Αναδημοσιεύσεις

Γιατί δεν τελειώνει η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας των Ελλήνων που ξενιτεύονται; Οι κρίσιμοι κωδικοί 319 -320 στη φετινή δήλωση

Του φοροτεχνικού Γιώργου Χριστόπουλου
(από το νέο βιβλίο «Ραντεβού με την Εφορία» – πρακτικό βοήθημα για Δηλώσεις φυσικών και Νομικών Προσώπων.
e-mail: [email protected]

Συμπληρώνει σχεδόν ένα χρόνο η σημαντική απόφαση – σταθμός (1445/2016) του ΣτΕ που δημοσιεύθηκε στις 29-6-2016 σε δημόσια συνεδρίαση και ως γνωστόν ανέτρεψε τα δεδομένα για τη φορολογία κατοίκων εξωτερικού, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο της νομοθετικής ρύθμισης για χωριστές δηλώσεις των συζύγων με διαφορετική φορολογική κατοικία.
(βλ. στον κόμβο: ΣτΕ 1445/2016 ).
……νοητή η χωριστή κατοικία των συζύγων:
Ως γνωστόν η απόφαση απέρριψε τον ισχυρισμό του προϊσταμένου της ΔΟΥ και γνωμοδότησε «ότι με βάση τις γενικότερες κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις της εποχής, αλλά και ανάλογα με τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των συζύγων, σε περίπτωση που έγγαμο φυσικό πρόσωπο δεν είναι υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα, είναι νοητή η χωριστή κατοικία αυτών».
Επιπλέον στο σημείο αυτό πρόσθεσε το σημαντικότερο.
Ότι: «σε περίπτωση που έγγαμο φυσικό πρόσωπο δεν είναι υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα, για τον λόγο ότι το ίδιο δεν έχει τη φορολογική κατοικία του σ’ αυτήν, δεν τίθεται ζήτημα υποβολής κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος (κατ’ άρθρο 67 παρ. 4 του ν. 4172/2013) με τον ή τη σύζυγο του, αποκλειστικώς και μόνον επειδή ο ή η σύζυγος πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηρισθεί φορολογικός κάτοικος Eλλάδας.
Τα πράγματα όμως ξεκαθαρίζονται με την νέα απόφαση του ΣτΕ 1215/2017
Αλλά αν η προ έτους απόφαση – σταθμός του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του ελληνικού συστήματος δικαστικού ελέγχου της διοικητικής δράσης και νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και έχει καταξιωθεί ως ο ισχυρός προστάτης τόσο του πολίτη όσο και του Δημοσίου, διεμήνυσε όσα προαναφέραμε και ανέτρεψε τα δεδομένα για τη φορολογία κατοίκων εξωτερικού, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο της νομοθετικής ρύθμισης για χωριστές δηλώσεις των συζύγων με διαφορετική φορολογική κατοικία, μία νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα ολοκληρώνει από κάθε πλευρά και ξεκαθαρίζει τα πράγματα. (Βλ. στο κόμβο: ΣτΕ 1215/2017)
Η υπόθεση:
Το ΣτΕ στις 5 Απριλίου 2017 συνεδρίασε δημόσια για να δικάσει την από 19 Ιανουαρίου 2017 αίτηση της, …..κατοίκου Αθηνών…..με την οποία ζητήθηκε η ακύρωση α) της ….. πράξης της Διευθύντριας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ….., με την οποία απορρίφθηκε αίτηση της αιτούσας περί αποσυσχετισμού του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) αυτής από τον Α.Φ.Μ. του συζύγου της, κατοίκου εξωτερικού,
β) της παράλειψης της εν λόγω διευθύντριας να ορίσει, σε συμμόρφωση προς την 2884/2-9-2016 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ότι η αιτούσα δικαιούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά χωριστή δήλωση φόρου εισοδήματος από τον σύζυγο της,
γ) της ……… πράξης του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.ΟΎ. …, κατά το μέρος που με αυτήν δεν ορίσθηκε ότι η αιτούσα και ο σύζυγος της δικαιούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά χωριστές δηλώσεις φόρου εισοδήματος.
Η νέα απόφαση σε περίληψη:
Σύζυγοι με ξεχωριστή κατοικία.
Η σύζυγος μπορεί να υποβάλλει αυτοτελή δήλωση στην Ελλάδα παρότι είναι παντρεμένη με φορολογούμενο που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού.
Αυτό είναι στην ουσία το «ξεκαθάρισμα» της μέχρι σήμερα επίμαχης διάταξης.
Κατά το σκεπτικό της απόφασης:
«Η ανάγκη που οδήγησε τον νομοθέτη να προβλέψει τη δυνατότητα υποβολής χωριστών δηλώσεων εκ μέρους των συζύγων σε περίπτωση διακοπής, κατά την έννοια του οικογενειακού δικαίου, της έγγαμης συμβίωσης, συντρέχει εν μέρει και στην περίπτωση που οι σύζυγοι, παρόλο που δεν έχουν διακόψει την έγγαμη συμβίωση, κατά το οικογενειακό δίκαιο, εν πάση περιπτώσει έχουν χωριστή κατοικία.
Και τούτο, ανεξαρτήτως αν, η υποχρέωση υποβολής κοινής και για τους δύο συζύγους δήλωσης από το σύζυγο είναι ή όχι σύμφωνη με διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος»
Η αιτιολογία της φορολογικής αρχής που δεν δέχτηκε χωριστή δήλωση της συζύγου:
Το αίτημα της αιτούσας, φορολογικής κατοίκου Ελλάδας, προς υποβολή χωριστής δήλωσης φόρου εισοδήματος απορρίφθηκε από την ΔΟΥ ………με την αιτιολογία ότι η δήλωση φόρου εισοδήματος πρέπει να υποβάλλεται από τον σύζυγο της, ως υπόχρεο στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, καθώς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 67 παρ. 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το οικείο μηχανογραφικό σύστημα ΔΕΝ δέχεται χωριστή δήλωση φόρου εισοδήματος των συζύγων, καθόσον αυτό συμβαίνει μόνο στην περίπτωση της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης.
Και το ΣτΕ: «Η αιτιολογία, όμως, αυτή δεν είναι νόμιμη»
«Η αιτιολογία, όμως, αυτή δεν είναι νόμιμη, καθόσον, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη σκέψη, δεν τίθεται ζήτημα υποβολής εκ μέρους του συζύγου της αιτούσας, φορολογικού κατοίκου εξωτερικού, δήλωσης φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα της αιτούσας, η οποία δικαιούται σε αυτοτελή υποβολή προς την αρμόδια για την ίδια Δ.Ο.Υ. της σχετικής δήλωσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, ηλεκτρονικά, και πάντως, σε έγχαρτη μορφή μέχρι την προσαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων στις κατά τα ανωτέρω ρυθμίσεις της φορολογικής νομοθεσίας εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί την προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος του τρέχοντος φορολογικού έτους (2017)».
Πρέπει να εναρμονιστεί και το taxis ώστε να δέχεται χωριστές δηλώσεις.
Αυτό είναι τέλει και το μέγα πρακτικό ζητούμενο. Η προσαρμογή δηλαδή του συστήματος που θα δίνει τη δυνατότητα υποβολής χωριστών ηλεκτρονικών δηλώσεων στις περιπτώσεις που ο σύζυγος είναι αποδεδειγμένα φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, αλλά λόγω του ότι η σύζυγος διαμένει και εργάζεται στην Ελλάδα, ή έχουν ανήλικα παιδιά, δεν του αναγνωρίζεται αυτό, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων από τις φορολογικές αρχές (σ.σ. όπως αποδείχτηκε με τις παραπάνω αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου) και ως εκ τούτου υποχρεούται (ο σύζυγος) να υποβάλει δήλωση στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα του και να φορολογηθεί στην Ελλάδα!
Όμως και για το κρίσιμο αυτό ζήτημα, στην περσινή του (βλ. πιο πάνω απόφαση (1445/2016) το Σ.τ.Ε, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα και σχολιάζοντας τη μη πρόβλεψη στο σύστημα (σημ. το taxis) της δυνατότητας υποβολής δήλωσης από τον ένα μόνο σύζυγο, όταν ο άλλος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, αποφαίνεται ότι «θα πρέπει αντιθέτως να προσαρμόζεται στους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας και να εξυπηρετεί τις ανάγκες της ορθής εφαρμογής της και όχι η εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας να προσαρμόζεται στις δυνατότητες του συστήματος».
Τι σημαίνουν όμως οι παρακάτω Κωδικοί 319 -320 στη φετινή δήλωση και γιατί ξαναπροστέθηκε ο κωδικός 320 για τη σύζυγο;
Πριν εξετάσουμε τα δύσκολα σχετικά με τους κωδικούς αυτούς, πρέπει να ομολογήσουμε ότι το σύστημα εναρμονίσθηκε με την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ και αυτό προδήλως πιστώνεται στη Φορολογική Διοίκηση. Συνεπώς το σύστημα δίνει τη δυνατότητα υποβολής δήλωσης από τον ένα μόνο σύζυγο, όταν ο άλλος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.
Και όταν λέμε δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, σημαίνει ότι έχει μεταφέρει κανονικά τη φορολογική κατοικία του στο εξωτερικό και στο μητρώο έχει γίνει η σχετική μεταβολή. Στην περίπτωση αυτή οι δηλώσεις θα εκκαθαρισθούν χωριστά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Άλλωστε, για τον κωδικό 320, στην απόφαση της ΑΑΔΕ, (ΠΟΛ.1034/2017) διαβάζουμε ότι συμπληρώνεται, στην περίπτωση που η σύζυγος ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής. Επίσης σύμφωνα με το φετινό «βιβλιαράκι» οδηγιών της Α.Α.Δ.Ε. «Οι κωδικοί αυτοί προσυμπληρώνονται σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο μητρώου της Υπηρεσίας, εφόσον είστε φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής»
Όμως αυτό δεν είναι ο κανόνας και το μείζον ζήτημα για χιλιάδες συμπολιτών μας που ξενιτευτήκαν γεννάται με τη διάταξη (άρθρο 4 του ΚΦΕ), η οποία όπως έχει ερμηνευθεί και εφαρμόζεται (βλ. σχ. ΠΟΛ.1058/18.3.2015, ΠΟΛ.1260/19.12.2014) δεν «νομιμοποιεί φορολογικά» την εγκατάσταση μόνο του ενός συζύγου στο εξωτερικό, όταν η σύζυγος διαμένει και εργάζεται στην Ελλάδα, ή έχουν ανήλικα παιδιά. Και τούτο παρά το γεγονός ότι ο ξενιτεμένος σύζυγος κατέστησε την εν λόγω χώρα ως κέντρο της ύπαρξης του, των βιοτικών του σχέσεων, των υλικών του συμφερόντων, του υλικού του βίου και της επαγγελματικής του εγκατάστασης.
Πως θα λειτουργήσουν επομένως οι παραπάνω κωδικοί για τους φορολογούμενους που ανήκουν στην κατηγορία που προαναφέραμε;
Δηλώνοντας την πραγματικότητα, πρέπει να απαντήσουν «ΝΑΙ» στον κωδικό 319, και θα υποχρεωθούν να δηλώσουν στην Ελλάδα το εισόδημα του εξωτερικού και από αυτό το σημείο αρχίζουν τα δύσκολα.
Ναι μεν θα εφαρμοσθεί η σύμβαση με τη χώρα που εγκαταστάθηκαν και που έχει υπογράψει Ελλάδα για αποφυγή διπλής φορολογίας, αλλά εάν ο φόρος στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερος από τον φόρο που κατέβαλαν στη Χώρα διαμονής και εργασίας τους θα κληθούν να καταβάλουν τον επιπλέον φόρο. Ή εάν είναι μεγαλύτερος ο φόρος του εξωτερικού θα συμψηφίσει η Ελλάδα, μόνο μέχρι τον ελληνικό φόρο.
Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η Φορολογική Διοίκηση υπό το υφιστάμενο καθεστώς ισχύος της διάταξης του άρθρου 67 του ΚΦΕ η οποία διάταξη υποχρεώνει σε κοινή δήλωση, δεν έχει ακόμα λύσει το κρίσιμο θέμα που απασχολεί χιλιάδες φορολογούμενους συμπολίτες μας που ξενιτεύτηκαν για οικονομικούς λόγους, λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην Χώρα μας για να βρουν δουλειά στο εξωτερικό.
Έτσι οι συγκεκριμένοι συμπολίτες μας, έχοντας στην Ελλάδα σύζυγο με ανήλικα παιδιά είναι αιχμάλωτοι με τους παραπάνω κωδικούς.
Όσο λοιπόν ακόμα δεν εφαρμόζεται συνολικά η απόφαση του ΣτΕ:
Θα συνεχίζεται η «Οδύσσεια» της ταλαιπωρίας της συγκεκριμένης κατηγορίας Ελλήνων που ξενιτεύονται, λόγω της κοινής δήλωσης που υποχρεώνει ο νόμος.
Γιατί ενώ στην ουσία ο σύζυγος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, στην περίπτωση που η σύζυγος του διαμένει και εργάζεται στην Ελλάδα, ή έχουν ανήλικα παιδιά, δεν είναι φορολογικά «γνήσιος» κάτοικος εξωτερικού και ως εκ τούτου υποχρεούται (ο σύζυγος) να υποβάλει δήλωση στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα του και να φορολογηθεί στην Ελλάδα!
ΑΑΔΕ και Συνήγορος του Πολίτη συνεργάζονται για ζητήματα που απασχολούν τους φορολογούμενους που ξενιτεύονται:
Κλείνοντας το σημερινό μας σημείωμα θα υπενθυμίσω τη θετική πρωτοβουλία που πήρε για το ζήτημα αυτό ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής με τον Συνήγορο του Πολίτη, Ανδρέα Ποττάκη για στενή και τακτική συνεργασία, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων που απασχολούν τους συγκεκριμένους φορολογούμενους τον περασμένο Μάρτιο.
«Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ενημέρωσε τον Συνήγορο ότι η πρακτική των φορολογικών υπηρεσιών εναρμονίστηκε πλέον με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που οι σύζυγοι έχουν διαφορετική κατοικία δεν τίθεται ζήτημα υποβολής κοινής δήλωσης του φόρου εισοδήματος, όπως άλλωστε είχε ζητήσει ο Συνήγορος του Πολίτη. Έγινε επίσης δεκτό ότι οι περιορισμοί εξαιτίας τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος δεν αποτελούν λόγο μη συμμόρφωσης καθώς το σύστημα πρέπει να προσαρμόζεται στους κανόνες της φορολογικής διοίκησης και όχι οι κανόνες στις ανάγκες του συστήματος».
Η πράξη όμως όπως αναλύσαμε πιο πάνω, δείχνει ακόμη «το σύστημα να μην προσαρμόζεται στους κανόνες της φορολογικής διοίκησης», παρά το γεγονός της μερικής επίλυσης του περίπλοκου ζητήματος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κος Πιτσιλής θα ζητήσει εξηγήσεις από το …σύστημα και αν οι αρμοδιότητες του δεν του επιτρέπουν στο να καταστεί εφικτή και επιτρεπτή η χωριστή δήλωση, θα επικοινωνήσει το πρόβλημα για περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση.
Στο επόμενο: Κάτοικοι Εξωτερικού: 12 σημεία που θέλουν προσοχή πριν πέσει η αυλαία της προθεσμίας για τη φορολογική τους δήλωση.
Σχόλια :

Ας μην ξεχνάμε και τις περιπτώσεις όπου, Φορολογικοί Κάτοικοι ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Αλλοδαποί αλλά και ΕΛΛΗΝΕΣ) διατηρούν ατομική επιχείρηση στην ΕΛΛΑΔΑ, τηρώντας την νομιμότητα και πληρώνοντας άμεσους και έμμεσους φόρους, με αντικείμενο εργασιών κυρίως την εκμετάλλευση επιπλωμένης τουριστικής κατοικίας. Για την λειτουργία της επιχείρησης τους, συνεργάζονται με εξωτερικές οντότητες-συνεργάτες (συνεργεία καθαρισμού, πρακτορεία τουρισμού, ηλεκτρολόγους, συντηρητές κ.τ.λ) και δεν απαιτείται η μόνιμη παραμονή τους στην Ελλάδα γι αυτό.
Επισυνάπτουν στις τοπικές Δ.Ο.Υ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α1, ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, αποδεδειγμένα βρίσκονται στις ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ), διαμονή πάνω από 183 ημέρες στο εξωτερικό, καθώς και η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ τους.
Γιατί πολλές τοπικές Δ.Ο.Υ τους χαρακτηρίζουν ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και απαιτούν να δηλωθεί και να φορολογηθεί και το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ τους ?
H φορολογική διοίκηση κάνει χρήση μιας επιλεκτικής ερμηνείας των σχετικών διατάξεων, και θεωρεί πως από την στιγμή που ασκεί κάποιος κάτοικος εξωτερικού ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα πρέπει να θεωρηθεί apriori και φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, αγνοώντας και τα υπόλοιπα κριτήρια που ορίζει ο νόμος.
Ωστόσο, η ανωτέρω πρακτική δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι είναι ορθή ως διασταλτική ερμηνεία της νομοθεσίας.
Από την μία, μπορεί ο νομοθέτης να ορίζει συγκεκριμένα κριτήρια και ανάλογα με τα συμφέροντά του να επιλέγει ποιο θα χρησιμοποιήσει για να ορίσει τη φορολογική κατοικία, από την άλλη όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε τις καταβολές του νομοθετήματος αυτού.
Η λογική του επιλέγω μεμονωμένα γεγονότα για να ορίσω το ποια είναι η φορολογική κατοικία αντίκειται στην ουσία και το πνεύμα του άρθρου 4 της πρότυπης σύμβασης του Ο.Ο.Σ.Α., η οποία, κατά την αιτιολογική έκθεση του Ν.4172/2013, αποτέλεσε τη βάση για την εισαγωγή της έννοιας της φορολογικής κατοικίας στο ελληνικό δίκαιο, και σύμφωνα με αυτό, η ισχυρότερη προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό της φορολογικής κατοικίας ενός φορολογούμενου είναι οι στενοί προσωπικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί δεσμοί (ζωτικά συμφέροντα) σε συνδυασμό με την ύπαρξη μόνιμης κατοικίας. Αν κανένα από τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος δεν επαρκεί για να διαπιστωθεί φορολογική κατοικία, ισχύει η αρχή της υπηκοότητας.
Δηλαδή φορολογική κατοικία και χώρα της οποίας κάποιος είναι υπήκοος ταυτίζονται. Απαιτείται η επανεξέταση της διατύπωσης του άρθρου 4, του Ν.4172/2013 περί προσδιορισμού της φορολογικής κατοικίας, εναρμονίζοντάς το με το διεθνές φορολογικό δίκαιο και ιδίως με την πρότυπη σύμβαση του Ο.Ο.Σ.Α., θεσπίζοντας ιεραρχικώς προσδιοριστικά και όχι αυτοτελή κριτήρια για τον εντοπισμό της φορολογικής κατοικίας, λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψη και τη βούληση του προσώπου να καταστήσει έναν τόπο ως κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων.
Την άποψη αυτή εξάλλου, υποστήριξε και το ΣτΕ με την υπ’αριθμ.1445/2016 απόφασή του.
Μέχρι τώρα Βλέπουμε πως δεν είναι ορθή η προσέγγιση με την οποία η φορολογική κατοικία καθορίζεται διαζευκτικά από διάφορα κριτήρια. Πρέπει να οριστεί από την Διοίκηση το πρώτο κριτήριο με βάση το οποίο προσδιορίζεται η φορολογική κατοικία ενός προσώπου και σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσδιοριστεί, το δεύτερο κτλ. (Σχετική και η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ των 15 ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ προς το Υπουργείο Οικονομικών )
http://www.lsr.gr/html/%CE%…
o
PROAKIS Γιάννης Ηρακλείδης _ΡΟΔΟΣ2 μέρες πριν
Γιατί πολλές τοπικές Δ.Ο.Υ τους χαρακτηρίζουν ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και απαιτούν να δηλωθεί και να φορολογηθεί και το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ τους ?
τι να σου κάνει η τοπική Δ.Ο.Υ. ,όταν η ΑΑΔΕ και λοιποί δεν μπορούν να “επικαιροποιήσουν” το θέμα αυτό ,ώστε να δώσουν ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.
και κρύβονται πίσω από ΣΤΕ ,από ΔΕΔ .
δόγμα.
ΟΤΑΝ εμπλέκονται δικηγόροι -πανεπιστήμονες και σία σε φορολογικά θέματα το παιχνίδι χάνεται στην φλυαρία.
Υπουργοί οικονομικών-διευθυντές φορολογίας ΜΟΝΟ λογιστές και μηχανικοί.
Panos Kloukinas Γιάννης Ηρακλείδης _ΡΟΔΟΣ3 μέρες πριν
Το πιο αστείο στην υπόθεση που αναφέρετε είναι ότι στον ισχύοντα Φορολογικό Οδηγό για την Φορολογία κατοίκων Εξωτερικού, τον οποίο εξέδωσε η ΓΓΔΕ το 2015, υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο “Θέματα ΦΠΑ” το οποίο περιγραφει την διαδικασία για να ανοίξει κάτοικος εξωτρικού επιχείρηση στην Ελλάδα, να εκδώσει ΑΦΜ και να αποδίδει ΦΠΑ!
Αυτό που θα είχε ενδιαφέρον, θα ήταν να μας πείτε εαν μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ για τον ορισμό της φορολογικής κατοικίας, υπάρχει κάποια υπόθεση μελους του συλλόγου σας το οποίο δικαιώθηκε σε προσφυγή στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή σε Διοικητικό Δικαστήριο.
Επίσης, έχει καποιο μέλος σας κινητοποιήσει μέσω της χώρας κατοικίας του την Διαδικασία Αμοιβαίου Συμβιβσμού (Mutual Agreement Procedure) και ποιά ήταν η ανταπόκριση των ελληνικών αρχών? Θεωρώ ότι αν τους “τραβήξουν το αυτί” πολλές υπηρεσίες ξένων χωρών θα σταματήσουν να παραβιάζουν ασύστολα τις Διεθνείς Συμβάσεις.
Γιάννης Ηρακλείδης_ΡΟΔΟΣ Panos Kloukinas2 μέρες πριν
Όταν πελάτες μας (κάτοικοι εξωτερικού) μας ρωτάνε για το πως θα επενδύσουν η αξιοποιήσουν υφιστάμενη επένδυση τους στην Ελλάδα (κατά 95% τουριστικές κυρίως κατοικίες), τυπικά και νόμιμα και τους απαντάμε για τον κίνδυνο φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματος τους από τις ελληνικές αρχές, (πέρα από την υψηλή φορολογία, τους υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ, τις υψηλές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κ.τ,λ,) τότε κάθε άλλο παρά δεύτερη σκέψη θα κάνουν για επενδύσεις στην χώρα μας, η για αξιοποίηση της υφιστάμενης τους επένδυσης και λόγω της πρόθεσης και βούλησης των περισσοτέρων να είναι νομοταγείς, θα τα μαζέψουν και θα φύγουν ή (οι υπόλοιποι) απλά θα μισθώνουν τις κατοικίες τους, παράνομα και τα έσοδα θα πηγαίνουν σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού.
Παράλληλη επίσης ζημιά θα αποτελέσει και η απώλεια νομίμων εσόδων από όλο το κύκλωμα των επαγγελματιών περί των τουριστικών κατοικιών, όπως συνεργεία καθαρισμού, συντηρητές, ηλεκτρολόγοι, ξυλουργοί, πρακτορεία τουρισμού, ενοικιάσεις αυτοκινήτων οι οποίοι πολύ απλά θα εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, αλλά άτυπα και μαύρα, αφού ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, δεν θα έχει κανένα κίνητρο και συμφέρον να απαιτήσει παραστατικό εσόδου, αφού δεν θα μπορεί να το εκπέσει από τα έσοδα του, ούτε και το 24% του ΦΠΑ που θα το διαπραγματευθεί.
Πολύ απλά ζητείται το αυτονόητο : ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΕΙ Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ αλλά η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ως τέτοια .
PROAKIS5 μέρες πριν
καλημέρα ,το έχω ξαναγράψει.
“τεχνικά” και φορολογικά μήπως η λύση δεν είναι η ξεχωριστή δήλωση ,αλλά η κοινή?
ο αναγνωρισμένος κάτοικος εξωτερικού δηλώνει τα πραγματικά εισοδήματα από την Ελλάδα και φορολογείται μόνο για αυτά και επίσης στον 781 το παγκόσμιο εισόδημα και δεν φορολογείται για αυτό.
έτσι η σύζυγος πέρα από την “στέρηση” του άντρα της ,καλύπτει τεκμήρια,σπουδές παιδιών κλπ. από το κοινό εισόδημα.
Αναφέρομαι σε περιπτώσεις που μόνο ο ΕΝΑΣ εκ των δύο συζύγων είναι κάτοικος εξωτερικού.
στην αντίθετη και οι δύο πάνε στην κατοίκων εξωτερικού και ησυχάζουν.
o 1
Giorgos Christopoulos PROAKIS5 μέρες πριν
Ευχαριστώ κατ’ αρχή για τη συμμετοχή σας στο διάλογο που αφορά ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα.
Συμφωνώ με τη προτασή σας (με τις συνακόλουθες παρατηρήσεις) αλλά αυτο προϋποθέτει την επίλυση νομοθετικά ή ερμηνευτικά της απαγόρευσης που ισχύει σήμερα. Δηλαδή να μπορεί να κάνει μεταβολή στο μητρώο ο σύζυγος που εγκαθίσταται αποδεδειγμένα στο εξωτερικό, χωρίς να αποτελεί απαγορευτικό εμπόδιο η οικογενειακή κατάσταση ( δηλαδη η σύζυγος και παιδιά που εξακολουθούν να ζούν στην Ελλάδα).
Με άλλα λόγια να εξετάζεται ως καθοριστικό κριτήριο της μεταβολής της Φορολογικής κατοικίας που είναι ο τόπος, στον οποίο ο φορολογούμενος εγκαθίσταται για να μεταφέρει εκεί τα ζωτικά του συμφέροντα. Αυτο ακριβώς είναι το μύνημα των αποφάσεων του ΣτΕ., που όπως θα παρατηρήςατε δεν μιλάνε για κοινή δήλωση ( Σημ. Και τούτο γιατί νοείται κοινή δήλωση για την υποβολή της οποίας, την ευθύνη έχει ο σύζυγος όταν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.) Όταν όμως είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν μπορεί να δεσμεύει το ημεδαπό δίκαιο με υποχρεώσεις και ισχύοντα στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος. Βέβαια με τις χωριστές δηλώσεις γεννώνται ζητήματα αντιμετώπισης των τεκμηρίων ( όπως σωστά σημειώνετε). Αυτο θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί στον κωδ. 781 (Σημ. Θα ήταν πλέον για τη σύζυγο ο κωδικός αυτός) με ένδειξη προέλευσης χρημάτων απο εισαγωγή του συζύγου της ως φορολογικού κατοίκου εξωτερικού (Σημ. δεν απαιτείται η δικαιολόγηση εισαγωγής συναλλάγματος για του κατοίκους εξωτερικού- άρθρο. 34 παρ. 2δ του ΚΦΕ- Ν. 4172/2013).
 
PROAKIS Giorgos Christopoulos5 μέρες πριν
πολύ σωστά τα λέτε.
αρκεί να λυθεί το θέμα του 781 ,με τον έναν ή άλλο τρόπο. σε περίπτωση χωριστής δήλωσης ,να υπάρχει συσχέτιση των ΑΦΜ ,ήτοι το ΑΦΜ της συζύγου ενδέχεται να λάβει ποσά στον 781 από το ΑΦΜ του κατοίκου εξωτερικού και συζύγου της.
απλά η κοινή δήλωση, αφού υπάρχει έγγαμη συμβίωση και η διαμονή στο εξωτερικό τεκμαίρεται ότι δεν είναι μόνιμη ,το πρότεινα να μην ταλαιπωρούνται κατά τον επαναπατρισμό.
σε κάθε περίπτωση το τι θα δηλωθεί στον 781 είναι προαιρετικό και ανάλογα με τις φορολογικές ανάγκες τους. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ έστω και σαν πληροφορία.
PROAKIS PROAKIS5 μέρες πριν
και όταν λέμε παγκόσμιο εισόδημα ,δηλώνει τόσο όσο απαιτείται στον παρόντα ή μέλλοντα χρόνο.
Panos Kloukinas5 μέρες πριν
Στην σελίδα της Διευθυνσης επίλυσης διαφορών, έχει αναρτηθεί πρόσφατα απόφαση (υπ. αριθ. 2972/17.05.2017) η οποία αναγνωρίζει ως κάτοικο εξωτερικού πολίτη ο οποίος διατηρούσε ενεργή επαγγελματική ιδιότητα στην Ελλάδα, κάνοντας χρήση των διεθνών συμβάσεων και της περσινής απόφασης του ΣτΕ για τον ορισμό της φορολογικής έδρας. Πολύ ενδιαφέρον
http://www.publicrevenue.gr…
Giorgos Christopoulos Panos Kloukinas5 μέρες πριν
Η επισήμανση αγαπητέ Πάνο και το σχόλιό σου, ότι βρίσκεις πολύ ενδιαφέρουσα την απόφαση της ΔΕΔ, είναι δείγμα της ενασχόλησής σου με τα του επαγγέλματος μας και της πρακτικής που βιώνουμε όταν χρειάσθηκε να χειριστούμε αλλαγή φορολογικής κατοικίας Έλληνα φορολογούμενου, ή απλώς πολίτη. Στην παραπάνω απόφαση η ΔΕΔ Αθηνών, όπως και η ΔΕΔ Θεσσαλονίκης (σε αντίστοιχη περίπτωση που θεράπευσε αρνητική απάντηση μιας συγκεκριμένης ΔΟΥ, η οποία αν και αποδείξαμε την αναμφισβήτητη εγκατάστασή του φορολογούμενου στο εξωτερικό και την σύμβασή του ως Πιλότος, απέρριψε την αίτηση του με την αιτιολογία ότι κατά το 2016 ήταν αγρότης του ειδικού καθεστώτος, ιδιότητα την οποία ουδέποτε άσκησε και την οποία διέκοψε τον Μάρτιο του 2017), αποδεικνύουν τη σοβαρότητα και την ενδελεχή έρευνα, προκειμένου να διαγνώσουν τα πραγματικά γεγονότα και να αποδώσουν το δίκιο του ταλαιπωρημενου (δυστυχώς αδικαιολόγητα από λίγες ευτυχώς ΔΟΥ ) Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Το γεγονός ότι όλες αυτές οι αποφάσεις της ΔΕΔ, αναφέρονται στην απόφαση – σταθμό του ΣτΕ (αριθ. 1445/2016) που αναλύουμε και εμείς πιο πάνω, είναι δείγμα πόσο σημαντική είναι (αλλά και η φετινή 1215/2017) από εδώ και πέρα, αφού ανέτρεψε τα δεδομένα για τη φορολογία των κατοίκων εξωτερικού, που δυσκολεύονται (γραφειοκρατικά και όχι από πλευράς ουσίας) να κάνουν αλλαγή στο μητρώο ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο της νομοθετικής ρύθμισης για χωριστές δηλώσεις των συζύγων με διαφορετική φορολογική κατοικία.
Μακρηγόρησα ίσως, αλλά μου δίνετε την ευκαιρία για ένα χρήσιμο διάλογο που δικαιολογεί μαζί σας το παραπάνω άρθρο μου.
o
nd6 μέρες πριν
Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να δηλώσει το εισόδημα του εξωτερικού απαντώντας ναι στο 319, με την ίδια λογική όλοι οι κάτοικοι εξωτερικού που έχουν για διάφορους λόγους υποχρέωση υποβολής στην Ελλάδα θα πρέπει να τσεκάρουν ΝΑΙ στο 319 και να δηλώσουν το εισόδημα εξωτερικού στην Ελλάδα!!!! ????
o
Giorgos Christopoulos nd6 μέρες πριν
Αυτό αναλύουμε. Τις περιπτώσεις δηλαδή που δεν έχει κάνει μεταβολή στο μητρώο ο σύζυγος ( Σημ. βρίσκει άρνηση γιατί η οικογένεια του είναι στην Ελλάδα. Άρθρο 4 του ΚΦΕ- οικογενειακοί δεσμοί ), αλλά εργάζεται στο εξωτερικό. Είναι κάτοικος εξωτερικού στην πραγματικότητα. Στο μητρώο όχι. Επομένως τον “τραβάει” η σύζυγος και σύμφωνα με το άρθρο 67, υποχρεούνται σε κοινή δήλωση. Κατ’ ακολουθία υποβάλλοντας δήλωση ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, υποχρεούται για το παγκόσμιο εισόδημα, με πίστωση του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.
Costas Giorgos Christopoulos6 μέρες πριν
Αν είναι άγαμος και έχει γίνει αποδεκτός από το μητρώο ως κάτοικος εξωτερικού και έχει π.χ. εισόδημα από τόκους στην Ελλάδα, τσεκάρει τον 319 ή όχι; Αν ναι, δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημά του;
 
Giorgos Christopoulos Costas6 μέρες πριν
“Οι κωδικοί αυτοί προσυμπληρώνονται σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο μητρώου της Υπηρεσίας, εφόσον είστε φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής” Η περίπτωση που αναφέρεις Κώστα, είναι κανονικός κάτοικος εξωτερικού χωρίς εμπόδια μεταφοράς της φορολογικής του κατοικίας. Ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού φορολογείται στην Ελλάδα μόνο όταν έχει πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Πχ – όπως- σημειώνεις απο τόκους. Όχι βεβαίως για το παγκόσμιο εισόδημα του. Στην περίπτωση αυτή επιβεβαιώνει την χώρα και τσεκάρει ΝΑΙ. Άλλωστε οι Τόκοι θα έχουν σταλεί με ηλεκρονική πληροφόρηση απο την Τράπεζα. Επί πλέον σημείωσε ότι οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού (όπως ο παραπάνω) δεν φορολογούνται για τεκμαρτό εισόδημα με βάση τις δαπάνες (τεκμήρια) διαβίωσης. Αν δεν έχουν πραγματικό εισόδημα δεν υποχρεούνται σε δήλωση, ακόμη και αν έχουν τεκμήρια διαβίωσης.
Costas Giorgos Christopoulos5 μέρες πριν
Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας!
 
Για επικοινωνία: e-mail [email protected]
https://www.taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αναδημοσιεύσεις

Γ. Πιτσιλής: Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα λειτουργήσουν εντός του 2019

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στην αποψινή ομιλία του στο 10ο tax forum, είναι: Όσον αφορά τις στοχεύσεις…
Αναδημοσιεύσεις

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού: Υπάρχει υποχρέωση επίδειξης του κατά τον έλεγχο;

Τι αλλάζει με την εφαρμογή του Ν.4308/2014 για την επίδειξη του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού;
Αναδημοσιεύσεις

Σε επικίνδυνες ατραπούς η ανώνυμη εταιρία

του Γεώργιου Ι. Μάτσου – Δ.Ν., Δικηγόρος Δραματικές θα είναι οι επιπτώσεις στις εσωτερικές ισορροπίες των ανωνύμων εταιριών από 1 Ιανουαρίου 2019, οπότε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου