Αρθρογραφία

Η επιλογή του επαγγέλματος του Λογιστή & οι ευθύνες

Για να ξεκινήσουμε να οριοθετήσουμε γιατί κάποιος θα επιλέξει την καριέρα του λογιστή θα πρέπει πρώτα να αναφέρουμε τι κάνει ένας λογιστής.  Στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε τις κατηγορίες της λογιστικής στις οποίες κάποιος μπορεί να κάνει καριέρα σας λογιστής.  Στο τέλος θα αναφερθούμε ποιες είναι οι ευθύνες που καλείται να αναλάβει ο λογιστής όποια καριέρα και εάν ακολουθήσει.

Α. Λογιστής

Τι κάνει ο λογιστής :παρέχει τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση των σημερινών και μελλοντικών οικονομικών δραστηριοτήτων των ιδιωτών, επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, καθώς και κυβερνητικών οργανισμών.

Ένας λογιστής  εκτός από την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και την καταγραφή των επιχειρηματικών συναλλαγών θα βρεθεί στην θέση επίσης να παρακολουθεί  τις οικονομικές επιδόσεις, την φορολογική στρατηγική καθώς και την γενικότερη χρηματοοικονομική πορεία της επιχείρησης.

Β. Τομείς λογιστικής Καριέρας

  • Έλεγχος: Ο έλεγχος βρίσκεται στο επίκεντρο των λογιστικών εργασιών. Εάν κάποιος επιλέξει την σταδιοδρομία του λογιστικού ελέγχου θα πρέπει να καταλάβει ότι θα προβαίνει σε έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και των οικονομικών καταστάσεων.
  • Ανάλυση προϋπολογισμού: Ένας λογιστής που ασχολείται με την ανάλυση του προϋπολογισμού αναπτύσσει και διαχειρίζεται τα οικονομικά σχέδια μιας επιχείρησης. Απαιτείται για αυτή την εργασία η απόδειξη δυνατών δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με τις καλές δεξιότητες των ατόμων που απαρτίζουν το τμήμα.
  • Οικονομικά: Ο λογιστής που ασχολείται με τα οικονομικά  αντλεί πληροφορίες από τα γενικά καθολικά για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης καλείται να λάβει μέρος σε σημαντικές οικονομικές αποφάσεις της επιχείρησης που αφορούν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, παροχές σε εργαζομένους, σε σχεδιασμό και σε μακροπρόθεσμες οικονομικές προβλέψεις. Το έργο αυτό μπορεί  να απαιτεί μια συνδυασμένη κατανόηση της λογιστικής και των οικονομικών.
  • Λογιστική Διαχείριση: Ο λογιστής που ασχολείται με την διαχείριση εργάζεται σε εταιρείες και συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την ανάλυση. Ο λογιστής μιας τέτοιας θέσης καλείται να ασχοληθεί με ανάλυση κόστους, ανάλυση των συμβάσεων, καθώς και συμμετοχή στην προσπάθεια για τον έλεγχο των δαπανών.
  • Φοροτέχνες: Οι φοροτέχνες προετοιμάζουν τις  εταιρικές και προσωπικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Ο φοροτέχνης λογιστής πρέπει να έχει μια πλήρη κατανόηση της οικονομίας και του φορολογικού κώδικα καθώς και νομικές γνώσεις ένα επιπλέον που απαιτείται από τις μεγάλες εταιρίες.

Στο σημείο αυτό  θα αναφερθούμε στον αυτοαπασχολούμενο λογιστή.  Ο λογιστής  ως αυτοαπασχολούμενος σημαίνει ότι παράγει τη δική του επιχείρηση. Επωφελείται από την καλή επαφή με τον πελάτη, την ανεξαρτησία, και – αν είναι ικανός –  από τις καλές αποδόσεις. Ως επιχειρηματίας, ο αυτοαπασχολούμενος λογιστής θα βρεθεί σε ευάλωτη θέση εφόσον η επιχείρηση του αποδειχθεί ότι όντως δεν είναι τόσο καλή, και σε αυτό το σημείο θα απαιτηθεί  η γνώση επιχειρηματικών στρατηγικών και η εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών.

Όποιο τομέα της λογιστικής και εάν επιλέξει κάποιος θα πρέπει εξ αρχής να γίνει αντιληπτό τι ευθύνες αναλαμβάνει ως λογιστής.

Αναλυτικά είναι οι εξής :

Οι επαγγελματίες λογιστές  μπορούν να είναι αυτοαπασχολούμενοι ή να εργάζονται  για μια συγκεκριμένη εταιρεία. Οι περισσότεροι λογιστές ειδικεύονται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία της λογιστικής επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, εισπρακτέων λογαριασμών, κοστολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τον υπολογισμό του κόστους των υλικών και της εργασίας, και ακόμη τους και πληρωτέους λογαριασμούς. Όποια και αν είναι η περίπτωση, οι ευθύνες εργασίας μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάλυση των λογιστικών εγγραφών, τον υπολογισμό των φόρων, την ανάπτυξη προϋπολογισμών, την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών ακόμη και οικονομικές συμβουλές.

Οι λογιστές συχνά ασχολούνται με  την ανάλυση των διαφόρων λογιστικών εγγραφών. Όσοι εργάζονται σε εισπρακτέους λογαριασμούς μπορούν να συγκρίνουν μετρητά, επιταγές και αποδείξεις πιστωτικής κάρτας καθώς και την ισορροπία στους  εισπρακτέους λογαριασμούς, ή το συνολικό ποσό των χρημάτων που οφείλετε στην εταιρεία. Οι λογιστές που ασχολούνται με τους λογαριασμούς  πληρωτέους αναλύουν πολλές φορές τα χρήματα που δαπανώνται για την παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες και προμήθειες, στη συνέχεια, και προβαίνουν σε συστάσεις για  μείωση του κόστους. Επιπλέον, οι  επαγγελματίες της λογιστικής αναλύουν τις εκθέσεις που περιλαμβάνουν καταστάσεις αποτελεσμάτων και ισολογισμών. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για να συγκρίνουν τις επιδόσεις του τρέχοντος έτους με τα προηγούμενα έτη.

Η κυριότερη ευθύνη της λογιστικής εργασίας περιλαμβάνει επίσης τον υπολογισμό των φόρων. Οι λογιστές οι οποίοι υπολογίζουν τους φόρους για τις επιχειρήσεις καταγράφουν συνήθως όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων, στη συνέχεια, αφαιρούν όλες τις υποχρεώσεις, που περιλαμβάνουν τις δαπάνες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται π.χ. μισθοί, είδη γραφείου και ενοικίαση. Η διαφορά των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων ισούται με το καθαρό εισόδημα, από το οποίο οι λογιστές βασίζουν το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Οι λογαριασμοί καταγράφουν τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Οι επαγγελματίες λογιστές επίσης είναι υπεύθυνοι για ανάπτυξη των προϋπολογισμών για την εταιρεία. Πριν από την ανάπτυξη αυτών των προϋπολογισμών, οι περισσότεροι λογιστές λαμβάνουν στοιχεία από διάφορα τμήματα της εταιρείας. Τα τμήματα υπολογίζουν τους δικούς τους προϋπολογισμούς, και στη συνέχεια, να αποστέλλουν αυτές τις πληροφορίες στον λογιστή. Ο λογιστής στη συνέχεια, με τη σειρά του, καθορίζει ποια μέτρα πρέπει να παρθούν για  να μειωθούν οι δαπάνες,  και αποστέλλει τις αλλαγές αυτές στα τμήματα. Είναι ευθύνη του λογιστή να περιορίσει τα λιγότερο απαραίτητα έξοδα, ώστε η εταιρεία έχει μια καλύτερη ευκαιρία για την επίτευξη των οικονομικών στόχων της. Ο λογιστής στηρίζει επίσης τον προϋπολογισμό σε προβλέψεις πωλήσεων για το επόμενο έτος.

Οι λογιστές συχνά λαμβάνουν μέρος στην πρόσληψη και στην εκπαίδευση λογιστών ή λογιστικών υπαλλήλων. Η δουλειά του λογιστή είναι η ανάθεση εργασιών και η επίβλεψη της προόδου του νέου εργαζόμενου. Ο λογιστής  θα είναι επίσης υπεύθυνος για να κάνει όλες τις αξιολογήσεις των επιδόσεων των εργαζομένων, στη συνέχεια, συστήνει  ορισμένα σχέδια δράσης για την ανάπτυξή τους. Όπως, σε όλους τους εργαζόμενους, ο λογιστής θα είναι επίσης υπεύθυνος για διακοπή συνεργασίας κάθε υπαλλήλου που δεν πληροί τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας.

Επίλογος

Όπως γίνεται αντιληπτό η επιλογή της καριέρας στην λογιστική είναι άρτια συνδεδεμένη με τις ευθύνες που καλείται ο λογιστής να αναλάβει είτε εργάζεται σε για μια εταιρία είτε θεωρείται αυτοαπασχολούμενος.  Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε ότι παράλληλα με το ρόλο των λογιστών που καλούνται να αναλάβουν στην γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας και ειδικά σε περίοδο οικονομικής ύφεσης  να διευκρινίσουμε ότι ο λογιστής διακρίνεται από επιστημονική κατάρτιση και η ανάληψη των ευθυνών που αναλύθηκαν παραπάνω τον καθιστούν άμεσα ως τον απόλυτο παράγοντα ανάπτυξης των επιχειρήσεων και ειδικά σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αφού καλείται να αναλάβει και να εφαρμόσει στρατηγικές αποφάσεις των επιχειρήσεων στις οποίες και ο ίδιος λαμβάνει μέρος.

Γεώργιος Εγγλεζάκης

Λογιστής Φοροτεχνικός

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Πηγή

Σχετικές αναρτήσεις
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία: Τι οφείλει να γνωρίζει… Σημεία S.O.S.

Οδηγός Ελεύθερου Επαγγελματία για το ορθό φορολογικό σχεδιασμό της επιχείρησης του! Α’ Ενότητα Eλεύθερος επαγγελματίας με ιδιόχρηση κατοικία ως επαγγελματική έδρα Πως αντιμετωπίζουμε…
ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Όλος ο χάρτης παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων

Του Σπύρου Δημητρέλη Σχεδόν ολοκληρώθηκε ο χάρτης των χρονικών ορίων παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων Εισοδήματος. Μετά από σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου