Αναδημοσιεύσεις

Η διάθεση των κερδών με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Όπως είναι ήδη γνωστό, την 31/12/2015, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων συντάχθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν 4308/2014 (ΕΛΠ).

Περαιτέρω, ο ασφαλιστικός – φορολογικός κ.λπ. νόμος 4403/2016 που ψηφίσθηκε στις 30/6/2016,  προβλέπει αφενόςμεν την παράταση των προθεσμιών για την σύγκληση των (τακτικών) ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων (ΓΣ) των κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ) έως και δύο μήνες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων, για την χρήση η οποία έληξε στις 31/12/2015, αφετέρου δε, την αναλογική ισχύ και των προθεσμιών για υποβολή και δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, των καταστάσεων και λοιπών στοιχείων. Ως καταληκτική ημερομηνία της ΓΣ εκτιμάται ότι είναι η 25/9/2016, αφού σύμφωνα με την Πολ. 1105/2016: «Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας (15 Ιουλίου 2016) και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει παρατείνεται μέχρι την 25η Ιουλίου 2016.»

Ακολούθως, όπως έχουμε επισημάνει σε προηγούμενα σημειώματα, τα ΕΛΠ δεν προβλέπουν την σύνταξη Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, όπως αυτό συνέβαινε με το ΕΓΛΣ. Ως εκ τούτου, κατά το κλείσιμο της χρήσης 2015, την 31/12/2015, δεν διενεργήθηκαν λογιστικές εγγραφές διάθεσης.

Το καθαρό αποτέλεσμα, όπως αυτό προέκυψε από την συγκέντρωση των λογαριασμών αποθεμάτων, εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών στον 82.01 «Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών», μεταφέρεται μέσω του 82.02 «Καθαρό κέρδος περιόδου», ή του 82.03 «Καθαρή ζημιά περιόδου»,  στον λογαριασμό 49 «Αποτελέσματα σε νέο», ο οποίος είναι μέρος της «Καθαρής Θέσης». Μάλιστα το αποτέλεσμα αυτό, εμφανίζεται μετά την αφαίρεση και του φόρου εισοδήματος (εφόσον ασφαλώς προέκυψε φόρος).

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι σε ΑΕ στις 31/12/2015, το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 82.01 «Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών», ήταν 100.000 ευρώΜετά τον προσδιορισμό της διαφοράς λογιστικής και φορολογικής βάσης (έστω εδώ θετική, 20.000 ευρώ), το φορολογητέο αποτέλεσμα διαμορφώνεται σε 120.000 ευρώ και ο φόρος (29%) στο ποσό των 34.800 ευρώ. Υφίσταται προκαταβολή φόρου στον 33.13 (ΕΓΛΣ) 25.000 ευρώ, για το 2015. Ο λογαριασμός αυτός θα κλείσει.

Συνεπώς, έχουμε:

Πίνακας υπολογισμού φόρου εισοδήματος
Λογιστικό κέρδος, προ φόρου 100.000,00
+ (Διαφορά λογιστικής – Φορολογικής βάσης) 20.000,00
= Φορολογητέο 120.000,00
– Φόρος εισοδήματος 34.800,00
= Αποτελέσματα μετά από τον φόρο 65.200,00

Διενεργήθηκαν οι παρακάτω λογιστικές εγγραφές:

31/12
Λογιστικοποίηση φόρου εισοδήματος
69.01 Τρέχων φόρος περιόδου (έξοδο) 34.800,00
54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
54.01.01 Φόρος εισοδήματος ετήσιας δήλωσης 34.800,00

//
Συμψηφισμός προκαταβολής φόρου για το 2015
54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
54.01.01 Φόρος εισοδήματος ετήσιας δήλωσης 25.000,00
33.13 Ελληνικό Δημόσιο 25.000,00

//
Προκαταβολή φόρου επόμενης χρήσης 2016 (100%)
54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
54.01.03 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος (αντίθετος) 34.800,00
54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
54.01.01 Φόρος εισοδήματος ετήσιας δήλωσης 34.800,00

//
Καθαρό λογιστικό κέρδος περιόδου
82.01 Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών 100.000,00
69.01 Τρέχων φόρος περιόδου (έξοδο) 34.800,00
82.02 Καθαρό κέρδος περιόδου 65.200,00

//
Μεταφορά σε λογαριασμό καθαρής θέσης
82.02 Καθαρό κέρδος περιόδου 65.200,00
49.00 Αποτελέσματα (κέρδη) σε νέο 65.200,00

Το υπόλοιπο του λογαριασμού 54.01.01 είναι πιστωτικό: 44.600,00 ευρώ, για καταβολή. Ο λογαριασμός 49 θα συμπεριληφθεί στην καθαρή θέση και θα καταχωριστεί στον ισολογισμό. Σε ότι αφορά την προκαταβολή φόρου, επισημαίνεται ότι στο σχέδιο λογαριασμών των ΕΛΠ, προβλέπεται η χρήση αντίθετου λογαριασμού (54.01.03), ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα χρήσης υπολογαριασμού του 33 «Λοιπές απαιτήσεις».

Εφόσον γίνεται χρήση του αντίθετου λογαριασμού για την προκαταβολή φόρου (δηλαδή του 54.01.03), στον ισολογισμό θα εμφανιστεί το υπόλοιπο του δευτεροβάθμιου 54.01, με ανάλογες επεξηγήσεις στο Προσάρτημα.

Η διάθεση των κερδών όταν εγκριθεί και οριστικοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο της ΑΕ (ΓΣ), κατά την 25/9/2016, θα διενεργηθεί και η σχετική λογιστική εγγραφή.

Έστω ότι δεν υφίστανται λογιστικές ζημιές προηγουμένων χρήσεων, ούτε υπόλοιπο αδιανέμητων κερδών και ότι η ΓΣ αποφασίζει:

Κράτηση για τακτικό αποθεματικό 3.260,00
Κράτηση για έκτακτο αποθεματικό 6.740,00
Διανομή κερδών για μερίσματα 21.679,00
Αμοιβές για τα μέλη του ΔΣ 18.321,00
Υπόλοιπο σε νέο 15.200,00
Σύνολο 65.200,00

Συνεπώς, κατά την τρέχουσα ημερομηνία της ΓΣ (25/9/2016), δηλαδή της επόμενης χρήσης αυτής που αφορούν τα αποτελέσματα), τα ποσά που αναφέρονται στην διάθεση των κερδών, θα μεταφερθούν στους οικείους λογαριασμούς διανομής ή αποθεματικών:

25/9/2016
Διάθεση κερδών χρήσης 1/1-31/12/2015
49.00 Αποτελέσματα (κέρδη) σε νέο 50.000,00
48.01 Αποθεματικά καταστατικού 3.260,00
48.02 Προαιρετικά αποθεματικά απόφασης ΓΣ 6.740,00
53.04 Υποχρεώσεις προς ιδιοκτήτες και διευθυντικό προσωπικό 18.321,00
53.05 Μερίσματα πληρωτέα 21.679,00

Θα ακολουθήσουν οι καταβολές και οι σχετικές παρακρατήσεις φόρων μερισμάτων.

 Επιμέλεια: Νίκος Σγουρινάκης, Λογιστής – Φοροτεχνικός

www.epixeirisi.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αναδημοσιεύσεις

Γ. Πιτσιλής: Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα λειτουργήσουν εντός του 2019

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στην αποψινή ομιλία του στο 10ο tax forum, είναι: Όσον αφορά τις στοχεύσεις…
Αναδημοσιεύσεις

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού: Υπάρχει υποχρέωση επίδειξης του κατά τον έλεγχο;

Τι αλλάζει με την εφαρμογή του Ν.4308/2014 για την επίδειξη του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού;
Αναδημοσιεύσεις

Σε επικίνδυνες ατραπούς η ανώνυμη εταιρία

του Γεώργιου Ι. Μάτσου – Δ.Ν., Δικηγόρος Δραματικές θα είναι οι επιπτώσεις στις εσωτερικές ισορροπίες των ανωνύμων εταιριών από 1 Ιανουαρίου 2019, οπότε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου