Φορολογικά

Η αξία των χορηγηθέντων δώρων σε πελάτες εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, εφόσον τεκμηριωθεί ότι η δαπάνη γίνεται προς το συμφέρον της επιχείρησης

Η αξία των χορηγηθέντων δώρων σε πελάτες εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, εφόσον τεκμηριωθεί ότι η δαπάνη γίνεται προς το συμφέρον της επιχείρησης
ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία δίνει δώρα σε πελάτες και προμηθευτές (αγορά καλαθιών με ποτά), στα οποία δεν αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας. Κάθε δώρο συσχετίζεται με στοιχεία του πελάτη και το κόστος αυτών, σε σχέση με τον τζίρο, αντιπροσωπεύει μικρό ποσοστό.
Μπορεί η δαπάνη αυτή να ενταχτεί στην κατηγορία των δαπανών προβολής και διαφήμισης και να αναγνωρισθεί φορολογικά η έκπτωση της δαπάνης αυτής;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:
• Στις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 4172/2013, ορίζεται ότι:
«Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.»
• Επίσης στην ΠΟΛ.1113/2.6.2015, «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’)» αναφέρονται τα εξής:
«Άρθρο 22 Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
……
2. Ειδικότερα, εκπίπτουν οι δαπάνες που: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της. Συγκεκριμένα, στις δαπάνες της περίπτωσης αυτής εμπίπτει κάθε δαπάνη, που κρίνεται απαραίτητη από τον επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης ή συμβατικής υποχρέωσης, για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματος της (ΣτΕ 2033/2012) ή στην υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Δεν επιτρέπεται, δε, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών (ΣτΕ 2963/2013ΣτΕ 1729/2013, ΣτΕ 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο (π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές)».
• Στην με αριθμ. πρωτ.: Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014/30.12.2014 απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι: «σύμφωνα με την διοικητική και δικαστηριακή νομολογία, για την αναγνώριση μιας επαγγελματικής δαπάνης πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά ορισμένες προϋποθέσεις όπως, η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη νόμου, να είναι βεβαία, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη, πραγματική, παραγωγική, να προκύπτει από έγγραφα δικαιολογητικά, κλπ. και να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία».
Περαιτέρω στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013, όπου καθορίζονται περιοριστικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες, δεν περιλαμβάνονται, μεταξύ αυτών οι δαπάνες δώρων.
Η δαπάνη που πραγματοποιεί η επιχείρηση για δώρα σε πελάτες-προμηθευτές (π.χ. καλάθια με ποτά), στα οποία δεν αναγράφεται η επωνυμία της ή άλλα χαρακτηριστικά διαφήμισής της, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί διαφημιστική δαπάνη για να υπαχθεί σε δημοτικό τέλος 2%.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η έκπτωση της δαπάνης των δώρων είναι θέμα πραγματικό, και εφόσον, μπορεί να τεκμηριωθεί ότι γίνεται προς το συμφέρον της επιχείρησης (όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ΚΦΕ), τότε η δαπάνη αυτή θα αναγνωρισθεί προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.
Νομοθεσία-Νομολογία
Ν. 4172/2013 άρθρο 22
ΠΟΛ.1113/2.6.2015
Έγγραφο Υπ. Οικ. Αριθμ. πρωτ.: Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014/30.12.2014
Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου