Φορολογικά

Νόμος 4484/2017: σημαντικές διατάξεις σε όλο το εύρος της φορολογικής νομοθεσίας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4484/2017 με τίτλο “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις”. 
Ο νόμος περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις σε όλο το εύρος της φορολογικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα, επισημαίνουμε:

 • με τα άρθρα 1 έως 9 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (εναρμόνιση με οδηγία Ε.Ε. 2016/881, βασική οδηγία 2016/16 και ν.4170/2013). Με τις οδηγίες αυτές και την προβλεπόμενη ανταλλαγή πληροφοριών επιχειρείται να αντιμετωπιστεί  το πρόβλημα της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Πρόσθετα επιχειρείται με την νέα αυτή οδηγία να αντιμετωπιστεί ο επιθετικός  φορολογικός σχεδιασμός Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Καθορίζονται οι κανόνες υποβολής εκθέσεων ανά χώρα και οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται και κοινοποιούνται μεταξύ των κρατών για ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων.
 • με το άρθρο 10 προβλέπεται η μετάταξη των δρεπτών ανθέων από τον κανονικό στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ από 1/7/2017, τακτοποιείται η εκ παραδρομής εξαίρεση της Δ.Κ. ΕΧ 1206 (σπόροι ηλίανθου) καθώς και η εκ παραδρομής εξαίρεση από το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ τροφών παρασκευασμένων για ζώα που υπάγονται στη Δ.Κ. 2309 άλλων από αυτών που προορίζονται για ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες)
 • με το άρθρο 11 τροποποιείται ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), διευρύνεται εν γένει το πεδίο εφαρµογής της υφιστάµενης διαδικασίας επιβολής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων ως τρίτων µε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα και κατά το µέρος που αφορά τα εγκαταστηµένα στη χώρα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 62 του ν. 4170/2013, όπως ιδρύµατα πληρωµών και ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και διευρύνεται, κατ’ επέκταση και η εφαρμογή του ακατάσχετου, έως 1.250 ευρώ, λογαριασμού και στα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος (ηλεκτρονικά πορτοφόλια)
 • με το άρθρο 12 δίνεται ο ορισμός της έννοιας του υποκαταστήματος, για τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος ενώ ορίζονται ρητά οι περιπτώσεις επαγγελματικών εγκαταστάσεων που δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα (προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι, πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις έως 30 ημέρες, επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος, τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων (Π.Δ 33/1979) που είναι σε ξεχωριστά κτίρια αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας, αγροτικές καλλιέργειες), καθώς σε αυτές ασκείται, ενιαία με την έδρα, το σύνολο της δραστηριότητας της επιχείρησης.
 • με το άρθρο 13 απαλλάσσονται για τα έτη 2017 – 2018 από τον ΕΝΦΙΑ τα ακινήτων εντός του δήμου Λέσβου που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12ης Ιουνίου.
 • με το άρθρο 14 γίνεται νομοτεχνική προσθήκη στο ν. 4172/2013προκειμένου η καταβολή του φόρου εισοδήματος να μην εκτείνεται πέραν του φορολογικού έτους υποβολής της δήλωσης (για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2017 και μετά) ενώ ρυθμίζεται και ο χρόνος καταβολής των δόσεων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016 (έξι ισόποσες δόσεις με πρώτη την τελευταία εργάσιμη του Ιουλίου 2017 και κάθε μια από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των πέντε επόμενων μηνών)
 • με το άρθρο 15 διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων που φορολογούνται με τον ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή 0,5% για την αιτία θανάτου απόκτηση περιουσίας και καταλαμβάνει πλέον και τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. καθώς και του Ε.Ο.Χ και φορολογούνται στην Ελλάδα.
 • με το άρθρο 31 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το ύψος του παραβόλου των ανασφάλιστων οχημάτων. Συγκεκριμένα το ύψος του παραβόλου (προστίμου) ορίζεται σε:
  • 100 ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 κ.κ.
  • 150 ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251 κ.κ και άνω
  • 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 κ.κ.
  • 250 ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 κ.κ και άνω
 • με το άρθρο 32 επεκτείνεται για ένα επιπλέον έτος η οικειοθελής παροχή των Ελλήνων εφοπλιστών και για το έτος 2018, παράλληλα με τις ισχύουσες φορολογικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη φορολογία πλοίων στα πλοία με ελληνική και ξένη σημαία
 • με το άρθρο 64 προβλέπεται η δυνατότητα ετήσιας εκκαθάρισης από αγροτικούς συνεταιρισμούς και προς τα μέλη τους, μη φυσικά πρόσωπα (άλλοι αγροτικοί συνεταιρισμοί, ή άλλα νομικά πρόσωπα με δραστηριότητα αποκλειστικά αγροτική σε έναν τουλάχιστον κλάδο της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του αγροτικού συνεταιρισμού), όταν αυτοί πωλούν αγροτικά προϊόντα για λογαριασμό τους. 
 • με τα άρθρά 66 και 67 επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 35 και 39α του Κώδικα ΦΠΑ σχετικά αφενός με την υποχρέωση για την απόδοση από τον παραγγελιοδόχο του ΦΠΑ που αναλογεί στην παράδοση αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιείται από τον παραγγελέα προς τον παραγγελιοδόχο και αφετέρου με το ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών (παραδόσεις, από υποκείμενο στο φόρο σε άλλον υποκείμενο, κινητών τηλεφώνων, ήτοι συσκευών που έχουν κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί για χρήση σε αναγνωρισμένο δίκτυο και λειτουργούν σε συγκεκριμένες συχνότητες, ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιούνται ή όχι για άλλους σκοπούς, καθώς και κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών)
 • με το άρθρο 69 ρυθμίζεται το ζήτημα διαγραφής επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των ιδιοκτητών τους
 • με το άρθρο 72 καθορίζεται η απαλλαγή από το φόρο των χρηματικών ή κάθε είδους επάθλων που προσφέρονται μέσω προγράμματος δημοσίων κληρώσεων στους τυχερούς που πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών
 • με το άρθρο 74 ρυθμίζονται ζητήματα επιστροφής φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Ειδικότερα, προβλέπεται η επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή φόρου προστιθέμενης αξίας μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000 ευρώ σε εκκρεμείς, ανά δικαιούχο και ανά φορολογία, την 01-08-2017, υποθέσεις ελέγχου, με απώτερο στόχο, την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Η επιστροφή διενεργείται άμεσα για αιτήματα που ανέρχονται μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που εκκρεμεί έλεγχος για περισσότερα του ενός αιτήματα ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, εφόσον τα συνολικά αιτήματα του δικαιούχου ανέρχονται μέχρι και του ποσού των 10.000 ευρώ, ανά φορολογία. Δεν θεωρούνται εκκρεμείς οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα ελέγχου δείγματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013, των επιστροφών αυτών, σε μεταγενέστερο χρόνο.
 • με το άρθρο 75 ορίζεται η μη επιβολή κυρώσεων για τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016 που υποβάλλονται από 1.8.2017 μέχρι και 31.10.2017 λόγω μη έγκαιρης ταυτοποίησης των κωδικών 037 και 038 της δήλωσης. Επιπροσθέτως, ορίζεται ο τρόπος καταβολής του τυχόν επιπλέον οφειλόμενου φόρου.
 • με το άρθρο 76 ορίζεται ότι η πρώτη δόση του ΕΝ.ΦΙ.Α. για το έτος 2017 καταβάλλεται μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018 (σε πέντε δόσεις).
 • με το άρθρο 77 παύουν πλέον να φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα τα κέρδη από μεταβίβαση τίτλων που διαπραγματεύονται σε μη οργανωμένη αγορά που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και το προκύπτον εισόδημα από τις πράξεις αυτές φορολογείται με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ίδιου νόμου, καθόσον τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν κέρδος από τις μεταβιβάσεις αυτές ως επενδυτές και όχι από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Διαβάστε αναλυτικά το νόμο στο σύνολό του, όπως δημοσιεύτηκε, πατώντας εδώ.
WWW.FORIN.GR
 

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου