ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Λογιστική αντιμετώπιση του παρακρατηθέντος φόρου επί των αμοιβών της περ. δ΄, παρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο σημείωμα, ο νέος ΚΦΕ (Ν 4172/2013), αντικαθιστά, σε αρκετές διατάξεις του, τον όρο «εισόδημα» ή «αμοιβή», με την λέξη «πληρωμές». Έτσι, το άρθρο 62 φέρει τον τίτλο: «πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση», αναλύοντας στη συνέχεια τα είδη των εισοδημάτων ή αμοιβών (πληρωμών),  που  υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, αμοιβές, ασφάλισμα και υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας).
Ειδικά για τις αμοιβές, επιχειρείται στον νόμο, μια πρώτη εξειδίκευση, η οποία χαρακτηρίζεται τουλάχιστον ελλιπής, από την άποψη ότι η αναφορά σε  «αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες», είναι ιδιαιτέρως γενική. Σε αναμονή των απαραίτητων διευκρινίσεων από την Διοίκηση, μπορούμε σε μια πρώτη προσέγγιση να υποθέσουμε, ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις αμοιβών εντάσσονται, κατ ελάχιστον, τα «κλασσικά» πρώην ελευθέρια επαγγέλματα του άρθρου 48 (Ν 2238/1994), κυρίως δε μηχανικοί, αρχιτέκτονες, δικηγόροι, λογιστές κ.λπ. Ασφαλώς δε, εντάσσονται και άλλοι υπόχρεοι συναλλαγών που με τις προηγούμενες διατάξεις, αποκτούσαν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
Χαρακτηριστικό είναι ότι με την παρακράτηση του φόρου (20% ή 3% – σε περίπτωση εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων κ.λπ.), δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, ενώ η παρακράτηση λαμβάνει χώρα μόνο αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο (περ. δ, παρ. 1, άρθρο 62). Αντιθέτως, η παρακράτηση του φόρου εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση, σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την αμοιβή (πληρωμή) για τις ως άνω υπηρεσίες, είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (παρ. 3, άρθρο 64).
Υποθέτουμε ότι λογιστικό γραφείο (φυσικό πρόσωπο) παρέχει υπηρεσίες σε νομικό πρόσωπο. Παρέχων και λήπτης των υπηρεσιών τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Κατά τον μήνα Ιανουάριο 2014, το λογιστικό γραφείο εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, για την είσπραξη αμοιβής 1.000 ευρώ (+ ΦΠΑ 23%). Το νομικό πρόσωπο καταβάλλοντας την αμοιβή, παρακρατεί φόρο 20%.
Η λογιστική εγγραφή που θα γίνει στα βιβλία του λογιστικού γραφείου: 
————————————————//—————————————————
30. ΠΕΛΑΤΕΣ
30.00 Πελάτες εσωτερικού……………………………………1.030,00
33. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
33.13 Ελληνικό Δημόσιο
33.13.99 Λοιποί παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος………….200,00
73. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
73.00 Έσοδα από παροχή λογιστικών υπηρεσιών…………………1.000,00
54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ Φ-Τ
54.00 ΦΠΑ
54.00.73 ΦΠΑ πωλήσεων υπηρεσιών
54.00.73.04 Εκροών προς το εσωτερικό (23%)………………………230,00
Παρασχεθείσες υπηρεσίες Ιανουαρίου 2014, ως Τ.Π.Υ. αριθμός…
————————————————//——————————————————
Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες υποβολής των καταστάσεων για την διασταύρωση και τον έλεγχο, θα πρέπει να συνδεθεί ο λογαριασμός 73.00 με τον ΑΦΜ του νομικού προσώπου (πελάτης).
Η λογιστική εγγραφή που θα γίνει στα βιβλία του νομικού προσώπου:
————————————————-//—————————————————–
61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
61.00 Αμοιβές και έξοδα υποκείμενα σε παρακράτηση φόρου
61.00.06 Αμοιβές και έξοδα λογιστών…………………………1.000,00
54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ Φ-Τ
54.00 ΦΠΑ
54.00.29 ΦΠΑ εξόδων/δαπανών
54.00.29.04 Εισροών από το εσωτερικό (23%)…………………..230,00
53. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
53.08 Δικαιούχοι αμοιβών………………………………………….1.030,00
54. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ Φ-Τ
54.04 Φόροι-Τέλη αμοιβών τρίτων
54.04.00 Φόρος αμοιβών 20%……………………………………………………..200,00
Δαπάνη παροχής λογιστικών υπηρεσιών Ιανουαρίου 2014, ως Τ.Π.Υ. αριθμός…
————————————————//——————————————————
Κατά την ίδια έννοια, εδώ θα συνδεθεί ο λογαριασμός του εξόδου, με τον ΑΦΜ του πιστωτή (ή προμηθευτή, αναλόγως).
 
Η εξόφληση θα γίνει με χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (άρθρο 23):
————————————————//——————————————————
53. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
53.08 Δικαιούχοι αμοιβών………………………………………1.030,00
38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
38.03 Καταθέσεις όψης…………………………………………….1.030,00
Εξόφληση Τ.Π.Υ. αριθμός…
————————————————-//—————————————————–
Ο φόρος που παρακρατήθηκε θα πρέπει να αποδοθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της παραπάνω αμοιβής (παρ.7, άρθρο 64).
Νίκος Σγουρινάκης
Λογιστής – Φοροτεχνικός
Πηγή www.epixeirisi.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου