Αναδημοσιεύσεις

Απογραφή σε μικρές επιχειρήσεις: Προαιρετική μεν, με υποχρεώσεις δε

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στις υποχρεώσεις των πολύ μικρών επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία, σήμερα θα απαντήσουμε στο ερώτημα:
 αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η απογραφή με 10%, που εγγράφηκε στο έντυπο Ε1, για το φορολογικό έτος 2014 και πως αντιμετωπίζεται από φορολογικής πλευράς η υποχρέωση για προαιρετική απογραφή.
Η αναφορά απογραφή, για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων στο έντυπο Ε3, με 10% των αγορών της προηγούμενης χρήσης, ως απογραφή έναρξης και 10% των αγορών της τρέχουσας χρήσης ως απογραφή λήξης, ήταν υποχρέωση του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, που καταργήθηκε με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) από 01.01.2014.
Μόνο για το 2014
Για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στο φορολογικό έτος 2014, με τον νόμο 4316/2015, προστέθηκε μεταβατική διάταξη στο άρθρο 72 του νόμου 4172/2013, η οποία αναφέρει:
«(33) 32. Ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσαν τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 (Α’ 151), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων».
 
Η μεταβατική διάταξη αφορούσε μόνο το φορολογικό έτος 2014. Άρα, δεν υπάρχει, πλέον, το 10%, ούτε σαν απογραφή λήξης, ούτε σαν απογραφή έναρξης.
 
Προαιρετική απογραφή
Οι παραπάνω αναφερόμενες επιχειρήσεις, τόσο αυτές που έχουν τζίρο έως 150.000 ευρώ, όσο και αυτές που αναφέρονται στην απόφαση ΠΟΛ.1019/2015, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προαιρετική απογραφή, αν το θελήσουν, με την υποχρέωση να την κρατήσουν για άλλα τρία φορολογικά έτη (χρόνια) πέραν του φορολογικού έτους (χρονιάς) που έκαναν για πρώτη φορά.
 
Αν λοιπόν μία επιχείρηση θέλει να κάνει προαιρετική απογραφή, θα πρέπει να τη συνεχίσει για τρία ακόμη έτη, δηλαδή 2015 (πρώτο φορολογικό έτος) συν 2016, 2017 και 2018. Στην περίπτωση αυτή βάση της ΠΟΛ.1042/2016:
 
«4. Ως προς τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων φορολογικού έτους 2015, ισχύουν τα ακόλουθα:
 
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 89 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α’ 270) με το οποίο προστέθηκε ως μεταβατική διάταξη νέα παράγραφος 32 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013, αποκλειστικά και μόνο για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων του φορολογικού έτους 2014, οι οντότητες (ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία που δεν υποχρεούνταν σε διενέργεια απογραφής, ως απογραφή έναρξης μπορούσαν να λάβουν ποσοστό 10% επί των αγορών της χρήσης 2013 (την οποία χρησιμοποίησαν ως απογραφή λήξης για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης 2013) και ως απογραφή λήξης ποσοστό 10% των αγορών φορολογικού έτους 2014.
Την 01.01.2015, όμως, ως απογραφή έναρξης θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα πραγματικής απογραφής, εφόσον είχαν υποχρέωση σε πραγματική απογραφή ή προαιρετικά είχαν προβεί σε απογραφή.
Οι οντότητες αυτές, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση των προαναφερόμενων διατάξεων, ως απογραφή έναρξης του φορολογικού έτους 2015, λαμβάνουν τα δεδομένα πραγματικής απογραφής εφόσον διενήργησαν προαιρετικά ή υποχρεωτικά απογραφή και σε διαφορετική περίπτωση μη διενέργειας απογραφής μηδενικό αρχικό απόθεμα. Σαν απογραφή τέλους φορολογικού έτους 2015, λαμβάνουν την πραγματική απογραφή σε περίπτωση προαιρετικής ή υποχρεωτικής απογραφής και μηδενικό τελικό απόθεμα όταν δεν υποχρεούνται σε απογραφή.
 
Δηλαδή, αν για το φορολογικό έτος 2015, η επιχείρηση δεν είναι υπόχρεη σε σύνταξη απογραφής και δεν έχει προβεί σε προαιρετική απογραφή βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, το κόστος πωληθέντων προσδιορίζεται μόνο από τις αγορές, με μηδενικό απόθεμα αρχής και τέλους. Τέλος, αν η επιχείρηση στο τέλος του φορολογικού έτους 2015, υποχρεούται σε σύνταξη απογραφής ή προαιρετικά συντάξει απογραφή, λαμβάνει τα δεδομένα αυτά, ενώ ως αρχικό απόθεμα φορολογικού έτους 2015, αυτό θεωρείται μηδενικό μόνο αν δεν έχει διενεργηθεί πραγματική απογραφή».
 
Συμπερασματικά, αν μία επιχείρηση θέλει να διενεργήσει προαιρετική απογραφή για το 2015, θα πάρει ως απογραφή έναρξης μηδέν και ως απογραφή λήξης την πραγματική απογραφή που είχε διενεργήσει την 31.12.2015.
Προαιρετική απογραφή πρέπει να διενεργήσει και τα φορολογικά έτη 2016, 2017 και 2018.
 
Απογραφή από παλιότερα χρόνια
Το έχουμε ξαναγράψει, το επισημαίνουμε για μία ακόμη φορά. Επιχειρήσεις που διενεργούσαν προαιρετική απογραφή με τον νόμο 2238/1994 και τον ΚΒΣ ή τον ΚΦΑΣ, έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

  1. Εάν είχαν κάνει πρώτη φορά προαιρετική απογραφή τη χρήση 2011 είχαν την υποχρέωση να κάνουν απογραφή και τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014. Για το φορολογικό έτος 2015 μπορούν να μη κάνουν προαιρετική απογραφή, εάν όμως κάνουν θα χρησιμοποιήσουν σαν απογραφή έναρξης το υπόλοιπο της πραγματικής απογραφής.

 

  1. Εάν είχαν κάνει πρώτη φορά προαιρετική απογραφή τη χρήση 2012 έχουν την υποχρέωση να κάνουν απογραφή και τις χρήσεις 2013, 2014 και 2015.

 
iii. Εάν είχαν κάνει πρώτη φορά προαιρετική απογραφή τη χρήση 2013 έχουν την υποχρέωση να κάνουν απογραφή και τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016.

  1. Εάν είχαν κάνει πρώτη φορά προαιρετική απογραφή το φορολογικό έτος 2014 δεν έχουν την υποχρέωση να κάνουν προαιρετικά απογραφή για τα επόμενα φορολογικά έτη, διότι η προαιρετική απογραφή που πραγματοποιήθηκε την 31.12.2014, ως μεταβατική χρονιά, δεν δημιουργεί υποχρέωση διενέργειας προαιρετικής απογραφής και για τα επόμενα φορολογικά έτη.

Γράφει ο: Απόστολος Αλωνιάτης
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Finance & Markets Voice», την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016.

Σχετικές αναρτήσεις
Αναδημοσιεύσεις

Γ. Πιτσιλής: Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα λειτουργήσουν εντός του 2019

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στην αποψινή ομιλία του στο 10ο tax forum, είναι: Όσον αφορά τις στοχεύσεις…
Αναδημοσιεύσεις

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού: Υπάρχει υποχρέωση επίδειξης του κατά τον έλεγχο;

Τι αλλάζει με την εφαρμογή του Ν.4308/2014 για την επίδειξη του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού;
Αναδημοσιεύσεις

Σε επικίνδυνες ατραπούς η ανώνυμη εταιρία

του Γεώργιου Ι. Μάτσου – Δ.Ν., Δικηγόρος Δραματικές θα είναι οι επιπτώσεις στις εσωτερικές ισορροπίες των ανωνύμων εταιριών από 1 Ιανουαρίου 2019, οπότε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου