Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2017

Η ακτινογραφία των φορολογικών δηλώσεων και πως πρέπει να υποβληθούν

ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ – ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔHΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ
Του Απόστολου Αλωνιάτη
 
Του Απόστολου Αλωνιάτη
 
Στο σημερινό μας σημείωμα θα δούμε ορισμένα πρακτικά θέματα που αφορούν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
 
Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω taxis, μέχρι 30 Ιουνίου 2018 (2 Ιουλίου 2018 λόγω Σαββάτου), αν δεν υπάρξει παράταση, όπως κάθε χρόνο και ειδικά φέτος που άργησαν χαρακτηριστικά  να βγουν οι αποφάσεις για τα έντυπα, οι εγκύκλιοι για την συμπλήρωση τους και ειδικά το νέο έντυπο Ε3 που αναφέρετε στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων.
 
Ποιες δηλώσεις υποβάλλονται σε διαφορετική ημερομηνία.
 
Υποβάλλονται όλες οι δηλώσεις μέχρι την καταληκτική ημερομηνία;
Όχι. Υπάρχουν δηλώσεις που υποβάλλονται αργότερα και δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του χρόνου.
 
Ας δούμε αναλυτικά αυτές τις περιπτώσεις.
 
α) «Τα  Φυσικά Πρόσωπα που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες. που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος  μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  Νομικού Προσώπου και Νομικής Οντότητας». (παρ.3  άρθρ. 67 του ΚΦΕ)
Δηλαδή οι εταίροι Ο.Ε. , Ε.Ε. αστικών εταιριών και λοιπών Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων μπορούν να υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση για το φορολογικό έτος 2017, μέχρι την 15η Ιουλίου 2018.
Βέβαια αν δοθεί παράταση και στις δηλώσεις αυτές μέσα στον Ιούλιο, η ημερομηνία αυτή θα μεταφερθεί αυτομάτως για την 16η Αυγούστου 2018.
 
β) Κάτοικοι εξωτερικού:

Οι δηλώσεις των φορολογικών κατοίκων εξωτερικού υποβάλλονται στις ίδιες ημερομηνίες με αυτών των φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, δηλαδή μέχρι τις 30.6.2018 (και λόγω αργίας 02.07.2018).  (παρ. 1 άρθρ. 67 ΚΦΕ). Σε περίπτωση παράτασης μετατίθεται αντίστοιχα και η ημερομηνία αυτών των δηλώσεων.
 

  1. Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, (με την διαδικασία της ΠΟΛ.1201/2017) η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ΄ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως το τέλος του έτους, την 31η Δεκεμβρίου 2018.

 
Προσοχή: Αν η αίτηση απορριφθεί, οι φορολογούμενοι υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση.
γ) Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται σε χειρόγραφη  μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έως το τέλος του έτους, δηλαδή μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018.
 
Προσοχή: Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων/εγγυτέρων συγγενών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 
Πως υποβάλλονται οι εκπρόθεσμες δηλώσεις.
 
Οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
 
Προσοχή: Η ηλεκτρονική υποβολή ισχύει για το φορολογικό έτος 2015 και μετά.
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, η δήλωση υποβάλλεται την Δ.Ο.Υ.:

  1. Για τα φορολογικά έτη και τις χρήσεις, από 2014 και πριν.
  2. Λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή

iii.            Εφόσον κρίνεται από τον  αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία  υποβολής   της δήλωσης  με ηλεκτρονικό  τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές  σε χειρόγραφη  μορφή στις  αρμόδιες Δ.Ο.Υ..
 
Υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης.   
 
Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν  είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό με τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.
 
Η εξουσιοδότηση προς τον λογιστή – φοροτεχνικό αφορά στη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 (όπως έχουν ενημερωθεί από τα αρχεία της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) και του Ε3, ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisΝet.
 
Στην περίπτωση αυτή βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του προς τον λογιστή, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 2690/1999, όπως ισχύει).
 
Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης.
 
Οι σύζυγοι, και φέτος, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Η εκκαθάριση του φόρου γίνεται ξεχωριστά.
 
Κοινή δήλωση δύνανται να υποβάλουν και οι φορολογούμενοι εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ενημερωθεί το μητρώο της Δ.Ο.Υ.).
 
Οι τυχόν ζημίες του εισοδήματος του ενός συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης δεν συμψηφίζονται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου ή του άλλου μέρους συμφώνου συμβίωσης.
 
Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι σε κάθε περίπτωση ο σύζυγος ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης και για τα εισοδήματα της συζύγου του ή του άλλου μέρους συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα. (παρ. 4 άρθρ. 67 του ΚΦΕ)
 
Πότε υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις.
 
Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του:

  1. Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους ή έχει λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή o ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος.

 
Χωριστή φορολογική δήλωση υποβάλλεται και  σε περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος-Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Μητρώο) της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με τις παραπάνω μεταβολές.
 
 Τι γίνεται σε περίπτωση διάστασης των συζύγων.
 
Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται:

Αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά:
 

  1. Οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων π.χ. χωριστή στέγη που θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση :

 
Μισθωτηρίου,   λογαριασμών ΔΕΗ κτλ, φιλοξενία με αποδεικτικό την αναγραφή  στην προσωπική του δήλωση φορολογίας εισοδήματος,  δωρεάν παραχώρηση κατοικίας,
Σε κάθε περίπτωση κρίνονται τα πραγματικά γεγονότα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 
Απόστολος Αλωνιάτης
 
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α’  Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Finance & Markets Voice, την  Πέμπτη 17 Μαΐου 2018.
 
ΥΓ.
 
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΟΠΕΚΕΠΕ
 
Οι αγροτικές επιδοτήσεις που αφορούν στα έτη 2016 και προηγούμενα φορολογούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο έτος που ανάγονται (ΠΟΛ. 1116/2015 εγκύκλιος).
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις, εφόσον οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εκ του λόγου αυτού δεν ήταν δυνατή η υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης για το εισόδημα αυτό, οι δηλώσεις υποβληθούν χειρόγραφα μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους που εκδόθηκε η βεβαίωση και η καταβολή του φόρου γίνει όπως και των λοιπών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού έτους.

Σχετικές αναρτήσεις
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2017

Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων 15% για το φορολογικό έτος 2017

Επιμέλεια επιστημονική ομάδα Taxheaven Παραθέτουμε έναν βοηθητικό πίνακα που αφορά στις προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων, βασισμένο αφενός μεν, στο συνδυασμό των…
Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2017

Καταληκτικές προθεσμίες για όλες τις δηλώσεις και δόσεις καταβολής φόρου μετά την παράταση

Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN Με την απόφαση ΠΟΛ.1121/2018 παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (φυσικών και νομικών προσώπων). Οι νέες προθεσμίες, συμπεριλαμβανομένων και…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΔηλώσεις Φορολογικού Έτους 2017

Αλαλούμ με ΕΦΚΑ και αποδείξεις για κάλυψη αφορολόγητου

ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΗ… ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Του Απόστολου Αλωνιάτη     Δυστυχώς άλλη  μια ακόμη φόρα οι φορολογούμενοι είναι χαμένοι στην μετάφραση από την…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου