Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν την κερδοφορία μιας εταιρείας; η σχέση κέρδους – ταμειακών διαθεσίμων

Θα ξεκινήσουμε ορίζοντας ότι η κερδοφορία αποτελεί βασική παράμετρο στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Ενώ όλες οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία που συνδέονται με την κερδοφορία, όπως τα αδιανέμητα κέρδη στον ισολογισμό , η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων δείχνει άμεσα την κερδοφορία της εταιρείας από την παροχή πληροφοριών που έχουν σχέση με το καθαρό εισόδημα για μια συγκεκριμένη λογιστική περίοδο . Μια κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων δίνει διάφορα στοιχεία πληροφόρησης, ανάλογα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Η κερδοφορία είναι ένα οικονομικό μέτρο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της απόδοσης της επένδυσης, είτε για μια εταιρεία ως σύνολο ή μεμονωμένα όσον αφορά επενδυτές. Η κερδοφορία καταδεικνύει πόσο αποτελεσματικά μια εταιρεία χρησιμοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία και τα κεφάλαια των επενδυτών για να δημιουργεί κέρδη. Τα κέρδη δεν  ταυτίζονται  με το ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας. Μια επιχείρηση μπορεί να έχει μια ισχυρή ταμειακή θέση ως αποτέλεσμα των εισροών λόγω ροών  από χρηματοδοτικά έσοδα ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, ενώ μπορεί να έχει μια αδύναμη ταμειακή θέση και να δείχνει κέρδη.

Η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, είναι η οικονομική κατάσταση που δείχνει άμεσα την κερδοφορία της εταιρείας. Η κατάσταση αποτελεσμάτων αναφέρει τα κέρδη και τις ζημίες από τις διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία μιας επιχείρησης επηρεάζεται τόσο από λειτουργικές δραστηριότητες αλλά και από  άλλες δευτερεύουσες δραστηριότητες.

Ανάλογα με την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων θα πρέπει να είναι μια δήλωση σε ένα στάδιο ή μια δήλωση πολλαπλών βημάτων. Η μορφή ενός σταδίου είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται από εταιρείες που έχουν μια ενιαία πηγή των εσόδων και των εξόδων λόγω της απλής επιχειρηματικής δραστηριότητας τους. Η μορφή πολλαπλών σταδίων θα χωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα από διαφορετικές πηγές, και θα τα παρουσιάζει σε διάφορα τμήματα της δήλωσης εισοδήματος.

Στη λογιστική, τα καθαρά έσοδα είναι ο αριθμός που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αποδοτικότητας της εταιρείας. Επειδή το καθαρό εισόδημα είναι στην ουσία λογιστικό κέρδος, ο αριθμός μπορεί να είναι παραπλανητικός μερικές φορές ενώ απουσιάζει περαιτέρω ανάλυση και ερμηνεία.

Γεώργιος Εγγλεζάκης, Λογιστής Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Σχετικές αναρτήσεις
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Φορολογικός σχεδιασμός: Σπουδαιότητα και σημασία

Φορολογικός σχεδιασμός.  Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την σημασία του αλλά και την σπουδαιότητα του. Τι ακριβώς όμως είναι. Καταρχάς είναι…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Απομείωση Παγίου Στοιχείου

Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί αποσβέσιμα πάγια και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές, η απομείωση ενός περιουσιακού στοιχείου…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Σκοπός και Διαχωρισμός των Ρόλων μέσα στην Ομάδα

Στην ομαδική εργασία ένα σημαντικός παράγοντας επιτυχίας κι απόδοσης είναι η σωστή κατανομή των ρόλων ανάμεσα στα μέλη. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου