Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Απομείωση Παγίου Στοιχείου

Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί αποσβέσιμα πάγια και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές, η απομείωση ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί να επηρεάσει τον ισολογισμό και τη δήλωση εισοδήματος μέχρι κάποιο σημείο. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση αξίας, μπορεί να μην αξίζει τόσο πολύ ή να μην είναι χρήσιμο για όσο χρονικό διάστημα μπορούσε αρχικά να είχε εκτιμηθεί. Σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές, αυτό μπορεί να απαιτήσει τη λήψη μιας ζημίας απομείωσης και να αναγραφεί η μείωση της λογιστικής αξίας στις οικονομικές καταστάσεις.

Οι λογιστικοί κανόνες προτείνουν αναθεώρηση στις αξίες της εταιρείας για την αξία ενός  πάγιου περιουσιακού στοιχείου – το συνολικό κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις – για σκοπούς απομείωσης όταν υπάρχει μια αλλαγή στις συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν την ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου, η τρέχουσα αξία της αγοράς ή υπολειμματική αξία.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε δαπανήσει  50.000 για ένα κομμάτι του εξοπλισμού παραγωγής που περιμένετε να χρησιμοποιήσετε για τέσσερα χρόνια πριν από την πώλησή του για  10.000. Εάν ο εξοπλισμός καταστεί άνευ αντικειμένου κατά το τρίτο έτος, λόγω της νέας τεχνολογίας ή υφίσταται βλάβη που μειώνει την ωφέλιμη ζωή του, τα ζητήματα αυτά δείχνουν ότι η αναφορά μιας ζημίας απομείωσης για το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι απαραίτητη.

Μπορεί να αναφερθεί μόνο η ζημία απομείωσης στις οικονομικές καταστάσεις όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι ανακτήσιμη. Η λογιστική αξία δεν είναι ανακτήσιμη όταν είναι περισσότερη από το συνολικό ποσό των μετρητών που το περιουσιακό στοιχείο θα παρέχει στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Υπολειμματική αξία είναι η τιμή που μπορείτε να πουλήσετε ένα περιουσιακό στοιχείο στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Η ζημιά απομείωσης που αναφέρετε στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπολογίζεται λίγο διαφορετικά από ό, τι κατά τη δοκιμή για την ανακτησιμότητα. Αντί για την αφαίρεση των μελλοντικών ταμειακών ροών από τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, αφαιρέστε την εύλογη αξία του για να φτάσετε στη ζημία απομείωσης. Εύλογη αξία είναι ουσιαστικά η τιμή αγοράς για το περιουσιακό στοιχείο σήμερα, όχι στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Ως εκ τούτου, εάν κατά τη στιγμή της αξιολόγησης στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησής για απομείωση, η λογιστική αξία του εξοπλισμού είναι 30.000 μείον 20.000 από τις σωρευμένες αποσβέσεις , επομένως θα μπορούσατε να το πωλήσετε μόνο για  10.000, το αποτέλεσμα είναι 20.000 ζημία απομείωσης.

Δύο οικονομικές καταστάσεις επηρεάζονται κατά τη λήψη μιας ζημίας απομείωσης περιουσιακού στοιχείου. Η ζημιά αναφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο ίδιο τμήμα, στο οποίο αναφέρετε τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης. Η ζημία απομείωσης μειώνει τελικά τα κέρδη , αλλά δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στο ισοζύγιο ροών της εταιρείας. Μπορείτε επίσης να γράψετε τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου που αναφέρεται στον ισολογισμό στην εύλογη αξία που υπολογίζεται. Με άλλα λόγια, να μειώσετε την τρέχουσα λογιστική αξία της ζημίας απομείωσης.

Επιμέλεια: Γεώργιος Εγγλεζάκης, Λογιστής Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Σχετικές αναρτήσεις
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Φορολογικός σχεδιασμός: Σπουδαιότητα και σημασία

Φορολογικός σχεδιασμός.  Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την σημασία του αλλά και την σπουδαιότητα του. Τι ακριβώς όμως είναι. Καταρχάς είναι…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Σκοπός και Διαχωρισμός των Ρόλων μέσα στην Ομάδα

Στην ομαδική εργασία ένα σημαντικός παράγοντας επιτυχίας κι απόδοσης είναι η σωστή κατανομή των ρόλων ανάμεσα στα μέλη. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Πως η απογραφή επηρεάζει το κέρδος ή τη ζημία της επιχείρησης

Η απογραφή είναι ένας από τους παράγοντες που μπορεί να ελέγξει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης  για τη βελτίωση της κερδοφορίας. Ο τρόπος…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου