Αναδημοσιεύσεις

Είναι δυνατή η εξόφληση μετρητοίς από επιχείρηση, αγοράς ακινήτου από ιδιώτη;

Ερώτηση: “Εταιρεία αγοράζει επαγγελματικό ακίνητο από ιδιώτη συνολικής αξίας 1 εκ. ευρώ. Η εταιρεία έχει στο ταμείο της 200.000 ευρώ, και θέλει να πληρώσει τα 800.000 ευρώ με έμβασμα από τραπεζικό της λογαριασμό και τα υπόλοιπα 200.000 ευρώ με μετρητά κατά τη σύνταξη του συμβολαίου. Είναι δυνατή η εξόφληση μετρητοίς από την επιχείρηση;

Απάντηση: Όχι επειδή αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., δεδομένου ότι δεν θα αναγνωρισθεί η δαπάνη του συνόλου της αγοράς του παγίου.

Σύμφωνα με τον Ν.4308/2014, μεταξύ των άλλων, ορίζεται ότι: «5. Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν. Τα παραστατικά αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόμος…

α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό τους. 

β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις…
» 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες, ορίζεται ότι:

«Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν: […] 

β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ,  εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση  δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
» 

Τέλος, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1216/1.10.2014 με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του N.4172/2013», μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι:

«Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής, στην έννοια της αγοράς των αγαθών και της λήψης των υπηρεσιών εμπίπτουν οι αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, υλικών,  παγίων , κ.λπ., οι πάσης φύσεως δαπάνες της επιχείρησης καθώς και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες που λαμβάνει η επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του N.4172/2013 και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις λοιπές περιπτώσεις του παρόντος άρθρου…

4. Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, νοείται: 

– Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα), 

– Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρείας που πραγματοποιεί την πληρωμή, 

– Η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων, 

– Η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης, 

– Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων. […] 

11. Στις υπόψη διατάξεις εμπίπτουν και οι περιπτώσεις εξόφλησης δαπανών που αφορούν στην αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης στοιχείου του ΚΦAΣ (παρ. 5 άρθρου 6 του ΚΦAΣ)
». 

Με βάση τα ανωτέρω και το ερώτημά σας, θεωρούμε ότι:

  • Υφίσταται σαφής υποχρέωση καταβολής του τιμήματος του ακινήτου μέσω τραπεζικού συστήματος, μετά και τις διευκρινήσεις της ΠΟΛ.1216/1.10.2014, διαφορετικά δεν θα αναγνωρισθεί το κόστος αγοράς για την επιχείρηση.
  • Σε περίπτωση μη εξόφλησης του συνόλου της αξίας του παγίου μέσω τραπεζικού μέσου, αλλά μόνο εν μέρει, δεν αναγνωρίζεται το σύνολο της δαπάνης για την αγορά του παγίου, δηλαδή ακόμα και του ποσού που καταβλήθηκε μέσω τραπεζικού μέσου.

Μετά την εφαρμογή των κεφαλαιακών περιορισμών και της νομοθεσία περί ξεπλύματος χρήματος, οι Συμβολαιογράφοι υποχρεούνται στην αναγραφή στο πωλητήριο συμβόλαιο του τραπεζικού μέσου καταβολής του τιμήματος και σε περίπτωση υπονοιών, ανακοίνωση στην αρμόδια αρχή της αγοραπωλησίας. 

Αναδημοσίευση από το e-forologia.gr

Σχετικές αναρτήσεις
Αναδημοσιεύσεις

Γ. Πιτσιλής: Τα ηλεκτρονικά βιβλία θα λειτουργήσουν εντός του 2019

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στην αποψινή ομιλία του στο 10ο tax forum, είναι: Όσον αφορά τις στοχεύσεις…
Αναδημοσιεύσεις

Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού: Υπάρχει υποχρέωση επίδειξης του κατά τον έλεγχο;

Τι αλλάζει με την εφαρμογή του Ν.4308/2014 για την επίδειξη του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού;
Αναδημοσιεύσεις

Σε επικίνδυνες ατραπούς η ανώνυμη εταιρία

του Γεώργιου Ι. Μάτσου – Δ.Ν., Δικηγόρος Δραματικές θα είναι οι επιπτώσεις στις εσωτερικές ισορροπίες των ανωνύμων εταιριών από 1 Ιανουαρίου 2019, οπότε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου