Φορολογικά

Επισημάνσεις: Διακανονισμός παγίων για τους σκοπούς του Φ.Π.Α.

Δεν χρειάζεται πλέον να γίνεται διακανονισμός του ΦΠΑ των παγίων επενδυτικών αγαθών εφόσον η παράδοση των αγαθών αυτών υπάγεται στο ΦΠΑ, ενώ δεν εξετάζεται πλέον το ύψος του φόρου διάθεσης εάν και εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί στα εναπομένοντα έτη του πενταετούς διακανονισμού.

 

Από την 8/8/2014, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις που αφορούν στο διακανονισμό Φ.Π.Α. των παγίων.

Με την διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 4281/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση διακανονισμού στην περίπτωση κατά την οποία ο φόρος που οφείλεται στην παράδοση επενδυτικών αγαθών κατά την προβλεπόμενη περίοδο διακανονισμού είναι μικρότερος από το φόρο που αναλογεί στα εναπομένοντα έτη της περιόδου αυτής. Με τη διάταξη αυτή εναρμονίστηκε πλήρως η εθνική νομοθεσία με τις διατάξεις (άρθρου 188) της οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ) η οποία δεν προβλέπει πρόσθετες προϋποθέσεις προκειμένου να θεωρηθεί ότι το επενδυτικό αγαθό που παραδίδεται με φόρο εντός της περιόδου διακανονισμού θεωρείται για τα έτη που υπολείπονται ότι χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά σε φορολογητέες πράξεις και άρα δεν οφείλεται φόρος.

Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του νόμου 4281/2014 τροποποιήθηκε η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου 2859/2000 (ΦΠΑ).

Μετά την τροποποίηση αυτή δεν χρειάζεται πλέον να γίνεται διακανονισμός του ΦΠΑ των παγίων επενδυτικών αγαθών εφόσον η παράδοση των αγαθών αυτών υπάγεται στο ΦΠΑ, ενώ δεν εξετάζεται πλέον το ύψος του φόρου διάθεσης εάν και εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί στα εναπομένοντα έτη του πενταετούς διακανονισμού.

Ας δούμε το κείμενο της εν λόγω διάταξης έτσι όπως είναι σήμερα, αλλά και την προϊσχύουσα μορφή του:

Κείμενο παραγράφου όπως κωδικοποιήθηκε με τον νόμο 4110/2013 (2013-01-23) Κείμενο παραγράφου όπως κωδικοποιήθηκε με τον νόμο 4281/2014 (2014-08-08)
3.Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης αυτών σε φορολογητέες πράξεις, κατά τη διάρκεια πενταετίας ή δεκαετίας, προκειμένου για ακίνητα της παραγράφου 2, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός μέσα στο ίδιο έτος και τα αγαθά αυτά θεωρούνται, για τα έτη που απομένουν, ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο:
α) σε φορολογητέες δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται:
αα) για παράδοση η οποία υπάγεται στο
ββ) για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή, που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά,
γγ) για παράδοση ακινήτων με σύμβαση πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and lease back), σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1665/1986 .
δδ) για παράδοση έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 2773/1999 (Α΄ 286) όπως ισχύει.
β) σε αφορολόγητες δραστηριότητες, στις λοιπές περιπτώσεις.
Εάν εντός της περιόδου διακανονισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη της χρησιμοποίησης αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις και ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής αυτής περιόδου.
Εξαιρείται του ανωτέρω περιορισμού της πενταετίας η πραγματοποίηση της δαπάνης, για την απόκτηση ή την κατασκευή επενδυτικών αγαθών από οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρίες κοινής ωφέλειας.
3.Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης αυτών σε φορολογητέες πράξεις, κατά τη διάρκεια πενταετίας ή δεκαετίας, προκειμένου για ακίνητα της παραγράφου 2, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός μέσα στο ίδιο έτος και τα αγαθά αυτά θεωρούνται, για τα έτη που απομένουν, ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο:
α) σε φορολογητέες δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται:
αα) για παράδοση η οποία υπάγεται στο φόρο,
ββ) για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή, που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά,
γγ) για παράδοση ακινήτων με σύμβαση πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and lease back), σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1665/1986 .
δδ) για παράδοση έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 2773/1999 (Α΄ 286) όπως ισχύει.
β) σε αφορολόγητες δραστηριότητες, στις λοιπές περιπτώσεις.
Εάν εντός της περιόδου διακανονισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη της χρησιμοποίησης αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις και ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής αυτής περιόδου.
Εξαιρείται του ανωτέρω περιορισμού της πενταετίας η πραγματοποίηση της δαπάνης, για την απόκτηση ή την κατασκευή επενδυτικών αγαθών από οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρίες κοινής ωφέλειας.

Παράδειγμα:
Επιχείρηση έχει αγοράσει ένα μηχάνημα το 2014 έναντι 250.000 ευρώ + ΦΠΑ (57.500). Το 2016 αποφασίζει να πουλήσει το μηχάνημα σε άλλη εταιρία η οποία υπάγεται στο ΦΠΑ έναντι 30.000 ευρώ + ΦΠΑ (6.900). Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει υποχρέωση να διακανονίσει το Φ.Π.Α.

Με το παλαιό καθεστώς, δηλαδή πριν την ψήφιση του νόμου 4281/2014, η επιχείρηση θα είχε την υποχρέωση να παρακολουθεί επί πενταετία το φόρο του επενδυτικού αγαθού και κατά συνέπεια να διακανονίσει ένα ποσό από το Φ.Π.Α. που είχε εκπέσει, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

2014 2015 2016 2017 2018
Φ.Π.Α. 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
34.500

Η επιχείρηση θα όφειλε να διακανονίσει το πόσο των 34.500 ευρώ μείον το ΦΠΑ των 6.900 ευρώ που θα απέδιδε κατά την πώληση, ήτοι 27.600 ευρώ.

Πηγή  : http://taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου