Επείγοντα θέματαΦορολογικά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών ξεκαθαρίζει τις προϋποθέσεις έκπτωσης των εξόδων μισθοδοσίας

Η εφαρμογή των προϋποθέσεων για την έκπτωση των εξόδων μισθοδοσίας έχει ταλαιπωρήσει τους λογιστές, καθώς υπήρχαν διαφορετικές ερμηνείες από το ίδιο το Υπουργείο εδώ και χρόνια. Το θέμα ξεκαθαρίζεται με την εγκύκλιο της 1ης Ιουλίου 2013.
Η πυλαία διάταξη (υποπερ. αα της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994) αναφέρει ως βασική προϋπόθεση έκπτωσης των δαπανών μισθοδοσίας να έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης. Το ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί σαφώς μέχρι σήμερα ήταν «πότε και με ποιες προϋποθέσεις θεωρούνται βεβαιωμένες οι ασφαλιστικές εισφορές».

Η εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ. : 1024099/10325/B0012/2007, ανέφερε σχετικά ότι δεν θεωρούνται βεβαιωμένες οι ασφαλιστικές εισφορές για επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει Α.Π.Δ., αλλά δεν έχουν καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκπέσουν τη δαπάνη μισθοδοσίας από τα ακαθάριστα έσοδα.
Στην ΠΟΛ.1101/2012, ως σημείωση στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης αναφέρεται ότι «αν δεν έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές ή δεν έχουν καταλογιστεί ή δεν έχουν υποβληθεί Α.Π.Δ. προς το Ι.Κ.Α., ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση προς το οικείο ασφαλιστικό ταμείο για την βεβαίωση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και στοιχεία της αίτησης αυτής συνυποβάλλονται με την κατάσταση της φορολογικής αναμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή, διατηρείται το δικαίωμα αναγνώρισης της δαπάνης μισθοδοσίας, εφόσον συντρέχουν τα προαναφερόμενα.».
Στην ΠΟΛ. 1123/2013, αναφέρει ότι ειδικά για τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής προσωπικού πρέπει να έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές όπως ορίζεται στο άρθρο 31, § 1, περ. α΄, υποπερ. αα΄.
Μετά από σχετικό ερώτημα του περιοδικού EPSILON 7, η αρμόδια υπηρεσία εξέδωσε εγκύκλιο, στην οποία αναφέρει «ότι προκειμένου για την έκπτωση των δαπανών μισθοδοσίας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του N.2238/1994, η βεβαίωση ή καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ειδικά προς το Ι.Κ.Α., διαπιστώνεται είτε με το αποδεικτικό κατάθεσης στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα ή στα ΕΛΤΑ είτε με την εκδοθείσα Π.Ε.Ε. του άρθρου 17 του N.4075/2012 , εφόσον συντρέχει περίπτωση μη καταβολής στο σύνολο τους των εισφορών που δηλώθηκαν στις Α.Π.Δ.
Επομένως, οι Α.Π.Δ για τις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχη βεβαίωση ή καταβολή με βάση τα ανωτέρω, οι οποίες εξάλλου δεν θεωρούνται υποβληθείσες εάν δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές (παράγραφος 3 του παρόντος), δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του N.2238/1994 για την αναγνώριση των δαπανών μισθοδοσίας.».
 Δείτε εδώ την εγκύκλιο

(ΣημείωσηΕ.Ο. Ε7 : Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, προφανώς εκ παραδρομής, αναφέρειως καταληκτική ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ την 5η ημέρα του επόμενου μήνα, αντί του ορθού μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα (εγκ. Ι.Κ.Α. Α20/251/32/18-2-2013

Πηγή : e-forologia

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου