ΑΡΘΡΟ 01 – Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα

1. Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική επαγγελματική οργάνωση (Ένωση) των Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Νοτίου Αιγαίου, µε την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΡΟΔΟΥ και τίτλο «Ε.Λ.Φ.Ε.Ε.- ΡΟΔΟΥ» µε έδρα τη Ρόδο η οποία λειτουργεί µε βάση το καταστατικό αυτό.
2. Η Ένωση θα φέρει ως σήμα γραφική απεικόνιση, δίπλα στο οποίο θα αναγράφεται η φράση «ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΡΟΔΟΥ».
3. Η Ένωση έχει σφραγίδα στρογγυλή, επάνω στην οποία και κυκλικά είναι γραμμένος ο τίτλος της, το έτος ίδρυσης της και στο μέσο θα είναι το σήμα.
4. Η Ένωση στην αλληλογραφία της μπορεί να χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο της.

ΑΡΘΡΟ 02 – Σκοποί

Σκοποί της Ένωσης είναι:
1. Η συσπείρωση όλων των μελών της και η ενιαία ανάπτυξη της δράσεως της, για την διαφύλαξη, την μελέτη και την προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, ηθικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
2. Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και συνδικαλιστικής συνείδησης των µελών της.
3. Η καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των λογιστών – φοροτεχνικών, με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και µέσω αυτών στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
4. Η εξύψωση του πνευματικού, επαγγελματικού και κοινωνικού επιπέδου, ως και η βελτίωση, αναβάθμιση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του λογιστή – Φοροτεχνικού και η δημιουργία κλίματος καλής συνεργασίας λογιστών – φοροτεχνικών και συναλλασσομένων.
5. Η συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια για αποφασιστική συμμετοχή στις διαδικασίες για τη θεσμοθέτηση των φορολογικών νόμων και κανόνων γενικά για την Πολιτεία.
6. Η συμμετοχή των µελών της, στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων και μελετών για επιχορηγήσεις και η απόκτηση δικαιωμάτων, που η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στην Πολιτεία, ως µέλος της.
7. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων των µελών της σε σχέση µε τις Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές και η προσπάθεια για ενημέρωση και εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης στον Έλληνα φορολογούμενο και της αντικειμενικής κρίσης της φορολογούσας Αρχής.
8. Η συμβολή της στην προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών της ειρήνης και των ατομικών, κοινωνικών και εργασιακών συμφερόντων των μελών της, καθώς και η παρακολούθηση, η έρευνα και η μελέτη όλων των ζητημάτων, που αφορούν θέματα επαγγελματικά, ηθικά, κοινωνικά και πολιτιστικά των µελών της.

ΑΡΘΡΟ 03 – Μέσα πραγματοποίησης των σκοπών

1. Η προσπάθεια εγγραφής στην Ένωση όλων των Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών – Φοροτεχνικών οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής του καταστατικού αυτού, για να καταστούν μέλη της.

2. Η συνεχής και συντονισμένη ενημέρωση των µελών της µε ενημερωτικά έντυπα, διαλέξεις, επιμορφωτικά σεμινάρια και µε κάθε άλλο τρόπο που κρίνεται πρόσφορος για την εξύψωση της επαγγελματικής κατάρτισης και διάκρισης των µελών της.
3. Η ανάληψη επιμορφωτικών προγραμμάτων και η συμμετοχή των µελών της στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων και μελετών που επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό τις επιχορηγήσεις και την απολαβή δικαιωμάτων, που αυτή παρέχει στην Πολιτεία, ως µέλος της.
4. Η ανάπτυξη κάθε είδους επαγγελματικής συνεργασίας με ομοιοεπαγγελματικές ενώσεις της Αττικής, της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα αποβλέπει στη γενικότερη ανύψωση και εμπέδωση του επαγγέλματος, καθώς και την εξύψωση του μορφωτικού επιπέδου, της συνδικαλιστικής συνείδησης και δράσης των µελών της.
5. Η συγκρότηση επιτροπών μελέτης και επεξεργασίας των επαγγελματικών προβλημάτων των µελών της και η οργάνωση συγκεντρώσεων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, για την ενημέρωση αυτών.
6. Η αναφορά στις Δημόσιες Διοικητικές Αρχές και Δικαστικές Αρχές, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις, στους Αγροτικούς Συλλόγους, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και στους εκπροσώπους των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των µελών τους, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά, επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των µελών τους και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
7. Η συμμετοχή σε συλλογικά όργανα της Πολιτείας, τα οποία συγκροτούνται για τη διευθέτηση θεμάτων που ανακύπτουν μεταξύ αυτής και των ιδιωτών.

ΑΡΘΡΟ 04 – Μέλη – Εγγραφή Μελών

1.Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα.
2. Τακτικά µέλη της Ένωσης μπορούν να είναι και γράφονται φυσικά πρόσωπα που ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του Λογιστή – ¬Φοροτεχνικού ως ελεύθερου επαγγελματία και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους 3, 4, 5, 6, 7 και 8. Σε περίπτωση εταιρίας μπορούν να εγγραφούν ως µέλη όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις. Δεν δημιουργεί κόλλημα η παράλληλη άσκηση και άλλης δραστηριότητας καθώς και η συμμετοχή του και σε εταιρίες με διάφορο αντικείμενο µε ταυτόχρονη συμμετοχή στα αντίστοιχα επαγγελματικά σωματεία.
3. Δεν μπορούν να είναι µέλη, συνεπώς δεν μπορούν να εγγραφούν στην Ένωση:
α) Φυσικά πρόσωπα που ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού ως μισθωτοί παρά µόνο αν παράλληλα ασκούν αυτό και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
β) Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του Νόμου περί επαγγελματικών οργανώσεων
γ) Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ποινικό αδίκημα το οποίο έχει σχέση µε την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως λογιστές – φοροτεχνικοί.
δ) Νομικά πρόσωπα.
4. Τα Φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη της Ένωσης, αποδέχονται πλήρως τις καταστατικές διατάξεις της και αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό της.
5. Για να γίνει ένα φυσικό πρόσωπο µέλος της Ένωσης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στο διοικητικό συμβούλιο αυτού για εγγραφή και να δηλώνει υπεύθυνα ότι :
α) Κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύουν ή θα ισχύουν στο μέλλον, ή λοιπών μελλοντικών νομοθετημάτων,
β) Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του Νόμου περί επαγγελματικών οργανώσεων και για ποινικό αδίκημα το οποίο έχει σχέση µε την επαγγελματική του δραστηριότητα ως λογιστής – φοροτεχνικός,
γ) Πληροί τις προϋποθέσεις του καταστατικού αυτού και τους όρους του νόμου, και
δ) Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
6. Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να συνυπογράφεται από δύο τακτικά µέλη της Ένωσης οι οποίοι προτείνουν για εγγραφή το νέο µέλος, και να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος λογιστή – φοροτεχνικού. Σε περίπτωση που το υποψήφιο μέλος συμμετέχει σε εταιρεία, συνεπώς στερείται ατομικής έναρξης επιτηδεύματος, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντιγράφων της βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος και του καταστατικού της εταιρείας.
7. Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης, υποχρεούται:
α) Να συζητήσει την αίτηση του υποψηφίου µέλους στη πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίαση του και εφ’ όσον κρίνει ότι αυτή έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής, αποφασίζει την εγγραφή του στο μητρώο µελών της, ταυτόχρονα δε καλεί το µέλος να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του καταστατικού αυτού. Εάν το διοικητικό συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την σύγκληση αυτού, χωρίς αυτό να αποφασίσει, το υποψήφιο μέλος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο κατά τόπο Μονομελές Πρωτοδικείο, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από της κοινοποιήσεως επί αποδείξει της απορριπτικής απόφασης ή από τη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών. Το Μονομελές Πρωτοδικείο, που δικάζει µε την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διατάσσει την εγγραφή του υποψηφίου µέλους ή απορρίπτει την προσφυγή.
β) Σε περίπτωση που το υποψήφιο μέλος υπάγεται στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να παραπέμψει την αίτηση εγγραφής του στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει για την εγγραφή του ή όχι. Εάν η Γενική Συνέλευση απορρίψει την αίτηση ή παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την σύγκληση αυτής, χωρίς αυτή να αποφασίσει, το υποψήφιο μέλος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο κατά τόπο Μονομελές Πρωτοδικείο, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από της κοινοποιήσεως επί αποδείξει της απορριπτικής απόφασης ή από τη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών. Το Μονομελές Πρωτοδικείο, που δικάζει με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διατάσσει την εγγραφή του υποψηφίου μέλους ή απορρίπτει την προσφυγή.
γ) Σε κάθε περίπτωση απόρριψης αίτησης εγγραφής είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε από τη Γενική Συνέλευση των µελών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως επί αποδείξει τις σχετικές αποφάσεις στο υποψήφιο µέλος
8. Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται αμέσως μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για εγγραφή ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάσσει την εγγραφή.
9. Αρωγά µέλη είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συντάσσονται με τους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης και προσφέρονται να τους υπηρετήσουν µε ηθική, υλική ή άλλη βοήθεια. Τα αρωγά µέλη ανακηρύσσονται μετά από πρόταση τριών (3) τουλάχιστον τακτικών µελών και µε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανόμενη µε σχετική πλειοψηφία.
10. Επίτιμα µέλη ανακηρύσσονται:
α) μετά από πρόταση πέντε (5) τουλάχιστον τακτικών µελών και µε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανόμενη µε απόλυτη πλειοψηφία, πρόσωπα τα οποία ενισχύουν µε οποιοδήποτε τρόπο την Ένωση, και
β) τα τακτικά µέλη τα οποία συνταξιοδοτούνται.
11. Τα τακτικά μέλη μόνο έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6. Τα αρωγά και τα επίτιμα µέλη έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 9.

ΑΡΘΡΟ 05 – Δικαιώματα Μελών

Τα µέλη της Ένωσης τα οποία τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και είναι οικονομικά τακτοποιημένα, δικαιούνται:
1. Να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις της Ένωσης και να ασκούν διοικητικό και οικονομικό έλεγχο σ’ αυτές, και να υποβάλλουν τις γνώμες, αντιλήψεις και τις θέσεις τους για όλα τα ζητήματα του κλάδου.
2. Να εκλέγουν τα όργανα διοίκησης και ελέγχου της Ένωσης και να εκλέγονται σ΄ αυτά, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.
3. Να ζητούν την υποστήριξη της Ένωσης για κάθε ζήτημα, που αφορά την υλική, επαγγελματική, ηθική και κοινωνική συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 06 – Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη της Ένωσης υποχρεούνται:
1. Να εναρμονίζουν τη δράση τους µε τις αποφάσεις, τις αρχές και τα προγράμματα των γενικών συνελεύσεων και της διοικήσεως της Ένωσης, να συμμορφώνονται σ’ αυτές και να τηρούν το καταστατικό αυτό.
2. Να ευρίσκονται σε στενή επαφή και συνεργασία με τη διοίκηση της Ένωσης, για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος του κλάδου.
3. Να συμμετέχουν ενεργά στις ενέργειες και προσπάθειες της Ένωσης και να βοηθούν θετικά και έμπρακτα στην εκπλήρωση των σκοπών της
4. Να καταβάλλουν τακτικά τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στην Ένωση, όπως αυτές καθορίζονται κάθε χρόνο από αυτήν. Μέλος που καθυστερεί τις τακτικές εισφορές του, δεν μπορεί να λαμβάνει μέρος και να ψηφίζει στις γενικές συνελεύσεις, εκτός εάν εξοφλήσει αυτές πριν από τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 07 – Διαγραφή Μελών

1. Διαγράφονται από μέλη της Ένωσης, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από σχετική πρόταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, μέλη τα οποία :
α) Παύουν να έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στην Ένωση,
β) Ενεργούν αντίθετα µε τους σκοπούς της Ένωσης και δεν τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού αυτού,
γ) Δεν συμμορφώνονται µε τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, του διοικητικού συμβουλίου και του πειθαρχικού συμβουλίου.
δ) Απέχουν αδικαιολόγητα από δύο (2) συνεχείς τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.
ε) Καθυστερούν για δύο (2) συνεχή χρόνια την υποχρεωτική ετήσια συνδρομή τους.
στ) Καταδικάζονται αμετάκλητα για παράβαση του Νόμου περί επαγγελματικών οργανώσεων.
ζ) Καταδικάζονται αμετάκλητα για ποινικό αδίκημα το οποίο έχει σχέση µε την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως λογιστές – φοροτεχνικοί.

2. Η περί διαγραφής μέλους πράξη του διοικητικού συμβουλίου εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση της Ένωσης, µε μυστική ψηφοφορία, και τα αποτελέσµατα αυτής επέρχονται από της εγκρίσεως από τη γενική συνέλευση αφού παραδοθεί εγγράφως επί αποδείξει στο µέλος. Το διοικητικό συμβούλιο, όπως και η γενική συνέλευση υποχρεούνται να ακούσουν προηγουμένως το µέλος του οποίου ζητείται η διαγραφή. Το µέλος που αποβάλλεται μπορεί, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την επίδοση σ’ αυτό της σχετικής απόφασης, να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο το οποίο δικάζει µε την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ΑΡΘΡΟ 08 – Επανεγγραφή Μέλους

1. Το µέλος που διαγράφεται για τους λόγους των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 μπορεί να επανεγγραφεί ως µέλος της Ένωσης, μόλις εκλείψουν οι λόγοι της διαγραφής του. Για την επανεγγραφή του ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό σχετικά µε την εγγραφή µέλους.
2. Το μέλος που διαγράφεται για τους λόγους της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 επανεγγράφεται χωρίς να απαιτείται η διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό σχετικά µε την εγγραφή µέλους. Το μέλος για να αποκτήσει τα δικαιώματα του, πρέπει να εξοφλήσει τις οφειλόμενες εισφορές εντός πέντε (5) ημερών από την αίτησή του για επανεγγραφή, διαφορετικά αυτή απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 09 Δικαιώματα – Υποχρεώσεις αρωγών και επίτιµων µελών

1. Να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις της Ένωσης να ασκούν κριτική, και να υποβάλλουν τις γνώμες, αντιλήψεις και τις θέσεις τους για όλα τα ζητήματα του κλάδου.
2. Να ζητούν την υποστήριξη της Ένωσης για κάθε ζήτημα, που αφορά την υλική, επαγγελματική, ηθική και κοινωνική συνδρομή τους.
3. Να μην ενεργούν αντίθετα με τους σκοπούς της Ένωσης και να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού αυτού.
4. Να συμμορφώνονται µε τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου.
5. Τα αρωγά και επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ούτε δικαίωμα εκλογής τους στα όργανα της ένωσης.
6. Για την διαγραφή των αρωγών και επίτιμων µελών πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά ή διαζευκτικά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 και η διαγραφή γίνεται σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7. Επανεγγραφή μπορεί να γίνει σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8.

ΑΡΘΡΟ 10 – Βιβλία – Στοιχεία

1. Η Ένωση υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
α) Βιβλίο μητρώου μελών στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά ο αριθμός μητρώου το ονοματεπώνυμο το όνομα πατρός η διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας η ημερομηνία εγγραφής η διάκριση του μέλους σε τακτικό αρωγό ή επίτιμο και ο αριθμός απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που ενέκρινε την εγγραφή
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
στ) Βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται µε χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
ζ) Βιβλίο περιουσίας στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης.
η) Πρωτόκολλο εισερχομένων εξερχόμενων εγγράφων.
θ) Κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο από το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης.
2. Η Ένωση υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω στοιχεία:
α) Γραμμάτια είσπραξης και
β) Εντάλματα πληρωμής.
3. Τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμής μπορούν να είναι σε σειρές σφραγίζονται αριθμούνται και στη συνέχεια θεωρούνται από τον Πρόεδρο της ελεγκτικής επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίηση τους.
4. Τα μέλη της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων με γραπτή αίτησή τους προς το διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11 – Πόροι

1. Πόροι της Ένωσης είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής το οποίο ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ,
β) Η ετήσια υποχρεωτική συνδρομή η οποία καθορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ. Η συνδρομή δεν μπορεί να καταστεί μικρότερη από την ετήσια υποχρεωτική συνδρομή της Ένωσης στην Ομοσπονδία,
γ) Τα εισοδήματα από τη περιουσία της Ένωσης,
δ) Τα έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών φορέων, και
ε) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, τόκοι, πρόσοδοι, έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των µελών.
2. Απαγορεύονται τα έσοδα από ανώνυμες πηγές.
3. Η αλλαγή του ύψους του δικαιώματος εγγραφής, της υποχρεωτικής ετήσιας συνδρομής, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση των µελών, ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης αυτής.
4. Τα νέα µέλη δεν καταβάλλουν συνδρομή για το πρώτο έτος της εγγραφής τους εφ’ όσον αυτό συμπίπτει με την πρώτη χρήση άσκησης του επαγγέλματος του Λογιστή ¬- Φοροτεχνικού.
5. Τα αρωγά και τα επίτιμα µέλη της Ένωσης δεν υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας συνδρομής.

ΑΡΘΡΟ 12 – Διαχειριστική Περίοδος

1. Η διαχειριστική περίοδος της Ένωσης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την εγγραφή της Ένωσης στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Ρόδου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2011.

ΑΡΘΡΟ 13 – Όργανα

Όργανα της Ένωσης είναι:
α) η Γενική Συνέλευση των μελών,
β) το Διοικητικό Συμβούλιο,
γ) η Ελεγκτική Επιτροπή, και
δ) το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 14 – Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης συγκροτείται από τα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη της. Δικαίωμα παρουσίας και λόγου έχουν επίσης τα αρωγά και τα επίτιμα µέλη.
2. Η γενική συνέλευση των µελών της, είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, ειδικότερα :
α) Διενεργεί έλεγχο στις διοικητικές και οικονομικές πράξεις του διοικητικού συμβουλίου.
β) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό της προηγούμενης χρήσης και εγκρίνει, µε τις όποιες τροποποιήσεις κρίνει απαραίτητες, τον συνταχθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης.
γ) Προκηρύσσει την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών της Ένωσης, εντός μηνός από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης.
δ) Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
ε) Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.
στ) Αποφασίζει οριστικά για τη διαγραφή µέλους.
ζ) Ψηφίζει το πρόγραμμα της δράσης της Ένωσης.
η) Αποφασίζει τη διάλυση της Ένωσης.
θ) Αποφασίζει την συμμετοχή της Ένωσης στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και εκλέγει τους αντιπροσώπους σ’ αυτή.
ι) Συζητεί και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.

ΑΡΘΡΟ 15 – Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1.Η τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης συγκαλείτε κάθε χρόνο, το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και µε έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη στην οποία αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση αποστέλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης. Η πρόσκληση δύναται να αποσταλεί και ηλεκτρονικά. Κατά τη συνέλευση αυτή τίθενται προς έγκριση :
α) Ο διοικητικός απολογισμός του διοικητικού συμβουλίου.
β) Ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και ο προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου.
γ) Η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής.
δ) Κάθε άλλο θέμα, που υποβάλλεται από τη διοίκηση ή από μέλος, για έγκριση από τη γενική συνέλευση.
2. Η έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται όταν παρίσταται ανάγκη και αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο ή όταν το ζητήσει το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων µελών της Ένωσης, με γραπτή αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο στην οποία πρέπει να αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα, υποχρεωμένου τότε του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου να συγκαλέσει αυτή εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από της υποβολής της αίτησης. Παρελθούσης απράκτου της ως άνω προθεσμίας, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Ένωσης που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και ύστερα από σχετική αίτηση των µελών αυτών, μπορεί να εξουσιοδοτήσει αυτά να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση και ορίζει τα της προεδρίας της.
3. Η γενική συνέλευση της Ένωσης συνέρχεται στην έδρα της, μπορεί όμως να συνέλθει και σε άλλο μέρος, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16 – Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του Αστικού Κώδικα, η γενική συνέλευση της Ένωσης ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ’ αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστο των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών µελών της. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική γενική συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστο των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών µελών της. Εάν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη αυτή σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η γενική συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών µελών της.
2. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιαδήποτε μορφή εξουσιοδότησης.

ΑΡΘΡΟ 17 – Έναρξη Εργασιών – Λήψη Αποφάσεων Γεν. Συνέλευσης

1. Διαπιστωθείσης απαρτίας στη Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών αυτής, την οποία προεδρεύει προσωρινά. Πρώτο θέμα της γενικής συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη της συνέλευσης, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και με ανάταση του χεριού. Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση τρίτου, για την συμμετοχή στα όργανα διοικήσεως ή στις ψηφοφορίες.
2. Οι αποφάσεις στις γενικές συνελεύσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει διαφορετικά το καταστατικό.
3. Η ψηφοφορία είναι μυστική, όταν αναφέρεται σε εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής και την εκλογή των αντιπροσώπων για την δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση (Ομοσπονδία). Επίσης σε επιλογή της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, σε προσωπικά ζητήματα, στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα που κρίνεται από τη συνέλευση των µελών ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση µε μυστική ψηφοφορία. Για οποιαδήποτε άλλο θέμα η ψηφοφορία γίνεται µε ονομαστική κλίση ή µε ανάταση της χειρός, ουδέποτε όμως δια βοής.
4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση της Ένωσης, λαμβάνεται µε την απαρτία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστο των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών µελών της και την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής.
5. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί, εάν στη συνέλευση παρευρέθησαν πρόσωπα που δεν ήταν µέλη της Ένωσης και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.
6. Η αγωγή ακυρώσεως κατά των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Ένωσης, από δέκα (10) τουλάχιστον µέλη της, που είναι οικονομικά τακτοποιημένα κατά την ηµερομηνία της συζήτησης της αγωγής. Η έφεση κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης.
7. Στις συνελεύσεις συντάσσονται πρακτικά, που καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα της συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18 – Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Ένωση διοικείται από επταμελές (7 µέλη) διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των µελών της, κάθε τριετία, µε μυστική και με ενιαίο ψηφοδέλτιο ψηφοφορία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος. Με τα τακτικά εκλέγονται και ισάριθμα εφ’ όσον υπάρχουν υποψηφιότητες αναπληρωματικά µέλη. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής, μη επιτρεπόμενης της υπερβάσεως της για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, τυχόν δε άσκηση διοικήσεως από οποιοδήποτε μέλος αυτής απαγορεύεται και κάθε επιχειρούμενη πράξη είναι άκυρη.
2. Εάν ο αριθμός των µελών του διοικητικού συμβουλίου μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά µέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους, χωρίς όμως αυτά να μπορούν να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών. Εάν πάλι ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών µελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η συνέλευση των µελών μέσα σε τριάντα (30) ημέρες µε πρόσκληση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε (5) τουλάχιστο ημέρες πριν από τη σύνοδο, µε θέμα την εκλογή διοικητικού συμβουλίου.
3. Το διοικητικό συμβούλιο που εκλέχθηκε από τις εκλογές, συγκροτείται σε σώμα μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημέρα της εκλογής του, με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και σε περίπτωση αδιαφορίας αυτού του επόμενου και εκλέγει µε μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Α’ και 8′ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο δημοσίων σχέσεων και εκδηλώσεων. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, ή σε πρόσωπα µε συγγενική σχέση α’ ή β’ βαθμού ή συζυγική. Αν η σχέση προκύψει εκ των υστέρων, ένας εκ των δύο υποχρεούται σε παραίτηση από την ιδιότητα.
4. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε ένα (1) μήνα, µε πρόσκληση του Προέδρου υπογραφόµενη και από τον Γενικό Γραμματέα, που αποστέλλεται στα µέλη πριν από δέκα (10) ημέρες, µε τα προς συζήτηση θέματα, και έκτακτα όταν παρίσταται προς τούτο ανάγκη και αποφασίζεται από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν τρεις (3) τουλάχιστο σύμβουλοι, µε έγγραφη αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου τότε είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει αυτό, µέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να προσκληθούν και να παρίστανται οι εκάστοτε πρόεδροι ή τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου µε δικαίωμα λόγου ή άποψης συμβουλευτικού χαρακτήρα χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Επίσης μπορούν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να παρίστανται εφ’ όσον προσκληθούν µέλη ή µη της Ένωσης µε δικαίωμα λόγου ή άποψης χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Στο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου καταγράφονται οι λόγοι και οι απόψεις όλων των παρισταμένων.
5. Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των µελών του, απαραιτήτως όμως του Προέδρου ή αυτού κωλυομένου, απουσιάζοντος ή ασθενούντος του Αντιπροέδρου και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
6. Τα µέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των συνελεύσεων της Ένωσης. Δεν πρέπει να είναι σύζυγοι ή να συγγενεύουν μεταξύ τους μέχρι δεύτερου βαθμού, και δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση που δεν παραστάθηκαν ή που παραστάθηκαν και διαφώνησαν, της διαφωνίας τους βεβαιούμενης στα πρακτικά του συμβουλίου.
7. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν την Ένωση, εφαρμόζει το καταστατικό, τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, διαχειρίζεται την περιουσία της, εγκρίνει τις δαπάνες μέσα στα πλαίσια του εγκρινόμενου προϋπολογισμού, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της και καθορίζει τις αποδοχές του, συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη συζήτησης των θεμάτων αυτής, συντάσσει πρακτικά των συνεδριάσεων που καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και υπογράφονται από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη της, συντάσσει τη διοικητική λογοδοσία µε τον Ταμία και υποβάλλει αυτές στη γενική συνέλευση για έγκριση.
8. Στη συνεδρίαση του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους, πέραν των λοιπών θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση, θα εγκρίνεται και το σχέδιο προϋπολογισμού της επόμενης χρήσης το οποίο θα υποβάλλεται προς τελική έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
9. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που παραιτείται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα, πέραν των τριών (3) κατά σειρά συνεδριάσεων, εκπίπτει της θέσεως του και αντικαθίσταται από τον έχοντα σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο, µε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
10. Η Ένωση εκπροσωπείται δικαστικά ή εξώδικα από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τούτου κωλυόμενου, απουσιάζοντος ή ασθενούντος από τον Αντιπρόεδρο ή από άλλο σύμβουλο, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Όλα τα έγγραφα υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, σφραγίζονται με την σφραγίδα της και καταχωρούνται στο βιβλίο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
11. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης που εκλέγεται στις Βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου, παραιτείται από αυτό. Σε περίπτωση μη παραιτήσεώς του συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο και το απαλλάσσει από τα καθήκοντά του.
12. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που τιμωρείται με πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης, προειδοποίησης διαγραφής ή διαγραφής εκπίπτει από το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

ΑΡΘΡΟ 19 – Καθήκοντα Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον κάθε δικαστηρίου και αρχής, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και απέναντι τρίτων.
2. Συγκαλεί και προεδρεύει στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και καταρτίζει με τον Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη.
3. Συγκαλεί, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, τις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις και καταρτίζει με τον Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη.
4. Υπογράφει κάθε έγγραφο της Ένωσης, τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου, τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμής και επιμελείται για την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
5. Συντάσσει με τον Γραμματέα τη διοικητική λογοδοσία και µε τον Ταμία την ταμειακή λογοδοσία, καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
6. Σε περίπτωση χηρεύσεως της θέσεως του Προέδρου, συμπληρώνεται µε φροντίδα του Αντιπροέδρου η διοίκηση, με τον έχοντα σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο, και συνερχόμενο το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, εκλέγει μεταξύ των µελών του τον νέο Πρόεδρο, για το υπόλοιπο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου.
7. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Σε περίπτωση εκλογής του στη θέση του Προέδρου της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, παραιτείται από τη θέση του Προέδρου της Ένωσης, και συνερχόμενο το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, εκλέγει μεταξύ των µελών του τον νέο Πρόεδρο, για το υπόλοιπο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20 – Καθήκοντα Αντιπροέδρου

1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα, κωλυόµενο ή ασθενούντα σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματα του και ευθύνεται για την διοίκηση της Ένωσης κατά τον χρόνο της διοίκησής της.
2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να ανατεθούν ορισμένες αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο.
3. Σε περίπτωση χηρεύσεως της θέσεως του Αντιπροέδρου, συμπληρώνεται µε φροντίδα του Προέδρου η διοίκηση με τον έχοντα σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο, και συνερχόμενο το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, εκλέγει μεταξύ των µελών του τον νέο Αντιπρόεδρο, για το υπόλοιπο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21 – Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο της Ένωσης, καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, εισηγούμενος τα θέματα και επιμελείται της συντάξεως των πρακτικών αυτού, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί την σφραγίδα, το αρχείο, το πρωτόκολλο και τα λοιπά βιβλία της Ένωσης, συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα του µέλος το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο.
3. Σε περίπτωση χηρεύσεως της θέσεως του Γενικού Γραμματέα, συμπληρώνεται η διοίκηση µε φροντίδα του Προέδρου με τον έχοντα σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο, και συνερχόμενο το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, εκλέγει μεταξύ των µελών του τον νέο Γενικό Γραμματέα, για το υπόλοιπο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22 – Καθήκοντα Ταμία

1. Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή, εκδίδοντας γραμμάτια είσπραξης και εντάλματα πληρωμής, τα οποία υπογράφονται και από τον Πρόεδρο.
2. Καμία πληρωμή δεν μπορεί να ενεργηθεί χωρίς απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
3. Ο Ταμίας φυλάσσει την χρηματική περιουσία της Ένωσης και δεν μπορεί να έχει στα χέρια του σε μετρητά περισσότερα από εξακόσια (6oo,oo) ευρώ. Ποσό πάνω από το ανωτέρω όριο υποχρεωτικά πρέπει να κατατίθεται σε τράπεζα. Μπορεί να αποσύρει μέρος ή ολόκληρο το ποσό µε έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον ίδιο και συνοδεύεται από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
4. Κάθε τρίμηνο και έκτακτα, όταν ήθελε κληθεί γι’ αυτό από το διοικητικό συμβούλιο, συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχειρίσεως του. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε διαχειριστική ανωμαλία και υποβάλλει υποχρεωτικά κάθε χρόνο δια του διοικητικού συμβουλίου, μέσα σε ένα τετράμηνο από τη λήξη του διαχειριστικού έτους, στην συνερχόμενη συνέλευση μελών της Ένωσης, τον ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης, μαζί με την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής.
5. Ο Ταμίας κωλυόμενος αναπληρώνεται από ένα µέλος του διοικητικού συμβουλίου, που υποδεικνύεται από αυτόν εγγράφως και με ευθύνη του.
6. Σε περίπτωση χηρεύσεως της θέσεως του Ταμία, συμπληρώνεται η διοίκηση µε φροντίδα του Προέδρου με τον έχοντα σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο, και συνερχόμενο το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον νέο Ταμία, για το υπόλοιπο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου.
7. Για λόγους διαφάνειας και ελέγχου ο Ταμίας τηρεί, εκτός από τα οριζόμενα στις περιπτώσεις στ’ και ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 10 βιβλία, διπλογραφικό σύστημα σύμφωνα µε τις παραδεκτές αρχές της λογιστικής επιστήμης, και των αναγκών πληροφόρησης της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 23 – Καθήκοντα Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων

1. Ο Έφορος δημοσιών σχέσεων είναι υπεύθυνος και αρμόδιος για κάθε εκδήλωση της Ένωσης, σε συνεργασία πάντοτε µε τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου. Φροντίζει για τη διανομή των ανακοινώσεων και των διαφόρων εντύπων στα μέλη, στον ημερήσιο τύπο και στα μέσα ενημέρωσης. Έχει την επιμέλεια για την καλή οργάνωση και εκτέλεση των διαφόρων εκδηλώσεων.
2. Τον έφορο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας των συμβούλων του διοικητικού συμβουλίου.
3. Σε περίπτωση χηρεύσεως της θέσεως του Εφόρου, συμπληρώνεται η διοίκηση με Φροντίδα του Προέδρου µε τον έχοντα σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο, και συνερχόμενο το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, εκλέγει μεταξύ των µελών του τον νέο έφορο, για το υπόλοιπο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24 – Οδοιπορικά – Αποζημιώσεις

1. Στα µέλη του διοικητικού συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής, του πειθαρχικού συμβουλίου και τους αντιπροσώπους στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Ομοσπονδία), μπορεί να χορηγούνται οδοιπορικά, εφόσον απασχολούνται σε υποθέσεις της Ένωσης, µε εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τον προϋπολογισμό που εγκρίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών.
2. Για τη χορήγηση των οδοιπορικών απαιτείται η προσκόμιση των παραστατικών στοιχείων.
3. Επειδή η συμμετοχή στα κοινά είναι εθελοντική, πέραν των οδοιπορικών ουδεμία άλλη αποζημίωση χορηγείται στα µέλη των οργάνων της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 25 – Ελεγκτική Επιτροπή

1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου, ασκείται από τριμελή (3μελή) ελεγκτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση μελών της Ένωσης, ταυτόχρονα με το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος. Με τα τακτικά εκλέγονται και ισάριθμα εφ’ όσον υπάρχουν υποψηφιότητες αναπληρωματικά µέλη.

2. Δεν μπορούν να εκλεγούν στην ελεγκτική επιτροπή συγγενείς μέχρι δεύτερο βαθμό και σύζυγοι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η σχέση προκύψει εκ’ των υστέρων, το μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής παραιτείται και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αναπληρωματικό µέλος προς κάλυψη της θέσης τότε υποχρεούται σε παραίτηση το µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η θητεία της ελεγκτικής επιτροπής είναι τριετής και λήγει μαζί µε την θητεία του διοικητικού συμβουλίου. Η ελεγκτική επιτροπή, μόλις εκλεγεί συνέρχεται σε σώμα από αυτόν που πλειοψήφησε και σε περίπτωση αδιαφορίας αυτού από τον επόμενο και εκλέγει μεταξύ της τον Πρόεδρο.
4. Η ελεγκτική επιτροπή κατά την άσκηση των καθηκόντων της έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων που αφορούν την οικονομική διαχείριση της Ένωσης. Ελέγχει κάθε χρόνο τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί και τις πηγές τους, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και στη συνέχεια υποβάλλει την έκθεση της στη γενική συνέλευση. Στην διάθεση της τίθενται από το διοικητικό συμβούλιο, οποτεδήποτε, τα βιβλία της διαχείρισης, τα πρακτικά έγκρισης των δαπανών και γενικά κάθε δικαιολογητικό που έχει σχέση με την διαχείριση.
5. Η ελεγκτική επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο στη τακτική γενική συνέλευση λεπτομερή έκθεση του ελέγχου της για το προηγούμενο διαχειριστικό έτος. Η γενική συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα για τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής.
6. Η ελεγκτική επιτροπή υποχρεούται να ελέγχει το ταμείο της Ένωσης, ανά τρίμηνο και έκτακτα όποτε υπάρχει ουσιαστικός λόγος.
7. Μέλος της ελεγκτικής επιτροπής το οποίο τιμωρείται με πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης, προειδοποίησης διαγραφής ή διαγραφής εκπίπτει από το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό µέλος.

ΑΡΘΡΟ 26 – Πειθαρχικό Συµβούλιο

1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι τριμελές (3 μέλη) και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των µελών της Ένωσης, ταυτόχρονα µε το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος. Μαζί µε τα τακτικά εκλέγονται και ισάριθμα εφ’ όσον υπάρχουν υποψηφιότητες αναπληρωματικά µέλη. Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει μαζί µε την θητεία του διοικητικού συμβουλίου. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, μόλις εκλεγεί συνέρχεται σε σώμα από αυτόν που πλειοψήφησε και σε περίπτωση αδιαφορίας αυτού από τον επόμενο και εκλέγει μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου, διευθύνει αυτές και σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο.

2. Οι αρμοδιότητες του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι:
α) Να ελέγχει για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού από τα μέλη και τα όργανα της Ένωσης, και
β) Να ασκεί πειθαρχική εξουσία μετά από έγγραφη πάντοτε καταγγελία τουλάχιστον ενός (1) τακτικού μέλους της Ένωσης και απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας (3+1) του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει, εφ’ όσον συντρέχουν λόγοι, μετά από έγγραφη πρόσκληση του προέδρου στα µέλη του η οποία αποστέλλεται επτά (7) ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης και στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην συνεδρίαση παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Εισηγητής της υπόθεσης. Ο εισηγητής εισηγείται την υπόθεση και προτείνει τις πειθαρχικές ποινές. Στη συνεδρίαση προσκαλείται, εγγράφως επί αποδείξει, και το μέλος εκείνο το οποίο υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα για να υποστηρίξει τις απόψεις του. Η υποστήριξη των απόψεών του μπορεί να γίνει και με υπόμνημα το οποίο πρέπει να αποσταλεί μέχρι την παραμονή της συνεδριάσεως επί αποδείξει. Υπόμνημα που παραλαμβάνεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο πέραν αυτής της προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν.
4. Οι ποινές που μπορεί να επιβάλλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση των µελών, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώματος είναι:
α) Επίπληξη,
β) Μομφή,
γ) Προσωρινή παύση,
δ) Προειδοποίηση διαγραφής.
5. Η ποινή της οριστικής διαγραφής από το μητρώο µελών της Ένωσης προϋποθέτει έγκριση από την Γενική Συνέλευση των µελών.
6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών (1+1) του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και να καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου στο οποίο υπογράφουν όλα τα παριστάμενα μέλη.
7. Η απαλλαγή ή οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της απόφασης και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να γνωστοποιήσει αυτές εγγράφως επί αποδείξει στο μέλος, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της απόφασης, επισυνάπτοντας και ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
8. Εφ’ όσον επιβληθεί πειθαρχική ποινή από τις περιγραφόµενες στην παράγραφο 4, υπάρχει δικαίωμα έγγραφης προσφυγής από το μέλος μέσα σε ένα (1) μήνα από την γνωστοποίηση αυτής, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν νέα στοιχεία τα οποία μπορούν να δικαιώσουν τις απόψεις του.
9. Η έγγραφη προσφυγή του μέλους, υποβάλλεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, καταχωρείται στο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων, διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και κρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των µελών. Σε περίπτωση προσφυγής αναστέλλεται η επιβληθείσα πειθαρχική ποινή.
10. Σε περίπτωση παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο µέλους αυτού, αντικαθίσταται προσωρινώς σε αυτό από το πρώτο αναπληρωματικό µέλος. Σε περίπτωση παραπομπής µέλους της Ένωσης το οποίο έχει συγγενική σχέση πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή συζυγική με μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τότε ειδικά για την υπόθεση αυτή το µέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου αντικαθίσταται προσωρινά µε το πρώτο αναπληρωματικό µέλος. Εφ’ όσον δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη η πειθαρχική διαδικασία των περιπτώσεων των δύο προηγουμένων εδαφίων συνεχίζεται µόνο µε τα υπόλοιπα µέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
11. Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου που τιμωρείται με πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης, προειδοποίησης διαγραφής ή διαγραφής εκπίπτει από το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό µέλος.

ΑΡΘΡΟ 27 – Συμμετοχή σε ομοσπονδία – Αντιπρόσωποι

1.Η Ένωση αναγνωρίζει ως κύρια δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση
την «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) >>.

2. Η Ένωση μπορεί να συμμετέχει και σε άλλη τοπική ομοιοεπαγγελματική Ομοσπονδία μέλος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
3. Η Ένωση εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας με αντιπροσώπους, οι οποίοι εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των µελών της Ένωσης ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος.
4. Η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων είναι όση και η θητεία της διοίκησης και των λοιπών οργάνων της Ομοσπονδίας.
5. Οι αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία όταν εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής επιτροπής αυτής, δεν ανακαλούνται για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους στα αξιώματα αυτά ακόμα και στην περίπτωση διαγραφής τους από την Ένωση.
6. Αντιπρόσωπος που παραιτείται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα, πέραν των δύο (2) γενικών Συνελεύσεων της Ομοσπονδίας, εκπίπτει της θέσεως του και αντικαθίσταται από τον έχοντα σειρά αναπληρωματικό αντιπρόσωπο, µε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
7. Για τα θέματα που αφορούν τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αντιπροσώπων ισχύουν οι διατάξεις του νόμου, των σχετικών άρθρων του παρόντος καταστατικού και των σχετικών άρθρων του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 28 – Εφορευτική Επιτροπή – Αρχαιρεσίες (Εκλογές)

1. Δια την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης και ελέγχου της Ένωσης, συγκαλείται κάθε τριετία που λήγει η θητεία του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του. Ειδικότερα ο χρόνος σύγκλησης της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης είναι πάντοτε ο χρόνος ο οποίος καθορίζεται από το καταστατικό και τις εγκυκλίους της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Ομοσπονδίας). Κατ’ αυτή λογοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο για τα πεπραγμένα στο διάστημα της θητείας του και διενεργείται ψηφοφορία στη διοικητική και οικονομική λογοδοσία, εκλέγεται δε από αυτή τριμελής (3μελής) εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
2. Η εφορευτική επιτροπή, µόλις εκλεγεί, αναλαμβάνει τα καθήκοντα της και υποχρεούται στη προθεσμία που έχει καθορίσει η κατά τα παραπάνω συγκληθείσα γενική συνέλευση να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Αντιπροσώπων για την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Ομοσπονδία), δηλαδή υποχρεούται αυθημερόν ή την επόμενη από την εκλογή της να ανακοινώσει την αποφασισθείσα από την γενική συνέλευση ημερομηνία, τόπο και διάρκεια των εκλογών, καθώς και τις ημέρες και ώρες που θα πρέπει να υποβάλλουν σ’ αυτή υποψηφιότητα οι επιθυμούντες να εκλεγούν για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο, και τους Αντιπροσώπους για την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Ομοσπονδία).
3. Η εφορευτική επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων, δύο (2) μέρες τουλάχιστον πριν από τις αρχαιρεσίες, για τα αξιώματα για τα οποία υπέβαλαν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι και στη συνέχεια προβαίνει στην εκτύπωση των ψηφοδελτίων. Τα ψηφοδέλτια είναι δύο ως κάτωθι:
α) Ψηφοδέλτιο για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου,
β) Ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη Αντιπροσώπων για το Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο (Ομοσπονδία).
4. Η εφορευτική επιτροπή μετά την εκλογή της και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας ελέγχει τη γνησιότητα του αντιγράφου μητρώου µελών (εκλογικός κατάλογος), βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία και το οποίο έχει την υποχρέωση να παραδώσει σ’ αυτή το διοικητικό συμβούλιο.
5. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε µε την επίδειξη της ταυτότητας μέλους του Συλλόγου ή ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού από το Ο.Ε.Ε. ή αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους της Ένωσης. Το μέλος το οποίο ψηφίζει υποχρεούται να υπογράψει στην κατάσταση ψηφισάντων.
6. Στις κάθε είδους εκλογές της Ένωσης παρίσταται με ποινή ακυρότητας των εκλογών, αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής ο οποίος ορίζεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982 και προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής.
7. Η εκλογή των οργάνων διοικήσεως και ελέγχου της Ένωσης, καθώς και των αντιπροσώπων για την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Ομοσπονδία) γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά των επωνύμων αυτών που έθεσαν υποψηφιότητα για κάθε όργανο. Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής, του πειθαρχικού συμβουλίου και ο αριθμός των αντιπροσώπων, καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους που έλαβαν σχετική πλειοψηφία στο σύνολο των ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι σταυροί προτίμησης μπορεί να είναι:
α) μέχρι τέσσερεις (4) για το διοικητικό συμβούλιο,
β) μέχρι δύο (2) για την εξελεγκτική επιτροπή,
γ) μέχρι δύο (2) για το πειθαρχικό συμβούλιο και
δ) το πενήντα τοις εκατό (50%) των υποψηφίων συν ένα (1) για τους αντιπροσώπους στην ομοσπονδία.
8. Η εφορευτική επιτροπή μετά το πέρας της ψηφοφορίας υποχρεούται να συντάξει πρακτικό που να φαίνεται ο αριθμός των ψηφισάντων μελών και τις ψήφους που έλαβε ο κάθε υποψήφιος.
9. Η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει:
α) τους επτά (7) εκλεγέντες πρώτους κατά σειρά επιτυχίας, για τα τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ισάριθμους (εφ’ όσον υπάρχουν) για τα αναπληρωματικά µέλη,
β) τους τρείς (3) εκλεγέντες πρώτους κατά σειρά επιτυχίας, για τα τακτικά µέλη της ελεγκτικής επιτροπής και ισάριθμους (εφ’ όσον υπάρχουν) για τα αναπληρωματικά µέλη,
γ) τους τρείς (3) εκλεγέντες πρώτους κατά σειρά επιτυχίας, για τα τακτικά μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου και ισάριθμους (εφ’ όσον υπάρχουν) για τα αναπληρωματικά µέλη, και
δ) τους πρώτους κατά σειρά επιτυχίας, για τους τακτικούς αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία σύμφωνα µε το μέτρο εκλογής που καθορίζεται από το εκάστοτε ισχύον καταστατικό της Ομοσπονδίας (κατά τη σύσταση της Ένωσης το μέτρο αυτό είναι, ένας αντιπρόσωπος ανά δέκα (10) ψηφίσαντες), και ισάριθμους (εφ’ όσον υπάρχουν) για αναπληρωματικούς αντιπροσώπους.
10. Τα πρακτικά της εκλογής μαζί µε αντίγραφο του μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές και την κατάσταση των ψηφισάντων, φυλάσσoντaι στο Πρωτοδικείο της έδρας της Ένωσης και αντίγραφα τους φυλάσσονται στα γραφεία αυτής.
11. Τα µέλη της ένωσης, εφ’ όσον έχουν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους, µόνο για ένα από τα όργανα διοίκησης που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ του άρθρου 13, ενώ μπορούν παράλληλα, εφ’ όσον το επιθυμούν, να θέσουν υποψηφιότητα και για αντιπρόσωποι στην ομοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 29 – Τροποποίηση καταστατικού – Διάλυση, εκκαθάριση

1. Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί από την γενική συνέλευση των µελών της Ένωσης, η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό, με παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των τακτικών και οικονομικά τακτοποιημένων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η δε απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και µε μυστική ψηφοφορία.
2. Η Ένωση δεν διαλύεται παρά µόνο εάν παραμείνουν τα µέλη λιγότερα από αυτά που ορίζει ο νόμος ή εάν συντρέχουν οι οριζόμενοι λόγοι από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των Νόμων περί επαγγελματικών οργανώσεων.
3. Για κάθε άλλη περίπτωση διάλυσης, πλην των προβλεπομένων από τον νόμο, απαιτείται η σύγκληση γενικής συνέλευσης των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η δε απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και με μυστική ψηφοφορία.
4. Σε κάθε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης, αυτή τίθεται σε εκκαθάριση, η δε απομένουσα περιουσία της διατίθεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης σε ιδρύματα τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 30 – Ετήσιο επιστημονικό συνέδριο – Σεμινάρια – Λοιπές

1. Κάθε έτος το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης θα οργανώνει Επιστημονικό Συνέδριο Λογιστών – Φοροτεχνικών.
Σκοπός της διοργάνωσης του συνεδρίου είναι:
α) Η προβολή επιστημονικών μελετών Λογιστών – Φοροτεχνικών,
β) Η επαφή και η ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό ανεξάρτητα αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,
γ) Η επιβράβευση των δημιουργών επιστημονικών μελετών σχετικών με θέματα του κλάδου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης σε συνεργασία με άλλους Φορείς (Κρατικούς, Ιδιωτικούς, Μ.Κ.Ο. κλπ.) μπορεί να οργανώνει Συνέδρια πάνω σε θέματα Οικονομικής Πολιτικής, Δημοσιονομικά, Φορολογικά και άλλα επίκαιρα θέματα ευαισθητοποίησης των πολιτών.
3. Κάθε έτος το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης θα οργανώνει τουλάχιστον δύο (2) επιμορφωτικά σεμινάρια με επίκαιρα επαγγελματικά θέματα, δωρεάν για τα ταμειακώς ενήμερα µέλη της.
4. Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης μπορεί να αποφασίζει την διοργάνωση κάθε άλλης εκδήλωσης η οποία μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών αυτής.
5. Τόποι διεξαγωγής των συνεδρίων, των σεμιναρίων και των λοιπών εκδηλώσεων, τα θέματα καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη διοργάνωσή τους ορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

APΘP0 31 – Επιτροπές – Ομάδες Εργασίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήσει επιτροπές και ομάδες εργασίας µε σκοπό την υποβοήθηση του έργου του. Ενδεικτικά οι επιτροπές αυτές είναι:
α) Επαγγελματικών δικαιωμάτων,
β) Διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων και επιμόρφωσης συναδέλφων,
γ) Επιστημονική επιτροπή μελέτης σχεδίων νόμων, υποβολής προτάσεων σε αρμόδιες επιτροπές του κράτους,
δ) Μελέτης δημιουργίας και οργάνωσης ταμείου αλληλοβοηθείας µελών,
ε) Διοργάνωσης συνεδρίων,
στ) Συντακτική επιτροπή έκδοσης περιοδικού και λοιπών επιστημονικών εκδόσεων της Ένωσης, και
ζ) Συλλογής, επεξεργασίας και απαντήσεων σε λογιστικών – φοροτεχνικών, εργατικών – ¬ασφαλιστικών και λοιπών επαγγελματικής φύσης ερωτημάτων των µελών της Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή όταν θα υπάρχει μεγάλος όγκος ερωτημάτων η Ένωση θα μπορεί να προβεί στην έκδοση σχετικών κωδικοποιημένων εγχειριδίων.
2. Στις επιτροπές αυτές προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικό ή αναπληρωματικό) το οποίο εισηγείται το πόρισμα των εργασιών αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Στις επιτροπές εκτός από τα µέλη της Ένωσης μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα γνωστά για το επιστημονικό κύρος τους.

ΑΡΘΡΟ 32 – Τοπικά παραρτήματα (Τομείς)

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να δημιουργήσει τοπικά παραρτήματα (τομείς) σε οποιαδήποτε περιοχή (Δήμο ή Δημοτικά διαμερίσματα) δραστηριοποιούνται μέλη του εφ όσον ζητηθεί από μέλη της Ένωσης ή κριθεί απαραίτητο από αυτό.
2. Σκοπός της ίδρυσης των τοπικών παραρτημάτων (τομέων) είναι η πιο καλή εξυπηρέτηση των μελών της Ένωσης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
3. Τα τοπικά παραρτήματα (τομείς) δεν μπορούν να έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
4. Τη διοικητική επίβλεψη του τοπικού παραρτήματος ασκεί τριμελή Διοικούσα Επιτροπή η οποία διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με προεδρεύοντα ένα µέλος αυτού.
5. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο αλλά τουλάχιστον μία Φορά το δίμηνο, καταγράφει, συζητά και προτείνει λύσεις στα τοπικά προβλήματα, τις οποίες κοινοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο προς λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33 – Βεβαίωση – Ταυτότητα µέλους

1. Τα µέλη της Ένωσης, μετά την εγγραφή τους λαμβάνουν βεβαίωση µέλους. Επικυρωμένα αντίγραφα της βεβαίωσης µέλους μπορούν να λάβουν οποτεδήποτε χρειαστεί με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και ο λόγος που αυτή απαιτείται.
2. Τα µέλη της Ένωσης, λαμβάνουν ταυτότητα µέλους.
3. Ο τύπος, το περιεχόμενο και η χρονική ισχύς της βεβαίωσης και της ταυτότητας των µελών καθορίζεται από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 34 – Κοινωνική Προσφορά

1. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία θα διοργανώνονται από την Ένωση θα μπορούν να τα παρακολουθούν δωρεάν:
α) Φοιτητές Α.Ε.Ι. Οικονομικής κατεύθυνσης,
β) Σπουδαστές Τ.Ε.Ι. Λογιστικής – Φοροτεχνικής κατεύθυνσης, και
γ) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Οικονομικής – ¬Φοροτεχνικής κατεύθυνσης.
2. Κάθε έτος ποσοστό 20% των εσόδων από όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου θα διατίθεται ως ακολούθως:
α) Τ ο 1/3 αυτού σε Φορείς οι οποίοι, αποδεδειγμένα, επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
β) Το 1/3 αυτού σε Φορείς οι οποίοι, αποδεδειγμένα, επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς, και
γ) Το 1/3 αυτού για την ενίσχυση, με βιβλία ή τεχνολογικό εξοπλισμό, μεταπτυχιακών σπουδών φοιτητή/ών µε την προϋπόθεση ότι οι σπουδές αυτές θα έχουν εξειδίκευση σε φορολογικά – φοροτεχνικά θέματα.
3. Οι υποψήφιοι λήπτες των παροχών της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 δεν μπορεί να είναι συγγενείς μέχρι τρίτο βαθμό ή σύζυγοι των µελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, και υποβάλλουν αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία της σχετικής προκήρυξης η οποία θα ανακοινώνεται µέσω της ιστοσελίδας της Ένωσης και των λογιστικών – φορολογικών ιστοσελίδων.
4. Ο τύπος και το περιεχόμενο της προκήρυξης, ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης, οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Οι λήπτες των παροχών περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πλήρως εμπεριστατωμένης ως προς τα πρόσωπα και τα κριτήρια επιλογής η οποία επικυρώνεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των µελών.
6. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι λήπτες των παροχών της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 τα ποσά που προκύπτουν ενισχύουν τις παροχές του επομένου έτους.
7. Τον Ιούνιο κάθε έτους η Ένωση θα διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία.
8. Σε περίπτωση θεομηνιών (σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών κ.λ.π.) ή καταστροφών που οφείλονται σε άλλους παράγοντες (τρομοκρατικές ενέργειες, ταραχές κ.λπ.), τριμελές κλιμάκιο, οριζόμενο από το Δ.Σ., θα επισκέπτεται τους συναδέλφους που εδρεύουν στις πληγείσες περιοχές με σκοπό την έκφραση αλληλεγγύης καθώς και την προσπάθεια για την επίλυση των επαγγελματικών δυσχερειών που προκύπτουν. Επίσης η Ένωση μόνη της ή και σε συνεργασία µε οποιοδήποτε άλλο Φορέα θα διοργανώνει εκδηλώσεις συμπαράστασης με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων.

ΑΡΘΡΟ 35 – Τελικές – Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, καθορίζεται και συμπληρώνεται από το διοικητικό συμβούλιο και τη γενική συνέλευση της Ένωσης, σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος, του καταστατικού της Ομοσπονδίας και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών Νόμων για τις επαγγελματικές οργανώσεις.
2. Τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, δεν μπορούν να επανεκλεγούν στα ίδια όργανα μετά από τρείς (3) πλήρεις θητείες, συνεχόμενες ή µη. Ως πλήρης θητεία εννοείται τριετία (3 έτη). Κατ’ εξαίρεση, τα µέλη των οργάνων που θα εκλεγούν σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν για άλλες τρείς (3) πλήρεις θητείες, συνεχόμενες ή µη.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή που εκλέχθηκε σήμερα από τους ιδρυτές της Ένωσης εξουσιοδοτήθηκε από αυτούς όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εγγραφή της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος καταστατικού κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5.
4. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, θα διεξαχθούν, κατά το χρόνο που ορίζει ο νόµος, µετά την εγγραφή της Ένωσης στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Ρόδου. Οι αμέσως επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν κατά το χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού και των σχετικών εγκυκλίων της Ομοσπονδίας.
5. Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από τριάντα πέντε (35) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές µέλη της Ένωσης (ως συνημμένη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος) και θα ισχύσει από την εγγραφή στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Ρόδου.