Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικό Δελτίο: Πρόστιμα Μη Διαβίβασης Δεδομένων από τους Φορολογικούς Μηχανισμούς & τις Ταμειακές Μηχανές στο E-Send

ΡΟΔΟΣ 27/09/2022

Προς

Τις Επιχειρήσεις του Νομού Δωδεκανήσου

Κοινοποίηση

Οικονομικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου

Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου

Οδοντιατρικός Σύλλογος Δωδεκανήσου

Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου

Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Δωδεκανήσου

Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων νήσου Ρόδου

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Δωδεκανήσου

Σύλλογος Επισκευαστών Αμαξωμάτων Βαφέων Αυτοκινήτων και συναφών επαγγελμάτων Ρόδου

Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Δωδεκανήσου

Σωματείο Πτυχιούχων Αισθητικών Δωδεκανήσου

Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου

Σύλλογο Υδραυλικών Ρόδου

Επίσης κοινοποιείται στα εγγεγραμμένα  Μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου ώστε να προωθηθεί στο πελατολόγιο τους

 

 

Αγαπητοί Επαγγελματίες του Νομού Δωδεκανήσου,

Σε αυτό το δελτίο τύπου, η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ε.Λ.Φ.Ε.Ε) Ρόδου, ενημερώνει άμεσα τους επιχειρηματίες του Νομού Δωδεκανήσου για τα πρόστιμα που θα ισχύουν από 31/10/2022, σε περιπτώσεις μη διαβίβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-send τα δεδομένα των ταμειακών μηχανών και των φορολογικών μηχανισμών των επιχειρήσεων τους.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες εκδίδουν παραστατικά μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού και ταμειακών μηχανών, σε περίπτωση που δεν διαβιβάζουν τα δεδομένα τους στην ψηφιακή πλατφόρμα esend, προβλέπεται ότι, από την 31η Οκτωβρίου 2022, σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, δηλαδή συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Α.Α.Δ.Ε (e_send), επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα το οριζόμενο πρόστιμο όπως αναφέρεται αναλυτικά στο νέο άρθρο 54Η του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 173 του Ν.4972/2022:

«Άρθρο 54Η

Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.)

  1. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, κατά το άρθρο 15Α, δηλαδή, των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα:

α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους ίσου με το πενήντα τοις εκατό (50%) επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και χιλίων (1.000) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

  1. Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου της παρ. 1.
  2. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Επιπρόσθετα με το άρθρο 174 του Ν.4972/2022 τροποποιείται η παρ.1 του άρθρου 13Α του Ν.2523/1997 και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε (α) η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ είτε (β) η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα (10) ημέρες.»

Η παρ. 1 εφαρμόζεται σε παραβάσεις που διαπράττονται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 54Η του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και εφεξής ήτοι από 31/10/2022.

Για τον λόγο τούτο, η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ε.Λ.Φ.Ε.Ε) Ρόδου, σας επισημαίνει :

να ελέγχετε καθημερινά κατά την έκδοση των αποδείξεων ή και κατά την έκδοση του Ζ στο τέλος της ημέρας ότι διαβιβάζονται κανονικά τα δεδομένα σας στην ΑΑΔΕ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εμφανίζεται το μήνυμα της επιτυχούς διαβίβασης στην ΑΑΔΕ τότε επικοινωνήστε άμεσα με τον Τεχνικό σας !!!

Επίσης,

την δυνατότητα να ελέγξουν τη γνησιότητα των αποδείξεων που λαμβάνουν στις συναλλαγές τους έχουν πλέον όλοι οι πολίτες, αρκεί να κατεβάσουν την εφαρμογή, appodixi στο κινητό τους.

Στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι η απόδειξη δεν είναι γνήσια και ότι εκδόθηκε από «πειραγμένη» ταμειακή μηχανή ή η ταμειακή μηχανή δεν είναι συνδεδεμένη με τα συστήματα της ΑΑΔΕ, θα δίδεται μελλοντικά στους πολίτες που καταγγέλλουν το γεγονός, μέρος του προστίμου που θα επιβάλλεται στην επιχείρηση για τη φοροδιαφυγή που διαπράττει. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η χρηματική αμοιβή θα είναι πολλαπλάσια της αξίας της απόδειξης και με ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ.

Όσον αφορά στη διαδικασία, με τη νέα εφαρμογή, της ΑΑΔΕ για τα κινητά τηλέφωνα, θα δίδεται η δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να ελέγχουν τα στοιχεία και την εγκυρότητα μιας απόδειξης, «σκανάροντας» με το κινητό τους τηλέφωνο τον QR code που βρίσκεται σε αυτή.

Στη συνέχεια τα δεδομένα θα αποστέλλονται αυτομάτως στο σύστημα της ΑΑΔΕ και ο καταναλωτής θα ενημερώνεται για το αποτέλεσμα του ελέγχου.

esend

To Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Α.Α.Δ.Ε (e_send) βρίσκεται στο ακόλουθο link.

https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php

Ο χρήστης  με τους κωδικούς taxis, μπορεί να ελέγχει τα δεδομένα αποστολής στην ειδική πλατφόρμα. Για την αδυναμία σύνδεσης της συγκεκριμένης πλατφόρμας με τα mydata έχουμε αναφερθεί σε παλαιότερο δελτίο τύπου της Ένωσης μας.

Αυτό σημαίνει ότι,

παρόλο που τα δεδομένα των ταμειακών μηχανών και Φορολογικών Μηχανισμών διαβιβάζονται αυτόματα στο e-send, ο Λογιστής φοροτεχνικός θα πρέπει τα ίδια δεδομένα (Ζ) να τα καταχωρήσει στα βιβλία της επιχείρησης σας και να τα διαβιβάσει επιπλέον και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mydata!

 

Για το ΔΣ της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε ΡΟΔΟΥ

Ο Πρόεδρος

Παπαγρηγορίου Νικόλαος

Ο Α’ Αντιπρόεδρος

Ηρακλείδης Ιωάννης

Ο Β’ Αντιπρόεδρος

Δαμιανός Μιχαήλ

Η Γενική Γραμματέας

Ξανθοπούλου Ειρήνη

Ο Ταμίας

Βασιλείου Χαράλαμπος

Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Χαροκόπος Ιωάννης

Το Μέλος

Τορούμογλου Σάκης

Σχετικές αναρτήσεις
Ενημερωτικά ΔελτίαΠαρεμβάσεις

Ενημέρωση της ΕΛΦΕΕ Ρόδου προς Λογιστές, Επιχειρήσεις και Τεχνικούς ΦΗΜ-ΦΤΜ

Επιστολή ενημέρωσης προς τους Εμπόρους και Τεχνικούς Φορολογικών Μηχανισμών και Ταμειακών Μηχανών απέστειλε η ΕΛΦΕΕ Ρόδου, με θέμα «Ο ρόλος των Λογιστών…
Ενημερωτικά Δελτία

Eνημερωτικό δελτίο για τα ακίνητα που εντάχθηκαν εντός αντικειμενικού προσδιορισμού

Προς τους Φορολογούμενους  του Νομού Δωδεκανήσου Επίσης κοινοποιείται στα εγγεγραμμένα Μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου ώστε να προωθηθεί στο πελατολόγιο τους Με την…
Ενημερωτικά ΔελτίαΠαρεμβάσεις

Ενημερωτικό δελτίο για Επιδότηση Ρεύματος

Προς Τους Φορολογούμενους του Νομού Δωδεκανήσου Επίσης κοινοποιείται στα εγγεγραμμένα Μέλη της ΕΛΦΕΕ Ρόδου ώστε να προωθηθεί στο πελατολόγιό τους Aνοίγει σήμερα…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου