Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

«Μπλοκάκια»: Δηλώστε όλες τις δαπάνες για να γλυτώσετε φόρο

(Αφορά φορολογούμενους με μπλοκάκι που εργάζονται παράλληλα και ως μισθωτοί)
Τη δυνατότητα να γλιτώσουν από την πληρωμή μεγάλου ποσού φόρου εισοδήματος έχουν οι εργαζόμενοι που αμείβονται με « μπλοκάκι», εφόσον φορολογούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και όχι ως μισθωτοί, για τα εισοδήματα του 2015 (δήλωση 2016).
Με τον τρόπο αυτό φορολογούνται όσοι έχουν «μπλοκάκι», αλλά απασχολούνται ταυτόχρονα και σε άλλους εργοδότες ως μισθωτοί, αλλά και όσοι έχουν μόνο μπλοκάκι και δεν εξομοιώνονται με τους μισθωτούς.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, στις περιπτώσεις αυτές οι αμοιβές που εισπράττονται με την έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τα λεγόμενα «μπλοκάκια» φορολογούνται ως εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες, με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ.
Ταυτόχρονα, όμως, υπό το καθεστώς αυτό-μιλάμε πάντα για τα εισοδήματα του 2015 που θα δηλωθούν-, παρέχεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο να μειώσει σημαντικά το τελικό ποσό του εισοδήματος που θα υπαχθεί σε φόρο, καταχωρώντας στα βιβλία του και δηλώνοντας συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών που αναγνωρίζονται για έκπτωση από τις αμοιβές του.
Έτσι:
1) Ως αμειβόμενος με «μπλοκάκι» θεωρείται από την Εφορία όποιος εργάζεται με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, εισπράττει τις αμοιβές του εκδίδοντας τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, χρησιμοποιεί την κατοικία του ως έδρα άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας και απασχολείται με το καθεστώς αυτό έως και σε τρεις διαφορετικούς εργοδότες ή σε περισσότερους από τρεις, υπό την προϋπόθεση ότι εισπράττει από τον έναν εξ’ αυτών τουλάχιστον το 75% των συνολικών ετήσιων «ακαθάριστων» αμοιβών του.
Κάθε φορολογούμενος που υπάγεται σ’ αυτή την κατηγορία δεν φορολογείται για το εισόδημά του από την εργασία του ως ελεύθερος επαγγελματίας αλλά ως μισθωτός. Δηλαδή, το εισόδημά του φορολογείται με την κλίμακα των φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ. Όμως εφόσον φορολογείται ως μισθωτός, η Εφορία δεν του αναγνωρίζει το δικαίωμα έκπτωσης δαπανών από τις αμοιβές του. Του δίνει μόνο το δικαίωμα να αφαιρέσει από τις αμοιβές του τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που έχει καταβάλει στον ΟΑΕΕ.
2) Εάν ένας φορολογούμενος αμειβόμενος με «μπλοκάκι» απασχολείται και σε κάποιον άλλον εργοδότη ως κανονικός μισθωτός, τότε για τις αμοιβές που εισπράττει από το «μπλοκάκι» φορολογείται υποχρεωτικά ως ελεύθερος επαγγελματίας. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή, το καθαρό φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει από την εργασία με «μπλοκάκι» προσδιορίζεται με αφαίρεση ορισμένων δαπανών από τις συνολικές εισπραχθείσες αμοιβές.
Το καθαρό ποσό εισοδήματος που προσδιορίζεται με αυτή τη μέθοδο φορολογείται στη συνέχεια με 26% από το πρώτο ευρώ. Από τον φόρο που προκύπτει με την εφαρμογή του συντελεστή 26% εκπίπτει (αφαιρείται) ο φόρος που παρακρατήθηκε με συντελεστή 20% από τις εισπραχθείσες αμοιβές.

Το βιβλίο εσόδων – εξόδων

Αυτό το καθεστώς φορολόγησης μπορεί να φαίνεται επαχθές, επιτρέπει ωστόσο στο φορολογούμενο να περιορίζει το τελικό φορολογητέο εισόδημα από την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, αναγράφοντας στο βιβλίο εσόδων-εξόδων που τηρεί συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών οι οποίες αναγνωρίζονται για έκπτωση (αφαιρούνται) από τις εισπραχθείσες «ακαθάριστες» αμοιβές του.
Προϋπόθεση για την αναγνώριση ορισμένων από τις δαπάνες αυτές είναι η λήψη και η διαφύλαξη των αντίστοιχων παραστατικών (τιμολογίων, αποδείξεων κ.λπ.). Εν τέλει, αν από την αφαίρεση των δαπανών το τελικό ποσό φορολογητέου εισοδήματος περιοριστεί σημαντικά, τότε από την έκπτωση του παρακρατηθέντος φόρου 20%, η οποία είχε υπολογιστεί επί των ακαθάριστων αμοιβών, από το συνολικό ποσό αναλογούντος φόρου εισοδήματος μπορεί να προκύψει και υποχρέωση του Δημοσίου να του επιστρέψει φόρο!

Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων…

…και την έκδοση στοιχείων, φυσικά πρόσωπα, τα οποία εργάζονται με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δημόσιο και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη.
Όπως αναφέρει η απόφαση «απαλλάσσονται, από το φορολογικό έτος 2016 και μετά, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, βάσει σύμβασης μίσθωσης έργου, παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ, εφόσον η αμοιβή που λαμβάνουν, δεν υπάγεται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’) και δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα».
Ας δούμε τώρα, αναλυτικά, κάθε εργαζόμενος με «μπλοκάκι» που φορολογείται ως ελεύθερος επαγγελματίας ποιες δαπάνες δικαιούται να δηλώνει ως εκπιπτόμενες από τις αμοιβές του:
α) Το τεκμαρτό ενοίκιο ιδιοχρησιμοποίησης της κατοικίας ως επαγγελματικής στέγης. Ως «τεκμαρτό ενοίκιο ιδιοχρησιμοποίησης» λαμβάνεται υπόψη το 3% της αντικειμενικής αξίας της επιφάνειας της κατοικίας που χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη. Για παράδειγμα, εάν ένας εργαζόμενος με «μπλοκάκι» διαμένει σε μονοκατοικία 80 τετραγωνικών μέτρων και χρησιμοποιεί ως γραφείο για την εργασία του τα 10 τ.μ. της επιφάνειας της κατοικίας του, δικαιούται να εκπέσει από τις ετήσιες ακαθάριστες εισπραχθείσες αμοιβές του ποσό ίσο με το 3% της αντικειμενικής αξίας που αναλογεί στην επιφάνεια των 10 τ.μ., ως τεκμαρτό ενοίκιο ιδιοχρησιμοποίησης.
Το μηνιαίο ποσό του τεκμαρτού αυτού ενοικίου, το οποίο προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου ποσού με τον αριθμό 12, μπορεί να το καταχωρεί κάθε μήνα στο βιβλίο εσόδων-εξόδων ως δαπάνη.
β) Δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικά τέλη και ύδρευση. Ο εργαζόμενος με «μπλοκάκι» δικαιούται να αφαιρέσει από τα δηλούμενα ποσά αμοιβών του το ποσοστό των δαπανών του για ρεύμα, τηλέφωνα και νερό, το οποίο αναλογεί στην επιφάνεια της κατοικίας την οποία χρησιμοποιεί ως γραφείο. Αν για παράδειγμα χρησιμοποιεί τα 10 τ.μ. από τα 80 τ.μ. της κατοικίας του ως γραφείο, τότε δικαιούται να εκπίπτει από τις αμοιβές του το 1/8 των δαπανών του για ρεύμα, τηλέφωνα και νερό.
γ) Αγορές αναλωσίμων και άλλων αναγκαίων υλικών για τη λειτουργία του γραφείου του, π.χ. γραφική ύλη, χαρτί Α4 για εκτύπωση, ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τον εκτυπωτή που χρησιμοποιεί (μελάνια κ.λπ.).
δ) Δαπάνη αγοράς ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκτυπωτή. Τυχόν δαπάνη αγοράς υπολογιστή ή και εκτυπωτή μπορεί να καταγραφεί ως εφάπαξ απόσβεση και να αφαιρεθεί ολόκληρη από τις ετήσιες αμοιβές του εργαζομένου με «μπλοκάκι». Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για ποσό ετήσιας δαπάνης μέχρι 1.200 ευρώ.
ε) Ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ. Τυχόν πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ εκπίπτουν στο σύνολό τους από τις εισπραχθείσες αμοιβές του φορολογούμενου, εφόσον αφορούν στη χρήση στην οποία εισπράχθηκαν οι αμοιβές.
στ) Έξοδα για καύσιμα και διόδια. Ένα ποσοστό των εξόδων του φορολογούμενου για βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης και για την πληρωμή διοδίων μπορεί να αναγνωριστεί για έκπτωση αρκεί να είναι εύλογο, δηλαδή ανάλογο του ποσοστού συμμετοχής των εξόδων για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας στα συνολικά προσωπικά έξοδα.
 
Πηγή: money-money.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015Χρήσιμα

Ποιες δαπάνες αναμορφώνονται στον πίνακα Κ του εντύπου Ε3 και ποιες από την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Του Γ. Χριστόπουλου

Δείτε μία από τις πρακτικές ασκήσεις με τα έντυπα Ε2, Ε3 με τον πίνακα Κ, το έντυπο Ν και την Κατάσταση φορολογικής…
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα παράτασης υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Προς Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη   Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιο Πιτσιλή   Αθήνα,  23 Ιουνίου 2016…
Απόψεις/ΘέσειςΔηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015

Σχολιασμός των οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου Ν

Με την Πολ. 1070/2016 που εκδόθηκε στις αρχές της εβδομάδας δόθηκαν οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ν. Δυστυχώς με την…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου