Φορολογικά

Εφαρμοστέος συντελεστής Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες που παρέχονται από ηλεκτρολόγο μηχανικό εγκατεστημένο στη Ρόδο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η  Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»
 
 
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Γκότση
Τηλέφωνο : 210- 3645832
Fax : 210- 3645413
e-mail : [email protected]
 
ΘΕΜΑ: Εφαρμοστέος συντελεστής Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες που παρέχονται από ηλεκτρολόγο μηχανικό εγκατεστημένο στη Ρόδο
ΣΧΕΤ.: Το από ……………… έγγραφό σας.
 
 
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας πληροφορούμε τα εξής:
 
1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του …….. Πανεπιστημίου ………. έχει συνάψει στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος σύμβαση ανάθεσης έργου με Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ο οποίος έχει έδρα στη Ρόδο και θα εκτελέσει, κατά προφορική του δήλωση, την υπηρεσία στην Ρόδο. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η έρευνα στα πλαίσια του έργου και παραδοτέο αυτής η συγγραφή άρθρων σε περιοδικά σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας. Τίθεται το ερώτημα αν ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. κατά 30% που εφαρμόζεται στη Ρόδο έχει εφαρμογή στην ανωτέρω υπηρεσία.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις 4 και 5 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), για τις υπηρεσίες που εκτελούνται υλικά στα νησιά Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο από υποκείμενο στο φόρο ο οποίος κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός είναι εγκατεστημένος στις περιοχές αυτές οι συντελεστές του Φ.Π.Α. μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
Με την ΠΟΛ.1254/10.12.1990 διευκρινίστηκε ότι στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών, οι κατά τα ανωτέρω μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. ισχύουν εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
Α) οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο που έχουν την εγκατάστασή τους στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές. Στην έννοια της εγκατάστασης περιλαμβάνεται η ύπαρξη της έδρας ή του κεντρικού ή του υποκαταστήματος, από το οποίο πραγματοποιείται η παροχή των υπηρεσιών.
Β) ολοκληρώνεται υλικά η εκτέλεση τους εντός των περιοχών αυτών.
Σύμφωνα με το έγγραφό σας ο εν λόγω ερευνητής είναι εγκατεστημένος στη Ρόδο και κατά προφορική του δήλωση θα εκτελέσει την υπηρεσία στη Ρόδο. Όσον αφορά την υλική εκτέλεση της υπηρεσίας για να εφαρμοστούν μειωμένοι συντελεστές θα πρέπει η υπηρεσία να εκτελείται εξ’ ολοκλήρου στην περιοχή αυτή.
Επομένως, οι υπηρεσίες έρευνας και η συγγραφή άρθρων σε περιοδικά από εγκατεστημένο στη Ρόδο ερευνητή, εφόσον εκτελούνται ολοκληρωτικά εντός της Ρόδου υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 16%.
6. Σε κάθε περίπτωση η έρευνα των πραγματικών περιστατικών και η εκτίμηση τους για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) ανήκει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο ερευνητής.
 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Βασιλική Τάτση
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου