Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφοραΦορολογικά

Φορολογία νομικών προσώπων για το 2013 (οικονομικό έτος 2014)

Φορολογία εισοδήματος εταιρειών από το οικονομικό έτος 2014 (Προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ΟΕ, ΕΕ).

Σε συνέχεια που άρθρου για την φορολόγηση των φυσικών προσώπων για την χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014), την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα θα ασχοληθούμε με την φορολόγηση των νομικών προσώπων, τόσο των ΟΕ και ΕΕ , όσο και των ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΑ κλπ.

Το συνολικό καθαρό εισόδημα των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 (ΟΕ, ΕΕ, Αστικές εταιρίες κλπ), μετά την αφαίρεση των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς καθώς και των κερδών τα οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών Α.Ε. ή συνεταιρισμών και των κερδών από μερίδια ημεδαπής Ε.Π.Ε. ή από τη συμμετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, φορολογείται ως εξής:

Τηρούντες απλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

Εφόσον τηρούνται απλογραφικά βιβλία (τα γνωστά Β’ Κατηγορίας) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

 elfee

ky6mzkgm

Οι ανωτέρω συντελεστές μειώνονται κατά ποσοστό 40% για τα κέρδη που προκύπτουν από δραστηριότητες που ασκούνται σε νησιά με πληθυσμό σύμφωνα με την τελευταία απογραφή κάτω των 3.100 κατοίκων. Αυτό συμβαίνει διότι δεν έχει καταργηθεί η σχετική διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του Ν. 2238/1994 κατά συνέπεια η μείωση των υπόψη συντελεστών κατά 40% παραμένει.
Με το φόρο εισοδήματος που προκύπτει εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα κέρδη αυτά των υπόχρεων προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και των συμμετεχόντων σε αυτά (εταίρων, κοινωνών, κ.λπ.), είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, (ημεδαπά ή αλλοδαπά).
Να σημειώσουμε εδώ ότι η επιχειρηματική αμοιβή καταργήθηκε και τα κέρδη στις Ο.Ε., Ε.Ε. αστικές εταιρίες , κοινοπραξίες κλπ φορολογούνται όλα στο όνομα του νομικού προσώπου.
Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.( βιβλία Γ΄ Κατηγορίας)
β1) Το συνολικό καθαρό εισόδημα φορολογείται με συντελεστή 26%. Με το φόρο εισοδήματος που προκύπτει εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα κέρδη αυτά των υπόχρεων προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2.
β2) Σε περίπτωση διανομής κερδών από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 55 δηλαδή παρακρατείται φόρος εισοδήματος με συντελεστή 10%. Με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση συμμετεχόντων σε αυτά (εταίρων, κοινωνών, κ.λπ.), είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

Γιατί δεν υπάρχει παρακράτηση 10% στην διανομή των κερδών Ο.Ε. , Ε.Ε. κλπ, με απλογραφικά βιβλία.

Τελευταία έχει «ξεσπάσει πόλεμος» ερμηνειών του σχετικού άρθρου για ην φορολόγηση των εταιριών που προαναφέραμε.

Πολλοί συνάδελφοι σε άρθρα τους υποστηρίζουν ότι και οι εταιρίες με απλογραφικά βιβλία είναι υποχρεωμένες να «παρακρατήσουν και να αποδώσουν στο δημόσιο  το 10% στα διανεμόμενα κέρδη.
Θα θέλαμε να σημειώσουμε εδώ ότι αυτή η άποψη δεν στέκει, διότι αν ο νομοθέτης ήθελε να γίνεται παρακράτηση και σε αυτά τα ποσά δεν θα θέσπιζε δυο διαφορετικούς τρόπους φορολόγησης , διαφορετικά για τα απλογραφικά και διαφορετικά για τα διπλογραφικά.

Ένα ακόμη επιχείρημα που θα μπορούσαμε να προβάλουμε στις αιτιάσεις των συναδέλφων που ερμηνεύουν με αυτό τον τρόπο τον νέο νόμο είναι ότι στα απλογραφικά βιβλία δεν μπορεί να απεικονιστεί η μη διανομή των εταιρικών κερδών, όπως μπορεί να συμβεί στις εταιρίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Προσοχή: Όσοι επιχειρηματίες διατηρούν Ο.Ε., Ε.Ε. και λοιπές εταιρίες με διπλογραφικά βιβλία, θα πρέπει να ελέγξουν το καταστατικό τους. Αν αυτό αναφέρει την πλήρη διανομή των κερδών κάθε εταιρική χρήση, θα πρέπει να προβούν σε αλλαγή του, ώστε να έχουν την δυνατότητα σε κάποια χρήση να μην διανείμουν ή να διανείμουν μέρος των εταιρικών κερδών.

‘Όπως και στα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, που παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα, έτσι και στις εταιρίες αυτές, με απλογραφικά  βιβλία, υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση στα χαμηλά εισοδήματα.

Πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994( Α.Ε. , Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κλπ)
Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 26% στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους. Με τον συντελεστή αυτό φορολογούνται και τα κέρδη που δηλώνονται με την οριστική δήλωση που υποβάλλουν τα υπό εκκαθάριση νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 107, ανεξάρτητα από το χρόνο που τέθηκαν σε εκκαθάριση.

Παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα ή/και κεφαλαιοποιούμενα κέρδη Α.Ε.

α) Στα μερίσματα ή κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές Α.Ε., σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και για τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές Α.Ε. με τη μορφή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα.

β) Για τις αμοιβές ή τα ποσοστά κερδών που διανέμονται από τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες σε μέλη Δ.Σ. ή στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό υπό οποιαδήποτε μορφή ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 40%.

Η παρακράτηση φόρου ισχύει ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη προηγουμένων χρήσεων.

Παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα ή/και κεφαλαιοποιούμενα κέρδη Ε.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε. και Συνεταιρισμών

Στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%.

Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα.

Η παρακράτηση φόρου ισχύει ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη προηγουμένων χρήσεων.

nl8hoh0s

Του Απόστολου Αλωνιάτη

Οικονομολόγου – φοροτεχνικού , Α’  Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικού Διευθυντή της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

Πηγή Newmoney

Σχετικές αναρτήσεις
Δελτία Τύπου / ΑνακοινώσειςΔιάφορα

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση από την ΕΛΦΕΕ Ρόδου

Ευχόμαστε το μήνυμα της Ανάστασης να δίνει δύναμη και ελπίδα και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το παρόν και το μέλλον…
ΧρήσιμαΔήμος ΡόδουΔιάφορα

Πληρωμή του τέλους Παρεπιδημούντων μέσω της πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» του Δήμου Ρόδου

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ» https://www.teledimos.gr/ του Δήμου Ρόδου, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν το τέλος 0,5% – Παρεπιδημούντων με…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου