Δηλώσεις Φορολογικού Έτους 2015Χρήσιμα

Η «πονεμένη» ιστορία των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε.

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή για να μπορέσετε να καταλάβετε το νόημα της επικεφαλίδας του άρθρου.
Τον Ιούλιο του 2013 ψηφίστηκε ο νέος ΚΦΕ Ν. 4172/2013 και στο άρθρο 12, παράγραφος 2, περίπτωση δ’ αναφέρονται τα εξής:
Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας

Από τον Ιούλιο του 2013 η πρώτη ερμηνευτική για αυτό το άρθρο για ένα νόμο που θα είχε ισχύ από 1/1/2014, μας ήρθε στις 31/3/2015 και ήταν η ΠΟΛ.1072/31.3.2015

Για το θέμα των αμοιβών στην παράγραφο 6 της απόφαση αναφέρονται τα εξής:

 1. Με τις διατάξεις της περ. δ’ παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του ΚΦΕ, εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.
  Κατά συνέπεια, όλες οι αμοιβές που δίνονται σε διευθυντές ή μέλη του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας εξαιτίας της παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα αυτά προς τα υπόψη νομικά πρόσωπα ή οντότητες θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία.
  Στις παραπάνω αμοιβές που δίνονται εξαιτίας της παροχής υπηρεσίας από τα ανωτέρω πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται αμοιβές που προβλέπονται από το καταστατικό ή εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αμοιβές που προκύπτουν από παραστάσεις σε συνεδριάσεις του ΔΣ. Ακόμα και στην περίπτωση που μέτοχος είναι και μέλος του ΔΣ και αμείβεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς την εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος και μέλος του ΔΣ αυτής, οι αμοιβές αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας αποτελούν μέρισμα (παρ.3 της ΠΟΛ.1042/26.1.2015).

Με βάση λοιπόν την ερμηνευτική εγκύκλιο και συγκεκριμένα με βάση το ακόλουθο σημείο:
«Στις παραπάνω αμοιβές που δίνονται εξαιτίας της παροχής υπηρεσίας από τα ανωτέρω πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται αμοιβές που προβλέπονται από το καταστατικό ή εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αμοιβές που προκύπτουν από παραστάσεις σε συνεδριάσεις του ΔΣ»
Προτείναμε στους πελάτες μας ότι για τις Ο.Ε και τις Ε.Ε , εφόσον δεν προβλέπεται η ύπαρξη Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ή Εταίρων και για τη λήψη των οποιονδήποτε αμοιβών από τους διαχειριστές-εταίρους που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία τους, πρέπει να υπάρχει σχετική πρόβλεψη σε κάποιο άρθρο του καταστατικού της εταιρίας.

Σκεφθήκαμε να προτείνουμε λοιπόν άσχετα με το αν θα δώσουν ή όχι αμοιβές, να προχωρήσουν άμεσα στη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας προσθέτοντας το ακόλουθο άρθρο:
«Κάθε ημερολογιακό έτος, οι εταίροι δύνανται με κοινή συμφωνία να αποφασίζουν για τη λήψη αμοιβής των διαχειριστών ή των εταίρων της εταιρείας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρεία, κατά το τρέχον έτος, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής ρύθμισης. Το ποσό της αμοιβής θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία των εταίρων και πάντα εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της εταιρείας. Η καταβολή της αμοιβής που ορίζεται παραπάνω μπορεί να καταβάλλεται εντός του έτους σε μη τακτά χρονικά διαστήματα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακληθεί με κοινή συμφωνία των εταίρων.»
Όλα αυτά φυσικά μέχρι να δοθεί στην δημοσιότητα η ΠΟΛ.1113/2.6.2015 η οποία όπως θα δείτε και παρακάτω ανέτρεπε την ΠΟΛ.1072/31.3.2015:
γ) Ως προς τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών που δεν προέρχονται από τα κέρδη :

i) Οι αμοιβές φυσικού προσώπου μέλους προσωπικής ή αστικής εταιρείας, το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και λαμβάνει αμοιβή από την εταιρεία για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που αυτή του ανέθεσε στα πλαίσια της άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.
ii) Οι αμοιβές φυσικού προσώπου μέλους προσωπικής ή αστικής εταιρίας το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην εταιρεία δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.
Και έτσι γυρίσαμε πάλι στο σημείο μηδέν. Όμως…

Στις 30/6/2015 δημοσιεύθηκε όμως η ΠΟΛ.1139/30.6.2015 «Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών μετά την έκδοση της ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκυκλίου μας»
Στη παράγραφο 4 συγκεκριμένα αναφέρει:

 1. Με το αριθ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφό μας έγινε δεκτό ότι οι αμοιβές μελών και διαχειριστών ΕΠΕ, καθώς και οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρείες, εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.
  Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013. Κατόπιν των ανωτέρω οι εν λόγω υπηρεσίες αποτελούν παρεπόμενη εργασιακή σχέση, η οποία υφίσταται μεταξύ του εταίρου που παρέχει υπηρεσίες διαχειρίσεως ή/και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, ως όργανό της έμμισθο ή άμισθο (διοικητής της), και της εταιρείας.
  Οι εν λόγω αμοιβές είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

Και με αυτό επιστρέφουμε στην αρχή του άρθρου αφού έχουμε κάνει τον απαραίτητο κύκλο.
Όμως δεν τελειώνει τόσο ωραία το έργο. Γιατί;
Η ΠΟΛ.1139/30.6.2015  καταλήγει ως εξής:
Η παροχή εργασίας ενός εταίρου προς την εταιρεία πέραν της εταιρικής του εισφοράς (πλην παροχής υπηρεσιών διαχείρισης/εκπροσώπησης) θα πρέπει να εξετάζεται ως ζήτημα πραγματικό από τις αρμόδιες για τον έλεγχο φορολογικές υπηρεσίες για το αν ενέχει εν τοις πράγμασι τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης εργασίας και αν οι υπόψη αμοιβές εκπίπτουν εν τέλει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας.
Μετά από τα ανωτέρω έχω να παραθέσω τους εξής προβληματισμούς μου προς τους συναδέλφους,
-Το ότι θα πρέπει να εξετάζεται ως ζήτημα πραγματικό από τις αρμόδιες αρχές η κάθε παροχή, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, και συνεπώς θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί.

Πως θα τεκμηριώσουμε αν οι υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας τους;

-Θα είμαστε απόλυτα καλυμμένοι από το νόμο και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους ή θα μας επισύρουν πρόστιμα και τροποποιητικές με την δικαιολογία της φοροαποφυγής;

Από σχόλιο συναδέλφου: Αν δεν κάνεις refresh, (F5), ανανέωση, τη σελίδα του Υπουργείου και του κόμβου TaxHeaven κάθε μισή ώρα; είσαι στη καλύτερη αγράμματος.
ΥΓ: Αρ. πρωτ.:  ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015  Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ (Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ)

 1. Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτό ότι οι αμοιβές μελών και διαχειριστών ΕΠΕ, καθώς και οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρίες, εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

Δείτε το: ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015  
Δείτε την: ΠΟΛ 1139/30-6-2015
Επιμέλεια : Νικόλαος Καραδημήτρης, Λογιστής Φοροτεχνικός
Πηγή : www.taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
ΧρήσιμαΕπείγοντα θέματα

Ενημέρωση για υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS - Πινακίδα Ενημέρωσης

Με την ΚΥΑ  119899/13-12-2023 καθορίζονται οι υπόχρεοι σε χρήσης POS (υπόχρεοι Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν….
Χρήσιμα

Δήμος Ρόδου: Λειτουργία Απομακρυσμένης Ρύθμισης οφειλών - Διαδικασία

Ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Δήμου Ρόδου η λειτουργία Απομακρυσμένης ρύθμισης οφειλών: με αυτή θα μπορεί ο δημότης, σε σύντομο χρονικό διάστημα να…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου