ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Μπερδεμένο το κουβάρι των επιδοτήσεων

Με το θέμα έχουμε ξανασχοληθεί σε παλιότερο άρθρο μας, αλλά αρκετοί συνάδελφοι, μας ζήτησαν να επανέλθουμε. Πρόκειται για το ζήτημα της αντιμετώπισης των επιδοτήσεων των παγίων και δαπανών των επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία (τα παλιά Β΄ κατηγορίας).
Γράφει ο: Απόστολος Αλωνιάτης
Είναι γνωστό ότι από 01η.01.2014 ισχύει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, ν.4172/2013). Σύμφωνα με το άρθρο 72, παράγραφος 25, του νόμου 4172/2013 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), τυπικά από 01η.01.2014, παύει να ισχύει ο προηγούμενος ΚΦΕ (ν.2238/1994).
Παρόλ’ αυτά η διοίκηση, τόσο με την ΠΟΛ.1116/10.6.2015, όσο και με διάφορα έγγραφα (όπως ο ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2-6-2015: «Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων-επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας») επαναφέρει τις θέσεις της για την αντιμετώπιση των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων και κάλυψη δαπανών, ως αφαιρετικά στοιχεία της δαπάνης που πραγματοποιεί η επιχείρηση για την απόκτησή τους.
Συγκεκριμένα στο έγγραφο της 02.06.2015, αναφέρεται ότι:
«1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4172/2013, ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές, μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

  1. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές, αλλά προσμετρώνται στον υπολογισμό του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία (λογιστικός τρόπος προσδιορισμού).
  2. Ωστόσο, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση (1033066/002/Α0012/29.03.2007 και 1053838/1065/Α0012/2005 έγγραφα) και σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους περί ιδιωτικών επενδύσεων, τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων, για αγορά παγίων, δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων, αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (σχετική η 1040321/10238/Β0012/ ΠΟΛ. 1093/05.05.1992 εγκύκλιος που έδινε οδηγίες εφαρμογής του Ν. 1892/1990)».

Οι επιδοτήσεις από αναπτυξιακούς νόμους
Στην ίδια λογική αντιμετωπίζονται οι επιχορηγήσεις από αναπτυξιακούς νόμους. Η θέση της διοίκησης αποτυπώνεται στο ίδιο έγγραφο (ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2-6-2015 ), το οποίο αναφέρει συγκεκριμένα:
«4. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1059/18.03.2015 εγκύκλιο, διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά στις επιχορηγήσεις που εισπράττονται στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων (π.χ. ν.1892/1990, ν.3299/2004) συνεχίζουν να ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις, καθώς και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την εφαρμογή τους, ενώ για τις επιχορηγήσεις που καταβάλλονται για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, αυτές δεν προσαυξάνουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε (π.χ. οι επιχορηγήσεις από τον ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας αποτελούν μειωτικό στοιχείο της δαπάνης για αμοιβές προσωπικού).

  1. Διευκρινίζεται ότι τα οριζόμενα ανωτέρω, αφορούν στον γενικό κανόνα αντιμετώπισης των επιδοτήσεων/επιχορηγήσεων και δεν αναφέρονται σε οποιαδήποτε ειδική αντιμετώπιση συγκεκριμένων κατηγοριών επιδοτήσεων/επιχορηγήσεων με ειδικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις».

Αντιμετώπιση επιχορηγήσεων – επιδοτήσεων
Α. Επιχορηγήσεις παγίων
Σε περίπτωση που ένα πάγιο αγοραστεί με επιδότηση, τότε για τον υπολογισμό των αποσβέσεων θα πρέπει, στο βιβλίο παγίων, να αφαιρέσουμε την επιδότηση και να υπολογίσουμε τις αποσβέσεις:
Για παράδειγμα, αν ένα πάγιο αγοραστεί 100.000 ευρώ και επιδοτείται κατά 35%, στο βιβλίο παγίων, το συγκεκριμένο πάγιο πρέπει να παρουσιαστεί ως εξής:
Β. Επιχορηγήσεις δαπανών
Με την ίδια λογική λειτουργεί και η επιδότηση δαπανών.
Αντιμετώπιση της επιχορήγησης που λαμβάνεται το επόμενο φορολογικό έτος
Αν μία επιχείρηση πάρει επιδότηση, π.χ. μισθοδοσίας, για την πρόσληψη νέου προσωπικού, τότε το ποσό της επιδότησης που θα λάβει θα υπολογιστεί αφαιρετικά της δαπάνης μισθοδοσίας του φορολογικού έτους 2017.
Στο έγγραφο 1105041/2074/Α0012/02.01.2008 αναφέρεται και ο φορολογικός χειρισμός των επιδοτήσεων δαπανών, σε περίπτωση που ληφθούν σε επόμενο φορολογικό έτος από αυτό που πραγματοποιήθηκε η δαπάνη.
Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της επιχορήγησης θα καταχωρηθεί στο σκέλος των εξόδων, στα βιβλία της επιχείρησης, ως αφαιρετικό στοιχείο της δαπάνης των αποσβέσεων.

  1. Τα παραπάνω εφαρμόζονται κατ’ ανάλογη εφαρμογή της φορολογικής μεταχείρισης που δόθηκε σύμφωνα με την ΠΟΛ.1147/22.05.01, για ποσό επιχορήγησης που έλαβε επιχείρηση από τον ΟΑΕΔ για πρόσληψη προσωπικού, σε χρόνο, όμως, μεταγενέστερο από αυτόν της πρόσληψης, κατά τον οποίο δεν υπήρχαν δαπάνες για αμοιβές προσωπικού».

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Finance & Markets Voice, την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017.

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου