Φορολογικά

Χρηματοδοτική Μίσθωση (LEASING)

Με τον Ν.4308 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» εισάγονται αρκετές νέες λογιστικές πολιτικές. Οι νέες λογιστικές πολιτικές έχουν τις ρίζες τους από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία έχουν εισαχθεί και στην Ελλάδα αρκετά χρόνια πριν σε μία ομάδα εταιρειών (π.χ. εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, εταιρείες με προαιρετική εφαρμογή κ.τ.λ.).
Για μία μεγάλη ομάδα συναδέλφων μας, ο νέος αυτός νόμος εμφανίζει αρκετές νέες έννοιες και λογιστικούς χειρισμούς.
Μέσα από το Blog της PROSEMINARS θα επιχειρήσουμε να αποσαφηνίσουμε κάποιες από αυτές τις νέες λογιστικές πολιτικές με όσο το δυνατόν απλοποιημένα παραδείγματα.
Με το παρόν άρθρο λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μία –ουσιαστικά- νέα λογιστική πολιτική σε ότι αφορά τη χρηματοδοτική μίσθωση ή αλλιώς leasing.
1. Τι είναι χρηματοδοτική μίσθωση;
Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 ορίζει ότι Μίσθωση είναι μία συμφωνία βάσει της οποίας ο εκμισθωτής μεταβιβάζει στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μία συμφωνημένη χρονική περίοδο με αντάλλαγμα μία πληρωμή ή μία σειρά πληρωμών.
Χρηματοδοτική μίσθωση χαρακτηρίζεται η μίσθωση που μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου.
 
2. Τι δεν είναι χρηματοδοτική μίσθωση;
Ότι δεν είναι χρηματοδοτική μίσθωση είναι η λειτουργική μίσθωση.
3. Τι κάναμε με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο;
Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο προέβλεπε τόσο για τη χρηματοδοτική όσο και τη λειτουργική μίσθωση ενιαίο λογιστικό χειρισμό.
Παράδειγμα χρηματοδοτικής μίσθωσης:
Την 01.01.2014 η PROSEMINARS ΑΕ συνήψε με την BANK LEASING AE σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ενός φωτοτυπικού μηχανήματος διάρκειας 2 ετών. Με τη λήξη της σύμβασης ο εξοπλισμός παραμένει στον μισθωτή. Η ωφέλιμη ζωή του μηχανήματος εκτιμήθηκε σε 5 έτη. (χάριν απλοποίησης θα θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν φορολογικές επιβαρύνσεις).
Ο τοκοχρεωλυτικός πίνακας αποπληρωμής του δανείου έχει ως εξής:

ΕΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΚΟΙ
31.12.2014 20.000 13.000 7.000
31.12.2015 20.000 15.200 4.800
  40.000 28.200 11.800

 
Η εταιρεία τις 2 χρήσεις σύμφωνα με το ΕΓΛΣ με τη λήψη του τιμολογίου (μετρητοίς εξόφληση) θα διενεργούσε την εξής λογιστική εγγραφή για κάθε χρήση:
Χρέωση: 62.04.22 Ενοίκια μισθώσεως leasing μηχανημάτων                     20.000,00
Πίστωση: 38.03.χχ Καταθέσεις όψεως                                                            20.000,00
4. Τι κάνουμε με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;
Στο προηγούμενο παράδειγμα μας εάν η PROSEMINARS εφάρμοζε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα θα διενεργούσε τις εξής λογιστικές εγγραφές:
 
(α) Κατά την υπογραφή της σύμβασης:
Χρέωση: Πάγια περιουσιακά στοιχεία μισθωμένα                                       28.200,00
Πίστωση: Υποχρεώσεις προς εκμισθωτές leasing                                                          28.200,00
 
(β) Με τη λήψη του τιμολογίου την 31.12.2014:
Χρέωση: Υποχρεώσεις προς εκμισθωτές leasing                                        13.000,00
Χρέωση: Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης                                                      7.000,00
Πίστωση: 38.03.χχ Καταθέσεις όψεως                                                                                 20.000,00
 
(γ) Με τη λήψη του τιμολογίου την 31.12.2015:
Χρέωση: Υποχρεώσεις προς εκμισθωτές leasing                                      15.200,00
Χρέωση: Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης                                                   4.800,00
Πίστωση: 38.03.χχ Καταθέσεις όψεως                                                                               20.000,00
(δ) Συμπληρωματικά το εν λόγω πάγιο (όπως και για τα ιδιόκτητα πάγια) κάθε χρήση από την 31.12.2014 και για τα επόμενα 5 έτη (ωφέλιμη ζωή) θα πρέπει να απομειώνεται.
Δηλαδή θα γίνεται εξής λογιστική εγγραφή κάθε 31.12:
Χρέωση: Αποσβέσεις χρήσεως (28.200:5 έτη)                                             5.640,00
Πίστωση: Αποσβεσθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία μισθωμένα                       5.640,00
5. Τι κάνουμε με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα;
Με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κάνουμε ότι και με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 18 παρ. 5α αναφέρει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στην οντότητα (μισθωτής) με χρηματοδοτική μίσθωση αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο της οντότητας με το κόστος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια οντότητα (υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης).
Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται λογιστικά βάσει των προβλέψεων του παρόντος νόμου για τα αντίστοιχα ιδιόκτητα στοιχεία.
Η υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζεται ως δάνειο, το δε μίσθωμα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο.

Από τον Γιώργο Τζίφα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (ΕΛΤΕ)Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Επίσης, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) και κάτοχος της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξης. Σήμερα, εργάζεται ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην εταιρεία OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε..Δες το προφίλ του εδώ

 
Πηγή : https://www.proseminars

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου