Φορολογικά

Η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. για το 2016 – Πλήρης οδηγός

Επιμέλεια – Επιστημονική Ομάδα Taxheaven
I. Ποια Νομικά Πρόσωπα έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης
Από το συνδυασμό των διατάξεων του ν. 3419/2005, του Κ.Ν. 2190/1920, του ν.3190/1955, ν.4072/2012 και του ν.4308/2014 δεν προκύπτει υποχρέωση δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) και την ατομική επιχείρηση. Αντίθετα, οι προσωπικές εταιρείες και η ατομική επιχείρηση έχουν υποχρέωση σύνταξης των απαραίτητων καταστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4308/2014.
Εξαίρεση στο παραπάνω κανόνα αποτελούν οι προσωπικές εταιρείες της παρ.2β του άρθρου 1 του ν.4308/2014, ήτοι τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής. Οι εν λόγω οντότητες θα υποβάλλουν από φέτος για πρώτη φορά στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εντός εννέα μηνών από την λήξη της χρήσης [σ.σ. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4403/2016 τροποποιήθηκε το άρθρο 251 με προσθήκη 4ης παραγράφου ως εξής: «4. Στη δημοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονομικές καταστάσεις των ομορρύθμων εταιρειών της περίπτωσης β’ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014( Α’ 251)».].
Για τις λοιπές νομικές μορφές (ήτοι Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία) η υποχρέωση δημοσιότητας υφίσταται και προς τον σκοπό αυτό είναι διαθέσιμη στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) σχετική αίτηση καταχώρησης (διαφοροποιημένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις) με την ονομασία  «Αίτηση καταχώρησης Απόφασης Γ.Σ. για την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με εκλογή ελεγκτών και καταχώριση Ισολογισμού κατά ΕΛΠ – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ·Π·(αφορά χρήσεις που λήγουν την 07/07/2016 και μετά)».
Επισημαίνουμε ότι, η ανωτέρω αίτηση οικονομικών καταστάσεων χρησιμοποιείται και από τις οντότητες που συντάσσουν με βάσει τα Δ.Π.Χ.Π. και η οποία τροποποιείται σύμφωνα με τις επιλογές του χρήστη αναφορικά με τον τρόπο σύνταξης. Επίσης η εν λόγω αίτηση είναι όμοια και για τις οντότητες που δεν έχουν την υποχρέωση εκλογής ελεγκτών χρήσης και τιτλοφορείται «Αίτηση καταχώρησης Απόφασης Γ.Σ. για την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χωρίς εκλογή ελεγκτών και καταχώριση Ισολογισμού κατά ΕΛΠ – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (αφορά χρήσεις που λήγουν την 07/07/2016 και μετά)».
Για τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που είναι εγκατεστημένα στη χώρα μας και που η έδρα της «μητρικής εταιρείας» βρίσκεται σε άλλο Κ-Μ ή σε τρίτη χώρα η υποχρέωση δημοσιότητας των ετήσιων ή και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων υφίσταται. Στις περιπτώσεις αυτές οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αρκεί να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Κ-Μ ή της τρίτης χώρας. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα και καταχωρίζονται στην μερίδα του υποκαταστήματος ή πρακτορείου εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης τους στο αντίστοιχο Εμπορικό Μητρώο ή Μητρώο Εταιρειών του Κ-Μ με σχετική μνεία (ημερομηνία δημοσίευσης, αριθμός καταχώρισης, ακριβής διαδικτυακός σύνδεσμος δημοσιότητας, κ.ο.κ.). Αν η εταιρεία διατηρεί περισσότερα του ενός υποκαταστήματα η δημοσιότητα εκτελείται σε όλα τα υποκαταστήματα/πρακτορεία της εταιρείας και όχι σε κατ’ επιλογήν υποκατάστημα/πρακτορείο.
Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι, πέραν όλων των ανωτέρω, τα υποκαταστήματα αλλοδαπής κοινοτικής προέλευσης έχουν υποχρέωση δημοσιότητας σε μια σειρά πράξεων και στοιχείων που προβλέπονται ρητά στη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως επίσης και τα υποκαταστήματα εταιρειών τρίτων χωρών έχουν υποχρέωση δημοσιότητας πράξεων και στοιχείων που ρητά προβλέπονται στην διάταξη της παρ.3 του άρθρου 7α του ν.2190/1920.
ΙΙ. Απαιτούμενα Λογιστικά αρχεία και εκθέσεις που η νομοθεσία απαιτεί και πρέπει να καταχωρηθούν μαζί με την αίτηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (ατομικές οικονομικές καταστάσεις)

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ [Αφορά τις οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο γ’ του 4308/2014]

ΤΥΠΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
[Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα,καθαρή θέση, χρηματοροές & προσάρτημα) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (άρθρο 16 παρ.2) αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ωστόσο οι αιτήσεις  δίνουν την δυνατότητα στους υπόχρεους να μπορούν να ανεβάσουν και ατομικά το κάθε στοιχείο.]

1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ4. Β1.1 ή Β1.2

1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2

1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2

1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2 (ή εναλλακτικά υπ.Β5)

1. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρημ/κής Θέσης υπ. Β1.1 ή Β1.2  (ή εναλλακτικά υπ.Β5 ή και τίποτα από τα ανωτέρω)(4)

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 (ή εναλλακτικά υπ.Β6) 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 (ή εναλλακτικά υπ.Β6)
3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης υπ. Β3 3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης υπ. Β3 3. Προσάρτημα 3. Προσάρτημα 3. Προσάρτημα(3)
4. Κατάσταση Χρηματοροών υπ. Β4 4. Προσάρτημα

5. Προσάρτημα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με 4336/2015(1)

Υποχρεωτική Υποχρεωτική Δυνητική Δυνητική Δυνητική

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ ή Διαχειριστών ΕΠΕ/ΙΚΕ(2)

Υποχρεωτική Υποχρεωτική Υποχρεωτική Δυνητική Δυνητική

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΕ/ΕΕ

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται Δεν απαιτείται Δεν απαιτείται Δεν απαιτείται

[1] Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται μετά την 07/07/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του ν.4403/2016. Για οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στις χρήσεις 01/01/2015-31/12/2015 και 01/07/2015-30/06/2016 ισχύουν τα όρια απαλλαγής από υποχρεωτικό έλεγχο του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/1920 για όλες τις κεφαλαιουχικές (ο έλεγχος είναι δυνητικός όταν ο κύκλος εργασιών είναι κάτω του €1.000.000,00 και υπάρχει σχετική πρόνοια στο καταστατικό).
[2] Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από την 01/01/2016 και μετά. Για οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στις χρήσεις 01/01/2015-31/12/2015 και 01/07/2015-30/06/2016 ισχύουν οι προγενέστερες πρόνοιες των νόμων κ.ν.2190/1920, ν.3190/1955 & ν.4072/2012 σύμφωνα με τις οποίες η κατάρτιση έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν υποχρεωτική για όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες. 
[3] Οι οντότητες  της παραγράφου 2 (γ) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 μπορούν να συντάσσουν  μόνο την κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του νόμου. [ΣΛΟΤ 2654/29.12.2015]
[4]  Σύμφωνα με την ρητή διάταξη της παρ.2 του άρθρου 30 του ν.4308/2014 το προσάρτημα για τις πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2γ του άρθρου 1 του ν.4308/2014 έχει γίνει ιδιαίτερα συνοπτικό και απαιτεί τουλάχιστον τις κάτωθι πληροφορίες:
α) Την επωνυμία της οντότητας.
β) Το νομικό τύπο της οντότητας.
γ) Την περίοδο αναφοράς.
δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.
ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.
στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.
η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.
Ι) Να δηλώσουν ότι έχουν καταρτίσει τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με την παρ.7 ή 8 του άρθρου 16 του ν. 4308/2014.

—————————————–

 
Περαιτέρω ως ετήσιες οικονομικές καταστάσεις νοείται το σύνολο των περιγραφόμενων λογιστικών αρχείων που ανωτέρω παρατίθεται αναλυτικά καθώς και:
i. Το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών που πηγάζουν από το προσάρτημα
ii. Η έκθεση ελέγχου όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται
iii. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/των διαχειριστή/διαχειριστών όπου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις με τις σχετικές πρόνοιες και απαλλαγές (δείτε παρακάτω στην ενότητα ΙΙΙ).
iv. Η έκθεση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για ορισμένο αριθμό οντοτήτων (λεπτομέρειες στην απόφαση Αρ. πρωτ.: 62784/2017 Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων.).
v. Η Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις εισηγμένες σε χρηματαγορές οντότητες και (λεπτομέρειες στην απόφαση Αρ. πρωτ.: 62784/2017 Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων.).
vi. Η σχετική έκθεση πληρωμών προς Κυβερνήσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται. (λεπτομέρειες στην απόφαση Αρ. πρωτ.: 62784/2017 Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων.).

Οι ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταχωρίζονται ως σύνολο στην μερίδα της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο ε της παρ. 2α του άρθρου 6 του ν.3419/2005 σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις δημοσιότητας της παρ. ζ, του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920.
ΙΙΙ. Υπόδειγμα έκθεση διαχείρισης καθώς και λοιπές χρηστικές λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο αναλυτικό άρθρο του κόμβου με τίτλο: Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου, Έκθεση Διαχειριστή και Υπόδειγμα, μετά τον Ν. 4403/2016.
 
IV. Καταληκτικές ημερομηνίες που πρέπει να γίνει η υποβολή της αίτησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και η υποβολή της Γενικής Συνέλευσης καθώς και των οικονομικών καταστάσεων ως ανωτέρω
Με τον νόμο 4403/2016  τροποποιήθηκε το άρθρο 43β του Κ.Ν.2190/192036 αναφορικά με τον χρόνο δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) και καθίσταται πλέον σαφές ότι η απώτατη προθεσμία υποβολής στο ΓΕΜΗ τόσο των σχετικών πρακτικών Γ.Σ. όσο και των οικονομικών καταστάσεων είναι πλέον η 30η Σεπτεμβρίου 2017 (εφόσον η Συνέλευση συνέλθει έως 10/09/2017). Επιπροσθέτως με τις ανωτέρω διατάξεις (43β του Κ.Ν.2190/1920) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. ζ της παρ.1 του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/192037 άρθρου δημοσιεύονται πλέον στο ΓΕΜΗ οι εγκεκριμένες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων/εταίρων οικονομικές καταστάσεις και όχι αυτές που δεν έχουν εγκριθεί από την εν λόγω Συνέλευση.
Το ίδιο ισχύει και για τις προσωπικές εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης. Ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν θα κάνουν δεκτές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από Γενική Συνέλευση κλείνοντας ανεπιτυχώς την σχετική αίτηση και τα σχετικά τέλη καταχώρισης (10€) θα καταπίπτουν υπέρ της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ και σε καμία περίπτωση δεν θα επιστρέφονται.  

Ημερομηνία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ οικονομικών καταστάσεων Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, εφόσον η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2017
Ανώνυμες Εταιρείες  Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση  έως 30/09/2017
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση έως 30/09/2017
Ι.Κ.Ε.   Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση  έως 30/09/2017
Ο.Ε.-Ε.Ε.στις οποίες συμμετέχουν κατά 100% νομικά πρόσωπα (περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014) Εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης

 

V. Κυρώσεις

Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της Ε.Π.Ε. (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις Α.Ε., εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

VI. Διαδικασία βήμα βήμα για την υποβολή αίτησης καταχώρησης οικονομικών καταστάσεων και Γενικής συνέλευσης στο ΓΕΜΗ

Ιστότοπος υποβολής αίτησης : https://services.businessportal.gr/
Για την πρόσβαση στην συγκεκριμένη υπηρεσία χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που έχουν επιλεγεί κατά την εγγραφή της εταιρείας στις «Προσωποποιημένες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ προς τις Επιχειρήσεις» επιλέγοντας «ΕΙΣΟΔΟΣ». Αν δεν υπάρχουν κωδικοί, προχωρούμε στην «ΕΓΓΡΑΦΗ» της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς της εταιρείας για το TAXISNET (προσοχή όχι του λογιστή ή του νόμιμου εκπροσώπου). Στην αρχική σελίδα υπάρχει βίντεο με αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή αλλά και για την υποβολή των αιτήσεων. Μετά την εγγραφή επιλέγουμε ΕΙΣΟΔΟΣ.
Πριν ξεκινήσετε την αίτηση θα πρέπει να συγκεντρώσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα,  να τα μετατρέψετε σε pdf, και να τα ανεβάσετε προς χρήση στον λογαριασμό σας στο ΓΕΜΗ
Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγουμε ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΟΥ, και με το κουμπί ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΩΡΑ 1 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ανεβάζουμε τα απαραίτητα έγγραφα υποχρεωτικά σε μορφή PDF με μέγεθος έως 5 ΜΒ (το σύνολο των εγγράφων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 ΜΒ – η ιστοσελίδα σας ενημερώνει για το μέγεθος των αρχείων). Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να ανεβούν πριν υποβληθεί η αίτηση.
gemi 0
 
Στην συνέχεια επιλέγουμε ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ και αφού διαλέξουμε τύπο αίτησης, εμφανίζεται ένα παράθυρο με πληροφορίες για τον συγκεκριμένο τύπο αίτησης καθώς και το κόστος για την υποβολή, το οποίο πληρώνεται μετά την ολοκλήρωση της υποβολής, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (δεν είναι απαραίτητο να ανήκει στην εταιρεία, μπορεί να ανήκει σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο). Μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε αργότερα, αλλά μέχρι να πληρώσετε δεν γίνεται καμία ενέργεια από το ΓΕΜΗ. Για την πληρωμή σε αυτή την περίπτωση, θα μεταβείτε στις «αιτήσεις υπό διεκπεραίωση» όπου θα βρείτε δίπλα από την αίτηση το κουμπί «Κάντε την πληρωμή τώρα».
Για τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων υπάρχουν έτοιμες ήδη οι επιλογές των αιτήσεων οι οποίες εμφανίζονται ανάλογα με την κάθε εταιρία.
Για τις ΑΕ:
– (AE) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)
Και εφόσον δεν έχει αποφασιστεί ο έλεγχος από Ορκωτούς ελεγκτές (δείτε στην συνέχεια του άρθρου ποιες οντότητες έχουν υποχρέωση)  επιλέγετε την αίτηση :
– (ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ΧΩΡΙΣ εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)
gemi 1
Το ίδιο και για τις Ε.Π.Ε. αλλά και για τις ΙΚΕ.
– (ΕΠΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης Συνέλευσης Εταίρων για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ME εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)
– (ΕΠΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ για την «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων» ΧΩΡΙΣ εκλογή ελεγκτών και Καταχώρισης Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Δ.Λ.Π. (Αφορά Χρήσεις που λήγουν 07/07/2016 και META)
gemi 2Στην συνέχεια αφού επιλεγεί η ανάλογη αίτηση ξεκινάτε την συμπλήρωση της φόρμας. Αρχικά συμπληρώνετε τα στοιχεία του αρμόδιου οργάνου  (Γενική Συνέλευση) το οποίο εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. (Αρχείο, ημερομηνία σύγκλησης κ.λπ.)
gemi aitisi 1
 
 
 
Στην εν λόγω αίτηση, καλείστε να συμπληρώσετε εκτός των άλλων και μια σειρά από στοιχεία τα οποία είναι:
i. Σύνολο Ενεργητικού
ii. Καθαρό Ύψος Κύκλου Εργασιών
iii. Μέσος Όρος Απασχολούμενων
iv. Πάγια
v. Αποθέματα
vi. Απαιτήσεις
vii. Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα
viii. Σύνολο Καθαρής Θέσης
ix. Σύνολο Υποχρεώσεων
x. Αποτελέσματα προ Φόρων (Κέρδη/Ζημιές προ Φόρων)
Τα πρώτα τρία στοιχεία (i, ii και iii) χρησιμοποιούνται προς χάριν κατάταξης σε κατηγορία οντοτήτων ή και ομίλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 31 του ν.4308/2014 και ως εκ τούτου η καταχώρισή τους είναι υποχρεωτική ενώ τα υπόλοιπα επτά στοιχεία ζητούνται για καθαρά στατιστικούς και μελετητικούς λόγους.
gemi aitisi 2
Στην συνέχεια επιλέγετε, ένα ένα τα αρχεία pdf των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
gemi aitisi 3
Σε περίπτωση που επιλέξετε υποβολή ως ενιαίο σύνολο τότε η φόρμα αναμορφώνεται και καταχωρείτε μόνο ένα αρχείο για τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων, προσάρτημα και λοιπά αρχεία σε όποιες οντότητες απαιτείται.)
gemi aitisi 4
Ακολούθως και ανάλογα με την αίτηση που έχετε επιλέξει (με εκλογή ελεγκτών ή όχι)  πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία των ελεγκτών ή της ελεγκτικής εταιρίας εφόσον έχετε ορίσει τέτοια.
Υπενθυμίζουμε ότι για τον υποχρεωτικό έλεγχο για την χρήση 2017 ισχύουν τα εξής :
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
Επιλογή ελεγκτών για την χρήση 2017
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ

Δείτε επίσης και τα σχετικό άρθρο του κόμβου

Να σημειώσουμε επίσης ότι, και οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να ορίσουν ελεγκτές (προαιρετικά), είτε γιατί επιλέγουν να ελεγχθούν από Ορκωτό ελεγκτή, είτε με σκοπό την απόκτηση Φορολογικού πιστοποιητικού –  Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου

Εφόσον με το αρμόδιο όργανο έχετε επιλέξει ελεγκτική εταιρία, συμπληρώνετε τα ανάλογα πεδία, σε περίπτωση που έχουν επιλεγεί φυσικά πρόσωπα ως ελεγκτές, προσθέτετε έναν έναν τους ελεγκτές στην ανάλογη φόρμα.
gemi aitisi 5
Σχετικά με την ανάρτηση των οικονομικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα της επιχείρησης ισχύουν τα εξής :
Σύμφωνα με την απόφαση ΓΕΜΗ αρ.πρωτ.: 491/25.11.2015 :
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων περί εταιριών που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε λοιπά έντυπα ή μέσα με επιμέλεια της εταιρίας (εκτός από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4250/2014), η δημοσίευση αυτή καθίσταται απολύτως προαιρετική.
H ανάρτηση οποιασδήποτε δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας είναι επίσης προαιρετική.
Σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν.2190/1920

Άρθρο 135. Δημοσιότητα των συντεταγμένων κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Οικονομικών Καταστάσεων1. Οι συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Α. Εγκεκριμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Εγκεκριμένες Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο Εκθέσεις των επιχειρήσεων:
α. δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7β και 43β,
β. αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρείας και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δηµοσίευσή τους και
γ. εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες µε µετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Αν οι ανώνυμες εταιρείες, που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α., δηµοσιοποιούν µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δηµοσιοποιούµενα στοιχεία πρέπει να είναι εκεί να που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. µε την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται από άλλες κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες και σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η ευθύνη για τη συµµόρφωση µε τη διάταξη αυτή βαρύνει το Διοικητικό Συµβούλιο ή τους Διαχειριστές της ανώνυμης εταιρείας.

 
Μετά την συμπλήρωση των ανωτέρω ολοκληρώνεται την αίτησή σας επιλέγοντας το κουμπί  “υποβολή στοιχείων”.
Προσοχή !!
Μέχρι  μέχρι να πληρώσετε δεν γίνεται καμία ενέργεια από το ΓΕΜΗ.
gemi aitisi 6
 
Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου