ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Αγορά επιβατικού ΙΧ αυτοκινήτου εταιρίας (όχι εμπορίας αυτοκινήτων) από ιδιώτη- Φορολογικός και λογιστικός χειρισμός

Λογιστικές εγγραφές με βάση τα ΕΛΠ για την αγορά επιβατικού ΙΧ αυτοκινήτου εταιρίας(όχι εμπορίας αυτοκινήτων) από ιδιώτη- Φορολογικός και λογιστικός χειρισμός.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4, περ.ε του άρθρου 30 του Ν.2859/00:

Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες:
α) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης καπνοβιομηχανιών προϊόντων,
β) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης οινοπνευματωδών ή αλκοολούχων ποτών, εφόσον αυτά προορίζονται για την πραγματοποίηση μη φορολογητέων πράξεων,
γ) δεξιώσεων, ψυχαγωγίας και φιλοξενίας γενικά,
δ) στέγασης, τροφής, ποτών, μετακίνησης και ψυχαγωγίας για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης,
ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τα πιο πάνω μεταφορικά μέσα, εφόσον προορίζονται για πώληση, μίσθωση ή μεταφορά προσώπων με κόμιστρο.

Επίσης από τη σκοπιά της φορολογίας χαρτοσήμου ο Ν.2873/00 στο άρθρο 27 αναφέρει:

1. Τα τέλη χαρτοσήμου , η επ΄ αυτών εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών και η εισφορά υπέρ Τ.Σ.Α. που επιβάλλονται κατά περίπτωση για τη μεταβίβαση, από επαχθή αιτία, της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, με αίρεση ή χωρίς αίρεση ενοποιούνται σε ενιαίο κατά περίπτωση τέλος, με την ονομασία «τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος*», το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και ανέρχεται ως εξής: α) Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες κάθε κατηγορίας και χρήσης:

Κατηγορία Κινητήρας σε κυβ. εκατ. Τέλος μεταβίβασης
Α 51-400 10.000 δρχ.
Β 401-800 15.000 δρχ.
Γ 801-1300 20.000 δρχ.
Δ 1301-1600 30.000 δρχ.
Ε 1601-1900 40.000 δρχ.
ΣΤ 1901-2500 50.000 δρχ.
Ζ 2501 και άνω 70.000 δρχ.

β) Φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα:

Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Τέλος μεταβίβασης
Α έως 3.500 10.000 δρχ.
Β 3.501-10.000 15.000 δρχ.
Γ 10.001-20000 25.000 δρχ.
Δ 20.001-30000 40.000 δρχ.
Ε 30.001- 40000 50.000 δρχ.
ΣΤ 40.001 και άνω 60.000 δρχ.

γ) Λεωφορεία Ι.Χ. αυτοκίνητα:

Κατηγορία Θέσεις καθημένων Τέλος μεταβίβασης
Α έως 33 25.000 δρχ.
Β 34-50 35.000 δρχ.
Γ 51 και άνω 45.000 δρχ.

δ) Επιβατικά Δ.Χ. αυτοκίνητα (με ή χωρίς μετρητή) μαζί με την άδεια κυκλοφορίας 65.000 δρχ.
ε) Φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας:

Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Τέλος μεταβίβασης
Α έως 3.500 25.000 δρχ.
Β 3.501-10.000 55.000 δρχ.
Γ 10.001-20000 80.000 δρχ.
Δ 20.001-30000 120.000 δρχ.
Ε 30.001- 40000 155.000 δρχ.
ΣΤ 40.001 και άνω 190.000 δρχ.

στ) Λεωφορεία Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας:

Κατηγορία Θέσεις καθημένων Τέλος μεταβίβασης
Α έως 50 120.000 δρχ.
Β 51 και άνω 180.000 δρχ.
3

2. Από 1ης Ιανουαρίου 2002 τα ποσά των 10.000,15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 45.000, 50.000, 55.000, 60.000, 65.000, 70.000, 80.000, 120.000, 155.000, 180.000 και 190.000 δρχ., που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, ορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε: 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 145, 160, 175, 190, 205, 235, 350, 455, 530 και 560 ΕΥΡΩ.

3. Όταν μεταβιβάζεται ιδανικό μερίδιο επί αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας το προβλεπόμενο από τις προηγούμενες παραγράφους τέλος επιμερίζεται αναλόγως.

4. Από το τέλος που επιβάλλεται με τις προηγούμενες παραγράφους απαλλάσσονται οι μεταβιβάσεις των οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας. Στις μεταβιβάσεις των οχημάτων αυτών δεν επιβάλλεται ούτε ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών. 2

5. Το τέλος που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ή με παράβολο του Δημοσίου πριν από τη μεταβίβαση.

6. Για τη μεταβίβαση, από επαχθή αιτία, της κυριότητας μοτοποδηλάτου με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 50 κ.ε. επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, το οποίο ανέρχεται σε 5.000 δραχμές. Από 1.1.2002 το ποσό αυτό ορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε 15 ΕΥΡΩ. Προκειμένου περί μεταβιβάσεως ιδανικού μεριδίου μοτοποδηλάτου το προβλεπόμενο από την παράγραφο αυτή τέλος επιμερίζεται αναλόγως.
Το τέλος δεν επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στο φόρο προστιθέμενης αξίας.
Το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται για τις μεταβιβάσεις της κυριότητας μοτοποδηλάτων, στις οποίες επιβάλλεται το τέλος της παραγράφου αυτής, καταργείται.
Το τέλος που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ή με παράβολο του Δημοσίου πριν από τη μεταβίβαση.

7. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2001, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις αυτού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η αγορά ΕΙΧ εταιρίας (όχι εμπορίας αυτοκινήτων) από ιδιώτη, θα πραγματοποιηθεί από την εν λόγω εταιρία με ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΛΠ:

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ: Αυτοκίνητο ΕΙΧ μάρκας SUZUKI SWIFT. ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 6800 ΕΥΡΩ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 24/1/2017.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Την ίδια ημερομηνία που έγινε η αγορά του ΕΙΧ από την εταιρία, δηλαδή στις 24/01/2017, θα συνταχθεί και ένα πρακτικό του Δ.Σ της εταιρίας, με θέμα την έγκριση της αγοράς του αυτοκινήτου.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:(ΕΛΠ)

ΧΡΕΩΣΗ: 14.01.00.0000 ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ          6.800

ΠΙΣΤΩΣΗ: 50.01.00.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                    6.800

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΣΤΙΣ ΜΥΦ ο συναλλασσόμενος ιδιώτης θα εμφανιστεί σαν μη υπόχρεος στα τιμολόγια εισροών.

Eπιμέλεια  : ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου