ΑρθρογραφίαΦορολογικά

Όλες οι αλλαγές που επιφέρουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Πολύ συζήτηση έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα για τις αλλαγές που έχουν επέλθει με την εφαρμογή από 1.1.2015 του νόμου 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).
Αφορμή αυτού του άρθρου αποτελούν τα δεκάδες ερωτήματα συναδέλφων, που φτάνουν στο γραφείο, και στόχος μας είναι να δώσουμε μια πρώτη απάντηση σε ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα.
1. Πως καταχωρούμε στα διπλογραφικά βιβλία από 1.1.2015.
Όπως καταχωρούσαμε μέχρι σήμερα. Ο νόμος και η εγκύκλιος 1003/2015 δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, να κάνουν χρήση του υπάρχοντος Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ). Η υποχρέωση που υπάρχει είναι στο τέλος του φορολογικού έτους 2015 (χρήση 2015), να συνταχθούν οι οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΕΛΠ και πιο συγκεκριμένα με βάσει τα υποδείγματα του παραρτήματος Β.
Σχετικά: Άρθρο 3 περ. 9 του νόμου 4308/2014
«9. Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014.»
Άρθρο 3 παράγραφος 8 και 9 της ΠΟΛ. 1003/2015
«8. Το σχέδιο των λογαριασμών του Παραρτήματος Γ’ χρησιμοποιείται ως μέρος του λογιστικού συστήματος της οντότητας, σε ότι αφορά στην ονοματολογία, στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, καθώς και στο περιεχόμενό τους, όπως αυτό καθορίζεται σε συνδυασμό με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α’ και τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β’. Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της παρ. 10 του άρθρου 5. Ιδιαίτερα, οι τίτλοι των λογαριασμών δύναται να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τις καθιερωμένες ονοματολογίες ευρύτερων κλάδων δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη και την παρ. 12 του άρθρου 16.
9. Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014.»
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι επιχειρήσεις με διπλογραφικά δεν πρέπει να ανησυχούν για την οργάνωση του λογιστικού τους συστήματος από 1.1.2015.
Στην πορεία και με την βοήθεια των μηχανογράφων τους και των εταιριών μηχανογράφησης θα μπορέσουν να μπουν στο νέο λογιστικό σχέδιο εφόσον το επιλέξουν καθώς είναι προαιρετικό.
2. Έκδοση παραστατικών.
Σχετικά με την έκδοση παραστατικών έχουμε ορισμένες διαφοροποιήσεις από τα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
Α) Διακίνηση
Γνωρίζαμε από τον ΚΦΑΣ, ότι από 1.1.2014 είχε καταργηθεί, τυπικά, η έννοια του Δελτίου Αποστολής και είχε επανέλθει με την μορφή του «Συνοδευτικού Στοιχείου μη τιμολογημένων αποθεμάτων» ή όπως πήρε θέση και η διοίκηση , «Δελτίο Αποστολής»
Με τον νόμο 4308/2014, επανέρχεται το Δελτίο Αποστολής , στην διακίνηση των εμπορευμάτων , και συνοδεύει αυτά  ΑΝ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.
Δηλαδή το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ παραμένει το βασικό φορολογικό έγγραφο και στην διακίνηση .
Τα αγαθά που δεν συνοδεύονται από ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ , θα πρέπει να συνοδεύονται από το παραστατικό διακίνησης που μπορεί να φέρει οποιονδήποτε κατάλληλο, ενδεικτικό της φύσης του, τίτλο, όπως «Παραστατικό Διακίνησης», «Δελτίο Αποστολής», «Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων», «Έγγραφο διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων» «Συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης» κ.λπ.
Το παραστατικό διακίνησης εκδίδεται, πριν την αποστολή ή την παράδοση ή τη διακίνηση των αποθεμάτων, συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό τους και διαφυλάσσεται από τους φορολογούμενους που πραγματοποιούν την συναλλαγή , πλην των ιδιωτών.
Υπάρχει η δυνατότητα το Δελτίο Αποστολής να εκδοθεί και ηλεκτρονικά αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα του στοιχείου στη διάρκεια της διακίνησης για ελεγκτικούς σκοπούς. Διευκρινίζεται επίσης, ότι το παραστατικό διακίνησης εκδίδεται ανεξάρτητα από το εάν η διακίνηση διενεργείται με μεταφορικά μέσα του πωλητή ή οποιουδήποτε τρίτου.
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουμε τους αγοραστές η διακίνηση και διανομή αγαθών, γίνεται με το «Συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης» ,και στην θέση του πελάτη αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι». Κατά την παράδοση των αποθεμάτων, εκδίδονται για κάθε επιμέρους παράδοση είτε άμεσα τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικών πωλήσεων), είτε νέο παραστατικό διακίνησης. Κατά την επιστροφή των μη παραδοθέντων αποθεμάτων υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδεται σχετικό παραστατικό στο οποίο αναγράφεται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφομένων αποθεμάτων, («Παραστατικό Διακίνησης», «Δελτίο Αποστολής», «Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων», «Έγγραφο διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων», το οποίο παίζει το ρόλο του παλιού αντίστροφου Δελτίου Αποστολής ή του παλιότερου Δελτίου Παραλαβής ), είτε να αναγράφεται το υπόλοιπο της επιστρεφόμενης ποσότητας στο αρχικό παραστατικό, είτε να ενημερώνεται σχετικό αρχείο.
Κατά την άποψη μας οι εταιρίες που ήδη χρησιμοποιούν «Συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης», μπορούν να κρατήσουν την ειδική γραμμογράφηση που έχουν στο έντυπο.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1003/2015  Δεν απαιτείται η έκδοση του παραστατικού διακίνησης στις εξής περιπτώσεις:
α) Όταν διακινούνται αποθέματα μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων της ίδιας οντότητας, οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο.
β) Όταν η οντότητα χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε παρακείμενα ακίνητα ή σε ακίνητα κείμενα το ένα αντίκρυ του άλλου και είναι ευχερής η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων επί της ποσοτικής διακίνησης των αποθεμάτων της οντότητας.
γ) Παράδοσης αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς, είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, εφόσον το παραστατικό διακίνησης εκδίδεται από τον παραλήπτη αυτών (οντότητα). Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του παραστατικού διακίνησης παραδίδεται ή αποστέλλεται στον παραγωγό.
δ) Ειδικά, για την διακίνηση αγοραζομένου γάλακτος που παραλαμβάνεται από αγρότες – παραγωγούς (κτηνοτρόφοι), ανεξάρτητα εάν οι παραγωγοί αυτοί εντάσσονται στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, δύναται να εκδίδεται από τις παραλαμβάνουσες οντότητες το παραστατικό διακίνησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 5. Εναλλακτικά, η παραλαμβάνουσα οντότητα δύναται να καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο (κατάσταση) με την παραλαβή του γάλακτος, τα στοιχεία των εμπλεκομένων μερών, την ποσότητα και το είδος (ζωική προέλευση) του διακινούμενου γάλακτος, καθώς και την ημερομηνία που γίνεται η διακίνηση. Για τις ανάγκες της οντότητας που παραδίδει το γάλα, δίνεται από την παραλαμβάνουσα οντότητα αντίγραφο της συνταχθείσας κατάστασης ή άλλη δήλωση με ανάλογο περιεχόμενο.
ε) Τα οριζόμενα στην παρ. δ’ έχουν εφαρμογή και σε ανάλογες περιπτώσεις παραλαβής διαφόρων αποθεμάτων από διαφορετικά πρόσωπα.
στ) Για τη διακίνηση ελαιοκάρπου από τους ελαιώνες των παραγωγών – αγροτών προς τα ελαιοτριβεία για έκθλιψη, δεδομένου ότι η μεταφορά ελαιοκάρπου παρουσιάζει ιδιομορφίες (δυσχέρειες στη συγκέντρωση, άγνωστο βάρος, μεταφορά με διάφορα μεταφορικά μέσα κ.λπ.).
ζ) Διακίνηση αγαθών από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 39, μεταξύ των οποίων είναι και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, δεδομένου ότι δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, δεν υποχρεούνται στην παρακολούθηση (διακίνηση, παράδοση, αποστολή) των αποθεμάτων τους.
η) Διακίνηση παγίων (υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακινούνται με σκοπό την πώληση τους) και διακίνηση ανταλλακτικών παγίων μεταξύ των εγκαταστάσεων της οντότητας, εφόσον δεν αποτελούν γι’ αυτήν αντικείμενο εμπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις της.
θ) Διακίνηση κατεστραμμένων αποθεμάτων με σκοπό την απόρριψη αυτών.
ι) Διακίνηση αγαθών που δεν έχουν καμία εμπορευματική αξία για τον αποστολέα, για τον παραλήπτη ή για κάποιον τρίτο, διαζευκτικά ή αθροιστικά και η διάθεσή αυτών αυτούσιων ή μη, δεν επιφέρει κανένα έσοδο. Δεν εκδίδεται δηλαδή, το εν λόγω στοιχείο για τη διακίνηση άχρηστων ή ακατάλληλων εμπορευμάτων, προϊόντων ή υπολειμμάτων (π.χ. περισυλλογή και διακίνηση προς καταστροφή ή ανακύκλωση, ληγμένων φαρμακευτικών προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ενσωματώνουν καμία εμπορευματική αξία), σε χώρους απόρριψης (π.χ. χωματερές κ.λπ.).
ια) Για τις διακινήσεις των αποθεμάτων τα οποία διατίθενται μέσω δικτύου συνεχούς ροής, δηλαδή για τις διακινήσεις φυσικού αερίου, ύδατος, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος και θερμικής ενέργειας.
ιβ) Για τις διακινήσεις βιομηχανικών και βιοτεχνικών ειδών από λιανοπωλητές που διαθέτουν τα εμπορεύματά τους αποκλειστικά σε κινητές λαϊκές αγορές, σε παζάρια και στο πλανόδιο εμπόριο (πλανόδιοι πωλητές – κινητά καταστήματα), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των υπόψη συναλλαγών, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν μαζί τους τα παραστατικά αγορών των αποθεμάτων τους (επισημαίνεται ότι, η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τις διακινήσεις αγροτικών προϊόντων, προς και από τις λαϊκές αγορές).
ιγ) Για τη διακίνηση από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.
ιδ) Για τη διακίνηση εφημερίδων και περιοδικών προς τα ΕΛΤΑ και τους συνδρομητές από τις επιχειρήσεις έκδοσης ή διακίνησης των ειδών αυτών.
ιε) Για τις επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις φαρμάκων, οπτικών και λοιπών ειδών στο Δημόσιο ή σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο, όταν τα πωλούμενα είδη παραδίδονται στους ασφαλισμένους.
ιστ) Για τη διακίνηση υλικών εκσκαφής (μπάζα) είτε αυτά διακινούνται με ιδιόκτητα φορτηγά ή οχήματα τρίτου, καθόσον τα είδη αυτά δεν συμπληρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των αποθεμάτων.
ιζ) Για τη διακίνηση (α) αυτούσιων λατομικών προϊόντων (άμμου, σκύρου κ.λπ.) από κατασκευαστικές οντότητες, τα οποία παράγονται από τις ίδιες οντότητες για τα έργα που εκτελούνται από αυτές, (β) μεταλλεύματος, από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε χώρους αποθήκευσης, επεξεργασίας και εκφόρτωσης, κατά περίπτωση, που ενεργούνται από μεταλλευτικές οντότητες και (γ) πέτρας, χαλικιού, αργιλοπετρώματος και αργιλοχώματος, από οντότητες παραγωγής αδρανών υλικών, ασβέστη και τσιμέντου, από τους χώρους περισυλλογής ή εξόρυξης στους χώρους επεξεργασίας.
ιη) Για τη διακίνηση από τα γραφεία τελετών ειδών που έχουν σχέση με το αντικείμενο των εργασιών των εν λόγω γραφείων με τα ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητά τους.
ιθ) Σε περίπτωση μεταφοράς επαγγελματικής εγκατάστασης της οντότητας.
Β) ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
i) Τιμολόγηση
Στην τιμολόγηση σαν βασική διαφορά είναι ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου.
Επαναλαμβάνουμε ότι το Τιμολόγιο αποτελεί το βασικό στοιχείο διακίνησης. Στην περίπτωση όμως που εκδίδουμε στοιχείο διακίνησης , αυτό μπορεί να τιμολογηθεί μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα.
Δηλαδή τα Δελτία Αποστολής που θα εκδοθούν από 1.1.2015 έως 31.1.2015 μπορούν να τιμολογηθούν νόμιμα έως τις 15 Φεβρουαρίου 2015.
Παράδειγμα : Αν ένα εμπόρευμα φύγει το πρωί στις 7 Ιανουαρίου 2015 από την αποθήκη της επιχείρησης , μπορεί να τιμολογηθεί από τις 7 Ιανουαρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου.
Προσοχή: Αν τα τιμολογήσουμε στις 15 Φεβρουαρίου 2015, θα βάλουμε ημερομηνία 15.2.2015 και όχι 31.1.2015. Δεν απαγορεύεται βέβαια εάν θέλουμε να τιμολογήσουμε και στις 31.1.2015 . Η προθεσμία τιμολόγησης είναι έως τις 15.2.2015
Τιμολόγηση στο τέλος του φορολογικού έτους.
Η σχετική διάταξη ισχύει και για τα παραστατικά διακίνησης που θα εκδοθούν τον Δεκέμβριο του 2015. Η τιμολόγηση τους μπορεί να γίνει μέχρι τον Ιανουάριο του 2016, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.
Με την αρχή του δεδουλευμένου το σχετικό έσοδο θα λογιστεί στο φορολογικό έτος 2015, έστω και αν το τιμολόγιο έχει εκδοθεί το 2016.
Ο νέος νόμος αποδεσμεύει την έκδοση του παραστατικού από τον χρόνο υπολογισμού του εσόδου ή του εξόδου ανάλογα.
Επιτρέπει δηλαδή την χρονική τακτοποίηση , άσχετο αν τα βιβλία είναι απλογραφικά ή διπλογραφικά.
Βέβαια αναμένουμε και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του εισοδήματος , που θα πρέπει να προσαρμοστούν στην νέα πραγματικότητα, που έχουν επιφέρει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στην λογιστική επιστήμη και πραγματικότητα.
Σχετικά με το ΦΠΑ
Προλαβαίνοντας την σχετική ερώτηση τι γίνεται με το ΦΠΑ, θέλουμε να τονίσουμε ότι η απόδοση του ΦΠΑ ακολουθεί τον χρόνο έκδοσης του Τιμολογίου.
ii) Πώληση σε ιδιώτες.
Εδώ πέρα από όσα επισημάναμε στο σχετικό άρθρο για την απαλλαγή των οντοτήτων από την χρήση Φορολογικής Ηλεκτρονικής Μνήμης (ΦΗΜ) ( Ποια είναι τα επαγγέλματα (οντότητες) που εξαιρούνται από την Φορολογική Ηλεκτρονική Μνήμη), έχουμε ακόμη μια βασική αλλαγή.
Επιτρέπεται πλέον η έκδοση και τιμολογίου σε ιδιώτες (προαιρετικά).

Προσοχή:
Το τιμολόγιο σε ιδιώτες ακολουθεί τους κανόνες έκδοσης των Αποδείξεων Λιανικών Πωλήσεων και όχι τους κανόνες του τιμολογίου που εκδίδονται για τις συναλλαγές ανάμεσα σε οντότητες.
Δηλαδή αυτά τα τιμολόγια δεν εκδίδονται μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα.
Να θυμίσουμε εδώ ότι το στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται:
α) Σε περίπτωση αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή της έναρξης αποστολής. Όταν η παράδοση γίνεται από τρίτο πρόσωπο, το στοιχείο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση.
β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών.
γ) Σε περίπτωση απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος.
δ) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το στοιχείο εκδίδεται όταν το μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου.
Τρόπος έκδοσης των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών.
Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι για την έκδοση «Απόδειξη», «Απόδειξη λιανικής», «Απόδειξη λιανικής πώλησης», «Απόδειξη παροχής υπηρεσιών» και «Απόδειξη λιανικών συναλλαγών», «Τιμολόγιο Λιανικών Συναλλαγών», εκδίδεται με την χρήση ΦΗΜ (Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ή ΕΑΦΔΣΣ ), εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται με την ΠΟΛ.1002/2015. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ΠΟΛ. 1002/2015 οι οντότητες έχουν την δυνατότητα να μην χρησιμοποιούν ΦΗΜ , αρκεί να ακολουθούν τις οδηγίες που βάζει η ΠΟΛ.
Παρατηρήσεις:
α) Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η οντότητα εκδίδει τιμολόγιο για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, αυτό εκδίδεται μηχανογραφικά με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό, εκτός εάν η οντότητα απαλλάσσεται από τη χρήση φορολογικού μηχανισμού σύμφωνα με το άρθρο αυτό, περίπτωση στην οποία το τιμολόγιο εκδίδεται με οποιονδήποτε τρόπο, είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφικά χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό»
β) Παρέχεται η δυνατότητα, για περιστασιακές λιανικές πωλήσεις, οι οντότητες να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής χειρόγραφα ή μηχανογραφικά χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό και χωρίς να κάνουν χρήση υπηρεσιών των παρόχων ηλεκτρονικής έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης. Για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο που πουλά λιανικά στους υπαλλήλους του, δεν απαιτείται να χρησιμοποιεί φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό. Αντίθετα, στην περίπτωση που λειτουργεί πρατήριο λιανικής πώλησης, απαιτείται η χρησιμοποίηση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού».
γ) Με χειρόγραφο τρόπο εκδίδονται ακόμη οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών όταν:
i) Υπάρχει διακοπή του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και
ii) Υπάρχει διακοπή λειτουργίας της φτμ ή του μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. . Στην περίπτωση αυτή η οντότητα πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισμού, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Σχετικά με τις βλάβες προβλέπεται η έκδοση απόφασης από το Γ.Γ.Δ.Ε..
Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι, όταν έχουμε διακοπή της ηλεκτρικής ενέργειας ή της λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού τα στοιχεία λιανικής πώλησης μπορεί να εκδίδονται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά χωρίς σήμανση και χωρίς χρήση του παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης των στοιχείων λιανικής πώλησης.
δ) Χειρόγραφα χωρίς σήμανση ΦΗΜ εκδίδονται τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών και στις περιπτώσεις που η οντότητα, τα εκδίδει εκτός έδρας σε προσωρινή εγκατάσταση (π.χ. σε μία έκθεση) .
3. Παρατηρήσεις σχετικά με την ενημέρωση των λογιστικών αρχείων.
Για την ενημέρωση των λογιστικών αρχείων θα ασχοληθούμε διεξοδικά αργότερα. Θα θέλαμε μόνο να επισημάνουμε ορισμένα θέματα που αφορούν την ενημέρωση της ποσοτικής απογραφής στο Βιβλίο Ισολογισμού και Απογραφών ή στο απλογραφικό Βιβλίο.
Σύμφωνα με τον νόμο 4308/2014 (άρθρο 6) για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα , η καταγραφή των αποθεμάτων της απογραφής κατά ποσότητα και αξία, μπορούν να καταχωρηθούν στο λογιστικά αρχεία μέχρι και την εμπρόθεσμη υποβολή της φορολογικής δήλωσης, και όχι μέχρι τις 20.2.2015.

Όπως διευκρινίζεται και στην ΠΟΛ. 1003/2015:
«Παράγραφος 2
6.2.1. Σε ότι αφορά τον προσδιορισμό της ποσότητας των αποθεμάτων, ορίζεται ότι ο εν λόγω προσδιορισμός διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας. Δηλαδή, ο χρόνος προσδιορισμού των αποθεμάτων (φυσική απογραφή) καθορίζεται από τα πραγματικά δεδομένα μιας οντότητας, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 και την ανάγκη διασφάλισης της αξιοπιστίας του ποσοτικού προσδιορισμού των αποθεμάτων στο τέλος της ημερομηνίας αναφοράς (ημερομηνία τέλους χρήσης ή ημερομηνία ισολογισμού).
6.2.2. Ο χρόνος αυτός μπορεί να απέχει από το τέλος της ημερομηνίας αναφοράς, ιδίως όταν η οντότητα τηρεί αναλυτικό αρχείο ποσοτικής διακίνησης αποθεμάτων (βιβλίο αποθήκης) ή όταν ο αριθμός ή και η ποσότητα των διακινήσεων δεν είναι σημαντική. Σε άλλες περιπτώσεις που η οντότητα εφαρμόζει έμμεσες τεχνικές στον προσδιορισμό της ποσότητας των αποθεμάτων της απογραφής, η σχετική διαδικασία δύναται να γίνεται με αξιοπιστία και σε χρόνο απομακρυσμένο από το τέλος της περιόδου (π.χ. προσδιορισμός ιχθυόμαζας ιχθυοτροφείων). Τέλος, σημειώνεται ότι όταν εφαρμόζεται η μέθοδος της λιανικής (retail method) δεν γίνεται ποσοτικός προσδιορισμός των αποθεμάτων και η εκτίμηση της αξίας του τελικού αποθέματος δύναται επίσης να γίνεται με ασφάλεια σε χρόνο απομακρυσμένο από το τέλος της περιόδου.
6.2.3. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το χρόνο που διενεργείται ο ποσοτικός προσδιορισμός των αποθεμάτων, η οντότητα είναι υποχρεωμένη να έχει τεκμηριώσει με αξιόπιστο τρόπο τις ποσότητες της απογραφής εντός των χρονικών ορίων σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου.
6.2.4. Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, όπως και της σχετικής παρ. 4 του άρθρου 4, δύνανται να εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της ποσότητας (και όχι και της επιμέτρησης) των αποθεμάτων της 31.12.2014, δεδομένου άλλωστε ότι η απογραφή λήξης της 31.12.2014 είναι η απογραφή έναρξης την 1.1.2015.»
Συμπερασματικά: Δεν υπάρχει η υποχρέωση ενημέρωσης του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού, όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, στις 20 Φεβρουαρίου 2015, αφού η εγκύκλιο δίνει την δυνατότητα εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 4308/2014, και για την απογραφή τις 31.12.2014.
Γράφει ο Απόστολος Αλωνιάτης, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας

Πηγή www.newmoney.gr

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Αρθρογραφία

Νησιά, οι συνοδοιπόροι της ζωής

Στην ελληνική πολιτική ζωή η αναφορά στις εύλογες απαιτήσεις των μόνιμων κατοίκων των νησιών είναι ελάχιστη ενώ η προσπάθεια στήριξής τους δεν επαρκεί.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου