Απόψεις/ΘέσειςΦορολογικά

Μη επίδειξη Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών του άρ¬θρου 80 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88)

Η Επιβολή διοικητικών κυρώσεων (με δεδομένη τη διάταξη  του άρθρου 55 , του Ν.4310/2014, που κατήργησε την τήρηση του βιβλίου τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών και  υιοθέτησε ξανά την τήρηση του βιβλίου υπερωριών), επί μη επίδειξης του  Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας κατά τα οριζόμενα στην Υ.Α. 27397/122/19-8-2013 ισχύει από 24.3.2015
Δείτε την Υ.Α
Υ.Α. Αριθ. 8867/2/15 (ΦΕΚ 415 Β/24-03-2015) :
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 27397/122/19-8-2013 (ΦΕΚ 2062/Β/23-8-2013) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ­νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο­μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α΄).
 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέ­δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ­γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 Α΄).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170/05-08-2011), ιδίως το άρθρο 24.
 5. Τις διατάξεις της ΔΣΕ 81 (1947) «Περί Επιθεωρήσε­ως της εργασίας εις την βιομηχανία και το εμπόριο», η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 3249/02-06-1955 (ΦΕΚ 139 Α΄/02-06-1955).
 6. Τον Ν. 4144/2013 άρθρο 23 και άρθρο 80 «Αντιμετώ­πιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιό­τητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/18-4-2013).
 7. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθε­σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012).
 8. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ­γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180/Α΄/2014).
 9. Την κοινή υπουργική απόφαση «Απόδοση μέρους εισπραττομένου προστίμου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ)» των πρώην Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 16909/19-12-2003 (ΦΕΚ 1892 Β΄/19-12-2003), όπως τρο­ποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 120151/ 17-05-2005 (ΦΕΚ 705Β΄/25-5-2005) και ισχύει, σε συνδυ­ασμό με την υπ’ αριθ. 2/75109/0020/21-11-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 10. Την υπ’ αριθ. 27397/122/19-08-2013 (ΦΕΚ 2062 Β΄/ 23-08-2013) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω­νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας»
 11. Την υπ’ αριθ. 28153/126/28-8-2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό­νοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013) του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι­ας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδι­ότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως ορίζουν οι Υποπαράγραφοι ΙΑ. 10,11,12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012» όπως ισχύει.
 12. Τις διατάξεις της περίπτωσης Β της παρ. 1 του υπ’ αριθ. 55 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνο­λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
 13. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκα­λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η περίπτωση α) της παρ. Ι του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 27397/122/19-8-2013 (ΦΕΚ 2062/Β/23-8-2013) η οποία είχε αντικατασταθεί με την υπουργική απόφαση 8422/20/14-3-2014 (ΦΕΚ Β΄ 701/20-3-2014), αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Μη επίδειξη Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών του άρ­θρου 80 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88)».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπουργική απόφαση 27397/ 122/19-8-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2062/23-8-2013).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2015
 
Πηγή : Πέτρος Ραπανάκης , εργασιακός σύμβουλος
 

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου