Αναδημοσιεύσεις

Απίστευτο κι όμως ελληνικό: Άλλο μισθό θα δηλώνεις και με άλλο θα πληρώνεσαι με βάση τις αλλαγές στο ΕΡΓΑΝΗ!

Επιμέλεια: Βασίλης Πρασσάς,
Εξειδικευμένος Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων

Τι λέει το Υπ. Εργασίας για τον υπολογισμό της Μερικής Απασχόλησης

Γενικά βάσει της εργατικής νομοθεσίας οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζομένου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης (παρ.1άρθρο17 Ν.3899/2010).

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και της οδηγίες του Σ.ΕΠ.Ε. ως μέθοδος υπολογισμού αποδοχών μερικής απασχόλησης εφαρμόζεται η μέθοδος βάσει τουΝ.3846/2010άρθρο 2 παρ.9 (αντικαθιστώντας το άρθρο2 του Ν.2639/1998), ορίζοντας ότι “Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης”.

Παράδειγμα: Έστω έμμισθος εργαζόμενος ο οποίος απασχολείται 4 ώρες / ημέρα σε 5ήμερη βάση. Ο Συμφωνηθείς Μισθός για πλήρη απασχόληση είναι 1.000€. Συνηθίζεται από πολλούς εργοδότες και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο Σ.ΕΠ.Ε. να προσδιορίζουν τον μισθό του εργαζόμενου με τη μέθοδο της αναλογίας. Δηλαδή για 8 ώρες 1.000€ => για 4 ώρες 500€.

Τι λέει το ΙΚΑ για τον υπολογισμό της Μερικής Απασχόλησης

Παρ’ όλα αυτά η πιο ακριβής μέθοδος υπολογισμού των αποδοχών μερικής καθημερινής απασχόλησης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΚΑ (οι οποίες είναι στο εγχειρίδιο του κάθε ελεγκτή) είναι το Ωρομίσθιο βάσει ασφαλιστικών, δηλαδή ωρομίσθιο επί ώρες εργασίας ανά ημέρα επί ημέρες εργασίας μήνα (περιόδου).
Επομένως η μέθοδος υπολογισμού που ορίζει το Υπ. Εργασίας αλλά και οι οδηγίες του Σ.ΕΠ.Ε. δεν είναι αποδεκτή από το Ι.Κ.Α. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα:

Ημέρες ΕργασίαςΗμέρες ΑσφάλισηςΑποδοχές βάσει Σ.ΕΠ.Ε.Αποδοχές βάσει Ι.Κ.Α.Παράβαση
2020500480
2121500504Επιπλέον εισφορές επί των 4€
2222500528Επιπλέον εισφορές επί των 28€
2322500552Επιπλέον εισφορές επί των 52€

Τα προβλήματα μετά την πρόσφατη αλλαγή στο ΕΡΓΑΝΗ (41815/Δ.10.199)

Σύμφωνα με την απόφαση 41815/Δ.10.199 στις 16.09.2016 το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναφέρει ότι στην αναβάθμιση του Π.Σ. Εργάνη και συγκεκριμένα των εντύπων Ε4 και Ε3, θα γίνεται έλεγχος ορθής συμπλήρωσης των πεδίων «Μικτές αποδοχές», «Εβδομαδιαίες ώρες» και «Ωρομίσθιο» σύμφωνα με τα παρακάτω

  1. Υπάλληλος:

«Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,166 x «Ωρομίσθιο»,

Δηλαδή αν το ωρομίσθιο ενός υπαλλήλου ήταν π.χ. 6€ (είναι το Ωρομίσθιο των 1000€ μηνιαίου μισθού), ο μισθός ενός υπαλλήλου που απασχολείται με 4 ώρες ανά ημέρα θα είναι 6€ x 4(ώρες) x 4,166 (εβδομάδες) = 500€
Σε αυτή την περίπτωση, ο μισθός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα διαφέρει αρκετά από τον μισθό που αποδέχεται το ΙΚΑ για 22 ημέρες απασχόλησης (528€)

  1. Εργατοτεχνίτης:

«Μικτές αποδοχές» = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο»

Δηλαδή αν το ωρομίσθιο ενός εργατοτεχνίτη ήταν π.χ. 6€ (είναι το Ωρομίσθιο των 1000€ μηνιαίου μισθού), ο μισθός ενός εργάτη που απασχολείται με 4 ώρες ανά ημέρα θα είναι 6€ x 4(ώρες) x 4,33 (εβδομάδες) = 520€

Σε αυτή την περίπτωση, ο μισθός του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα είναι πολύ κοντά στον μισθό που αποδέχεται το ΙΚΑ για 22 ημέρες απασχόλησης (528€)

Με βάση τους παραπάνω τύπους θα υπάρχει η υποχρεωτική αναγραφή στα παραπάνω αναφερόμενα πεδία των σχετικών εντύπων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Ε3, Ε4) των Μικτών αποδοχών για όλες τις ιδιότητες (τύπους) εργαζόμενων βάσει της μεθόδου της αναλογίας.

Διαφορά Μισθού Υπολογισμού με Μισθό υποβολής στο ΕΡΓΑΝΗ

Σήμερα συναντούμε 2 τρόπους υπολογισμού των αποδοχών μερικής απασχόλησης στην καθημερινή εργασία:

Α) Με αναλογία βάσει Υπ. Εργασίας
Β) Με ωρομίσθιο με βάση τις οδηγίες του ΙΚΑ

Αν κάποιος χρήστης εφαρμόζει τον 1Ο τρόπο, τότε θα έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Α) για Υπάλληλο: θα έχει ίδιο μισθό υπολογισμού (500€) με μισθό υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (500€) αλλά αυτή η μέθοδος θα είναι αντίθετη με το ΙΚΑ και θα είναι εκτεθειμένος σε πρόστιμα από ελεγκτές του ΙΚΑ

Β) για εργατοτεχνίτη: θα έχει διαφορετικό μισθό υπολογισμού (500€) με μισθό υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ(520€) αλλά αυτή η μέθοδος θα είναι αντίθετη με το ΙΚΑ και θα είναι εκτεθειμένος σε πρόστιμα από ελεγκτές του ΙΚΑ διότι παρότι δηλώνονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σχετικά ορθές (βάσει ΙΚΑ) αποδοχές, καταβάλλονται λιγότερες.

Αν κάποιος χρήστης εφαρμόζει τον 2Ο τρόπο, τότε θα έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Α) για Υπάλληλο: θα έχει διαφορετικό μισθό υπολογισμού (528€) με μισθό υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (500€) και παρότι αυτή η μέθοδος θα είναι σωστή με το ΙΚΑ, ο ελεγκτής του ΙΚΑ, θα δει διαφορετικό μισθό στο Πίνακα Προσωπικού και διαφορετικό μισθό υπολογισμού στην ΑΠΔ και στις μισθοδοτικές καταστάσεις. Το τι θα κάνει; Κανείς δεν ξέρει!

Β) για εργατοτεχνίτη: θα έχει διαφορετικό μισθό υπολογισμού (528€) με μισθό υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (520€) αν και οι διαφορές θα είναι ελάχιστες και σχετικά σύμφωνες με τις οδηγίες του ΙΚΑ.

Συμπέρασμα: Το ήδη δαιδαλώδες τοπίο του τρόπου υπολογισμού της Μερικής Απασχόλησης έρχεται να αποτελειώσει η πρόσφατη απόφαση του Υπ. Εργασίας η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις «επιταγές» του ΙΚΑ αλλά και τον τρόπο ελέγχου που εφαρμόζεται από τους ελεγκτές του ΙΚΑ.

Συμπεραίνεται ότι η διαφορετική αναγραφή και κοινοποίηση των μικτών αποδοχών στα έντυπα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σε σχέση με αυτά των Συμβάσεων εργασίας, αλλά των μικτών αποδοχών που θα υπολογισθούν οι κρατήσεις για το ΙΚΑ (ΑΠΔ) θα φέρουν μεγάλη ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ και ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ σε όλα τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη εργοδότες, λογιστές και φυσικά του αρμόδιου φορέα του ΙΚΑ.

Λύση: Επιτέλους, το Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο οποίο ανήκει το Ι.Κ.Α οφείλει να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τη Διοίκηση του Ι.Κ.Α. και να λύσει δια παντός το συγκεκριμένο ζήτημα που ταλανίζει όλους τους αρμόδιους και έχει οδηγήσει σε επιβολή άδικων προστίμων σε εργοδότες οι οποίοι βρίσκονται μόνιμα στο ΔΙΛΛΗΜΑ για τον αν θα πρέπει για το θέμα της αμοιβής της Μερικής Απασχόλησης να εφαρμόσουν τον νόμο του Υπουργείου Εργασίας και να κινδυνεύουν να δεχτούν πρόστιμο ή να αγνοήσουν τον νόμο του και να εναρμονιστούν με όσα ορίζει το Ι.Κ.Α.

Μέχρι τότε, για όσους έχουν ακόμη αντοχές … τίποτα άλλο πέραν από ΥΠΟΜΟΝΗ…

Διότι όπως είπε κάποτε κι ο Γκάντι: Να χάνεις την υπομονή σου σημαίνει να χάνεις τη μάχη.

Αναδημοσίευση από το e-forologia.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αναδημοσιεύσεις

Γ. Πιτσιλής: Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα λειτουργήσουν εντός του 2019

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στην αποψινή ομιλία του στο 10ο tax forum, είναι: Όσον αφορά τις στοχεύσεις…
Αναδημοσιεύσεις

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού: Υπάρχει υποχρέωση επίδειξης του κατά τον έλεγχο;

Τι αλλάζει με την εφαρμογή του Ν.4308/2014 για την επίδειξη του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού;
Αναδημοσιεύσεις

Σε επικίνδυνες ατραπούς η ανώνυμη εταιρία

του Γεώργιου Ι. Μάτσου – Δ.Ν., Δικηγόρος Δραματικές θα είναι οι επιπτώσεις στις εσωτερικές ισορροπίες των ανωνύμων εταιριών από 1 Ιανουαρίου 2019, οπότε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου