Επείγοντα θέματαΦορολογικά

Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας Κατοίκων Εξωτερικού – Παράταση υποβολής σε Δ.Ο.Υ.

Ως γνωστόν με την ΠΟΛ 1145/31-5-2012, καθορίστηκαν για πρώτη φορά, τα δικαιολογητικά τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα, που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα , (κάτοικοι εξωτερικού), οι οποίοι για παράδειγμα : έχουν ένα περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα , με πραγματικό η τεκμαρτό εισόδημα από αυτό, όπως ακίνητο , αυτοκίνητο, ή εκμισθώνουν αγρούς ή είναι φορείς επιχείρησης με έδρα την Ελλάδα κ.τ.λ.
Στην συνέχεια με την ΠΟΛ  1161/31-05-2012, καθορίστηκε πως για το πρώτο οικονομικό έτος εφαρμογής της προηγούμενης απόφασης (οικ. 2012), η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, που ορίστηκαν με αυτήν, μέσω του αντικλήτου τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα ήταν μέχρι και την 31.12.2012. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται όσοι αποκτούν εισόδημα από την Ε΄ πηγή εισοδήματος (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) και μέχρι ποσού 500 € με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του ΚΦΕ, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.
Με την ΠΟΛ 1216/17-12-2012 , παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών της ΠΟΛ 1145/2012 , έως και την 29/03/2013.
Στα φυσικά αυτά πρόσωπα, γίνεται διάκριση μεταξύ εκείνων, που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, με τις οποίες η Ελλάδα, έχει συνάψει συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας,(Σ.Α.Δ.Φ), οι οποίοι και είναι υποχρεωμένοι στην υποβολή του πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας τους, το οποίο είναι ενσωματωμένο στις προβλεπόμενες αιτήσεις εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ με εξαίρεση τις ΗΠΑ και την Τουρκία, οι οποίες εκδίδουν δικό τους πιστοποιητικό, και μεταξύ εκείνων που προέρχονται από χώρες, με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει συνάψει Σ.Α.Φ.Δ.
Για την δεύτερη περίπτωση (χώρες, με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει συνάψει Σ.Α.Φ.Δ) , εκδόθηκε πρόσφατα,  η  ΠΟΛ 1217/17-12-2012 , η οποία και καθορίζει τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται,  τα οποία και θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης, εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στην Σύμβαση της Χάγης. Για τα μη προσχωρηθέντα, ισχύει η προξενική θεώρηση.
 
Εφιστούμε την προσοχή  σας , στην υποχρέωση μας αυτή , διότι όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ 1145/31-5-2012  :
2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των παραπάνω εγγράφων, τα φυσικά πρόσωπα θα θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδας και θα φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους!!
 
 
Δείτε τις σχετικές ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΜΕΝΕΝΕΣ  
 
ΠΟΛ 1145/31-5-2012 (δείτε παρακάτω)
ΠΟΛ  1161/31-05-2012 (δείτε παρακάτω)
ΠΟΛ 1216/17-12-2012 (πατήστε στον σύνδεσμο)
ΠΟΛ 1217/17-12-2012  (πατήστε στον σύνδεσμο)

ΠΟΛ.1145/31.5.2012
Καθορισμός των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα
Αθήνα, 31 Μαΐου 2012
 
(ΦΕΚ Β’ 1839/11-06-2012)
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375316, 3375312
FAX: 210 3375001
ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Τ.Κ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375866
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΠΟΛ 1145
 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του N. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄/31.03.2011), όπως τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 61 του ΚΦΕ (N. 2238/1994).
 
2. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούται να υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι υπόκειται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα, καθώς και των προθεσμιών υποβολής τους στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
 
3. Το Π.Δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124Α΄) «Διορισμός Υπουργών».
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
 
5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α΄/15.4.2010).
 
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
 
αποφασίζουμε:
 
1. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011) να υποβάλλουν:
 
α) εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του εισοδήματος, πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, το οποίο είναι ενσωματωμένο στις προβλεπόμενες Αιτήσεις Εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., με εξαίρεση τις ΗΠΑ και την Τουρκία, οι οποίες εκδίδουν το δικό τους πιστοποιητικό,
 
β) εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα δεν έχει συνάψει Σ.Α.Δ.Φ.Ε., τα κάτωθι:
 
− δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εάν προβλέπεται κάτι τέτοιο στη χώρα προέλευσης ή
 
− βεβαίωση από δημόσια αρχή της χώρας προέλευσης (φορολογική αρχή, δήμος κ.λπ.), από την οποία να προκύπτει το παγκόσμιο εισόδημα του φορολογουμένου, καθώς και η μόνιμη κατοικία του ιδίου, αλλά και των μελών της οικογένειάς του (σύζυγος, τέκνα), εφόσον αυτά υφίστανται, προκειμένου να αποδειχθεί ο ισχυρός δεσμός του φυσικού προσώπου με τη χώρα προέλευσης.
 
Τα εν λόγω έγγραφα της περίπτωσης αυτής που έχουν συνταχθεί στο έδαφος του κράτους προέλευσης, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης [Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α΄/188/27.11.1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης (σχετ: ΥΠΟΙΚ 1047385/542/000625.5.2006), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση.
 
2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των παραπάνω εγγράφων, τα φυσικά πρόσωπα θα θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδας και θα φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους.
 
3. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή των δηλώσεων αυτών ορίζεται η Δ.Ο.Υ. στην οποία ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος αλλοδαπής.
 
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΖΑΝΙΑΣ

 
 

ΠΟΛ.1161/16.7.2012
Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, και ορίζονται στην ΠΟΛ.1145/31.05.2012 Α.Υ.Ο., για το οικονομικό έτος 2012
Αριθμ. 1161
(ΦΕΚ Β’ 2202/26-07-2012)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 8 του άρθρου 61 του ΚΦΕ (ν. 2238/1994), όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31.03.2011).
2. Την ΠΟΛ.1145/31.5.2012 Α.Υ.Ο., με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, καθώς και η προθεσμία υποβολής αυτών.
3. Το ΠΔ 87/2012 (ΦΕΚ 142 Α΄) «Διορισμός Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α΄/15.4.2010).
6. Την Αριθμ.05513 ΕΞ 2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄/09.07.2012) Απόφαση «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
7. Το γεγονός, ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2012, τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματά τους, που προκύπτουν στην Ελλάδα, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, που ορίζονται στην ΠΟΛ.1145/31.5.2012 Α.Υ.Ο., μέσω του αντικλήτου τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι 31.12.2012.
2. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται όσοι αποκτούν εισόδημα από την Ε΄ πηγή εισοδήματος (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) και μέχρι ποσού 500 € με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του ΚΦΕ, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
Σχετικές αναρτήσεις
ΦορολογικάΔήμος Ρόδου

Νέα Διαδικασία Απόδοσης Τέλους Παρεπιδημούντων/Ακαθαρίστων δυνάμει ΚΥΑ 1209/2023 (ΦΕΚ Β΄7332/22-12-2023)

Νέα διαδικασία υποβολής δήλωσης απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών…
Υπουργείο ΟικονομικώνΦορολογικάΧρήσιμα

Βραχυχρόνια μίσθωση: Αλλαγές με τον Ν.5073/2023

Οι αλλαγές στην βραχυχρόνια μίσθωση με τον Ν.5073/2023, επιγραμματικά: 1.Ο ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης από 365 μέρες γίνεται 60 ημέρες. 2.Από τρία…
ΧρήσιμαΕπείγοντα θέματα

Ενημέρωση για υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS - Πινακίδα Ενημέρωσης

Με την ΚΥΑ  119899/13-12-2023 καθορίζονται οι υπόχρεοι σε χρήσης POS (υπόχρεοι Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν….
Νέα & Ανακοινώσεις

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε στο e-mail σας
περιοδικές ενημερώσεις από την Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου