Ασφαλιστικά / Εργατικά

Επίδομα – Δώρο εορτών Χριστουγέννων

Πρασσάς Βασίλης – Εξειδικευμένος Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων
 
Με το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρείται μια ως επί το πλείστον πιο λεπτομερής προσέγγιση όλων των διαδικασιών που ακολουθούνται για τον υπολογισμό του Επιδόματος (όπως αποκαλείται εργατικά) – Δώρου Εορτών Χριστουγέννων και όλων των ειδικών περιπτώσεων που διαφέρουν από τα συνηθισμένα.
Στο τέλος του άρθρου παρατίθεται και ο Πίνακας Υπολογισμού του Δώρου για μια πιο επακριβής απεικόνιση όλων όσων αναφέρονται παρακάτω.
Α. ΠΡΟΣΩΠΑ
Α.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ο Ν. 1082/1980 και η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας 19040/1981 ρυθμίζουν τον υπολογισμό των Επιδομάτων Εορτών. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, Επιδόματα Εορτών καταβάλλονται σε όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιοδήποτε εργοδότη. Για τον υπολογισμό του ποσού των Επιδομάτων Εορτών λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών (δηλαδή το μηνιαίο μίσθωμα, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο κλπ) και όχι η ιδιότητά τους ως υπάλληλοι ή εργατοτεχνίτες. Συγκεκριμένα το Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και με 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.
 
Α.2 ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επίδομα – Δώρο Εορτών Χριστουγέννων δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 19040/1981 και οι εξής:

  1. Οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων και επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που αμείβονται με μισθό.
  2. Οι μισθωτοί των γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων (βουστασίων, λαχανοκήπων, ανθοκήπων, πτηνοτροφείων και λοιπών) εφόσον οι σχέσεις τους διέπονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή άλλες πράξεις, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 7 της απόφασης 19040/1981 ή υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.
  3. Το προσωπικό των γεωργοκτηνοτροφικών εργασιών που ασκούνται από το Δημόσιο, τις Ανώνυμες Εταιρίες, τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ή από τον καθορισμό των αποδοχών τους με συλλογικές συμβάσεις και λοιπές πράξεις.
  4. Οι μισθωτοί που τελούν σε κατάσταση στρατεύσεως με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 της απόφασης 19040/1981.

 
Α.3 ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Σύμφωνα με το άρθρο 11 της 19040/1981 απ.Υπ.Οικ. και Υπ.Εργ. δεν δικαιούνται Δώρο Εορτών οι παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων:

  1. Οι εργαζόμενοι κατ’ οίκον σε κωμοπόλεις με πληθυσμό κάτω από 6.000 κατοίκους.
  2. Οι εργάτες θάλασσάς
  3. Οι φορτοεκφορτωτές λιμένων και ξηράς που διέπονται από ειδική νομοθεσία
  4. οι μισθωτοί που αμείβονται με ποσοστά, εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.
  5. Οι εργάτες γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων εκτός από τους μισθωτούς των γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο (αρ.7 απ.19040/1981).

 
Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Β.1 ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Διαβάστε περισσότερα (.pdf)

Σχετικές αναρτήσεις
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Ενέργειες εργοδοτών μετά την κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικών

Μετά την 20η Αυγούστου 2018, οπότε και τελείωσε τυπικά το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, ξεκίνησε από την υπουργό εργασίας Ε. Αχτσιόγλου η υπογραφή…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Τα 6 βήματα για τη μείωση προστίμων αδήλωτης εργασίας

Τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι εργοδότες εντός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος 27 εργάσιμων ημερών, προκειμένου να καταβάλουν τα μειωμένα πρόστιμα…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

"Πρακτικά ανεφάρμοστος ο νέος τρόπος δήλωσης των υπερωριών!"

Του φοροτεχνικού Δημήτρη Μπόκαρη Οι ρυθμίσεις του νόμου 4487/2017 για τη διαδικασία ελέγχου της υπερεργασίας και την υπερωριακής εργασίας είναι ανελαστικές και…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου