Φορολογικά

Γνωμοδοτήσεις ΣΛΟΤ 2016-2017 (έως 31/05/2017)

Γνωμοδοτήσεις 2017
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 151 ΕΞ / 20.01.2017
«Aπομείωση των ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 147 ΕΞ / 20.01.2017
«Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 110 ΕΞ / 20.01.2017
«Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης και αλλαγή λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 96 ΕΞ / 20.01.2017
«Τέλος επιτηδεύματος»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 71 ΕΞ / 20.01.2017
«Αγροτικός συνεταιρισμός και υποχρέωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2891 ΕΞ / 20.01.2017
«Αμοιβές μελών προσωπικών εταιρειών»
• Γνωμοδοτήσεις 2016
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2869 ΕΞ / 16.12.2016
«Εκτύπωση ημερολογίου πωλήσεων»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2822 ΕΞ / 16.12.2016
«Μετοχές συνδεδεμένων επιχειρήσεων»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2819 ΕΞ / 16.12.2016
«Λογιστική αποτύπωση «εξόδου»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2755 ΕΞ / 16.12.2016
«Λογιστικός χειρισμός καταχώρησης εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών προηγουμένου έτους ως δαπάνη του τρέχοντος έτους»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2745 ΕΞ / 16.12.2016
«Τήρηση ΕΛΠ από φορέα Δημοσίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2660 ΕΞ / 16.12.2016
«Πρακτορεία Ταξιδίων»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2552 ΕΞ / 18.11.2016
«Υπηρεσίες parking και ενοικίασης αυτοκινήτων»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2551 ΕΞ / 18.11.2016
«Ταξιδιωτικό Γραφείο»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2544 ΕΞ / 18.11.2016
«Ατομική, ελεύθερος επαγγελματίας με απλογραφικά βιβλία και εφαρμογή ΕΛΠ κάνει ιδιόχρηση»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2284 ΕΞ / 24.10.2016
«Αναγνώριση προμερίσματος στα έσοδα της λαμβάνουσας μητρικής εταιρείας»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2356 ΕΞ / 24.10.2016
«Τρόπος λογιστικής παρακολούθησης παραγωγής και πώλησης λογισμικού»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2375 ΕΞ / 18.11.2016
«Παροχή διευκρινήσεων, ως προς τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992, όπως ισχύει, για την αναφορά σε Νομοθεσία σας»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2241 ΕΞ / 24.10.2016
«Εφαρμογή ΕΛΠ»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2243 ΕΞ / 24.10.2016
«Ληφθείσες εγγυήσεις & λογιστική απεικόνιση τους σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2275 ΕΞ / 24.10.2016
«Χαρακτηρισμός Οντοτήτων με βάση το προσωπικό»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2165 ΕΞ / 24.10.2016
«Λογιστική τακτοποίηση προβλέψεων»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2177 ΕΞ / 24.10.2016
«Λογιστική αντιμετώπιση των διάφορων υπεξαιρέσεων μετρητών»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2203 ΕΞ / 24.10.2016
«Μεταφορά της λογιστικής παρακολούθησης δανειακών συμβάσεων υποκαταστήματος στα βιβλία του κεντρικού»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1963 ΕΞ / 30.09.2016
«Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2075 ΕΞ / 30.09.2016
«Αμοιβές Δ.Σ από διανεμόμενα κέρδη της χρήσης»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2077 ΕΞ / 30.09.2016
«Συνεκδικαζόμενες προδικαστικές υποθέσεις C-444/16 & C-445/16»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2046 ΕΞ / 30.09.2016
«Μέθοδος Ολοκλήρωσης»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2049 ΕΞ / 30.09.2016
«Τέλη κυκλοφορίας και προσωρινές λογιστικές διαφορές»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1827 ΕΞ / 31.08.2016
«Ερωτήματα για αποθεματικό, προκαταβολή φόρου και εφαρμογή Δ.Λ.Π.»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1853 ΕΞ / 30.09.2016
«Εύλογη αξία ακινήτου»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2014 ΕΞ / 30.09.2016
«Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6)»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1789 ΕΞ / 31.08.2016
«Σύνταξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων σε οικοδομική οντότητα»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1806 ΕΞ / 31.08.2016
«Λογιστικός χειρισμός πρόσθετου καταβαλλόμενου χρηματικού ποσού για τον σχηματισμό αποθεματικού για την αντιμετώπιση αναγκών του φορέα διαχείρισης επιχειρηματικού πάρκου»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1825 ΕΞ / 31.08.2016
«Έννοια Υποκαταστήματος»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1569 ΕΞ/31.08.2016
«XX»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1718 ΕΞ/31.08.2016
«Γλώσσα Τήρησης βιβλίων»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1721 ΕΞ/ 31.08.2016 
«Προσδιορισμός αξίας μετοχών εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο σε περίπτωση μεταβίβασης αυτών αιτία θανάτου, δωρεάς, ή γονικής παροχής»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1634 ΕΞ/31.08.2016 
«Τήρηση ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1684 ΕΞ/31.08.2016
«Πολύ μικρή οντότητα και προσάρτημα»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1658 ΕΞ/ 31.08.2016
«Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1704 ΕΞ/ 31.08.2016 
«Ερώτημα απογραφής τέλους χρήσης»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1709 ΕΞ/31.08.2016
«Περί των καταστάσεων τέλους έτους»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1500 ΕΞ/21.07.2016 
«Ειδικός φόρος κατανάλωσης»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1552 ΕΞ/ 21.07.2016
«Αποσβέσεις ακινήτου»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1555 ΕΞ/ 21.07.2016 
«Λογιστικός χειρισμός ομολόγων μετά το PSI»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1439 ΕΞ/21.07.2016 
«Λογιστικές εγγραφές χρηματοδοτικής μισθωτή – εκμισθωτή»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1454 ΕΞ/ 21.07.2016
«Καταχώρηση Επιταγών – Αξιογράφων»
ΣΛΟΤ 1488Αριθμ. Πρωτ.: 1488 ΕΞ / 21.07.2016
ΘΕΜΑ: «Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων»
ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθμ. 2597 ΕΞ / 16.12.2015 έγγραφο του ΣΛΟΤ
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ / 28.07.2016
«Επικουρικό Κεφάλαιο»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1404 ΕΞ / 23.06.2016
«Συναλλαγματικές Διαφορές Τραπεζών»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1363 ΕΞ / 23.06.2016
«Τήρηση Βιβλίων»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1367 ΕΞ / 23.06.2016
«Δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3299/2004»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1389 ΕΞ / 23.06.2016
«Κριτήριο μεγέθους οντοτήτων»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1252 ΕΞ / 23.06.2016
«Κατηγορίες Οντοτήτων»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1351 ΕΞ / 23.06.2016
«Διευκρίνηση για τα ΕΛΠ»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1362 ΕΞ / 23.06.2016
«Λογιστικός χειρισμός στην διαγραφή ποσού δανείου»
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1328 ΕΞ / 23.06.2016
«Λογαριασμοί Τάξεως, ΕΛΠ»
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 1020 ΕΞ / 23.06.2016
Υποχρέωση εφαρμογής των Διεθνή Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 1265 ΕΞ / 23.06.2016
Οικονομικές Καταστάσεις Υποκ/τος Αλλοδαπής Εταιρείας
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 1288 ΕΞ / 23.06.2016
Υπογραφή ή μη όλων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από λογιστή
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 1233 ΕΞ / 23.06.2016
Λογιστικές Εγγραφές Αναδιάρθρωσης Χρέους (PSI)
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 1239 ΕΞ / 23.06.2016
Τεκμαρτά έσοδα και έξοδα
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 1243 ΕΞ / 23.06.2016
Αμοιβαία Κεφάλαια
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 1139 ΕΞ / 01.06.2016
Τρόπος έκδοσης δ.α. κατά την παραλαβή ακατάλληλων εμπορευμάτων από χωματερή (χαδα) ή κάδους απορριμμάτων με σκοπό την πώληση προς ανακύκλωση
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 1158 ΕΞ / 01.06.2016
Προσδιορισμός των ιδίων κεφαλαίων και της εσωτερικής λογιστικής αξίας των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών Α.Ε.
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 1156 ΕΞ / 01.06.2016
Εφαρμογή ΔΠΧΑ σε θυγατρικές συνεταιριστικών τραπεζών
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1153 ΕΞ / 01.06.2016
ΘΕΜΑ: «Απεικόνιση Φόρων στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Α.Ε.»
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 1083 ΕΞ / 01.06.2016 
Ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την υποχρέωση ή όχι εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 1128 ΕΞ / 01.06.2016 
Βιβλίο απογραφής και ισολογισμών
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 823 ΕΞ / 01.06.2016 
Χρόνος καταχώρησης των διανεμομενων από τα κέρδη αμοιβών διοικητικού συμβουλίου και βάση υπολογισμού του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος στις ανώνυμες εταιρείες σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π.
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 1059 ΕΞ / 01.06.2016 
Τήρηση Σχεδίου Λογαριασμών Ν. 4308/2014
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 1078 ΕΞ / 01.06.2016 
Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.;
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 987 ΕΞ / 17.05.2016
Main Courante ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1029 ΕΞ / 17.05.2016
Ψηφιοποίηση παραστατικών
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1034 ΕΞ / 17.05.2016
Οικονομικές καταστάσεις 2015
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1035 ΕΞ / 17.05.2016
Υποβολή-σύνταξη οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων που επιλέγουν να συντάξουν προαιρετικά πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις χωρίς να υποχρεώνονται.
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 925 ΕΞ / 17.05.2016
Καταχώρηση Απολεσθείσας Επιταγής σε εταιρεία με βιβλία Γ’ κατηγορίας
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 961 ΕΞ / 17.05.2016
Τέλος ταξινόμησης και Κόστος Αγοράς
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 979 ΕΞ / 17.05.2016
Λογιστική εγγραφή ακύρωσης πώλησης ακινήτου
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 857 ΕΞ / 17.05.2016
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Δ.Π.Χ.Α
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 914 ΕΞ / 17.05.2016
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Εφαρμογή στο Επικουρικό Κεφάλαιο
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 637 ΕΞ / 17.05.2016 
Ερώτημα για αλλοδαπή εταιρία
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 822 ΕΞ / 17.05.2016
Κατηγοριοποίηση οντοτήτων βάσει μεγέθους
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 460 ΕΞ / 17.05.2016
Καταχώρηση στο βιβλίο εσόδων εξόδων των καταστροφων αποθεμάτων
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 868 ΕΞ / 17.05.2016
Αγορά λογισμικού με απαιτήσεις παραμετροποίησης για τον αγοραστή
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 640 ΕΞ / 22.04.2016
Εισαγωγή αυτοκινήτων από Ε.Ε
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 677 ΕΞ / 20.04.2016
Ερώτημα στο άρθρο 26 – Επισφαλείς απαιτήσεις
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 799 ΕΞ / 26.04.2016
Λογιστική απεικόνιση εσόδων-εξόδων εταιρείας με νομική μορφή Ι.Κ.Ε.
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 597 ΕΞ / 07.04.2016
Υπαγωγή ΑΕ και ΕΠΕ σε κατηγορίες βάσει του Ν. 4308/2014
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 600 ΕΞ / 07.04.2016
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 633 ΕΞ / 22.04.2016
Διευκρίνηση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 545 ΕΞ / 07.04.2016
Δυνατότητα χρήσης της παρ. 9 του άρθρου 37 του Ν. 4308/2014
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 585 ΕΞ / 07.04.2016
Επιχορήγηση περιουσιακών στοιχείων
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 590 ΕΞ / 07.04.2016
Υπολογισμός υπεραξίας μετοχής Α.Ε. μη εισηγμένης βάσει ΠΟΛ 1055/03
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 515 ΕΞ / 05.04.2016
Απεικόνιση μεταβολών των ιδιων κεφαλαίων εταιρείας κατά τη σύνταξη του ισολογισμού έναρξης της νέας εταιρείας
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 525 ΕΞ / 05.04.2016
Συγχώνευση με απορρόφηση ημεδαπής θυγατρικής που κατέχονται κατά 100% βάσει των διατάξεων του Ν 2166/1993
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 264 ΕΞ / 29.02.2016
Εγγραφές έναρξης – απογραφή έναρξης αλλοδαπής εταιρίας ιδιοκτησίας ακινήτου σύμφωνα με την ΠΟΛ.1138/30.6.2015
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 401 ΕΞ / 29.02.2016
Λογιστική εγγραφή επιστροφής δωρηθεντος ακινήτου (οικοπέδου με κτίσμα)
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 431 ΕΞ / 29.02.2016
Έκδοση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 202 ΕΞ / 29.02.2016
Αγορά και Πώληση Λογισμικού
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 2712 ΕΞ / 18.02.2016
Λογιστικός χειρισμός καταστροφής αποθεμάτων με τα ΕΛΠ
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 157 ΕΞ / 29.02.2016
Οικονομικές καταστάσεις Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 317 ΕΞ / 29.02.2016
Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ενδεχόμενο υποχρέωσης τήρησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων βάσει του Ν. 4308/2014
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 339 ΕΞ / 29.02.2016
Χειρισμός Δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών βάσει των Ε.Λ.Π.
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 383 ΕΞ / 29.02.2016
Λογιστικός χειρισμός επενδυτικού προϊόντος
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 328 ΕΞ / 29.02.2016
Έκδοση Πιστωτικού λόγω REBATE-CLAWBACK
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 2701 ΕΞ / 18.02.2016
Υπαγωγή οντοτήτων σε κατηγορίες-αποτελέσματα εις νέον
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 123 ΕΞ / 18.02.2016
Κατηγορία βιβλίων σε μια Ο.Ε. στην οποία συμμετέχουν 2 ανώνυμες εταιρείες
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 386 ΕΞ / 29.02.2016
Ερώτημα περί αποσβέσεων στις οντότητες με απλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 153 ΕΞ / 29.02.2016
Υποβολή ερωτήματος αναφορικά με τη σωστή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4308/2014
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 130 ΕΞ / 18.02.2016
Λογιστικός χειρισμός στη χρήση 2015 των προβλεψεων για υποτίμηση συμμετοχών και χρεωγραφων που είχαν σχηματιστεί στα φορολογικά βιβλία κατά την 31/12/2014
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 31 ΕΞ / 20.01.2016
Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε υποδωδεκάμηνη χρήση
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 2813 ΕΞ / 20.01.2016
Κανόνες επιμέτρησης, σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 2861 ΕΞ / 20.01.2016
Αίτημα για ανάκληση και επανεξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1790/2015 γνωμοδότησης της ΕΛΤΕ αναφορικά με τις εξωκεφαλαιακές εισφορές
ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 9 ΕΞ / 20.01.2016
Διευκρίνηση του ορισμού κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών
Πηγή www.taxcoach.gr 

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου