Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΦορολογικά

Ανακοίνωση για την παροχή από το ΟΕΕ της αναγκαίας εκπαίδευσης Λογιστών – Φοροτεχνικών

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού:
Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.
Το ΟΕΕ, ως αρμόδια Αρχή, που εποπτεύει το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, υποχρεούται να παράσχει στους λογιστές εκπαίδευση σε φορολογικά θέματα, με σκοπό να καταστούν ικανοί για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι συμμετέχοντες Λογιστές Φοροτεχνικοί θα καταρτίζονται σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, που η γνώση τους κρίνεται αναγκαία για την άσκηση του επαγγέλματος τους και παράλληλα ενημερώνονται για τις νέες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, των οποίων η πολυπλοκότητα δημιουργεί δυσκολίες στην εφαρμογή τους.
Η κατάρτιση θα παρέχεται με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις), ενώ οι εισηγήσεις θα μεταδοθούν και ζωντανά σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ (LIVE STREAMING)
 
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας,
Ακαδημίας 7, αίθουσα ΕΡΜΗΣ, 6ος όροφος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων Χρήστος Γιαννόπουλος
(τ. Γενικός Διευθυντής Φορολογίας του Υπ. Οικονομικών)
19/11/2014 (10:00-15:00) 20/11/2014 (10:00-15:00)
Φορολογία Κατοχής Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ, Ε9, ΦΑΠ, ΕΦΑ ) Άννα Αδάμ – Κόλλια(Προϊσταμένη Τμ. Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου Υπ. Οικονομικών) ΕΝΦΙΑ & E9 24/11/2014 (17:00-22:00)                                    ΦΑΠ & ΕΦΑ 27/11/2014 (17:00-22:00)
Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων για Τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Στοιχείων Ευθύμιος Σαΐτης(Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Βιβλίων & Στοιχείων Υπ. Οικονομικών) 02/12/2014 (17:00-22:00) 04/12/2014 (17:00-22:00)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  
Κατερίνα Καρύδα,
Στέλεχος Διεύθυνσης Φ.Π.Α. Υπουργείου Οικονομικών
Λόγω των εις βάθος επικείμενων αλλαγών που θα ισχύσουν το 2015, o ΦΠΑ θα ενσωματωθεί στη συνολική εκπαίδευση μετά την οριστικοποίηση των νέων διατάξεων και προετοιμασίας του εκπαιδευτικού υλικού.
 
Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα θα τροποποιούνται μετά από απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τις θεσμικές εξελίξεις, που ενδεχομένως προκύψουν.
Θα υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε Α΄ και Β΄ τάξη για τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων και για τις Υποχρεώσεις Επιχειρήσεών για Τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Στοιχείων.
Η εκπαιδευτική ενότητα για τη Φορολογία Κατοχής Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ, Ε9, ΦΑΠ, ΕΦΑ) θα είναι κοινή για όλους τους Λογιστές Φοροτεχνικούς.
Μετά την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης οι Λογιστές Φοροτεχνικοί θα συνεχίσουν να έχουν διαρκή δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού, δηλαδή στις υφιστάμενες αλλά και τις επικαιροποιημένες εισηγήσεις, καθώς και στις νέες εκπαιδευτικές ενότητες, που ενδεχομένως προστεθούν.
Επίσης θα δοθεί η δυνατότητα σε αριθμό εκπαιδευομένων να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία μία (1) από τις εκπαιδευτικές ενότητες, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν δια ζώσης το σεμινάριο, θα πρέπει να το δηλώσουν κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής (αναλύεται στη συνέχεια), συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο. Η επιλογή των ακροατών, για την παρακολούθηση σεμιναρίου θα γίνει με τυχαία επιλογή μεταξύ όσων έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον ανά επαγγελματική κατηγορία και τάξη.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι της εκπαίδευσης θα είναι οι Λογιστές Φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Α΄ και Β΄ τάξης, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΕΕ και έχουν ενεργοποιήσει τον κλειδάριθμο, έχουν ανανεώσει την επαγγελματική τους ταυτότητα μέχρι και το έτος 2012. Όσοι λογιστές φοροτεχνικοί είναι παράλληλα και μέλη του ΟΕΕ πρέπει να είναι οικονομικά ενήμεροι. Σημειώνεται ότι για τους ενεργούς λογιστές φοροτεχνικούς είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της εκπαίδευσης, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης και στους μη ενεργούς, οι οποίοι επιθυμούν τη συνεχή επιμόρφωση τους για την βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών τους.
Για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης πρέπει να υποβληθεί αίτηση και να καταβληθεί ποσό 30€ για την συμμετοχή (πρέπει να προηγηθεί η εξόφληση των οφειλών για να γίνει δεκτή η ηλεκτρονική πληρωμή των 30€)
Oι λογιστές φοροτεχνικοί μέσω της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ θα έχουν την δυνατότητα πληροφόρησής για τις τυχόν οφειλές τους από Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στην υποβολή της αίτησης παρακολούθησης της αναγκαίας εκπαίδευσης του Ν. 4083/2012.
Για διευκρινίσεις οι λογιστές φοροτεχνικοί μπορούν να συμπληρώνουν την φόρμα που βρίσκεται στην ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ στο μενού ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑ (στείλτε e-mail –ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ).
Για τις οδηγίες υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εδώ

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ευχόμαστε το μήνυμα της Ανάστασης να δίνει δύναμη και ελπίδα και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου