Ε.Φ.Κ.Α.

ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονική υπηρεσία Απογραφής Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α και της προσπάθειας απλοποίησης και συντόμευσης των διαδικασιών, αυτοματοποιήθηκε η ροή εργασίας απογραφής φυσικών προσώπων – εργοδοτών και δημιουργήθηκε νέα ηλεκτρονική υπηρεσία με την οποία παρέχεται η δυνατότητα «Απογραφής Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών».

Με το σχετικό Γενικό Έγγραφο 100615/22-03-2021 δόθηκαν οδηγίες για την λειτουργικότητα και το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας.

Με το νέο Γενικό Έγγραφο γνωστοποιείται η επέκταση της υπηρεσίας με την δυνατότητα αυτοματοποιημένης απογραφής «Νομικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών», μέσω διασύνδεσης με το Γ.Ε.ΜΗ. και παρέχονται οδηγίες για την πρόσβαση, την χρήση και το πεδίο εφαρμογής της νέας υπηρεσίας. 

ΓΕΝΙΚΑ

Α. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν.4670/2020 το σύνολο των βεβαιώσεων και λοιπών πιστοποιητικών που χορηγεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις συναλλαγές των πολιτών λαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων στους οποίους υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του Ν.4623/2019 και τον Ν.3979/2011.

Β. Όπως είναι γνωστό, κάθε επιχείρηση που απασχολεί άτομα υπαγόμενα στην ασφάλιση, ανεξάρτητα από την νομική της μορφή -φυσικό ή νομικό πρόσωπο- υποχρεούται να απογράφεται στο Μητρώο Εργοδοτών e-ΕΦΚΑ -π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ή Γ.Κ.Α. στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργεί η έδρα της επιχείρησης, με την έναρξη της απασχόλησης προσωπικού.

Με την εγγραφή στο Μητρώο χορηγείται «Αριθμός Μητρώου Εργοδότη». Αντίστοιχα, απογράφονται επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους σε περισσότερες της μιας εγκαταστάσεις, στην ίδια ή διαφορετική περιοχή.

Γ. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύσταση νομικού προσώπου οποιασδήποτε νομικής μορφής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η «Απογραφή του νομικού προσώπου στο Γ.Ε.ΜΗ.» μέσω των «Υπηρεσιών μιας Στάσης». Ως «Υπηρεσία μιας Στάσης» ορίζεται το ένα και μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος για την διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Οι εκ του νόμου ορισμένες «Υπηρεσίες μιας Στάσης» (Υ.Μ.Σ) είναι:
α) Οι Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των Επιμελητηρίων,
β) Οι Συμβολαιογράφοι Υ.Μ.Σ και
γ) Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης (εφεξής e-Υ.Μ.Σ).

Η σύσταση ενός νομικού προσώπου μπορεί να πραγματοποιείται πλέον εξολοκλήρου ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ιδρυτές, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Γ.Ε.ΜΗ https://eyms.businessportal.gr. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης, το σύστημα της e-Υ.Μ.Σ:

  1. χορηγεί αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ) της σύστασης
  2. δημιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ
  3. αποδίδει κωδικούς πρόσβασης για τον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ
  4. διαβιβάζει στο TAXIS τα στοιχεία μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε προκειμένου η εταιρεία να λάβει Α.Φ.Μ και κλειδάριθμο και
  5. προβαίνει σε ανακοίνωση της σύστασης της εταιρείας

Μέσω διαλειτουργίας με το Γ.Ε.ΜΗ., επιτυγχάνεται αυτοματοποιημένα Απογραφή των συσταθέντων Νομικών Προσώπων στο Μητρώο Εργοδοτών και χορήγηση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη, με αποτέλεσμα την συντομότερη εξυπηρέτηση νέων επιχειρήσεων και την μείωση της συναλλαγής στα υποκαταστήματα του e- ΕΦΚΑ.

Τα συσταθέντα Νομικά Πρόσωπα εντάσσονται πλέον στο Μητρώο Εργοδοτών ως εν δυνάμει εργοδότες, εφόσον πρόκειται να απασχολήσουν προσωπικό.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στο πεδίο εφαρμογής της νέας υπηρεσίας εμπίπτουν Νομικά Πρόσωπα με τις μορφές Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε, Α.Ε., Ι.Κ.Ε. και Αστικοί Συνεταιρισμοί για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης και έχουν αποδοθεί οι Αριθμοί Γ.Ε.ΜΗ. και Α.Φ.Μ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Για την υποστήριξη της δυνατότητας πρόσβασης στην νέα υπηρεσία, ο e- ΕΦΚΑ διαλειτουργεί, μέσω web service, με το Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθείται η πιο κάτω ροή εργασιών:

– Ηλεκτρονική ενημέρωση του e- ΕΦΚΑ για την σύσταση του νέου νομικού προσώπου

Εφόσον ολοκληρωθεί η σύσταση του νομικού προσώπου στις «Υπηρεσίες μιας στάσης », ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνεται ηλεκτρονικά σχετικά με την σύσταση του νομικού προσώπου.

– Άντληση δεδομένων από το Γ.Ε.ΜΗ για την Απογραφή του νομικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών

Αντλούνται στοιχεία του Νομικού Προσώπου και ειδικότερα:
– ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ
– Α.Φ.Μ
– Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
– Κ.Α.Δ. Δ.Ο.Υ.
– ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
– ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
– ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

– Έλεγχος στο Μητρώο Εργοδοτών του e- Ε.Φ.Κ.Α

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία απογραφής του νομικού προσώπου ελέγχεται το Μητρώο Εργοδοτών για την ύπαρξη προγενέστερης απογραφής.

– Απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών του e- Ε.Φ.Κ.Α

Εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη νεοσύστατης νομικής μορφής, ακολουθεί η διαδικασία απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών.

– Απόδοση μοναδικού αριθμού στο Μητρώο Εργοδοτών του e- Ε.Φ.Κ.Α

Με την ολοκλήρωση της απογραφής του εν δυνάμει εργοδότη στο Μητρώο του e- Ε.Φ.Κ.Α, το νομικό πρόσωπο λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό Α.Μ.Ε., που έχει προκύψει από την διαλειτουργικότητα με το Γ.Ε.ΜΗ.

– Γνωστοποίηση του μοναδικού αριθμού Α.Μ.Ε στους υπεύθυνους του νομικού προσώπου

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής, τα μέλη του νομικού προσώπου ενημερώνονται μέσω Γ.Ε.ΜΗ για τον μοναδικό αριθμό τους (Α.Μ.Ε).

– Αναζήτηση στο Μητρώο Εργοδοτών

Τα στοιχεία Νομικού Προσώπου είναι διαθέσιμα στο Μητρώο και αναζητούνται, κατά τα γνωστά.

Σε κάθε περίπτωση μη επιτυχημένης ολοκλήρωσης της νέας υπηρεσίας απογραφής η διαδικασία θα εκτελείται από το αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών, κατά τα γνωστά.

Το σχετικό έγγραφο (.pdf) στο efka.gov.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Ε.Φ.Κ.Α.

Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την υποβολή και την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020

Διευκρινήσεις του Ε.Φ.Κ.Α. με αφορμή τα ερωτήματα για την διαδικασία υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου