ΑρθρογραφίαΦορολογικά

ΜΥΦ: Το χρονικό μιας Προθεσμίας

Σε λιγότερο από μια εβδομάδα λήγει η προθεσμία για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων 2014. Μιας προθεσμίας που δικαίως πρέπει να θεωρηθεί ως το απόλυτο παράδειγμα προς αποφυγή αλλά και επιβεβαίωση των ρήσεων «σε δουλειά να βρισκόμαστε» και «το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού»! Εδώ βέβαια δεν μιλάμε για το δις εξαμαρτείν αλλά για το δεκάκις εξαμαρτείν. Άρα η όποια σοφία πήγε περίπατο και ακόμα αναζητείται!

Έως τις 20 Ιανουαρίου λοιπόν πρέπει να ολοκληρωθεί η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014 σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή ΓΓΔΕ.

Ένα σίριαλ που ξεκίνησε με την έκδοση της ΠΟΛ.1022/2014 στις 7 Ιανουαρίου του 2014 που όριζε ότι «ειδικά, για την πρώτη εφαρμογή, οι ανωτέρω καταστάσεις, που αφορούν συναλλαγές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2014, υποβάλλονται, ανά μήνα, μέχρι την προθεσμία υποβολής των καταστάσεων του μηνός Μαρτίου». Δηλαδή οι καταστάσεις του πρώτου τριμήνου 2014 έπρεπε να υποβληθούν μέχρι 30 Απριλίου 2014.

Με την ΠΟΛ.1072/2014 τον Μάρτιο του 2014 και λαμβάνοντας υπ’ όψη «Την ανάγκη παροχής του κατάλληλου χρόνου για την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2014, καθώς και τον προσδιορισμό των συναλλαγών που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή» δίνονται  περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων και αποφασίζεται ότι «ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαΐου 2014

Στη συνέχεια στις 16 Μαΐου 2014 με την ΠΟΛ.1149/2014 δίνεται παράταση  για τις καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, μέχρι το τέλος Ιουλίου 2014.

Τον Ιούλιο του 2014 με έκδοση της ΠΟΛ. 1176/2014 ορίζεται ότι «ειδικά, οι καταστάσεις του πρώτου και δεύτερου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014.»

Στις 18 Σεπτεμβρίου με την ΠΟΛ.1207/2014 δίνεται παράταση για όλες τις καταστάσεις του 2014 μέχρι το χρόνο υποβολής του τέταρτου τριμήνου του έτους αυτού, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2015.

Η ΠΟΛ.1017/2015 τον Ιανουάριο του 2015 ορίζει ότι «ειδικά, οι καταστάσεις όλων των τριμήνων του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται ανά τρίμηνο μέχρι και 2 Μαρτίου 2015.»

Με την ΠΟΛ.1053/2015 στις 27 Φεβρουαρίου η ΓΓΔΕ λαμβάνοντας υπ’ όψη «Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2014, δεδομένων των πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την πρώτη εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής, του όγκου εργασίας που απαιτεί η υποχρέωση αυτή σε συνδυασμό με τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις και του γεγονότος ότι η υποχρέωση αυτή δε συνδέεται με την καταβολή φόρου» αποφασίζει να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων  για το ημερολογιακό έτος 2014, μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Στην ίδια εγκύκλιο γίνεται πρώτη φορά λόγος για διόρθωση των αποκλίσεων, ορίζοντας ότι δεν απαιτείται διόρθωση εφόσον η συνολική αξία των αποκλίσεων ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά τα δέκα (10) ευρώ και ότι «ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2015».

Στις 17 Απριλίου 2015 με την ΠΟΛ.1092/2015 η ΓΓΔΕ ορίζει ότι καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), με μία εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ. ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών. Δίνει παράταση στις καταστάσεις  του πρώτου, δεύτερου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2015 μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2015 και μεταβάλλει το όριο των αποδεκτών αποκλίσεων από δέκα (10) ευρώ σε εκατό (100) ευρώ.

Στις 15 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η ΠΟΛ.1206/2015 που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 15 Οκτωβρίου με την οποία δίνεται παράταση για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για το ημερολογιακό έτος 2014 μέχρι και 30 Οκτωβρίου 2015.

Με την ΠΟΛ. 1240/2015 στις 29 Οκτωβρίου αποφασίζεται εκ νέου παράταση για τις καταστάσεις του ημερολογιακού έτους 2014 μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2015.

Με την ίδια εγκύκλιο δίνεται μια γενναία παράταση για τις συγκεντρωτικές του ημερολογιακού έτους 2015, μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2016. Προθεσμία που δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα.

Ενώ παράλληλα δίνεται νέα παράταση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2015 και για το ημερολογιακό έτος 2015 μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2016.

Στις 26 Νοεμβρίου υπογράφεται η ΠΟΛ.1254/2015 με την οποία δίνεται παράταση για την υποβολή των καταστάσεων του 2014 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2015.

Η ΠΟΛ.1267/2015 της 21 Δεκεμβρίου ορίζει ότι ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι και 29 Ιανουαρίου 2016.

Και φτάνουμε αισίως στην τελευταία παράταση που δόθηκε με την ΠΟΛ.1278/2015 στην οποία η φορολογική διοίκηση λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψη «Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2014, δεδομένων των πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής, του όγκου εργασίας που απαιτεί η υποχρέωση αυτή, σε συνδυασμό με τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς και το γεγονός ότι η υποχρέωση αυτή δε συνδέεται με την καταβολή φόρου» , αποφασίζει να δώσει μια παράταση ακόμα για τις ΜΥΦ , τη 10η σε σειρά για τις καταστάσεις του ημερολογιακού έτους 2014, έως τις 20 Ιανουαρίου.

Όπως έγραψε και μια συνάδελφος σε ομάδα λογιστών στο Facebook:

«Οι λογιστές είμαστε οι μοναδικοί που δεν καταλάβαμε πως πέρασε το 2015 , ασχολούμαστε ακόμη με το 2014 … Και ξαφνικά έχουμε 2016 …. Ωραία !»

 

Πηγή : www.e-forologia.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου