Φορολογικά

Ποιά θέματα τέθηκαν στην ΓΓΔΕ από την ΠΟΦΕΕ εκτός από την παράταση των συγκεντρωτικών.

Λοιπά θέματα του κλάδου -εκτός την παράτασης των συγκεντρωτικών– που τέθηκαν προς συζήτηση στην Γ.Γ.Δ.Ε. από τους εκπροσώπους της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Τι άλλα θέματα συζητήθηκαν εκ μέρους της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Ατζέντα θεμάτων προς συζήτηση με την Γ.Γ.Δ.Ε.
1. Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών του Κλάδου Λογιστών – Φοροτεχνικών: ζητούμε έκδοση με κάθε είσπραξη και το αργότερο μέχρι 31/12 κάθε έτους

2. Ηλεκτρονική υπογραφή για τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς : πιστεύουμε ότι διευκολύνει την φοροδιαφυγή ενώ ταυτόχρονα μεγάλο πρόβλημα ασφαλείας για τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας. Είναι αναγκαίο να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία.

3. Συγκεντρωτικές (Μ.Υ.Φ.) : αν είναι αδύνατον να υποβληθούν για το 2014 ως «ετήσιες» πρέπει να παραταθεί ο χρόνος υποβολής όλων των τριμήνων του 2014 μέχρι 28/2/2015 και στο σύστημα υποβολής να ορισθεί όριο διασταύρωσης σε επίπεδο 1 Ευρώ (καθώς οι στρογγυλοποιήσεις στα δεκαδικά είναι «ανθρώπινοι» και μπορούν να εξαιρεθούν).

4. Πρόστιμα 2.500 ευρώ : από λάθος (ή παράλειψη) είναι στο ίδιο ύψος τόσο για τα απλογραφικά βιβλία όσο και για τα διπλογραφικά βιβλία πρέπει να διορθωθεί .

5. Το Ισόποσο πρόστιμο του άρθρου 59 πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθεί είναι πέρα από κάθε λογική .

6. Αυτοπαράδοση ΦΠΑ οικοδομών μετά τις 31/12/2014 πρέπει να καταργηθεί και να μην ισχύσει. Ο λόγος είναι ότι λόγω των «μη πωλήσεων» για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει χαθεί το δικαίωμα συμψηφισμού για τα περισσότερα ΦΠΑ των ετών ανέγερσης οικοδομών. Αν πρέπει να μπει νέα ημερομηνία αυτή να είναι μετά από τρία χρόνια τουλάχιστον.

7. Εκπρόθεσμες Τροποποιητικές Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος σε εμπρόθεσμη αρχική: να μην υπάρχει πρόστιμο. Είναι δίκαιο να ισχύσει δηλαδή ότι και για το ΦΠΑ αλλά και τους παρακρατούμενους.

8. Εκπρόθεσμες Διακοπές : να ορισθεί ως καταληκτική ημερομηνία η 31/12/2014.

9. Απογραφές απλογραφικών βιβλίων: να γίνει επαναφορά του παλαιού ορίου τζίρου των 150.000,00 ευρώ. Επίσης είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να καθορισθεί ότι σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου αποτίμησης της απογραφής (από τεκμαρτό προσδιορισμό με 10% σε κανονική λογιστική απογραφή) για τον προσδιορισμό του φορολογητέου αποτελέσματος οι απογραφές έναρξης και λήξης θα υπολογίζονται με την ίδια μέθοδο. Δεν είναι δυνατόν για την χρήση 2014 η απογραφή έναρξης των μικρών επιχειρήσεων να είναι ίση με το 10% των αγορών του 2013 και η απογραφή λήξης με πραγματική απογραφή. Θα έχουμε είτε κέρδη πολλαπλάσια των πραγματικών είτε, σε παλαιές επιχειρήσεις με «υποχρεωτική» αποθεματοποίηση εμπορευμάτων θα έχουμε , υπερβολικές ζημίες.

10. Αποδείξεις δαπανών : πρέπει να ισχύει το κίνητρο της έκπτωσης φόρου για ΟΛΑ τα φυσικά πρόσωπα και όχι μόνον για τους μισθωτούς. Το Δημόσιο θα ωφεληθεί πολλαπλά.

11. Έμμεσες τεχνικές ελέγχου: πρέπει οπωσδήποτε να καταγραφούν οι κανόνες και να είναι σαφείς ως προς την εφαρμογή τους. Σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις απλά αθροίζονται οι καταθέσεις.
Στην περίπτωση των Συναδέλφων μας πρέπει να δοθεί ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΗ οδηγία γιατί επί χρόνια (έως και σήμερα αλλά και στο μέλλον) πληρώνουμε εμείς ΙΚΑ και ΦΠΑ για τις Επιχειρήσεις Πελάτες μας μέσα από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς (με e-banking) με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τον τρόπο αυτόν του ελέγχου.

12. Η Εγκύκλιος για την ύπαρξη ή μη υπεραξίας στις περιπτώσεις μεταβίβασης ποσοστών ή συνόλου επιχειρήσεων – εάν δικαιολογείται ακόμη από την Τρόϊκα ο υπολογισμός «τεκμαρτού» ή «αντικειμενικού» προσδιορισμού – πρέπει να εκδοθεί άμεσα. Σήμερα υπάρχουν επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται χωρίς να πάρει ο εταίρος ούτε το κεφάλαιο που έβαλε ενώ οι Υπάλληλοι στις Δ.Ο.Υ. δεν έχουν σαφείς οδηγίες.

13. Να εκδοθεί Εγκύκλιος για την νέο τρόπο υπολογισμού της επισφάλειας απαιτήσεων. Πρέπει να καταγράφει με σαφήνεια ότι ισχύει και για τα απλογραφικά όπως και για τα διπλογραφικά βιβλία. Επίσης να αναλυθεί τι εννοεί ο νόμος με την αναφορά του σε «ένδικα μέσα». Στην αιτιολογική έκθεση ο νομοθέτης απλοποιεί αρκετά το τι σημαίνει ένδικο μέσο αλλά δεν γίνεται αναφορά στον νόμο και χρειάζεται περαιτέρω απλοποίηση ώστε να γίνει κατανοητό για τους επιχειρηματίες.

14. Οπωσδήποτε θέλει τροποποίηση η διάταξη για την μη αναγνώριση δαπάνης σε μη εξόφληση τιμολογίων άνω των 500,00 ευρώ μέσω τραπεζικού συστήματος. Αν ισχύσει για την χρήση 2014 και τις επόμενες ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ότι είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ η φορολογική αναμόρφωση των τιμολογίων αυτών να γίνει από τους Λογιστές. Οι επιχειρήσεις εξ ανάγκης την έχουν καταργήσει στην πράξη (πρόβλημα με οφειλές στην Τράπεζες οδηγούν σε είσπραξη μόνο με μετρητά). Στα απλογραφικά βιβλία ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ οι αγορές «επί πιστώσει» και ο χρόνος εξόφλησης των υποχρεώσεων.

15. Επίσης τροποποίηση χρειάζεται και η ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το Ο.Ε. 2015, βάσει του νόμου, από 30/4 σε 30/6. Ούτε ο χρόνος αρκεί αλλά δεν είναι δυνατόν να υποβάλλουν πρώτα δηλώσεις τα φυσικά πρόσωπα και μετά τα νομικά καθώς το «κλείσιμο» της χρήσης για τα νομικά προσδιορίζει εισόδημα στα φυσικά.

16. Δημιουργία μόνιμης ομάδας εργασίας για παρακολούθηση και ΕΠΙΛΥΣΗ τρεχόντων θεμάτων μεταξύ ΓΓΔΕ – Λογιστών-Φοροτεχνικών – Φορολογουμένων (ΦΠ & ΝΠ). Θα βοηθήσει το έργο σας σε πρακτικά θέματα αλλά και επικοινωνιακά .

17. Άμεση έκδοση εγκυκλίων για τους αγρότες με ξεκαθάρισμα του τι θεωρείται επεξεργασία (μεταποίηση) αγροτικών προϊόντων και τι όχι. Υπάρχει «νεφέλωμα» στον διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχονται στους αγρότες ώστε να υπαχθούν στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ ή στον μειωμένο. Οι παλαιές εγκύκλιοι είναι σε ισχύ ; Σίγουρα όμως οι συνθήκες μεταποίησης και το εύρος των αγροτικών προϊόντων έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα άλλαξαν και οι προϋποθέσεις για πώληση αγροτικών προϊόντων κυρίως στο εξωτερικό. Αυτά που πρώτα τα πουλούσαν από το τελάρο σήμερα απαιτούν ειδική προεργασία για να πωληθούν και οι εγκύκλιοι είναι 30 ετών.
Ζητείστε την βοήθεια της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. για μια καταγραφή των υπηρεσιών αυτών τόσο από τους Συνεταιρισμούς των αγροτών όσο και από τρίτους επαγγελματίες. Και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει εγκυκλίους για επεξεργασία πρώτου βαθμού.
Πρέπει επίσης να εξευρεθεί ο τρόπος για τον δίκαιο υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος των αγροτών του Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ, καθώς δεν προβλέπεται απογραφή έναρξης σε περίπτωση που έχουν προϊόντα εσοδείας 2013 που πουλήθηκαν μέσα στο 2014.

18. Αγροτικές επιδοτήσεις 2014 για παραγωγή 2013. Η Γ.Γ.Δ.Ε. πρέπει να ξεκαθαρίσει πως θα φορολογηθούν καθώς υπάρχει λογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος.

19. Κατάργηση κατάθεσης ιδιωτικών συμφωνητικών στην ΔΟΥ (μηνιαίες ή τριμηνιαίες καταστάσεις) με δυνατότητα υποβολής στα ΚΕΠ χωρίς πρόστιμο ως προς την ημερομηνία με ταυτόχρονη λειτουργία της on line κατάθεσης στην ΓΓΠΣ.Η εφαρμογή είναι απλή – για το εξειδικευμένο προσωπικό της ΓΓΠΣ – και στην ουσία θα είναι μια χειρόγραφη κατάσταση «κρεμασμένη» στο διαδίκτυο.
Αν είναι με καταχώρηση στοιχείων των αντισυμβαλλομένων να υποχρεούται σε υποβολή μόνον αυτός που θα καταβάλλει την δαπάνη.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος         Ο Γενικός Γραμματέας
Μ.ΠΑΝΙΔΗΣ        Β.ΚΑΜΠΑΝΗΣ
Αναδημοσίευση από τον σύλλογο Λογιστών Καβάλας.

Σχετικές αναρτήσεις
Φορολογικά

Κατάργηση της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. λόγω χρεών

Εξεδόθη εγκύκλιος από τον Ε.Φ.Κ.Α. με την οποία καταργείται η αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους δεν κατέβαλαν 2 αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
Φορολογικά

Φόρος υπεραξίας, από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από επαχθή αιτία

Ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013, ήρθε και αναθεώρησε σχεδόν το σύνολο του προκατόχου του 2238/1994, φέρνοντας πολυάριθμες αλλαγές, αλλά και άπειρες ερμηνευτικές…
Ασφαλιστικά / ΕργατικάΦορολογικά

Tροποποιητική δήλωση ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών)

Ένα πολύ συχνό φαινόμενο για εμάς τους λογιστές, όταν για κάποιο λόγο πρέπει να κάνουμε τροποποιητική δήλωση  ΦΜΥ (φόρου μισθωτών υπηρεσιών), είναι…
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου