Φορολογικά

Η ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα έναντι της εφορίας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΤΖΕΝΗ ΠΑΝΟΥ*
Τα πρόσωπα που διοικούν ένα νομικό πρόσωπο ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα, δηλαδή παράλληλα με το νομικό πρόσωπο, με την προσωπική τους περιουσία, για τις φορολογικές οφειλές του νομικού προσώπου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αναλυτικότερα, τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων, κατά τον χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή των φόρων, τόκων και προστίμων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα, καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσης των ποσών αυτών (άρθρο 50 ΚΦΔ).
Παρακρατούμενοι φόροι & ΦΠΑ. Ειδικότερα, ωστόσο, για τους παρακρατούμενους φόρους (π.χ. φόρος μισθωτών υπηρεσιών, μερισμάτων κ.λπ.), τον ΦΠΑ και τους επιρριπτόμενους φόρους, τα ανωτέρω πρόσωπα ευθύνονται και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν με την εξής διάκριση: α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα που είχαν μία από τις ως άνω ιδιότητες από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά (δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο έχει διακρατήσει παρανόμως τα ποσά που παρακρατήθηκαν). β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, όλα τα πρόσωπα, που είχαν μία από τις πιο πάνω ιδιότητες κατά τον χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου.
ΕΝΦΙΑ. Ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ ευθύνονται εις ολόκληρο και οι νόμιμοι εκπρόσωποι, ο εκκαθαριστής ή προσωρινός διαχειριστής κ.λπ. των νομικών προσώπων για την πληρωμή των τόκων και προστίμων που οφείλονται σε δικές τους πράξεις ή παραλείψεις.
Τα πρόσωπα που ευθύνονται για την καταβολή των προαναφερόμενων φόρων εκ μέρους του νομικού προσώπου δύνανται να ασκήσουν έναντι της φορολογικής διοίκησης, παράλληλα με το νομικό πρόσωπο, οποιοδήποτε δικαίωμα θα είχε στη διάθεσή του το νομικό πρόσωπο.
Εγκλήματα φοροδιαφυγής: ποινική ευθύνη. Πέραν ωστόσο της προσωπικής ευθύνης για την καταβολή φόρων, οι διοικούντες νομικά πρόσωπα ευθύνονται ποινικά και για τυχόν εγκλήματα φοροδιαφυγής του νομικού προσώπου.
Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής ή εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ως αυτουργός των εγκλημάτων αυτών θεωρείται γενικά κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, εφόσον με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του συντέλεσε στην τέλεσή τους. Η τέλεση των εγκλημάτων αυτών συνεπάγεται τις ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση ή κάθειρξη) που προβλέπονται στις ως άνω διατάξεις (άρθρα 66 & 67 του ΚΦΔ), με δυνατότητα μετατροπής και αναστολής της ποινής σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα.
Ευθύνη μετόχων. Εξαιρετικά, ευθύνη για φορολογικές οφειλές υπέχουν και οι μέτοχοι στην περίπτωση που κατά τον χρόνο διάλυσης ενός νομικού προσώπου (μη εισηγμένου σε χρηματιστήριο) δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του.
Η αλληλέγγυα ευθύνη βαρύνει μόνο τους μετόχους ή εταίρους κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ) που κατά τον χρόνο διάλυσης του νομικού προσώπου έχουν ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% και μέχρι του ποσού των κερδών που έλαβαν λόγω της ιδιότητάς τους κατά τα τρία τελευταία έτη προ της λύσης. Ομοίως ευθύνονται και οι μέτοχοι ή εταίροι, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από τη διάλυση του νομικού προσώπου, εφόσον η οφειλή αφορά την περίοδο στην οποία τα εν λόγω πρόσωπα ήταν μέτοχοι ή εταίροι.
* Ο κ. Γιώργος Σαμοθράκης και η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνοι του φορολογικού τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).
http://www.kathimerini.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου