Φορολογικά

Χρόνος έκδοσης ΤΠΥ σε σχέση με τον χρόνο απόκτησης του εισοδήματος

Ερώτηση:

Η εταιρεία Α αναλαμβάνει την παροχή λογιστικών εργασιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και γραπτής ενημέρωσης επί λογιστικών και φορολογικών θεμάτων για την περίοδο 2015-2016 προς την εταιρεία Β.

Η εταιρεία Β καταβάλλει το ποσό της αμοιβής εξ ολοκλήρου εντός του 2015 και η εταιρεία Α εκδίδει απόδειξη είσπραξης.

Τα ερωτήματά μου είναι: (α) αν το ΤΠΥ πρέπει να εκδοθεί με τη λήξη της παροχής υπηρεσιών το 2016 ή εντός του 2015

                                       (β) σε ποιο φορολογικό έτος θεωρείται ότι έχει αποκτηθεί το συγκεκριμένο εισόδημα για την εταιρεία Α

                                       (γ) πότε εκπίπτει ως έξοδο για την εταιρεία Β και

                                       (δ) εάν γίνεται παρακράτηση φόρου.

Απάντηση:

Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση της συγκεκριμένης περίπτωσης, θα παραθέσουμε το παρακάτω απόσπασμα από την ΠΟΛ. 1003/2014 το οποίο σχετίζεται με το θέμα:

«11.2.4 Διευκρινίζεται ότι για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για συνεχιζόμενη υπηρεσία (π.χ. διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων, συμπλήρωση μιας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ από τον λογιστή φοροτεχνικό, κ.λπ.) το κρίσιμο στοιχείο είναι το εάν ο πωλητής, βάσει σύμβασης ή της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής δύναται να απαιτήσει / διεκδικήσει πληρωμή για το μέρος των αγαθών ή υπηρεσιών που έχει προσφέρει ή το έργο που έχει παράξει. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου για συνεχιζόμενη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή κατασκευής έργου δεν διαφοροποιείται από το γεγονός ότι η έναρξη της παροχής ή κατασκευής μπορεί να ξεκίνησε πριν το τέλος της ετήσιας (διαχειριστικής) περιόδου και συνεχίσθηκε στην επόμενη.

Παράδειγμα 11.2.1 – Χρόνος έκδοσης τιμολογίου σε συνεχιζόμενη υπηρεσία

Επιχείρηση επαγγελματικής εκπαίδευσης συμφώνησε με άλλη οντότητα να αναλάβει την εκπαίδευση προσωπικού για το διάστημα 1η Σεπτεμβρίου 2015 έως 30η Ιουνίου 2016 με αμοιβή 10.000 ευρώ. Εάν έχει συμφωνηθεί η πληρωμή να γίνει με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας (30ή Ιουνίου), το τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί μέχρι 15 Ιουλίου 2016. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, με βάση την αρχή του δεδουλευμένου η επιχείρηση επαγγελματικής εκπαίδευσης οφείλει να αναγνωρίσει την αναλογία του εσόδου που αφορά το 2015, ανεξάρτητα από την μη υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου. Το ίδιο ισχύει και για το αντισυμβαλλόμενο μέρος που οφείλει να αναγνωρίσει την αναλογία του εξόδου του 2015. Εάν όμως έχει συμφωνηθεί και καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, π.χ. 2.000 ευρώ κάθε δίμηνο, το σχετικό τιμολόγιο για το πρώτο δίμηνο (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015) θα εκδοθεί μέχρι 15 Νοεμβρίου 2015 με ποσό 2.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, όταν ολοκληρωθεί η συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας ή το έργο, το τιμολόγιο πρέπει να εκδίδεται κατ΄ ανώτατο στον χρόνο της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 11, δηλαδή μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που ολοκληρώθηκε η παροχή της υπηρεσίας. Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω παράδειγμα είναι ενδεικτικό και δεν περιορίζεται στο είδος της υπηρεσίας. Δηλαδή το ίδιο ισχύει για κάθε οντότητα ανεξάρτητα από το είδος της υπηρεσίας που προσφέρει μια οντότητα (π.χ. υπηρεσίες λογιστικού – φοροτεχνικού γραφείου, δικηγορικές υπηρεσίες, ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες συντήρησης, κ.λπ.).

11.2.5 Στην περίπτωση που λαμβάνεται προκαταβολή για μη προσφερθέν έργο, δεν γεννάται υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου. Για τεκμηρίωση της είσπραξης εκδίδεται απλή «Απόδειξη είσπραξης» και στη συνέχεια εκδίδεται το τιμολόγιο, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα».

Προσαρμόζοντας τα αναφερθέντα στην εγκύκλιο στην περίπτωσή σας παρατηρούμε τα εξής:

  1. Ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης του τιμολογίου θα πρέπει να εφαρμοστεί τόσο για τον πωλητή όσο και για τον αγοραστή, η αρχή του δεδουλευμένου.

Σύμφωνα με αυτή, το μέρος εκείνο της αμοιβής που αφορά τη χρήση 2015 θα αναγνωριστεί ως έσοδο για τον πωλητή και ως έξοδο για τον αγοραστή στη χρήση 2015. Έτσι εάν για παράδειγμα το σύνολο της αμοιβής για τα 2 έτη είναι 2.000 ευρώ ο πωλητής θα εγγράψει ως έσοδο το ποσό των 1.000 ευρώ στη χρήση 2015 είτε εκδώσει τότε το τιμολόγιο, είτε όχι. Στη δεύτερη περίπτωση (μη έκδοση τιμολογίου στη χρήση) θα χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό 37.02.01 «Δουλευμένα έσοδα περιόδου από μη συνδεδεμένες οντότητες», σε πίστωση του 70.07.01 «Πωλήσεις υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες». 1 Αντίστοιχα ο αγοραστής θα χρεώσει τον λογαριασμό εξόδου σε πίστωση του 56.01.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα – μη συνδεδεμένες οντότητες. Το ποσό και στις δύο περιπτώσεις θα είναι τα 1.000 ευρώ.

Εννοείται ότι εντός της ίδιας χρήσης θα αναγνωριστεί για τον Β και το δικαίωμα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα του ποσού των 1.000 ευρώ, εφόσον ισχύουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ΚΦΕ. Σε περίπτωση που εκ των υστέρων προκύψει θέμα απόρριψης της δαπάνης (π.χ. λόγω εξόφλησης τιμολογίου άνω των 500 ευρώ με μη τραπεζικό μέσο πληρωμής) θα προκύψει ζήτημα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.

  1. Ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου συναρτάται με τον χρόνο που βάσει της συμφωνίας μεταξύ των μερών, καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής. Το δεδομένο αυτό δεν προκύπτει στο ερώτημα. Ωστόσο δεν απαγορεύεται εφόσον τα μέρη έχουν συμφωνήσει ότι η αμοιβή καθίσταται απαιτητή κατά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, να εκδοθεί τότε το τιμολόγιο ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η έναρξη παροχής της υπηρεσίας ήταν σε προηγούμενη χρήση. Αυτό βέβαια με την επιφύλαξη της εφαρμογής των αναφερόμενων στην περίπτωση (1) για τον χρόνο αναγνώρισης του εσόδου/εξόδου στις λογιστικές καταστάσεις.
  2. Τέλος, όσον αφορά το θέμα της παρακράτησης του φόρου έχει διευκρινιστεί με την ΠΟΛ. 1120/2014 ότι υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% οι αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις διατάξεις του N 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα. Μεταξύ αυτών είναι και το επάγγελμα του λογιστή, φοροτεχνικού, συμβούλου επιχειρήσεων κ.λπ. Ωστόσο, η παρακράτηση αφορά μόνο την περίπτωση κατά την οποία η υπηρεσία παρέχεται από φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από το ερώτημα, η υπηρεσία παρέχεται από εταιρεία και όχι από φυσικό πρόσωπο δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου.
  3. Στα ΕΛΠ δεν είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση της κωδικαρίθμησης που προτείνεται, κατά συνέπεια μπορούν για τη λειτουργία των σχετικών λογαριασμών να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί κωδικοί.

Επιμέλεια : Bαγγέλης Μιχελινάκης, Λογιστής – Φοροτεχνικός

Πηγή : www.epixeirisi.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου