατηγορία στην οποία ανήκει

  • Κρεοπώλης Αυτοαπασχολούμενος u917 ΕΤΕΑ
  • Χημικός Αυτοαπασχολούμενος ΕΤΕΑ
  • Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός Ιδιοκτήτης Αυτοαπασχολούμενος ΕΤΕΑ
  • Ηλεκτρολόγοι Αυτοαπασχολούμενοι ΕΤΕΑ

Συνυποβάλλοντας βεβαίωση από τον φορέα ( τ. ΤΕΑΧ, τ. ΤΕΑΕΙΓΕ ) ότι ο αιτών αυτοαπασχολούμενος έχει υποχρέωση απογραφής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βάσει των ανωτέρω διατάξεων, με τα στοιχεία απογραφής του στον φορέα και οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο, από το οποίο προκύπτει η ιδιότητά του, ο Α.Φ.Μ., η διεύθυνση της έδρας του και τα στοιχεία ταυτότητας (ταυτότητα η άλλο στοιχείο). Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει όλοι οι ανωτέρω αυτοαπασχολούμενοι να απευθυνθούν στα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την διαδικασία της απογραφής τους, χωρίς πρόσκληση , προσκομίζοντας τα παραπάνω έγγραφα.

Από την ανωτέρω διαδικασία απογραφής (νέα απογραφή) εξαιρούνται οι κρεοπώλες που είναι ήδη απογεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοδοτών με Α.Μ.Ε ειδικής κατηγορίας ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι για την κατηγορία «Ηλεκτρολόγοι αυτοαπασχολούμενοι ΕΤΕΑ» δεν απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα για την απογραφή, καθώς έχουν ήδη απευθυνθεί στο αρμόδιο Υποκατάστημα για την ασφάλιση τους (Εγκ. 85/2008 ΙΚΑ ΕΤΑΜ).

Τα έντυπα των αιτήσεων είναι διαθέσιμα σε όλα τα Υποκαταστήματα του Ιδρύματος καθώς και στο διαδικτυακό μας τόπο (www.ika.gr/ Άντληση εντύπων / Εργαλεία).

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ)

Σε ότι αφορά τις ενέργειες των Υποκαταστημάτων για τη διαδικασία απογραφής θα πρέπει το αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα δραστηριότητας του αυτοαπασχολουμένου, να προβεί στην απογραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω προσκομιζόμενα έγγραφα.

Η απογραφή θα καταχωρείται από την οθόνη Ειδικές Κατηγορίες Ασφάλισης, με επιλογή μιας από τις ανωτέρω κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων και τα λοιπά στοιχεία απογραφής κατά τα γνωστά.

Διευκρινίζεται ότι, στην έννοια Αυτοτελώς Απασχολούμενοι Ηλεκτρολόγοι νοούνται ( Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 85/2008 ,σελ. 3-6 ) ׃

α) οι αυτοτελώς απασχολούμενοι αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες ή εγκαταστάτες,

β) τα μέλη της διοικήσεως των Επαγγελματικών Σωματείων των Ηλεκτροτεχνιτών ή Ενώσεων αυτών κατά την διάρκεια της θητείας τους και εφόσον δεν ασφαλίζονται κατά τον αυτό χρόνο υποχρεωτικά στο Ταμείο λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας και είχαν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε. μέχρι την 1-6-2008 (ημερομηνία ένταξης του Τ.Ε.Α.Η.Ε. στο τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)

Επειδή για τα εν λόγω πρόσωπα δεν είχε γίνει ένταξη στην εφαρμογή του Ο.Π.Σ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απεικόνιση της ασφάλισης – καταβολή των εισφορών, συναλλάσσονται με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με χειρόγραφη διαδικασία.

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου