ΑρθρογραφίαΔιάφορα

Ανάλυση κλήσεων κινητής τηλεφωνίας – ένας ακόμη παραλογισμός !

Με την εφαρμογή του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013) αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των επιχειρήσεων.
Όσον αφορά το άρθρο 13 του Ν.  4172/2013, το οποίο αναφέρεται στις παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού οι οποίες συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα, η Γ.Γ.Δ.Ε. εξέδωσε την ΠΟΛ. 1219/2014, δίνοντας οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τις παροχές σε είδος.
Εκτός των λοιπών περιπτώσεων, στην συγκεκριμένη απόφαση δίνονται οδηγίες σχετικά με την παροχή της χρήσης εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας προς τους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές και μέλη της διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι στις παροχές σε είδος στους εργαζόμενους και στα συγγενικά τους πρόσωπα που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος και συνεπώς προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδημα των εργαζόμενων περιλαμβάνεται και :
«η παροχή της χρήσης εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας που γίνεται στους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές και μέλη διοίκησης κατά το μέρος που υπερβαίνει το κόστος των προγραμμάτων χρήσης και υπό την προϋπόθεση ότι το υπερβάλλον ποσό του προγράμματος χρήσης χρησιμοποιείται για προσωπικούς τους σκοπούς και όχι για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις καλύπτουν τη συγκεκριμένη παροχή στα προαναφερόμενα πρόσωπα με σκοπό την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών τους, την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών (επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες, κ.λπ.) ακόμα και πέραν του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου. Ο διαχωρισμός της παροχής που εξυπηρετεί την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη από την παροχή που εξυπηρετεί προσωπικούς σκοπούς των ανωτέρω προσώπων είναι εφικτός διότι κατά την έκδοση του λογαριασμού από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας παρέχεται ανάλυση ανά αριθμό. Σε κάθε περίπτωση, ο διαχωρισμός μπορεί να βασιστεί και σε βεβαίωση του εργοδότη, με την οποία βεβαιώνεται σε ετήσια βάση το ποσό που αφορά σε επαγγελματική χρήση ή άλλη χρήση της εταιρικής σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός ή ο εργοδότης δεν προβεί στον διαχωρισμό αυτό για οποιοδήποτε λόγο και δεν χορηγήσει σχετική βεβαίωση, τότε το υπερβάλλον ποσό του κόστους του προγράμματος χρήσης θεωρείται ως παροχή σε είδος. Στην παροχή αυτή που προσαυξάνει το φορολογητέο εισόδημα των ανωτέρω προσώπων εντάσσονται και οι φόροι και τα τέλη που αντιστοιχούν σε αυτήν (Φ.Π.Α., λοιπά τέλη). 
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: Επιχείρηση χορήγησε μέσα στο 2014 σε εργαζόμενό της κινητό τηλέφωνο πληρώνοντάς του όλους τους λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά για το έτος αυτό ανήλθαν σε 2.000 ευρώ. Το πρόγραμμα χρήσης είναι 100 ευρώ ανά μήνα, ήτοι 1.200 ευρώ ετησίως. Περίπτωση α΄: Από την ανάλυση ανά αριθμό προέκυψε ότι από τη διαφορά των 800 ευρώ (δηλαδή το υπερβάλλον ποσό του προγράμματος χρήσης), 300 ευρώ αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη και τα 500 ευρώ αφορούν προσωπικούς σκοπούς του εργαζόμενου. Κατά συνέπεια ως παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο θεωρείται το ποσό των 500 ευρώ. Περίπτωση β΄: Εφόσον από τον αναλυτικό λογαριασμό δεν προκύπτει ή δεν έγινε ο διαχωρισμός επιχειρηματικής ή προσωπικής χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της παροχής βεβαίωσης της επιχείρησης κατά τα ανωτέρω), τότε το σύνολο της διαφοράς (ήτοι τα 800 ευρώ) θεωρείται ως παροχή σε είδος για τον εργαζόμενο. Διευκρινίζεται ότι όταν η επιχείρηση καλύπτει για το ίδιο εκ των ανωτέρω πρόσωπο και την παροχή της χρήσης περισσότερων της μίας συσκευής και εταιρικής σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, τότε η συνολική αξία των επιπρόσθετων συσκευών και εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας θεωρείται παροχή σε είδος και προσαυξάνει το φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου.».
Σχόλια – Προβληματισμοί
Όπως γίνεται αντιληπτό τα παραπάνω αφορούν την παροχή της χρήσης εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και επομένως δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση που στους εργαζόμενους, διευθυντές, διαχειριστές και τα μέλη της διοίκησης παρέχονται υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας με την μορφή καρτοκινητής. Για την περίπτωση αυτή, δεν δίνονται διευκρινίσεις για τον ορθό χειρισμό της.
Ακόμα, προβληματισμό δημιουργεί και ο τρόπος διαχωρισμού της παροχής, αφού θα απαιτούνται αρκετές εργατοώρες για τον διαχωρισμό των τηλεφωνικών κλήσεων σε αυτές που αφορούν προσωπικούς σκοπούς και σε αυτές που αφορούν επιχειρηματικούς σκοπούς. Σε μία επιχείρηση με δεκάδες ή εκατοντάδες υπαλλήλους είναι σχεδόν αδύνατη η διεκπεραίωση αυτής της εργασίας, εκτός αν κάποιοι εργαζόμενοι ασχολούνται αποκλειστικά με το θέμα αυτό. Επίσης, με τη βεβαίωση που εκδίδει η επιχείρηση αναλαμβάνει και τον αντίστοιχο κίνδυνο καθώς το αποτέλεσμα που προκύπτει θα επιδέχεται αμφισβήτησης από τον έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένο ότι η διαδικασία επιβεβαίωσης δεν είναι εύκολα πραγματοποιήσιμη, ο εργοδότης θα πρέπει να λάβει την απόφαση πως θα χειριστεί το θέμα της έκδοσης της βεβαίωσης.
Για το συγκεκριμένο ζήτημα, την επόμενη της έκδοσης της ΠΟΛ. 1219/2014, το Υπουργείο Οικονομικών επανήλθε με ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι  :
«Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα εξής: 
Αποτελούν ενσυνείδητη διαστρέβλωση της πραγματικότητας τα δημοσιεύματα περί δήθεν φορολόγησης των εταιρικών κινητών τηλεφώνων. 
Τα προγράμματα χρήσης κινητών τηλεφώνων που παρέχονται στους εργαζόμενους δεν φορολογούνται ανεξαρτήτως του ύψους τους, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του φορολογουμένου ή του εργοδότη του. 
Ακόμη και σε περίπτωση υπέρβασης του κόστους του προγράμματος χρήσης ούτε το υπερβάλλον ποσό φορολογείται, με τη μόνη προϋπόθεση απλής βεβαίωσης του εργοδότη ότι και το υπερβάλλον αυτό ποσό αφορά σε επαγγελματική χρήση
.».
Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω ανακοίνωση, παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να αποφασίσει αν το υπερβάλλον ποσό των προγραμμάτων χρήσης κινητών τηλεφώνων θα επιβαρύνει τους εργαζόμενους ως παροχή σε είδος. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1219/2014 ο εργοδότης θα πρέπει να διαχωρίσει την αξία των τηλεφώνων που πραγματοποιήθηκαν και αφορούν προσωπικούς σκοπούς για να προσδιοριστεί το ύψος της παροχής σε είδος.

Συνεπώς, υφίσταται πάντα ο κίνδυνος, σε περίπτωση ελέγχου, να προσδιοριστούν παραβάσεις σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, εφόσον ο εργοδότης εκδώσει βεβαίωση για το σύνολο του ποσού που αφορά τη χρήση εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας.
Τέλος, κατά την άποψή μας, το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να μεριμνήσει για την έγκαιρη έκδοση ερμηνευτικών οδηγιών (κάτι στο οποίο δεν μας έχει συνηθίσει έως τώρα), που θα είναι ταυτόχρονα απλές, κατανοητές και πρακτικά εφαρμόσιμες χωρίς παρερμηνείες και παρεξηγήσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις και ελεγκτές.
Πηγή www.e-forologia.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ευχόμαστε το μήνυμα της Ανάστασης να δίνει δύναμη και ελπίδα και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον…
ΧρήσιμαΔήμος ΡόδουΔιάφορα

Πληρωμή του τέλους Παρεπιδημούντων μέσω της πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» του Δήμου Ρόδου

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» https://www.teledimos.gr/ του Δήμου Ρόδου, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το τέλος 0,5% – Παρεπιδημούντων με…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου