Φορολογικά

Κατάργηση παραβόλου δημοσίευσης ΦΕΚ για όσους καταθέσουν 21/7 τα δικαιολογητικά έγκρισης οικον.καταστάσεων

Η υποχρέωση δημοσίευσης των πράξεων και στοιχείων Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων ορίστηκε με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και του
Ν.3190/1955, αντίστοιχα και ειδικότερα, ο τρόπος δημοσιότητας ΑΕ και ΕΠΕ ορίζεται με τα άρθρα 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και 8 του Ν.3190/1955.
Πρόσφατα, στις 2/5/2014, με απόφασή της η Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Αρ. Πρωτ.: Κ2 – 1244/2-5-2014) παρείχε διευκρινήσεις αναφορικά με το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και ερμηνεύοντας τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3419/2005 διευκρίνισε ότι πλέον η ευθύνη για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ είναι της εκάστοτε υπηρεσίας καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, ενώπροϋπόθεση για τη δημοσίευση αποτελεί η καταβολή από πλευράς υπόχρεου του εκάστοτε τέλους δημοσίευσης στο ΦΕΚ.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις όπου η εμπορική δημοσιότητα απαιτεί και καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσίευση στο ΦΕΚ, η αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. δεν είναι πλήρης αν δεν περιλαμβάνει και το παράβολο των τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ. Με άλλα λόγια το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ αποτελεί ένα από τα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 5 του εν λόγω νόμου και καταχωρίζονται στο Φάκελο της εταιρείας. Συνεπώς, βάσει των παρ. 4 και 5 του άρθρου 7 του Ν.3419/2005 το Γ.Ε.ΜΗ. δεν προχωρά στην καταχώριση αν δεν προσκομιστεί το παράβολο αυτό.
Από 1/1/2015, όμως, καταργείται η υποχρέωση των ΑΕ και ΕΠΕ να δημοσιεύουν τα απαιτούμενα μέχρι σήμερα έγγραφα στο ΦΕΚ και αντί αυτού θα είναι υποχρεωμένες ναδημοσιεύουν μόνο στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. τα έγγραφα που υποχρεωτικά δημοσίευαν στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Αυτό απορρέει από τις διατάξεις του Ν.4250/2014, όπου με την παρ. 3 του άρθρου 2 καταργεί από 1/1/2015 το άρθρο 13 του Ν.3419/2005, που αναφέρεται στις δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ και την καταβολή των τελών. Ειδικότερα, η παρ. 1 του άρθρου 2 ορίζει ότι:
«Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005 υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών στην ημεδαπή, υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο,η υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης καταργείται από την 1/1/2015,ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή με επιμέλεια του υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικά, για τις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.»
Επίσης, από τις 20/7/2014 έως και τις 31/12/2014, η δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ πράξεων, στοιχείων ή ανακοινώσεων της παραγράφου α΄ πραγματοποιείται ατελώς, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.4250/2014.
Προς διευκρίνιση όλων των παραπάνω εκδόθηκε η Αρ.Πρωτ.Κ2-2859/5-6-2014, η οποία ξεκαθαρίζει ως προς την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των πρακτικών όσων τακτικών γενικών συνελεύσεων συγκλήθηκαν την 29η και την 30η Ιουνίου 2014 και την υποχρέωση καταβολής τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ τα εξής:
• Οι αιτήσεις καταχώρισης αποφάσεων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων Ανωνύμων Εταιρειών που, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να έχουν συγκληθεί το αργότερο μέχρι και την 30/06/2014 και τα πρακτικά αυτών πρέπει να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και την 20/7/2014, συνοδευόμενα με παράβολο ή παράβολα τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. ανάλογα με το πόσες ανακοινώσεις απαιτείται να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
• Λόγω του ότι η καταληκτική ημερομηνία, 20/7/2014, συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα για τις υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ., η προθεσμία για την υποβολή των πρακτικών όσων τακτικών γενικών συνελεύσεων συγκλήθηκαν την 29η και την 30ή Ιουνίου 2014λήγει την 21/07/2014, ημερομηνία κατά την οποία δεν απαιτείται πλέον η συνυποβολή παραβόλου τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ, δεδομένου ότι οι σχετικές δημοσιεύσεις θα πραγματοποιούνται πλέον ατελώς.
Συνεπώς, όσες εταιρείες υποβάλλουν τα πρακτικά των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων τους στις 21/7/2014 δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των παραβόλων – τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ, εφόσον σύμφωνα με τον Ν.4250/2014 η δημοσίευση στο ΦΕΚ πράξεων, στοιχείων ή ανακοινώσεων θα πραγματοποιείται ατελώς από 20/7/2014 (μετακυλείεται στις 21/7 λόγω μη λειτουργίας των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.) έως και 31/12/2014.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ε.Β.Ε..Α. για την Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης με ή χωρίς Εκλογή Ελεγκτών, τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι :
1.   Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης,
2.   Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικό παράβολο του ΤΑΧΙS, ύψους (289,72 €) για το ΦΕΚ, όταν η κατάθεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Α.Ε. γίνει μέχρι τις 18/7/2014, ενώ για τις καταθέσεις που θα γίνουν στις 21/7/2014 το διπλότυπο Δ.Ο.Υ. δεν συνυποβάλλεται όπως αναφέρεται και παραπάνω.
Σε περίπτωση εκλογής Ελεγκτών, θα πρέπει να αναγράφονται στα στοιχεία τους: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός ΣΟΕΛ (αν είναι ορκωτοί) ή Αριθμός Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου και Αριθμός Αδείας και Τάξη Ελεγκτού (αν δεν είναι ορκωτοί).
Τέλος, να αναφέρουμε ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατέθεσε προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας» με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν.3419/2005 σχετικά με την διαδικασία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και τις προϋποθέσεις και οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4250/2014 σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ..
Ορισμένες από τις βασικές τροποποιήσεις που επιφέρει το νέο σχέδιο νόμου, όπως έχει μέχρι στιγμής, είναι οι εξής:
• Οι υπόχρεοι δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν σε υλική (έγχαρτη) μορφή οποιοδήποτε έγγραφο και στοιχείο, το οποίο οι υπόχρεοι υποβάλλουν στο Γ.Ε.ΜΗ. με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου)
• Η αίτηση του υπόχρεου και τα έγγραφα,  όπως και κάθε έγγραφο και στοιχείο που υποβάλλει προς καταχώρηση ή δημοσιεύει με επιμέλεια του ο υπόχρεος στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλεται κατ’ επιλογή του υπόχρεου σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή (άρθρο 3 του Σχεδίου Νόμου)
• Στην περίπτωση που η αίτηση, τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα οι υπόχρεοι θα πρέπει να κάνουν χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής ή ψηφιακής υπογραφής (άρθρο 3 του Σχεδίου Νόμου)
• Για την διαβίβαση των εγγράφων και των στοιχείων οι υπόχρεοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) που χορηγεί το Γ.Ε.ΜΗ. για την πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και το οποίο δίδεται στους υπόχρεους των οποίων η ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας έχει λάβει χώρα προηγουμένως μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS ή άλλης διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου. Όλοι οι υπόχρεοι, που είναι ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων γ’, δ’, ε’, ζ’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υποχρεούνται να λάβουν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) από το Γ.Ε.ΜΗ., έως την 01/01/2015 (άρθρο 3 του Σχεδίου Νόμου)
• Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του ηλεκτρονικά μέσα, εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγωγής κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης που αναρτάται δημόσια στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, είτε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, είτε με επιμέλεια των υπόχρεων προσώπων (άρθρο 5 του Σχεδίου Νόμου)
 
Της Μυρσίνης Δρίμτζια, Οικονομολόγου
 
Πηγή http://www.e-forologia.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου