Φορολογικά

Φορολογικός χειρισμός αφορολόγητων αποθεματικών (άρθρο 72 ν. 4172/2013)

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4172/2013 σταδιακά καταργείται η τήρηση ειδικών λογαριασμών αφορολόγητων αποθεματικών και από την 1/1/2015 πλέον δεν επιτρέπεται ο σχηματισμός τους.

Μέχρι το 2015 όμως ισχύουν τα παρακάτω :

Όσα αναφέρονται κατωτέρω αφορούν αφορολόγητα αποθεματικά : κεφαλαιουχικών, προσωπικών, αστικών, συμμετοχικών, αφανών εταιριών, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, κοινοπραξιών, νομικών οντοτήτων καθώς και των μη κερδοσκοπικών προσώπων, με εξαίρεση τα έσοδα από την επιδίωξη του σκοπού τους. Τα ανωτέρω αποθεματικά σχηματίστηκαν από κέρδη που έτυχαν φορολογικής απαλλαγής κατ’ εφαρμογή του ν.2238/1994, για διάφορους λόγους.

Μέχρι 31.12.2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά όπως αυτά εμφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισε πριν από την 1.1.2014, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού.

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής, τα ανωτέρω μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με ζημιές από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη μέχρι εξαντλήσεώς τους, εκτός αν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατό (19%). Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού.

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού.

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου