Ασφαλιστικά / Εργατικά

Παράνομο το πρόστιμο μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού

Πρόστιμο, επί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού, ύψους €10.549,44 ευρώ, για κάθε αδήλωτο υπάλληλο άνω των 25 ετών.
Έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις που έκριναν ως μη νόμιμο το πρόστιμο των 10.549,44 ευρώ για μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού.
Σχετικές αποφάσεις: Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαρίσης 153/2016.
Ειδικότερα:
Επί παράβασης διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας προβλέπεται η επιβολή, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 ν. 3996/2011, κυμαινόμενου προστίμου σε βάρος του εργοδότη, κατά συνεκτίμηση των αναγραφόμενων κριτηρίων, ενώ επί παράβασης συγκεκριμένων ευθέως αποδεικνυόμενων παραβάσεων της παραγράφου 4 (όπως μη ανάρτησης πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών) προβλέπεται η επιβολή διοικητικής κύρωσης (προστίμου).
Κατ’ εξουσιοδότηση του άνω άρθρου, εκδόθηκε η 27397/122/19.8.2013 υπουργική απόφαση, η οποία στο άρθρο 1 καθορίζει πρόστιμο, επί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού, ύψους 10.549,44 ευρώ για κάθε αδήλωτο υπάλληλο άνω των 25 ετών.
Με την απόφαση αυτή υπ΄ αριθμ. 153/2016 (Μον. Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαρίσης) κρίθηκε ότι δεν είναι νόμιμο το πρόστιμο των 10.549,44 ευρώ για μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού, διότι η άνω διάταξη της υπουργικής απόφασης είναι ανίσχυρη, ως εκτός εξουσιοδότησης, αφού δεν παρέχεται τέτοια εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας, για θέσπιση συστήματος αντικειμενικής επιβολής προστίμου επί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού, που συνιστά διαφορετική παράβαση από τη μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού και προγραμμάτων εργασίας και δεν περιέχεται στις παραβάσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24 άνω νόμου, άλλως επειδή είναι γενική και αόριστη η εξουσιοδότηση, αφού δεν περιέχει τα κριτήρια που θα έπρεπε να λάβει υπόψη ο κανονιστικός νομοθέτης κατά τον προσδιορισμό του ύψους του αντικειμενικώς επιβαλλόμενου προστίμου και τις παραβάσεις.
Επειδή, στο ανωτέρω άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3996/2011 θεσπίζεται ο γενικός κανόνας της επιβολής προστίµου εις βάρος του εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής  νοµοθεσίας.
Το πρόστιµο αυτό κυµαίνεται από 300 ευρώ έως 50.000 ευρώ.
Για συγκεκριµένες δε, απαριθµούµενες στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου παραβάσεις, προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής άλλων διοικητικών κυρώσεων (χρηµατικών κατά βάση), σωρευτικά ή διαζευκτικά µε το πρόστιµο της
παραγράφου 1.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής τής εν λόγω παραγράφου 4 ορίζεται ότι ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με όµοια απόφαση δύναται να προσδιορίζονται συγκεκριµένα ποσά προστίµου  για τις ως άνω παραβάσεις (απαριθµούµενες αποκλειστικά στην περ. Β’ της παρ. 4 του ίδιου άρθρου).
Από τις διατάξεις αυτές δεν προκύπτει ότι χορηγήθηκε, στην περίπτωση επιβολής προστίµου για την παράβαση της µη αναγραφής εργαζοµένου στον πίνακα προσωπικού, εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για θέσπιση συστήµατος αντικειµενικής επιβολής προστίµου, κατ’ απόκλιση από το διαγραφόµενο στο ανωτέρω άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3996/2001, διότι τούτο θα απαιτούσε ειδική σχετική πρόβλεψη στον εξουσιοδοτικό νόµο.
Ακόµη, όµως, και αν θεωρηθεί ότι οι προαναφερόµενες εξουσιοδοτήσεις έχουν το συγκεκριµένο περιεχόµενο, στην περίπτωση αυτή, δεν θα ήταν σύµφωνες µε το άρθρο 43 παρ. 2 εδ. β’ του Συντάγµατος, λόγω του γενικού και αόριστου χαρακτήρα τους.
Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι η διάταξη του άρθρου 1 της 27397/122/19.8.2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας βρίσκεται εκτός εξουσιοδότησης και είναι, ως εκ τούτου, ανίσχυρη και µη εφαρµοστέα (πρβλ. ΣτΕ 285012015). 
 

Σχετικές αναρτήσεις
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Ενέργειες εργοδοτών μετά την κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικών

Μετά την 20η Αυγούστου 2018, οπότε και τελείωσε τυπικά το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, ξεκίνησε από την υπουργό εργασίας Ε. Αχτσιόγλου η υπογραφή…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

Τα 6 βήματα για τη μείωση προστίμων αδήλωτης εργασίας

Τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι εργοδότες εντός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος 27 εργάσιμων ημερών, προκειμένου να καταβάλουν τα μειωμένα πρόστιμα…
Ασφαλιστικά / Εργατικά

"Πρακτικά ανεφάρμοστος ο νέος τρόπος δήλωσης των υπερωριών!"

Του φοροτεχνικού Δημήτρη Μπόκαρη Οι ρυθμίσεις του νόμου 4487/2017 για τη διαδικασία ελέγχου της υπερεργασίας και την υπερωριακής εργασίας είναι ανελαστικές και…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου