Φορολογικά

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας σύστασης των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Η 1146050 ΕΞ2015/10.11.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η’ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα Πληροφορίες: Α.Κύρλα Τηλέφωνο: 210 3375885 Fax: 2103375354 E-mail: d.eleg8@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας σύστασης των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Με αφορμή την υποβολή στην υπηρεσία μας ερωτημάτων προφορικών και γραπτών που αφορούν θέματα ελέγχου της νομιμότητας σύστασης νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α’),όπως ισχύει, από την έναρξη της τήρησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και με την καταχώρηση σε αυτό των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα (Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.,κ.λπ)  αποκτούν νομική προσωπικότητα, επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού τους, η λύση τους, η αναβίωση τους, συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπασή τους κ.λπ.

Ομοίως, καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. η Κοινοπραξία, εφόσον ασκεί εμπορική δραστηριότητα (περ.3 άρθρο 293 του ν.4072/2012 ΦΕΚ Α’86/11.04.2012) και οι Αστικές Εταιρείες που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό και θέλουν να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα.( αρθ.784 ΑΚ)

Η Διεύθυνση Εμπορικών Οργανώσεων, μετά την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Κ1-941/2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μας γνώρισε ότι καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. και οι τροποποιήσεις και οι λύσεις των νομικών προσώπων (Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε.,Α.Ε.,κ.λπ) που έχουν συσταθεί πριν την 4/4/2011 και έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτοαπογραφής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προβαίνει στις σχετικές, κατά περίπτωση, καταχωρήσεις όταν κατά την υποβολή δηλώσεων Μητρώου (έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών), συνυποβάλλονται καταστατικά καταχωρημένα στο Γ.Ε.ΜΗ., που αφορούν σε σύσταση, τροποποίηση, λύση ή εκκαθάριση κ.λπ. του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, (έχουμε αποστείλει σχετικές οδηγίες), δεδομένου ότι ΔΕΝ εμπίπτει στις αρμοδιότητές του ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας αυτών.

Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι αρμόδια υπηρεσία ως προς τα θέματα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), είναι η Δ/νση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΕΒΑΚΟΥ

Ακριβές αντίγραφο

Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου