Φορολογικά

Φορολογική αναμόρφωση

Υπόχρεοι υποβολής

 • Όλοι οι επιτηδευματίες και όλες οι εταιρίες που είναι υπόχρεοι του ΚΦΑΣ, έστω και αν δεν έχουν δαπάνες προς αναμόρφωση.
 • Οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή οι οποίες αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από ακίνητη περιουσία. Το εισόδημα αυτό θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, συνεπώς, οι διατάξεις των άρθρων22 και 23 έχουν εφαρμογή και στα πρόσωπα αυτά.
 • Οι Ναυτικές Εταιρίες και Ειδικές Ναυτικές Επιχειρήσεις οι οποίες απαλλάσσονται της υποβολής του Ε3 αλλά είναι υπόχρεες τήρησης βιβλίων.
 • Οι Αγρότες του κανονικού καθεστώτος.
 • Τα γραφεία αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων του Α.Ν.89/1967 μόνο όμως για τις δαπάνες που δεν καλύπτονται από τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Κ.Φ.Α.Σ. καθώς και στην υποβολή της «Κατάστασης Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων Εισοδήματος και Έμμεσων Φόρων» (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ).

Προσοχή!
Η κατάσταση φορολογική αναμόρφωσης είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση μηδενικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και στην περίπτωση ζημιάς.
Δεν υποβάλλουν κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης:

 • Οι ναυτικές εταιρείες του Ν.959/1979.
 • Τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.27/1975.

Τέλος, τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται στην υποβολή:

 • της «Κατάστασης με τα ποσά της φορολογικής αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών»(ΠΙΝΑΚΑΣ Ι), καθώς και
 • της «Κατάστασης Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων Εισοδήματος και Έμμεσων Φόρων»(ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ).

Περαιτέρω, η φορολογική αναμόρφωση συνυποβάλλεται με το έντυπο Ε3, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων, ακόμα και στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 και δεν συνυποβλήθηκε εκ παραδρομής η φορολογική αναμόρφωση, τότε αυτή μπορεί να υποβληθεί υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της ανεξάρτητης εφαρμογής του δικτύου TAXISnet.
Μεταφορά του ποσού της φορολογικής αναμόρφωσης στο Ε3
Το σύνολο (Πίνακας Ι: Κωδικός 2100) που προκύπτει από τη φορολογική αναμόρφωση μεταφέρεται (όχι αυτόματα):
α) Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ, ανάλογα με την δραστηριότητα, στους κωδικούς 564, 565 και 566 (και το σύνολο στον κωδικό 567) του υποπίνακα ζ΄ του πίνακα ΣΤ΄ της δεύτερης σελίδας του εντύπου Ε3.
β) Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ, στον κωδικό 196 «συνολικό ποσό κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης» του πίνακα Θ΄ της τρίτης σελίδας του εντύπου Ε3.
γ) Τα ποσά των κωδικών 567 ή 196 κατά περίπτωση θα πρέπει να συμφωνούν με τον κωδικό 455 του εντύπου “Ν”.
 
Λογιστική και φορολογική βάση κατά τα Ε.Λ.Π.
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.4308/2014 το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική αξία όσο και τη φορολογική βάση, εφόσον διαφέρουν, των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση.
Η υποχρέωση αυτή είναι αυτονόητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της οντότητας. Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο, ώστε να μπορούν να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων, και τη διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων.
Στην ουσία η Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης θα αποτυπώνει τις διαφορές που θα προκύπτουν ανάμεσα στη λογιστική και τη φορολογική βάση.
 
Συμπλήρωση κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης
Η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης χωρίζεται σε 3 πίνακες:

 • ΠΙΝΑΚΑΣ Ι:αναφέρεται στις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες των άρθρων 22 και 23 του ΚΦΕ. Οι συγκεκριμένες δαπάνες έχουν ήδη καταχωρηθεί στα βιβλία και μέρος αυτών δε θα εκπέσουν τελικά από το ακαθάριστο εισόδημα.

Συγκεκριμένα καταχωρούνται:

 1. Τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους.

Στον κωδικό 2001 του πίνακα Ι καταχωρούνται οι τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από:

 • τα τραπεζικά δάνεια,
 • διατραπεζικά δάνεια, καθώς και
 • τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες

κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.
Ως επιτόκιο που λαμβάνεται υπόψη για την ανωτέρω σύγκριση είναι το τελευταίο επίσημα δημοσιευμένο επιτόκιο της πλησιέστερης χρονικής περιόδου πριν την ημερομηνία δανεισμού, όπως αυτό αναφέρεται στο «Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος».
Επομένως, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων το υπερβάλλον ποσό των τόκων που προκύπτει για την επιχείρηση, όταν το επιτόκιο δανεισμού είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και ως εκ τούτου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα οι τόκοι που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους μέχρι το ποσό των τόκων που θα προέκυπτε εάν το δάνειο αφορούσε αλληλόχρεο λογαριασμό προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.
Επισημάνσεις:
Τόκοι από τραπεζικά δάνεια, διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν οι ανώνυμες εταιρείες εκπίπτουν στο σύνολό τους με την επιφύλαξη του άρθρου 49 του ν.4172/2013 το οποίο αναφέρεται στην υποκεφαλαιοδότηση.

 • Τόκοιυπερημερίας από δανειακή σύμβαση:

Εμπίπτουν στην έννοια των τόκων καθόσον ακολουθούν τη σύμβαση αυτή.

 • Τόκοι δανείων που καταβάλλονται προςμη συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

Μετά την εφαρμογή της υπόψη περ. α’ θα έχουν εφαρμογή στη συνέχεια οι διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4172/2013 περί υποκεφαλαιοδότησης.

 • Δάνεια μεταξύσυνδεδεμένων προσώπων όπως αυτά ορίζονται στην περ. ζ’, άρθ. 2, ν.4172/2013:

Με την προϋπόθεση ότι αθροιστικά πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 22, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 50 του ΚΦΕ, περί εφαρμογής της αρχής των ίσων αποστάσεων και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και κατόπιν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4172/2013 περί υποκεφαλαιοδότησης.

 1. Δαπάνες άνω των 500,00 € (καθαρό ποσό) εξοφλημένες χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Δαπάνες που εξαιρούνται:

 1. Μισθοί, ημερομίσθια προσωπικού, απολαβές διευθυντών ή μελών του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, έκτακτες αμοιβές προσωπικού, αμοιβές καταβαλλόμενες σε υπαλλήλους πέραν των συμβατικών ή νομίμων, πάγια μηνιαία αποζημίωση η οποία συνιστά συγκεκαλλυμένη επαύξηση μισθού, που χορηγούνται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, καθόσον οι ανωτέρω δαπάνες δεν αφορούν στη λήψη υπηρεσιών αλλά στην παροχή μισθωτής εργασίας.
 2. Μισθώματα ακινήτων, καθότι δεν πρόκειται για λήψη υπηρεσιών αλλά για χρήση μισθίου.

iii. Τόκοι και συναφή έξοδα, καθόσον δεν εμπεριέχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσίας.
Έννοια τραπεζικού μέσου πληρωμής:

 • Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),
 • Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρείας που πραγματοποιεί την πληρωμή,
 • Η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων,
 • Η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης,
 • Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
 1. Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. (πχ. ασφαλιστικές εισφορές Δώρου Χριστουγέννων, μηνός Δεκεμβρίου κτλ.)

 1. Μη εκπιπτόμενες προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί πέραν των οριζόμενων από τοάρθρο 26 του ν.4172/2013.

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για το σχηματισμό πρόβλεψης ή τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων είναι να έχουν αναληφθεί προ του σχηματισμού ή της διαγραφής οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης. Ο υπολογισμός των προβλέψεων γίνεται με βάση το χρόνο κατά τον οποίο παραμένουν ανείσπρακτες οι υπόψη απαιτήσεις και ανάλογα με το ποσό της ληξιπρόθεσμης απαίτησης (οφειλόμενο υπόλοιπο απαίτησης).

 1. Πρόστιμα, ποινές και προσαυξήσεις (πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής), που επιβάλλονται εξαιτίας:
 • αθετήσεως συμβατικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεωνή
 • παραβάσεων διατάξεων νόμου, κ.λπ.

τα οποία δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα για φορολογικούς σκοπούς σύμφωνα με την περ. ε’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013.
Περιλαμβάνονται επίσης και οι ακόλουθες δαπάνες:

 1. i)κάθε είδουςχρηματική κύρωση για παραβάσεις της φορολογικής (π.χ. τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής κατά ΚΦΔ ή ΚΕΔΕ) ή ασφαλιστικής(περιλαμβανομένου του ποσού των προσαυξήσεων που κατέβαλε η επιχείρηση για την εκπρόθεσμη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς ασφαλιστικά ταμεία), κ.λπ. νομοθεσίας,
 2. ii)οι ποινικές ρήτρες, τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται εξαιτίαςαθετήσεως συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης, κ.λπ.,

iii) το ποσό της εξαγοράς ποινών που επιβάλλονται από δικαστήρια [(π.χ. ποσό εξαγοράς ποινής για αγορανομική παράβαση (ΣτΕ 2942/1988)].

 1. iv)οιτόκοι υπερημερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, δασμών, εισφορών, αμοιβών, κ.λπ. (Σ.τ.Ε. 630/1987)

ν) οι τόκοι που καταλογίζονται, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 169 του ν. 4099/2012, σε βάρος επιχείρησης κατά την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων τις οποίες έλαβαν λόγω του σχηματισμού ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού με βάση τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3220/2004, καθόσον οι τόκοι αυτοί καταλογίζονται αντί πρόσθετων φόρων και προστίμων και επιπλέον, σε αντίθετη περίπτωση, η ωφέλεια από την έκπτωση των τόκων αυτών ενδέχεται να κριθεί ως νέα παράνομη κρατική ενίσχυση.
Προσοχή!
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους τόκους (προσαυξήσεις) που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθόσον αποτελούν προσαύξηση επί του επιβληθέντος προστίμου σε επιχείρηση από την Επιτροπή.

 1. Παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούνποινικό αδίκημα τα οποία δεν εκπίπτουν φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης σύμφωνα με την περ. στ’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα εξής ποσά:

 • ποσά προερχόμενα από νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα οποία προκύπτει περιουσιακό όφελος,
 • δωροδοκίες,
 • έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων κλπ.
 1. Φόροι – τέλη που δεν εκπίπτουν της περ. ζ, τουάρθρου 23.

Δηλαδή:

 • ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και
 • ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες,εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. εισροών.
 • οι φόροι των οποίων η μη έκπτωση προβλέπεται ρητά από ειδικές διατάξεις νόμων.

Προσοχή!
Στην περίπτωση που οι ανωτέρω φόροι επαναχρεώνονται στην αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση, αυτοί εκπίπτουν ως δαπάνη της επιχείρησης που τους επαναχρεώνει εφόσον το ποσό της επαναχρέωσης έχει συμπεριληφθεί στα φορολογητέα έσοδα της επιχείρησης
Συνεπώς, οι φόροι που δεν εκπίπτουν απαριθμούνται περιοριστικά στις υπόψη υποπεριπτώσεις και κατά συνέπεια, λοιποί φόροι που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές εκπίπτουν.
Τέτοιοι φόροι που εκπίπτουν, είναι:

 • ΕΝΦΙΑ
 • τέλη κυκλοφορίας
 • τέλη χαρτοσήμου
 • ανταποδοτικά τέλη υπέρ Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ.λπ.

Οι ανωτέρω φόροι – τέλη εκπίπτουν κατά το χρόνο που καταβάλλονται.
Προσοχή!
Τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία προκαταβάλλονται και κατά συνέπεια εκπίπτουν το επόμενο φορολογικό έτος, δηλαδή το έτος που αφορούν.
Τα τέλη διαφήμισης, τα οποία εκπίπτουν κατά το χρόνο που αφορούν, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω.

 1. Τεκμαρτό μίσθωμα κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου το οποίοδεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα για φορολογικούς σκοπούς.
 2. Δαπάνες για οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της και η αξία των οποίων δεν εκπίπτει φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα.

Αναλυτικότερα, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της, για την ενημέρωσή τους σε θέματα:

 • στρατηγικής των επιχειρήσεων,
 • οριοθέτησης μελλοντικών στόχων,
 • εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά,
 • προώθησης των προϊόντων,
 • ενημέρωσης σε νέες τεχνικές, κ.λπ.,

είτε οργανώνονται από την ίδια την επιχείρηση είτε από τρίτο:

 • κατά το μέτρο πουυπερβαίνουν το ποσό των 300,00  ανά συμμετέχοντα και
 • κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης

Στις δαπάνες για τη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της επιχείρησης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που γίνονται για:

 • την αίθουσα των εκδηλώσεων,
 • τη μεταφορά των επισκεπτών,
 • τυχόν αμοιβές ομιλητών,

ενώ περιλαμβάνονται:

 • τα τέλη που σχετίζονται με τη διαμονή(π.χ. δημοτικοί φόροι ημεδαπής ή αλλοδαπής – «city tax»).

Το ποσό των 300,00 € ανά συμμετέχοντα εφαρμόζεται ανά ενημερωτική ημερίδα – συνάντηση. Εφόσον το συνολικό ετήσιο ποσό της εν λόγω δαπάνης υπερβαίνει το 0,5% των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης, τότε η συνολική δαπάνη εκπίπτει μόνο μέχρι του ποσού που δεν υπερβαίνει το εν λόγω ποσοστό. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση η εκπιπτόμενη δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% των ακαθάριστων εσόδων.

 1. Δαπάνες για διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων, και η αξία των οποίων δεν εκπίπτει φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα.
 2. Δαπάνες ψυχαγωγίας οι οποίες δεν εκπίπτουν φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα.

Προσοχή!
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που:

 • η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογούμενου έχει ωςκύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και
 • οι δαπάνες αυτέςπραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής

οπότε δικαιούνται να εκπέσουν το σύνολο των υπόψη δαπανών.

 1. Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες οι οποίες δεν εκπίπτουν φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα.
 2. Δαπάνες προς φορολογικούς κατοίκους με έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
 3. Δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικά μερίσματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 48.
 4. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες τόκων –Υποκεφαλαιοδότηση.
 5. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες αποσβέσεων από υπεραξία λόγω συγχώνευσης.
 6. Δαπάνες φορέων Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 46, του ν.4172/2013 από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται:
Oι φορείς γενικής κυβέρνησης, με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως φορείς γενικής κυβέρνησης δεν εμπίπτουν στα απαλλασσόμενα πιο πάνω πρόσωπα και επομένως φορολογούνται για το σύνολο των εισοδημάτων τους, εκτός και αν σε αυτές συμμετέχει το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ποσοστό 100%, οπότε φορολογούνται μόνο για τα αναφερόμενα πιο πάνω εισοδήματά τους (εισόδημα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου).
Περαιτέρω, για τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και δεδομένου ότι αυτοί φορολογούνται για το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, εκπίπτουν οι δαπάνες που αντιστοιχούν στα εισοδήματα αυτά, ενώ δεν εκπίπτουν οι λοιπές δαπάνες. Σε περίπτωση κοινών δαπανών, αυτέςεπιμερίζονται κατά την αναλογία των απαλλασσόμενων και μη εισοδημάτων.

 1. Δαπάνες ναυτιλιακών επιχειρήσεων που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας.
 2. Δαπάνες απαλλασσόμενων Νομικών Προσώπων.
 3. Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση (αφορά τις δαπάνες που αν και δεν εμπίπτουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις τουάρθρου 22 του ν.4172/2013).
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ:αναφέρεται στην κατάσταση αυτοκινήτων των επιχειρήσεων.

Καταχωρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας και τα κυβικά εκατοστά των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων της εταιρείας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: αναφέρεται στην κατάσταση των αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων (ΦΠΑ, χαρτόσημο, κλπ.)
Με την κατάσταση αυτή δηλώνεται από τους λογιστές – φοροτεχνικούς ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων. Σε αυτήν αναγράφονται όλοι οι παρακρατούμενοι και έμμεσοι φόροι σε κάθε περίπτωση (Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., φόρος πληρωτέων μερισμάτων, χαρτόσημο κτλ.) και συμπληρώνονται τα προκύπτοντα, αποδοθέντα και οφειλόμενα ποσά των παραπάνω φόρων.
Στην Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων αναγράφονται:

 • Μόνο οι παρακρατούμενοι και έμμεσοι οφειλόμενοι φόροι που αφορούν τη χρήση.
 • Οι παρακρατούμενοι και έμμεσοι φόροι σε κάθε περίπτωση όπως: Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., φόρος πληρωτέων μερισμάτων, χαρτόσημο κτλ.
 • Οι φόροι που αφορούν τη χρήση και έχουν βεβαιωθεί από τον έλεγχο μέχρι την υποβολή της κατάστασης αναμόρφωσης.
 • Στην στήλη του ΦΠΑ αναγράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν με έκτακτη δήλωση ΦΠΑ από μη ενταγμένους στο ΦΠΑ μόνο όταν πρόκειται για επιτηδευματίες.
 • Στην στήλη του ΦΠΑ θα συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. που προκύπτει μετά από έλεγχο ή αυτοέλεγχο.

Αντιθέτως, στην Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων δεν αναγράφονται:

 • Ο φόρος εισοδήματος, η έκτακτη εισφορά, ο Εν.Φ.Ι.Α καθώς και οι σχετικές περαιώσεις της χρήσης.
 • Φόροι υπέρ τρίτων όπως: τέλη που αποδίδονται στους δήμους ή σε άλλους οργανισμούς (δημοτικός φόρος διαμονής – εστίασης – αγγελιόσημο).

Πλήρη συμπλήρωση της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης θα βρείτε στο βιβλίο μας «Φορολογικές Δηλώσεις 2016».
(Σχετ. ΠΟΛ.1074/01.04.2015ΠΟΛ.1113/02.06.2015, ΠΟΛ.1056/02.03.2015 και ΠΟΛ.1034/22.02.2013)

Πηγή : www. http://portal.taxpress.gr/

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου