Δελτία Τύπου

Γνωστοποίηση νέων διατάξεων Ν.4403/2016 αναφορικά με τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. και τις εκθέσεις των ελεγκτών

Αρ. Πρωτ: 72/07-06-2018
Ρόδος

ΠΡΟΣ:  Υποκαταστήματα Τραπεζών

Αξιότιμες/οι κ.κ. διευθυντριες/ές,

τις τελευταίες ημέρες η Ένωσή μας έλαβε αρκετές αναφορές από μέλη της, που αφορούν στην επιμονή τραπεζικών στελεχών για την προσκόμιση εταιρικών οικονομικών καταστάσεων και πρακτικών διαχείρισης για το έτος 2017. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, πως με βάση το ν.4403/2016, άρθρα του οποίου σας παραθέτουμε συνοπτικά παρακάτω, προκύπτει πως υποβάλλονται πλέον στο Γ.Ε.ΜΗ. μόνο οι εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, η ανάλογη έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. και οι εκθέσεις των ελεγκτών από την Ετήσια καταστατική Γενική Συνέλευση.

Κατά συνέπεια, οποιεσδήποτε οικονομικές καταστάσεις, πράξεις και στοιχεία φορολογικών χρήσεων ζητηθούν και παραληφθούν από τα υποκαταστήματα των τραπεζών, πριν ακόμα αυτά καταστούν εγκεκριμένα και οριστικά από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών, ενέχουν τη σύννομη πιθανότητα να υποστούν τροποποιήσεις οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψη από τα ιδρύματά σας.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, ως Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα κάτωθι:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

Με τον νόμο 4403/2016 επήλθαν σημαντικές αλλαγές ως προς το χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης όλων των νομικών προσώπων, αλλά και αλλαγές ως προς την υποβολή στο Γ.Ε.ΜΗ. των εγκεκριμένων πλέον οικονομικών καταστάσεων.

Α.Ε.

Με την τροποποίηση του άρθρου 7α του ν.2190/1920 υποβάλλονται  πλέον σε δημοσιότητα ΜΟΝΟ οι εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις από την Γενική Συνέλευση των ανωνύμων εταιρειών.

Περίπτωση ζ. άρθρου 7α ν.2190/1920:
Οι εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας.

Σχετικά με την δημοσίευση πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.Μ.Η.:

Άρθρο 43β του 2190/1920,
1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
β. την έκθεση διαχείρισης και
γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

Αναφορικά με τον χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

Άρθρο 25 του ν. 2190/1920,
Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Ε.Π.Ε

Με την τροποποίηση του άρθρου 10 του ν.3190/1955 επήλθε και στις Ε.Π.Ε. τροποποίηση σε ό,τι αφορά στη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Παραθέτουμε:

Άρθρο 10 N.3190/1955,
Σύγκλησις της συνελεύσεως
Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
Αναφορικά με την δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων των Ε.Π.Ε. προβλέπεται και ισχύει ότι και για τις Α.Ε.
Παρ. 4 άρθρου 22 ν. 3190/1955 .4. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ. ν. 2190/1920.

Ι.Κ.Ε

Σε ό,τι αφορά στις Ι.Κ.Ε. με τον νόμο 4403/2016 τροποποιήθηκε το άρθρο 69 σχετικά με τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων η οποία συγκαλείται πλέον και αυτή έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης:

Άρθρο 69 του Ν. 4072/2012
2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).

Αναφορικά με την δημοσιότητα στο Γ.Ε.Μ.Η τροποποιήθηκε το άρθρο 98 του ν.4072/2012 και συγκεκριμένα η παράγραφος 2 η οποία παραπέμπει και αυτή στις διατάξεις του ν.2190/1920:

Άρθρο 98. Τρόπος κατάρτισης και δημοσίευσης καταστάσεων – Κείμενο νόμου
2. Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του κ. ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 (Α’ 251), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 107Α του κ. ν. 2190/1920.

Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, σας καλούμε όπως ενημερώσετε τα στελέχη σας προκειμένου να συνεργάζονται, εν μέσω συνεννόησης και κατανόησης, με τους συναδέλφους λογιστές – φοροτεχνικούς, για την προσκόμιση των κάθε φορά κατάλληλων εταιρικών στοιχείων των κοινών μας πελατών, σε χρόνο που αυτά έχουν καταστεί διαχειριστικώς οριστικά και έχουν εγκριθεί από τα κατά το νόμο προβλεπόμενα όργανα των εταιρειών.

Είμαστε βέβαιοι πως θα λάβετε σοβαρά υπόψη το αίτημα μας, καθώς μαζί διαμορφώνουμε κλίμα εμπιστοσύνης και εξυπηρέτησης των κοινών πελατών μας.

για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου:

Ο Πρόεδρος,
Ηρακλείδης Ιωάννης

Ο Γ. Γραμματέας,
Παπαγρηγορίου Νικόλαος

Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων,
Κασέρης Νεκτάριος

Ο Ά Αντιπρόεδρος,
Σταματάκης Στυλιανός

Ο Β’ Αντιπρόεδρος,
Τορούμογλου Σάκης

Ο Ταμίας,
Καραμιχάλης Μιχάλης

Το Μέλος,
Βλαστός Γεώργιος

Σχετικές αναρτήσεις
Δελτία ΤύπουΠαρεμβάσεις

Κάλεσμα σε Αποχή από την Υποβολή Δηλώσεων

Η ΕΛΦΕΕ Ρόδου, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την 28/05/2024, αποφάσισε και προτρέπει τα μέλη της σε αποχή από…
Δελτία Τύπου

Με επιτυχία διεξήχθη το σεμινάριο της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου για τα ηλεκτρονικά βιβλία

Με μεγάλη συμμετοχή των λογιστών φοροτεχνικών της Ρόδου διεξήχθη την Τετάρτη, 10/3/2021, η Διαδικτυακή Ημερίδα για τα ηλεκτρονικά βιβλία που διοργάνωσε η Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου σε συνεργασία με την εταιρεία Prosvasis
Δελτία Τύπου

Οδηγίες για τη λειτουργία των λογιστικών γραφείων εν μέσω του νέου απαγορευτικού

Μετά την επιβολή γενικής αναστολής εργασιών λόγω της αύξησης κρουσμάτων κορωνοϊού, καλούμαστε όλοι να προσαρμοστούμε, για ακόμη μία φορά, σε νέες συνθήκες εργασίας.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου