ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Ο δρόμος για τις δηλώσεις είναι στρωμένος με ασάφειες και εκκρεμότητες

Με συνεχείς εσωτερικές παρατάσεις προχωράει το άνοιγμα του taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Τα προβλήματα είναι ακόμη αρκετά με κύρια αυτά των θεμάτων που είναι στην βουλή για ψήφιση αλλά και την ΜΗ έκδοση από την διοίκηση , δυο σχεδόν χρόνια από την ψήφιση του νέου Κώδικά Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/23.7.2013), δεν έχουν εκδώσει βασικές εγκυκλίους όπως αυτή των εκπιπτόμενων και μη δαπανών.

Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να πάμε στην κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων , χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη πως θα φορολογηθούμε.

Αυτό οφείλεται κύρια στην ολιγωρία της διοίκησης , που δεν έχει πάρει ακόμη θέση πάνω σε βασικά προβλήματα που έχουν προκύψει με τον νέο νόμο.

Ποιες εκκρεμότητες έχουμε στο δρόμο;

Στην ολομέλεια της Βουλής βρίσκεται για συζήτηση και ψήφιση , η τροπολογία που κατατέθηκε από την αρμόδια υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη , σχετικά με εκκρεμότητες για φορολογικά θέματα

Ποιο συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών “Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της “Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.” και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές” (Α’35)”

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο ….

 1. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 προστίθεται νέο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 21, με το οποίο ρυθμίζεται το θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης των αγροτικών ενισχύσεων – επιδοτήσεων ούτως ώστε να μην προσμετρώνται, μέχρι το ύψος των 12.000 ευρώ, κατά την διαδικασία προσδιορισμού του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης ρυθμίζεται το θέμα της εξαίρεσης των αποζημιώσεων (στο σύνολο τους), κατά την διαδικασία προσδιορισμού του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
 2. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 προστίθεται νέα παράγραφος 8 στο άρθρο 26 προκειμένου να αναγνωρίζονται με ειδικό τρόπο οι επισφαλείς απαιτήσεις για τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ. Για τις επιχειρήσεις αυτές υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες αναφορικά με τα έσοδα και τις δαπάνες τους, συνυφασμένοι με την όλη λειτουργία τους. Ειδικότερα, δεν υπάρχουν δικαιολογητικά στοιχεία για την επιμέρους και κατά περίπτωση δικαιολόγηση δαπανών τους, με αποτέλεσμα λόγω των κανονισμών που ισχύουν στα παίγνια γενικά, να επιβαρύνονται και να πληρώνουν τα ποσά αυτά τα πρακτορεία, αν και επί της ουσίας θα έπρεπε τα υπόψη ποσά να ακυρωθούν ή να αντιλογισθούν.
 3. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 3 προστίθεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 39, με την οποία θεσπίζεται η δυνατότητα εκχώρησης των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. Η εκχώρηση προς το Δημόσιο θα γίνεται χωρίς αντάλλαγμα με δήλωση του υπόχρεου στον αρμόδιο για τη δήλωση Φ.Ε. Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Οι διατάξεις αυτές κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φορολογική επιβάρυνση ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας που αποδεδειγμένα δεν εισπράττουν εισοδήματα από την εκμίσθωσή της.
 4. Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 προστίθενται νέα εδάφια στην παράγραφο 6 του άρθρου 67 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 68, με τα οποία παρέχεται κίνητρο για την άμεση είσπραξη του φόρου εισοδήματος του τρέχοντος φορολογικού έτους, με την ταυτόχρονη επιβράβευση των φορολογουμένων που ανταποκρίνονται με συνέπεια στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
 5. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 6 προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 68, με την οποία αποσκοπείται η απαλλαγή των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όταν αποκτούν αποκλειστικά έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους (π.χ. από συνδρομές των μελών), τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου. Αντίστοιχα, οι άτυπες ενώσεις ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας ή άλλου κτιρίου, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 6. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 8 προστίθεται τελευταία παράγραφος στο άρθρο 72, με την οποία, για όσους ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, μειώνεται στο 1/2 η προκαταβολή του φόρου μόνο για το φορολογικό έτος 2014 που είναι και το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου Κ.Φ.Ε. και για πρώτη φορά οι αγρότες θα φορολογηθούν με βάση τα λογιστικά κέρδη τους.

Άρθρο ….

Με την προτεινόμενη τροποποίηση, που έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. των δικαιωμάτων στα ακίνητα που ανήκουν στον Ε.Ο.Τ., συμπληρώνεται ένα ακούσιο κενό του νόμου. Συγκεκριμένα, ο EOT απολάμβανε πλήρους απαλλαγής από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας ετών 2010 – 2013. Στο νόμο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. περιελήφθησαν στις απαλλαγές το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), η Εταιρεία των Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) και η Εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», τα οποία εκπληρώνουν παρεμφερείς σκοπούς με τον Ε.Ο.Τ. και έχουν αλληλένδετες με αυτό αρμοδιότητες.

Άρθρο ….

Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η διευκόλυνση των οφειλετών, που επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32α), αλλά αδυνατούν να καταβάλλουν το αντίστοιχο ποσό για την υπαγωγή σε αυτήν, επειδή έχει προηγηθεί η επιβολή υπέρ του Δημοσίου κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών τους και ως εκ τούτου οι καταθέσεις τους είναι δεσμευμένες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο

Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013, Α’ 167)

 1. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο κατά το μέρος των ενισχύσεων που υπερβαίνουν τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι δε αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολο τους, δεν συνυπολογίζονται».

 1. Στο άρθρο 26 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Στις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.) παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα ενάμισι τοις εκατό (1,5%) για αξίες μέχρι 500.000 ευρώ και ένα τοις εκατό (1%) για αξίες από 500.001 έως 1.000.000 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.»

 1. Στο τέλος του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα παράγραφος 4 που έχει ως εξής:

«4. Εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, επιτρέπεται να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η εκχώρηση γίνεται με δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του Προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά. Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του εκχωρητή. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης εισοδημάτων στο Δημόσιο, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή, η διαδικασία βεβαίωσης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.».

 1. Στην παρ. 6 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).»

 1. Στην παρ.3 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης, παρέχεται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) στο συνολικό ποσό αυτού και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών.»

 1. Στο άρθρο 68 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων που δεν αποκτούν έσοδα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος, αλλά αποκλειστικά και μόνο έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τις άτυπες ενώσεις ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα.».

 1. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.
 2. Στο τέλος του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται νέα παράγραφος ως εξής:

«34. Ειδικά κατά το φορολογικό έτος 2014 για όσους αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα το προς βεβαίωση ποσό φόρου της παραγράφου 1 του άρθρου 69 περιορίζεται στο μισό».

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 8.5.2015.

Άρθρο

Απαλλαγή από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α των δικαιωμάτων στα ακίνητα που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού
Στο τέλος της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α’), μετά τις λέξεις «του άρθρου 2» προστίθενται οι εξής λέξεις «καθώς και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)». Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου ισχύει από 1.1.2014.

Άρθρο

Πίστωση ποσών από κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων για την κάλυψη της πρώτης δόσης της ρύθμισης

 1. Στο τέλος του άρθρου 13 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

“Κατ’ εξαίρεση, με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήματος περί υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος νόμου, τα αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων, λαμβάνονται υπόψη και για την κάλυψη της πρώτης δόσης της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσμίας του άρθρου 7 του παρόντος και δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές, που δεν έχουν ρυθμιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που τα κατασχεμένα ποσά, μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας του άρθρου 30α και 32 του Ν. 356/1974, δεν έχουν αποδοθεί, με επιμέλεια του οφειλέτη επισπεύδεται η απόδοση και εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Η διάταξη ισχύει από 22.3.2015”.

Αθήνα 04-05-2015
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ»

Οι αλλαγές που επέρχονται με αυτή την τροπολογία είναι αρκετές και αλλάζουν άρδην την εκκαθάριση του φόρου σε ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων, όπως οι αγρότες και οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Οι προτάσεις αυτές βέβαια είναι σε πλήρη αντίθεση με το Σύνταγμα, αφού κάποιοι φορολογούμενοι αδικούνται και δεν είναι ίσοι σε σχέση με κάποιους άλλους. Με τις παρεμβάσεις αυτές οι αγρότες δεν θα φορολογηθούν για εισοδήματα από αποζημιώσεις και θα έχουν αφορολόγητο ποσό 12.000 ευρώ για τις επιδοτήσεις , σε αντίθεση με τους άλλους φορολογούμενους που θα φορολογηθούν άμεσα ή έμμεσα τα ποσά αυτά.

Όσο αφορά στην επιτυχία της ΠΟΜΙΔΑ σχετικά με την εκχώρηση ενοικίων στο δημόσιο, θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στο προεδρείο της για την επιτυχία του και στο οικονομικό επιτελείο για την καταπάτηση του Συντάγματος , αφού οποιοσδήποτε άλλος φορολογούμενος δεν εισπράξει από πελάτη του ένα ποσό είναι υποχρεωμένος και να αποδώσει ΦΠΑ που δεν εισέπραξε και να φορολογηθεί το ποσό αυτό.

Να θυμίσουμε εδώ, για πολλοστή φορά, ότι το υπουργείο δεν έχει εκδώσει ακόμη βασικές εγκυκλίους σχετικά με την συμπλήρωση των δηλώσεων , όπως αυτή που αφορά τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες των επιχειρήσεων με βάση τα άρθρα 22 και 23 του ν.4172/2013.

Να σημειώσουμε ακόμη ότι και αυτές οι εγκύκλιοι που έχουν βγει μέχρι σήμερα, ελάχιστα διαφώτισαν λογιστές φοροτεχνικούς και φορολογούμενους πάνω στην συμπλήρωση των νέων εντύπων, μιας και έχουν ασάφειες και αρκετές φορές έρχονται σε αντίθεση με άλλες αποφάσεις της ίδιας διοίκησης.

Ο παραλογισμός του Ελληνικού Δημοσίου

Ενώ είναι αδύνατο να συντάξουμε δηλώσεις και ισολογισμούς, το ΓΕΜΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ) , απαιτεί να καταθέσουμε ισολογισμούς για ΕΠΕ , μέχρι 31.3.2015, για ΙΚΕ , μέχρι 30.4.2015 και για ΑΕ κλπ, είκοσι μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση της οντότητας , που έχει καταληκτική ημερομηνία πραγματοποίησης της την 30.6.2015, για όσες έχουν κλείσει χρήση την 31.12.2014.

Πέρα βέβαια από το παράλογο που θέματος, να καταθέτεις δήλωση 30.6.2015 και να πρέπει να συντάξεις ισολογισμό τρεις μήνες νωρίτερα, για τις ΕΠΕ, υπάρχει και άλλη μία αντίθεση στο όλο θέμα, αντίθεση που δείχνει την έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών του ίδιου του δημοσίου.

Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), οι εταιρίες με διπλογραφικά βιβλία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση μέσα σε έξι μήνες από το κλείσιμο της χρήσης (φορολογικό έτος έτσι λέγεται με βάση των Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν.4172/2013).

Στην σύνταξη των ΕΛΠ συμμετείχαν και εκπρόσωποι της εποπτεύουσας αρχή (ΓΕΜΗ) μιας και ο νόμος αυτός (ν. 4308/2014) έφερε σημαντικές αλλαγές στους ιδρυτικούς νόμους των προαναφερόμενων εταιριών (νόμος 2190/1920 για τις ΑΕ ,νόμος 3190/1955 για τις ΕΠΕ και νόμος 4072/2012 για τις ΙΚΕ).

Κανείς όμως δεν μίλησε για εναρμόνιση , λογιστική , φορολογική και διοικητικής λειτουργίας αυτών των οργανισμών.
Σε συζήτηση με στελέχη του ΓΕΜΗ , «μας έκαναν την χάρη», όπως είπαν , να κάνουν τα στραβά μάτια και να μην επιβάλλουν πρόστιμα στις επιχειρήσεις . Κανείς δεν σκέφτηκε να μιλήσει με την πολιτική ηγεσία και να δώσει μια λύση στο πρόβλημα , που μπορεί να λυθεί σήμερα με «τα στραβά μάτια» των αρμοδίων , αλλά του χρόνου που θα είναι κάποιοι άλλοι αρμόδιοι , ίσως να έχουν ποιο γερακίσιο βλέμμα!!!

Σχετικά με τις δηλώσεις το μόνο είναι σίγουρο, για μια ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια , από την εποχή του Θεοχάρη (Χάρη) Θεοχάρη , τότε Γενικού Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων, θα είναι μια ακόμη δύσκολη χρονιά για φορολογούμενους, επιχειρήσεις και λογιστές.

Καλό κουράγιο λοιπόν, αν και την ευχή την έκανε ο Ολι Ρεν στην αρχή του μνημονίου.

Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου

Με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4172/2013 καθορίζεται ποιοι είναι υπόχρεοι σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο τρόπος υποβολής, καθώς και τα εισοδήματα που θα δηλωθούν. Ειδικότερα, ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα και οι κεκαρμένοι μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ.

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Διευκρινίζεται ότι, με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δεν προβλέπεται, πλέον, εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου.

Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Ειδικότερα οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος-Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με τις παραπάνω μεταβολές.

Χαρακτηριστικά της Δήλωσης:

* Όλα τα εισοδήματα φορολογούνται πλέον στην δήλωση , εκτός από αυτά που έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο ή είναι από το νόμο αφορολόγητα και περιλαμβάνονται τον πίνακα (6) του εντύπου Ε1. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει στους κωδικούς να αναφέρονται όλα τα εισοδήματα , έστω και αν έχει παρακρατηθεί για αυτά ο σχετικός φόρος . Π.χ. αν υπάρχουν εισοδήματα από τόκους , πρέπει να γραφεί στο έντυπο Ε1 το μικτό ποσό των τόκων και ο σχετικός φόρος . Το εισόδημα αυτό φορολογείται πλέον στην δήλωση και αφαιρείται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί. Αν δεν αναφερθεί στην δήλωση , ο φορολογούμενος υποβάλει ανακριβής δήλωση.

* Δεν υπάρχει ενιαία φορολογική κλίμακα, κάθε εισόδημα έχει δικό του συντελεστή φορολόγησης

* Συνεχίζεται η υποχρέωση να δηλώνονται όλα τα εισοδήματα, ακόμη και τα απαλλασσόμενα

* Οι δηλώσεις υποβάλλονται και φέτος ηλεκτρονικά, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που δύνανται να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ.

* Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30η Ιουνίου 2015

* Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2014, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 30.06.2015. Η πληροφορίες μας μιλούν για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 30.6.2015, χωρίς καμία παράταση δηλαδή, και για τα φυσικά πρόσωπα μικρή παράταση στην καταληκτική ημερομηνία , που δεν θα ξεπεράσει την 20η Ιουλίου, με την δέσμευση η πρώτη δόση να πληρωθεί μέχρι 31.7.2015. Μία ακόμη ημερομηνία που έχει ακουστεί ,είναι πιο δυσμενή για φορολογούμενους και λογιστές – φοροτεχνικούς και αφορά την 13η Ιουλίου.

* Καταργήθηκε η έκπτωση 1,5% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου. Περιμένουμε να ψηφιστεί η τροπολογία που θα ανεβάζει αυτή την έκπτωση στο 2%.

* Το έντυπο Ε1 ακολούθησε την νέα κατηγοριοποίηση εισοδημάτων. Σε κάθε Πίνακα εντάχθηκαν και τα εισοδήματα της κάθε επί μέρους κατηγορίας που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή. Ο κάθε Πίνακας θα έχει και το φόρο που παρακρατήθηκε από την κάθε κατηγορία. Συνεπώς, η κάθε κατηγορία θα βγάζει δικό της «αποτέλεσμα». (Βλέπε σχετικό άρθρο: Οι αλλαγές στα φορολογικά έντυπα του φορολογικού έτους 2014)

* Εξακολουθούν να φορολογούνται, υπό προϋποθέσεις, ως μισθωτοί οι επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες, βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, σε μέχρι 3 πρόσωπα ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματός τους προέρχεται από 1 πρόσωπο, με περισσότερες όμως δικλίδες που αποκλείουν αρκετούς φορολογούμενους , από αυτών των τρόπο φορολόγησης. Θέλουμε να επισημάνουμε εδώ ότι η φορολόγηση με αυτών των τρόπο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Δεν υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα ο φορολογούμενος να πληροί τους όρους των διατάξεων του άρθρου 12 παράγραφός στ΄(«μπλοκάκια»). (Βλέπε σχετικά άρθρο : Πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που επιδοτήθηκαν από σεμινάρια ή άλλες πηγές).

* Περιλαμβάνονται από εδώ και στο εξής στις μισθωτές υπηρεσίες και οι αμοιβές μελών Δ.Σ.
Επίσης και οι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες, θεωρούνται ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά μη έχοντες την εμπορική ιδιότητα.

* Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, έως τις 30.06.2015.

Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε χειρόγραφη μορφή στις Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Όλες οι αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Η εξουσιοδότηση προς τον λογιστή- φοροτεχνικό θα αφορά την διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 (όπως έχουν ενημερωθεί από τα αρχεία της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ.) και το Ε3 ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet.

Στην περίπτωση αυτή θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του προς το λογιστή, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α΄ όπως ισχύει).

Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην Φορολογική Διοίκηση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.

Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και οδηγούνται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ για έλεγχο και εκκαθάριση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της δήλωσης και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα αντίστοιχα από την υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Ειδικά, δεδομένου ότι για το φορολογικό έτος 2014 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 30.06.2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31.07.2015, η δεύτερη δόση μέχρι τις 30.09.2015 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30.11.2015 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης.

Να σημειώσουμε εδώ ότι όσο αφορά τα Νομικά Πρόσωπα εξακολουθεί να ισχύει η καταβολή του φόρου σε 8 δόσεις , μη δυνάμενες να υπερβούν την 31.12. του τρέχοντος έτους. Αυτό σημαίνει ότι για το φορολογικό έτος 2014, δηλαδή τις δηλώσεις που θα κατατεθούν έως 30.6.2015, τα Νομικά Πρόσωπα θα εξοφλήσουν το φόρο τους σε επτά (7) και όχι οκτώ (8) δόσεις , με την πρώτη να καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης (έως 30.6.2015) και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Ιουλίου (2), Αυγούστου (3), Σεπτεμβρίου (4) , Οκτωβρίου (5), Νοεμβρίου (6) και Δεκεμβρίου (7).

Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

Πηγή : www.newmoney.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου