Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Καθαρού Εισοδήματος και των Καθαρών Κερδών μετά από φόρους;

Η χρηματοοικονομική ανάλυση βοηθά την επιχείρηση να προσδιορίσει αν μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά στις υποχρεώσεις της. Σε αυτό βοηθά ο απολογισμός των εσόδων και των εξόδων.

Το καθαρό εισόδημα υπολογίζεται ως μέρος ενός χρηματοοικονομικού εγγράφου που ονομάζεται δήλωση εισοδήματος. Η δήλωση εισοδήματος  είναι ένα από τα κυριότερα έγγραφα που απαιτούνται για την λήψη δανείου, για προσέλκυση επενδυτών και καθορίζει την αξία της επιχείρησης.

Τα καθαρά κέρδη είναι ο υπολογισμός σύμφωνα με παράγοντες από πολλές άλλες οικονομικές συνιστώσες. Για να καταλάβουμε τι είναι τα καθαρά έσοδα, θα ξεκινήσουμε με το ακαθάριστο εισόδημα, που είναι επίσης γνωστό ως ακαθάριστο έσοδο: είναι το ποσό των χρημάτων που λαμβάνει η επιχείρηση από κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αν αφαιρέσουμε το κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας καθώς και την άμεση εργασία και οποιοδήποτε άλλο άμεσο κόστος που κατέστησε δυνατή την πραγματοποίηση της πώλησης ή της παροχής υπηρεσίας – και οποιεσδήποτε επιστροφές ή εκπτώσεις, αυτό που απομένει είναι το μικτό κέρδος. Η συντομογραφία για τον υπολογισμό του μικτού κέρδους είναι οι πωλήσεις μείον του κόστους των αγαθών που πωλούνται.

Μετά τον υπολογισμό του μικτού κέρδους, ακολουθεί ο υπολογισμός των λειτουργικών κερδών. Αφαιρούνται όλα τα έξοδα πώλησης, τα γενικά και διοικητικά έξοδα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της επιχείρησης από το μικτό κέρδος. Παραδείγματα των λειτουργικών εξόδων περιλαμβάνουν τις αποδοχές του γενικού προσωπικού, ενοικίαση και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σε χώρους γραφείων, προμήθειες πωλήσεων και αποσβέσεων περιουσιακών στοιχείων.

Η κατηγορία των «λοιπών εσόδων και εξόδων» περιλαμβάνει στοιχεία που δεν σχετίζονται με τις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, όπως έσοδα από τόκους και έξοδα που σχετίζονται με τις επενδύσεις. Τα στοιχεία αυτά συμψηφίζονται μεταξύ τους για την επίτευξη καθαρού εισοδήματος ή απώλειας για την κατηγορία αυτή.

Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας – ή ζημιά – συν ή μείον την κατηγορία «Λοιπά Έσοδα και Έξοδα» ισούται με το καθαρό εισόδημα, όταν η αξία τους είναι θετική. Όταν η τιμή είναι αρνητική, η εταιρεία έχει μια καθαρή ζημία. Τα καθαρά έσοδα τυπικά χωρίζονται σε καθαρό εισόδημα ή κέρδη προ φόρων και τα καθαρά κέρδη ή κέρδη μετά από φόρους. Κάθε φορά που κάποιος αναφέρεται σε «καθαρά έσοδα» πρέπει να προσδιορίζει εάν αναφέρετε σε καθαρό εισόδημα πριν ή μετά φόρων.

Αφαιρώντας το συνολικό ποσό για φόρο εισοδήματος που έχει καταβληθεί από την εταιρεία από τα καθαρά έσοδα προ φόρων προκύπτουν τα αποτελέσματα των καθαρών εσόδων μετά από φόρους. Αυτό το ποσό είναι το ποσό των χρημάτων που θεωρείτε για τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης ως η απόδοση της επένδυσής τους, ή τα χρήματα που μπορούν να διανεμηθούν σε αυτούς ως κέρδη.

Επιμέλεια : Γεώργιος Εγγλεζάκης, Λογιστής Φοροτεχνικός, Σύμβουλος επιχειρήσεων

Σχετικές αναρτήσεις
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Φορολογικός σχεδιασμός: Σπουδαιότητα και σημασία

Φορολογικός σχεδιασμός.  Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την σημασία του αλλά και την σπουδαιότητα του. Τι ακριβώς όμως είναι. Καταρχάς είναι…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Απομείωση Παγίου Στοιχείου

Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί αποσβέσιμα πάγια και συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές, η απομείωση ενός περιουσιακού στοιχείου…
Βασικές Έννοιες Οικονομίας

Σκοπός και Διαχωρισμός των Ρόλων μέσα στην Ομάδα

Στην ομαδική εργασία ένα σημαντικός παράγοντας επιτυχίας κι απόδοσης είναι η σωστή κατανομή των ρόλων ανάμεσα στα μέλη. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου