Φορολογικά

Μέχρι και σε 24 δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν οι οφειλές από τα αδήλωτα εισοδήματα

 Όσοι φορολογούμενοι ενταχθούν στις διατάξεις των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016 (σ.σ. οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών) δύνανται —εκτός από την εφάπαξ εξόφληση των οφειλών που τυχόν θα προκύψουν—  να ρυθμίζουν τις εν λόγω οφειλές σε μέχρι εικοσιτέσσερις (24) δόσεις. Ας δούμε όμως μέσα από μερικές ερωτήσεις-απαντήσεις τις βασικές λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζουμε για το ζήτημα αυτό.

Ερώτηση: Ποια είναι η προθεσμία για την καταβολή των οφειλών που προκύπτουν βάσει του ν. 4446/2016; 
Η καταβολή της οφειλής γίνεται εφάπαξ, εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου. Συνεπώς ο φορολογούμενος, προκειμένου να μην εκπέσει των ευνοϊκών ρυθμίσεων των διατάξεων για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης, πρέπει να εξοφλήσει τις οφειλές που προκύπτουν δυνάμει δηλώσεων που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις αυτές, εντός της προθεσμίας καταβολής τους, ήτοι εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό τους.
Ερώτηση: Μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση οι φόροι, κ.λπ. που θα προκύψουν; 
Σε περίπτωση οικονομικής του αδυναμίας να τις εξοφλήσει εμπρόθεσμα, εν όλω ή εν μέρει, ο φορολογούμενος δύναται να υπαγάγει αυτές ή το τυχόν υπόλοιπό τους, και πάντως εντός της ως άνω προθεσμίας, σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), όπως ισχύει. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου ο φορολογούμενος να μην εκπέσει των ευνοϊκών ρυθμίσεων, η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που η οφειλή είναι καταβλητέα κατά τα ως άνω, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου. 43 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) και την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1277/27.12.2013. Υπενθυμίζουμε τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1189/1.8.2014 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015 αναφορικά με τη ρύθμιση για την πέραν των νομίμων προθεσμιών τμηματική καταβολή του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), η οποία μέχρι την μηχανογραφική υποστήριξή της στο Taxis Net, υλοποιείται στις Δ.Ο.Υ / Ελεγκτικά Κέντρα / Ε.Μ.ΕΙΣ. κατά περίπτωση.

Ερώτηση: Σε πόσες δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν οι φόροι, κ.λπ. που θα προκύψουν;
Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για οφειλές που βεβαιώνονται και καταβάλλονται εφάπαξ παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σε μηνιαίες δόσεις μέχρι τις εικοσιτέσσερις (24). Συνεπώς, τις οφειλές αυτές οι φορολογούμενοι μπορούν να τις ρυθμίσουν σε έως και 24 δόσεις, επειδή εμπίπτουν στην περίπτωση των οφειλών που καταβάλλονται εφάπαξ (σ.σ. δείτε την απάντηση της πρώτης ερώτησης). Να θυμίσουμε εδώ ότι, το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα πέντε (15) ευρώ (βασική οφειλή)1.

Ερώτηση: Σε ποια Δ.Ο.Υ. υποβάλλεται η αίτηση για τη ρύθμιση; 
Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ ή της Υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. είναι επίσης ο αρμόδιος για την έγκριση της ρύθμισης, την εξέταση των δικαιολογητικών, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων, τη διαπίστωση της απώλειας και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία.
Ερώτηση: Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν καταβληθούν οι φόροι ή κάποια δόση εφόσον το ποσό υπαχθεί στις ρυθμίσεις ως άνω; 
Σε περίπτωση μη καταβολής κατά τα ανωτέρω ή απώλειας της ρύθμισης, ο φορολογούμενος εκπίπτει των ευνοϊκών ρυθμίσεων του παρόντος κεφαλαίου και διενεργείται, κατά περίπτωση, νέος άμεσος, διοικητικός ή διορθωτικός προσδιορισμός, δυνάμει του οποίου επιβάλλονται σε βάρος του η διαφορά πρόσθετου φόρου, καθώς και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης, που δεν κατέβαλε λόγω υπαγωγής του στις διατάξεις του ν. 4446/2016. Ως προς την επιβολή των προστίμων των άρθρων 5858Α και 59 του ν. 4174/2013 ή του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997, ή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, η δήλωση θεωρείται ως μηδέποτε υποβληθείσα, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4174/2013. Το δικαίωμα του Δημοσίου να εκδώσει τις πράξεις της παραγράφου αυτής δεν παραγράφεται πριν την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία απώλειας της ρύθμισης.

Σημείωση: Δείτε και το ενημερωμένο εγχειρίδιο για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων, με ερωτήσεις-απαντήσεις, παραδείγματα, κ.λπ.

 ____________________________

[1] Οι λοιπές λεπτομέρειες της ρύθμισης του άρθρου 43 καθορίζονται από τις κάτωθι σχετικές αποφάσεις:

 • ΠΟΛ.1277/27.12.2013 [ Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση, φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται για την υπαγωγή, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, ο τρόπος καταβολής δόσεων, τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης, και το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ].
 • ΠΟΛ.1189/1.8.2014 [ Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται θέματα όπως: Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση, καθορισμός αυτών που δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, εξαίρεση από την υπαγωγή στη ρύθμιση, διαδικασία υπαγωγής, υποβολή αίτησης – Καταβολή δόσεων, προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, Αρμόδια Υπηρεσία, αποτελέσματα υπαγωγής στην ρύθμιση, Ευεργετήματα της ,ρύθμισης, Δικαιώματα του Δημοσίου, ισχύς ρύθμισης, απώλεια της ρύθμισης, αναστολή παραγραφής ].
 • ΠΟΛ.1226/9.10.2015 [ Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται θέματα όπως, το επιτόκιο της ρύθμισης, η αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής ].
  Σύνταξη – επιμέλεια
  Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
  Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
  Λογιστής – φοροτεχνικός
  Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN

https://www.taxheaven.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου