Αρθρογραφία

Ανάλυση των προοπτικών του ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ στην ΕΛΛΑΔΑ και ο ρόλος του στην έξοδο από την κρίση

To Πανεπιστήμιο Πειραιά σε συνεργασία με το ΟΕΕ, συνέταξαν μία επιστημονική μελέτη, όπου σκοπό έχει την διερεύνηση των επιπτώσεων στην άσκηση του οικονομολογικού επαγγέλματος, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της κρίσης χρέους της Ελληνικής οικονομίας από το 2008 έως σήμερα και να αναδείξει την προοπτική και τις ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζονται για τους ασκούντες το οικονομολογικό επάγγελμα στην χώρα μας από τις σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες συντελούνται στην Ελληνική οικονομία στην προσπάθειά της να μετασχηματίσει το μοντέλο λειτουργίας της σε βιώσιμο, αειφόρο και εύρωστο.

Για τον σκοπό αυτό, η μελέτη εντόπισε τις ειδικότητες και τις ειδικεύσεις του οικονομολογικού επαγγέλματος οι οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν ανάπτυξη και να προσφέρουν ευκαιρίες επαγγελματικής δραστηριοποίησης για τους ασκούντες το οικονομολογικό επάγγελμα τα επόμενα έτη, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα, η μελέτη προτείνει ρόλο και συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες δύναται να αναλάβει το Οικονομικό Επιμελητήριο την Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), προκειμένου α) να γίνει αρωγός στην προσπάθεια μακροπρόθεσμης και ποιοτικής αναβάθμισης της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας καθώς και β) να διευκολύνει και να προετοιμάσει τα μέλη του να ανταποκριθούν επιτυχώς στις νέες συνθήκες της μετά την κρίση εποχής.

Η μελέτη κάνει χρήση της έννοιας του οικονομολόγου όπως αυτή προκύπτει από το Π.Δ. 475/91 «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεως του» σύμφωνα με το οποίο, στο οικονομολογικό επάγγελμα συγκαταλέγονται οι οικονομικοί αναλυτές, οι μελετητές επιχειρησιακών προγραμμάτων, οι οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι φοροτεχνικοί, οι λογιστές, οι ορκωτοί λογιστές, οι διδάσκοντες την οικονομική επιστήμη σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων), οι οικονομέτρες και στατιστικολόγοι καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων σε φορείς οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Επίσημο συλλογικό όργανο και φορέας του κλάδου των Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στο εισαγωγικό της μέρος η μελέτη παρουσιάζει αρχικά τον ορισμό του οικονομολογικού επαγγέλματος και το εύρος των ειδικοτήτων και ειδικεύσεων που εμπεριέχει. Επιπλέον, παρουσιάζει τις προϋποθέσεις άσκησης του οικονομολογικού επαγγέλματος στην χώρα μας καθώς και το θεσμικό του πλαίσιο.

Στην συνέχεια η μελέτη παρουσιάζει το ιστορικό της κρίσης χρέους και της οικονομικής ύφεσης που ακολούθησε την χρονική περίοδο 2008 – 2013 στην χώρα μας, εκθέτοντας περιεκτικά τους λόγους για τους οποίους η Ελληνική οικονομία κατέληξε σε αυτή την ιδιαίτερη δύσκολη θέση καθώς και την σημερινή κατάστασή της. Η μελέτη εν συνεχεία καταπιάνεται με τις πολιτικές, δράσεις και διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες εφαρμόζονται ή αναμένονται να εφαρμοσθούν στην χώρα μας προκειμένου να εξέλθει από την κρίση και να αναπτύξει καινούργια δυναμική.

Επιπρόσθετα, η μελέτη, διενεργώντας επισκόπηση σε πρόσφατες σχετικές μελέτες σκεπτόμενων φορέων (McKinsey, Ι.Ο.Β.Ε. E.E.Δ.Ε. κ.α.) καταγράφει τους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας οι οποίοι αναμένεται να επιδείξουν σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα δέκα χρόνια λόγω ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτουν.

Σε επόμενο στάδιο η μελέτη εξετάζει με την βοήθεια οικονομετρικού υποδείγματος (Τεστ «αιτιότητας» κατά Granger) την μεταβολή στον αριθμό των απασχολούμενων στο οικονομολογικό επάγγελμα σε σχέση α) με την μεταβολή στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.), β) με την μεταβολή της γενικής απασχόλησης στην χώρα καθώς και την μεταβολή της γενικότερης απασχόλησης σε σχέση με το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Με τον τρόπο αυτό γίνεται προσπάθεια να αποκρυπτογραφηθεί η «αντίδραση» της απασχόλησης στο οικονομολογικό επάγγελμα σε μεταβολές του Α.Ε.Π., προκειμένου να προβλεφθεί αν και πότε η αναμενόμενη στροφή της Ελληνικής οικονομίας προς την ανάπτυξη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση των ασκούντων το οικονομολογικό επάγγελμα.

Στην συνέχεια η μελέτη εξετάζει ειδικά θέματα τα οποία επηρεάζουν το οικονομολογικό επάγγελμα και αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην διαμόρφωση των συνθηκών της άσκησής του την επόμενη δεκαετία, στην περίοδο αναδιάρθρωσης και μετασχηματισμού της Ελληνικής οικονομίας η οποία αναμένεται να ακολουθήσει. Τα θέματα αυτά είναι η πληροφορική και η επίδραση της στο επάγγελμα του οικονομολόγου, η έννοια της δια βίου μάθησης, το mentoring, καθώς και ο ρόλος των πιστοποιήσεων στην δημιουργία κύρους και προστιθέμενης αξίας στον επαγγελματία οικονομολόγο και την εργασία του. Ειδικότερα για τις πιστοποιήσεις γίνεται διεξοδική παρουσίαση αυτών που διατίθενται σε ανεπτυγμένες οικονομίες από εγνωσμένου κύρους φορείς καθώς και αναλυτική παρουσίαση ανά ειδικότητα και ειδίκευση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου των πιστοποιήσεων που διατίθενται στην Ελληνική πραγματικότητα, εφόσον εκτιμάται ότι αυτές θα προσδίδουν στο μέλλον ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στους κατόχους τους.

Η μελέτη συνεχίζεται με την παρουσίαση ευκαιριών οι οποίες προκύπτουν σε συγκεκριμένες ειδικεύσεις και ειδικότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος οι οποίες προκύπτουν από τις διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες συντελούνται ή θα συντελεστούν το επόμενο διάστημα στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία καθώς και τις ευκαιρίες σε κλάδους της Ελληνικής οικονομίας με αναπτυξιακές προοπτικές.

Τέλος, η μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση προτάσεων για τον ρόλο τον οποίο καλείται να διαδραματίσει το Οικονομικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα την επόμενη δεκαετία καθώς και συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες δύναται να αναλάβει, προκειμένου α) να γίνει συμμέτοχος στην προσπάθεια ανασύνταξης της Ελληνικής οικονομίας της χώρας καθώς και β) να προετοιμάσει τα μέλη του να ανταποκριθούν επιτυχώς στις νέα δεδομένα.

Δείτε εδώ τη μελέτη

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία: Τι οφείλει να γνωρίζει… Σημεία S.O.S.

Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία για το ορθό φορολογικό σχεδιασμό της επιχείρησης του! Α’ Ενότητα Eλεύθερος επαγγελματίας με ιδιόχρηση κατοικία ως επαγγελματική έδρα Πως αντιμετωπίζουμε…
ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Όλος ο χάρτης παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων

Του Σπύρου Δημητρέλη Σχεδόν ολοκληρώθηκε ο χάρτης των χρονικών ορίων παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων Εισοδήματος. Μετά από σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου