Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Cash flow & σταθερότητα επιχείρησης

Το Cash Flow  μας παρουσιάζει την σταθερότητα μιας επιχείρησης;

Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες παράγουν οικονομικές καταστάσεις για να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της απόδοσης, της δύναμης και της σταθερότητας.

Είναι σημαντικό να εξετάζουμε όλες τις οικονομικές καταστάσεις – την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ισολογισμό και την κατάσταση ταμειακών ροών – με σκοπό να έχουμε μια σαφή και ακριβή εικόνα της οικονομικής και επιχειρησιακής υγείας.

Δεδομένου ότι η κατάσταση ταμειακών ροών επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στα μετρητά της επιχείρησης, παρέχει μια καλή βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη άποψη της σταθερότητας μιας επιχείρησης.

Η κατάσταση ταμειακών ροών καταγράφει τις πηγές και τις χρήσεις των μετρητών της επιχείρησης κατά τη διάρκεια ενός καθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Πηγές και χρήσεις προκύπτουν από εργασίες, επενδυτικές και χρηματοδοτικές πράξεις.

Η κατάσταση ταμειακών ροών παρέχει στους ιδιοκτήτες, τους δανειστές και τους επενδυτές, την εικόνα πόσο αποτελεσματικά μια επιχείρηση καταφέρνει να παραμένει αποδοτική. Δείχνει επίσης πόσο καλά μια επιχείρηση μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τα έξοδά της. Επίσης μια κερδοφόρα επιχείρηση μπορεί να έχει αρνητικές ταμειακές ροές κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να οδηγήσει σε  αποτυχία την επιχείρηση.  Οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να επανεξετάζουν τις καταστάσεις ταμειακών ροών σε ένα κανονικό πρόγραμμα.

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Η ανάλυση των ροών από λειτουργικές δραστηριότητες  μπορεί να αποκαλύψει πιθανά προβλήματα όπως χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων και την αργή πληρωμή των πληρωτέων λογαριασμών. Αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές μπορούν να δείξουν μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία ή μια εταιρεία που δεν έχει εκτιμήσει σωστά την ικανότητα ενός πελάτη να πληρώσει. Έτσι γίνεται σαφές ότι η εξέταση των ροών της κατάστασης ταμειακής ροής μπορεί να εντοπίσει ενδεχόμενες υστερήσεις εκ των προτέρων.

Ταμειακές Ροές από επενδύσεις
Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στις ταμειακές ροές που προέρχονται από επενδύσεις, και  δείχνουν τις αλλαγές που έγιναν στο τμήμα του ενεργητικού του ισολογισμού. Οποιεσδήποτε δαπάνες ή έσοδα από την αγορά ή πώληση ακινήτων, εξοπλισμού ή άλλο περιουσιακό στοιχείο δεν καταγράφεται εδώ.  Οι αναπτυσσόμενες εταιρείες δείχνουν συνήθως μια αρνητική επενδυτική ταμειακή ροή λόγω των κεφαλαιουχικών δαπανών.

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτήσεις
Οι ροές από χρηματοδοτικές πράξεις δημιουργούν μετρητά μέσω χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων των εκδόσεων μετοχών, νέων δανείων, αποπληρωμές και τις διανομές. Οποιεσδήποτε αλλαγές που έγιναν στον ισολογισμό στις υποχρεώσεις ή στο τμήμα των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων αντικατοπτρίζεται εδώ. Για παράδειγμα, μια νέα γραμμή κεφαλαίου κίνησης της πίστωσης, θα εμφανιστεί εδώ.

Σε γενικές γραμμές, οι εταιρείες με ιδιαίτερα θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές έχουν υψηλή χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Η επανεξέταση της κατάστασης των ταμειακών ροών της εταιρείας σε τριμηνιαία βάση μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τυχόν λειτουργικών ελλείψεων μετρητών που πρέπει να καλύπτονται από τη χρηματοδότηση ή την επένδυση.

Κοιτάζοντας έτσι όλα τα τμήματα είμαστε σε θέση να κρίνουμε εάν μια επιχείρηση μεταφέρει ένα πολύ υψηλό φορτίο  χρέους που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομική δυσχέρεια.

Πηγή: Γεώργιος Εγγλεζάκης, Λογιστής Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Σχετικές αναρτήσεις
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Φορολογικός σχεδιασμός: Σπουδαιότητα και σημασία

Φορολογικός σχεδιασμός.  Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την σημασία του αλλά και την σπουδαιότητα του. Τι ακριβώς όμως είναι. Καταρχάς είναι…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Απομείωση Παγίου Στοιχείου

Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί αποσβέσιμα πάγια και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές, η απομείωση ενός περιουσιακού στοιχείου…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Σκοπός και Διαχωρισμός των Ρόλων μέσα στην Ομάδα

Στην ομαδική εργασία ένα σημαντικός παράγοντας επιτυχίας κι απόδοσης είναι η σωστή κατανομή των ρόλων ανάμεσα στα μέλη. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου